מדריך פלאש בפידיאף

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    1.128

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

,

Transcript

<ul><li><p> , :</p><p> : </p><p> (enilemit )</p><p> , , . </p><p> ) (, .</p><p> , seitreporp - : . , )" (, </p><p> ) ezis ( -dnuorgkcab) : .slexip 055X004</p><p> , snoitpo, - </p><p> ( .snoitpo ) ), </p><p>, :</p><p>enilemit </p></li><li><p> , , , ) : (, , . stcejbo ot pans</p><p> . . , +, , </p><p> , . , . , .</p><p> . ) -(. : </p><p> ) loot mrofsnart eerf .Q(, , </p><p> , .loot mrofsnart tneidarg - .</p><p> ( , , L ) , , , .</p><p>) ( : snoitpo , - , ., ( ) dnaw cigam -</p><p> ) (- : sgnittes dnaw cigam(.01, 002-1 ) dlohsert </p><p> , edom nogylop , - .</p><p> seitreporp , , - . , , . , . , </p><p> , )(, . , .</p><p> . , . , , . , , . </p><p> , . , ) +(.</p><p> . . ( A ) , .</p><p> : seitreporp , - , , , , .</p><p> , ) , ) (.tfihs (. , -</p><p> , ) tla, - , (.tfihs+tla </p><p> - tla , tfihs ) ..(.</p><p> )( , , , ) ,09 ( . </p><p> .tfihS , . , " 1 : </p><p> . 2 ) , , (. ) (, , , . </p><p>, . </p></li><li><p> ) seitreporp ), , ( - (.</p><p> : (.ratsylop / )</p><p> (, seitreporp , ) .snoitpo </p><p> (. snoitpo. ) "" :sllif tniap : , lamron tniap , : </p><p> : dniheb tniap , ) (, , , .</p><p> : edisni tniap: , - noitceles tniap ), (. </p><p> : . , ,gniward tcejbo: )( " </p><p> ) , , , , (.</p><p> ) , ""(.gniward tcejbo - : .nethgiartS , , kni , , htooms </p><p> htooms . , .</p><p> :mrofsnart " " - .8 , , </p><p> , , : , . , , .tfihs , </p><p>(elyts ) </p><p>(nogylp)(.rats )</p><p>32-3 </p><p> . , , </p><p>, .</p></li><li><p> ) (.</p><p> , " ) - ( . tfihs " 54 </p><p> - ) (. ENILEMIT - , )(. . </p><p> , , ) (.</p><p> (.SPF , , )</p><p> , : )( = .ENARFYEK. 1</p><p> , , , , .</p><p> . , EMARFYEK TRESNI , (.6F ) " tresni emarfyek </p><p> . 6F , , - </p><p> - , .7F (, emarfyek knalb. )2</p><p> tresni emarf. ) ( 3 .5F, , </p><p>. , , : </p><p> (SPF )</p></li><li><p> , " . ), (: , , , , ) </p><p>, , !! "" .</p><p> , , gniward tcejbo : 8 .</p><p> , puorg, , , -gniward tcejbo ) (.</p><p> . puorg , . - (, ) ,yfidom ) puorg -</p><p> -(.pouorg , . , :</p><p> , , . yfidom puorg</p><p> . yfidom - puorgnu : , . </p><p> )(, . , , , , </p><p> .puorg, - </p><p>gniward tcejbo -</p><p>gniward tcejbo </p><p>gniward tcejbo </p></li><li><p> , . , , </p><p>! )( puorg , egnarrA</p><p>: , yfidom , , = tnorf ot gnirb. 1</p><p> . . = drawrof gnirb. 2 , . = drawkcab dnes. 3- , , , .kcab ot dnes. 4 - , ) , , =kcol. 5</p><p> (. , )- = lla kcolnu. 6</p><p> , , (.</p><p>, .ngila yfidom slenap ngised , ngila </p><p> .swodniw ngila </p><p> , , : </p><p> 3,2,1 6,5,4 9,8,7</p><p> 21,11,01 41,31</p><p> 71,61,51</p><p> . , 3, , </p><p> .: .6 ' </p><p> ( 9-7, )21-7 (. , , ): 21-01 )</p><p> (.9' </p><p> , .41-31 </p><p> , , 71-51 .71 " : </p><p>.61 " , .51 </p></li><li><p> , " , egats ot , yfidom - ngila (. ngila - )</p><p> : . , </p><p> ) (,61: , ' . </p><p> - , : . , , </p><p>? , yrarbil ) -wodniw , </p><p>(.L+lrtnc , : , ) (, , )-(, </p><p> . ) : , " ", </p><p> " , , , (.</p><p> , , , . , , , , ) </p><p> (.</p><p> ? .8F. , 1</p><p> ) + , , (.</p><p> .lobmys ot trevnoc - yfidom. , 2 .lobmys ot trevnoc. ) 3. ), (, + . 4lobmys ot trevnoc </p><p> (pilceivom ) :</p><p> (nottub )(cihparg )</p><p> , ) , ), , , </p><p>, "" , (. ( tpircsnoitca -</p><p>(. , .tpircsnoitca</p></li><li><p> - , , , . , , , , , , , , </p><p>, , "" .</p><p>. - . tpircsnoitca - , , </p><p> , .</p><p> ( nottub ) . </p><p>? . , , , " , </p><p> , ... </p><p> :nottub , </p><p> " ".1 , , ..2</p><p> ot trevnoc )(, - yfidom , (.nottub , -8F ) : nottub , lobmys</p><p>.</p><p> , . . . :</p><p> . PU - .REVO</p><p> .NWOD </p></li><li><p> - , ), " TIH (.TIH </p><p> .TIH -</p><p> , REVO , :</p><p> ..1 ..2 . , .nottub .3, seitreporp. pu .4</p><p> . ) (.cifparg</p><p> , , seitreporp - </p><p> , .revo .5 .cihparg nwod </p><p> (.retne+lrtnc , , )</p><p> ": ..1 ..2 ) ( , .3</p><p> .tidE detceleS tidE , .4</p><p> .tidE slobmyS tidE , .5</p><p> .tidE , .6</p><p>.ecalP nI tidE</p><p> , , </p><p>, ) (.</p></li><li><p>. , , , </p><p>!! , , , "" </p><p> .</p><p> !!</p><p> - , . , , .</p><p>: - , . , EMARF YB EMARF. 1</p><p> . , . ), , .</p><p> ) lortnoc yalp , (.tfihs+lrtnc , : retne , </p><p> )(, : : neewt. 2 , , , , </p><p> seitreporp . : - (, , , neewt ) -</p><p> .</p><p> , , , , .</p><p> " " emarf yb emarf , ) (, </p><p>, . -, , .</p></li><li><p> neewt , , </p><p> , , neewt . , ) (.</p><p>: neewt )noitom. 1</p><p>(.8F- lobmys ot trevnoc ) , . </p><p>( ) (, 02 ): , noitom neewt , </p><p> " neewt noitom ), seitreporp -(.neewt noitom etaerc , , -</p><p>.02 ' 1 ' </p><p> , .</p></li><li><p> !! epahs.3</p><p> . , , epahs neewt , . </p><p>(.neewt) </p><p> , , , </p><p> , : neewt , ,epahs , neewt noitom )-</p><p> (. </p><p> esaE " , , . ,: seitreporp-</p><p> . ) " : , : (.</p><p>!! , )(.neewt </p><p> (.lobmys -puorg, ) -epahs </p><p> . ? , , , .</p><p> .neewt noitom , , - :etatoR, seitreporp, - </p></li><li><p> wcc wc</p><p> , , semit .</p></li><li><p> (, , .A )</p><p> , , , . , , .</p><p> .seitreporp - </p><p>(txeT citatS. )1 : ( txeT citatS. )2 (txeT cimanyD. )3 (txeT tupnI. )4 </p><p>. , , 1 ) , , (. </p><p>. , .2</p><p>. , . 3</p><p> ) , (. tpircsnoitca " . , </p><p> , , , </p><p> ) , (.. .1 : </p><p> trapa kaerb yfidom. 2 (. , b+ltrnc )</p><p> . ) , , .</p><p> , ) (, :</p><p>, " fig( gepj. , )1 ) . , - </p><p> (.. , , "", : .2</p><p> , , " .</p><p> ) (, ..4</p><p> /</p></li><li><p>, : , .nruteR " </p><p> , , ): , (.seitreporp-</p><p> - , : tamroF </p><p> , . ( , . tnednI )</p><p>, .</p><p> : , "" .O2H 4 = 22"", . : </p><p> seitreporp </p></li><li><p>. : </p><p> ? , .</p><p> , , . : , </p><p> .</p><p> , , , .</p><p>(. 1reyal , ) </p></li><li><p> , 2 , 1 . , , ) (, , , , </p><p> : "" , ) ( " "</p><p> +, , .(. enilemit ) tresnI reyaL " </p><p> . </p><p> , . , ) (, </p><p> . ,eteled " , , </p><p> .</p><p> .tide tuc " , .tide tsap", , </p></li><li><p> , .</p><p> , " .</p><p> , " , (.tresnI( )redloF reyaL </p><p>. , * </p><p>]</p><p> , . </p><p> enilemiT ... </p><p> : </p><p>) (, ..1 . , 1reyal ))</p><p> .. , , .noitom </p><p> , .</p></li><li><p> . + .</p><p> ) , .2), (.</p><p> , " , , ...</p><p>) .</p></li><li><p> , ) (, , , .</p><p>: , , . . , </p><p>" ) "" "" .(.ksam " , , </p><p>, -</p><p> .</p></li></ul>