מדריך פלאש בפידיאף

Embed Size (px)

DESCRIPTION

מדריך בסיסי ביותר, שכתבתי על תוכנת הפלאש

Text of מדריך פלאש בפידיאף

 • , :

  :

  (enilemit )

  , , .

  ) (, .

  , seitreporp - : . , )" (,

  ) ezis ( -dnuorgkcab) : .slexip 055X004

  , snoitpo, -

  ( .snoitpo ) ),

  , :

  enilemit

 • , , , ) : (, , . stcejbo ot pans

  . . , +, ,

  , . , . , .

  . ) -(. :

  ) loot mrofsnart eerf .Q(, ,

  , .loot mrofsnart tneidarg - .

  ( , , L ) , , , .

  ) ( : snoitpo , - , ., ( ) dnaw cigam -

  ) (- : sgnittes dnaw cigam(.01, 002-1 ) dlohsert

  , edom nogylop , - .

  seitreporp , , - . , , . , . ,

  , )(, . , .

  . , . , , . , , .

  , . , ) +(.

  . . ( A ) , .

  : seitreporp , - , , , , .

  , ) , ) (.tfihs (. , -

  , ) tla, - , (.tfihs+tla

  - tla , tfihs ) ..(.

  )( , , , ) ,09 ( .

  .tfihS , . , " 1 :

  . 2 ) , , (. ) (, , , .

  , .

 • ) seitreporp ), , ( - (.

  : (.ratsylop / )

  (, seitreporp , ) .snoitpo

  (. snoitpo. ) "" :sllif tniap : , lamron tniap , :

  : dniheb tniap , ) (, , , .

  : edisni tniap: , - noitceles tniap ), (.

  : . , ,gniward tcejbo: )( "

  ) , , , , (.

  ) , ""(.gniward tcejbo - : .nethgiartS , , kni , , htooms

  htooms . , .

  :mrofsnart " " - .8 , ,

  , , : , . , , .tfihs ,

  (elyts )

  (nogylp)(.rats )

  32-3

  . , ,

  , .

 • ) (.

  , " ) - ( . tfihs " 54

  - ) (. ENILEMIT - , )(. .

  , , ) (.

  (.SPF , , )

  , : )( = .ENARFYEK. 1

  , , , , .

  . , EMARFYEK TRESNI , (.6F ) " tresni emarfyek

  . 6F , , -

  - , .7F (, emarfyek knalb. )2

  tresni emarf. ) ( 3 .5F, ,

  . , , :

  (SPF )

 • , " . ), (: , , , , )

  , , !! "" .

  , , gniward tcejbo : 8 .

  , puorg, , , -gniward tcejbo ) (.

  . puorg , . - (, ) ,yfidom ) puorg -

  -(.pouorg , . , :

  , , . yfidom puorg

  . yfidom - puorgnu : , .

  )(, . , , , ,

  .puorg, -

  gniward tcejbo -

  gniward tcejbo

  gniward tcejbo

 • , . , ,

  ! )( puorg , egnarrA

  : , yfidom , , = tnorf ot gnirb. 1

  . . = drawrof gnirb. 2 , . = drawkcab dnes. 3- , , , .kcab ot dnes. 4 - , ) , , =kcol. 5

  (. , )- = lla kcolnu. 6

  , , (.

  , .ngila yfidom slenap ngised , ngila

  .swodniw ngila

  , , :

  3,2,1 6,5,4 9,8,7

  21,11,01 41,31

  71,61,51

  . , 3, ,

  .: .6 '

  ( 9-7, )21-7 (. , , ): 21-01 )

  (.9'

  , .41-31

  , , 71-51 .71 " :

  .61 " , .51

 • , " , egats ot , yfidom - ngila (. ngila - )

  : . ,

  ) (,61: , ' .

  - , : . , ,

  ? , yrarbil ) -wodniw ,

  (.L+lrtnc , : , ) (, , )-(,

  . ) : , " ",

  " , , , (.

  , , , . , , , , )

  (.

  ? .8F. , 1

  ) + , , (.

  .lobmys ot trevnoc - yfidom. , 2 .lobmys ot trevnoc. ) 3. ), (, + . 4lobmys ot trevnoc

  (pilceivom ) :

  (nottub )(cihparg )

  , ) , ), , ,

  , "" , (. ( tpircsnoitca -

  (. , .tpircsnoitca

 • - , , , . , , , , , , , ,

  , , "" .

  . - . tpircsnoitca - , ,

  , .

  ( nottub ) .

  ? . , , , " ,

  , ...

  :nottub ,

  " ".1 , , ..2

  ot trevnoc )(, - yfidom , (.nottub , -8F ) : nottub , lobmys

  .

  , . . . :

  . PU - .REVO

  .NWOD

 • - , ), " TIH (.TIH

  .TIH -

  , REVO , :

  ..1 ..2 . , .nottub .3, seitreporp. pu .4

  . ) (.cifparg

  , , seitreporp -

  , .revo .5 .cihparg nwod

  (.retne+lrtnc , , )

  ": ..1 ..2 ) ( , .3

  .tidE detceleS tidE , .4

  .tidE slobmyS tidE , .5

  .tidE , .6

  .ecalP nI tidE

  , ,

  , ) (.

 • . , , ,

  !! , , , ""

  .

  !!

  - , . , , .

  : - , . , EMARF YB EMARF. 1

  . , . ), , .

  ) lortnoc yalp , (.tfihs+lrtnc , : retne ,

  )(, : : neewt. 2 , , , ,

  seitreporp . : - (, , , neewt ) -

  .

  , , , , .

  " " emarf yb emarf , ) (,

  , . -, , .

 • neewt , ,

  , , neewt . , ) (.

  : neewt )noitom. 1

  (.8F- lobmys ot trevnoc ) , .

  ( ) (, 02 ): , noitom neewt ,

  " neewt noitom ), seitreporp -(.neewt noitom etaerc , , -

  .02 ' 1 '

  , .

 • !! epahs.3

  . , , epahs neewt , .

  (.neewt)

  , , ,

  , : neewt , ,epahs , neewt noitom )-

  (.

  esaE " , , . ,: seitreporp-

  . ) " : , : (.

  !! , )(.neewt

  (.lobmys -puorg, ) -epahs

  . ? , , , .

  .neewt noitom , , - :etatoR, seitreporp, -

 • wcc wc

  , , semit .

 • (, , .A )

  , , , . , , .

  .seitreporp -

  (txeT citatS. )1 : ( txeT citatS. )2 (txeT cimanyD. )3 (txeT tupnI. )4

  . , , 1 ) , , (.

  . , .2

  . , . 3

  ) , (. tpircsnoitca " . ,

  , , ,

  ) , (.. .1 :

  trapa kaerb yfidom. 2 (. , b+ltrnc )

  . ) , , .

  , ) (, :

  , " fig( gepj. , )1 ) . , -

  (.. , , "", : .2

  , , " .

  ) (, ..4

  /

 • , : , .nruteR "

  , , ): , (.seitreporp-

  - , : tamroF

  , . ( , . tnednI )

  , .

  : , "" .O2H 4 = 22"", . :

  seitreporp

 • . :

  ? , .

  , , . : ,

  .

  , , , .

  (. 1reyal , )

 • , 2 , 1 . , , ) (, , , ,

  : "" , ) ( " "

  +, , .(. enilemit ) tresnI reyaL "

  .

  , . , ) (,

  . ,eteled " , ,

  .

  .tide tuc " , .tide tsap", ,

 • , .

  , " .

  , " , (.tresnI( )redloF reyaL

  . , *

  ]

  , .

  enilemiT ...

  :

  ) (, ..1 . , 1reyal ))

  .. , , .noitom

  , .

 • . + .

  ) , .2), (.

  , " , , ...

  ) .

 • , ) (, , , .

  : , , . . ,

  " ) "" "" .(.ksam " , ,

  , -

  .