Lich Tvs Tuan 2.11.09

  • View
    305

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lich Tvs Tuan 2.11.09

Transcript

  • 1. LCH PHT SNG TVSHOPPING TUN 2 THNG 11/2009 t 26/10 0 1/11GiTh hai 9/11Th ba 10/11Th t 11/11Th nm 12/11 Th su 13/11Th by 14/11Ch nht 15/11 6 00 Kem tr trng cINAXKhn la Chu Anh + Phn mm dit Viusm si Hn Kem tr trng c INAXBo MinhHoa t BKV Quc Bo Minh10 Thc phm Vit M Tng treo Sa cho ngi tiuMy lc ncL nng + Du Thc phm Vit Tng treo trang sc ng Kangaroo gi WelcaliMtrang sc20 Tr tho dc Gi ng x phng Oyster Picenza + Ni Gim cn Eva NiceTr tho dcGi ng x phngMakxim30 Bnh cun + Nem Bt n ch mo ng trng h tho ai v my lm pMedisana Bnh cun + NemBt n ch mos 2Happy40 Nc ung VinawaAn Dng Home Vin nang gim boMy lc ncn soi tai s 3+Ru vang tho An Dng HomeCenter sOAKE MaxximKhu trang Kissy mc + Nc ungCenter s5Vinawa 5 + Trangsc PNJ50 L nng +Hanvico s 1 M phm Welcos Ni Shoder + Bp t Sach Kim DongL nng + Hanvico s 1Vit HnVng Ngc LanVng Ngc Lan

2. 7 00 INAXKhn la Chu AnhPhn mm dit Viusm si Hn QucKem tr trng c INAXKhn la Chu BKVBo Minh Anh + Hoa t10 Tng treo trang Sa cho ngi tiu My lc ncL nng + Du gi Thc phm Vit M Tng treo Sa cho ngi tiusc ngKangaroo Welcali trang scng20 Gi ng x phng OysterPicenza + Ni Gim cn Eva NiceTr tho dcGi ng x Oyster Makxim phng30 Bt n ch mo ng trng h ai v my lm pMedisana Bnh cun + NemBt n ch mo ng trng htho s 2Happy tho s 240 An Dng Home Vin nang gim My lc ncn soi tai s 3+Ru vang tho An Dng Home Vin nang gimCenter s 5bo OAKEMaxximKhu trang Kissy mc + Nc ungCenter sbo OAKEVinawa 5 + Trang sc PNJ50 Hanvico s 1 M phm WelcosNi Shoder + Bp t Sach Kim DongL nng + Hanvico s 1 M phm Welcos Vit HnVng Ngc Lan 3. 8 00 Khn la Chu AnhPhn mm ditm si Hn Quc Kem tr trng c Bo INAXKhn la ChuPhn mm dit+ Hoa tVius BKV Minh AnhVius BKV10 Sa cho ngi tiu My lc nc L nngThc phm Vit MTng treo trang Sa cho ngi tiu My lc ncngKangaroosc ngKangaroo20 OysterPicenza + Ni Gim cn Eva Nice Tr tho dcGi ng x phng OysterPicenza + Ni Makxim Makxim30ng trng h ai v my lm Khu trang KissyBnh cun + NemBt n ch mo ng trng h ai v my lmtho s 2p Happy tho s 2p Happy40 Vin nang gim bo My lc nc n soi tai s 3Ru vang tho mc An Dng Home Vin nang gim My lc nc OAKEMaxxim + Nc ung Vinawa Center s 5bo Maxxim + TrangOAKE sc PNJ50M phm WelcosNi Shoder Sach Kim Dong L nng + Hanvico s 1 M phm WelcosNi Shoder + Bpt Vit HnVng Ngc Lan 4. 9 00 Phn mm dit Vius m si HnKem tr trng c Bo INAXKhn la Chu AnhPhn mm ditm si HnBKVQucMinh + Hoa tVius BKV Quc10 My lc nc L nngThc phm Vit MTng treo trang Sa cho ngi tiu My lc nc L nng + DuKangaroosc ngKangaroogi Welcali20Picenza + Ni Gim cn Eva Nice Tr tho dcGi ng x phng OysterPicenza + Ni Gim cn Eva NiceMakxim Makxim30 ai v my lm p Khu trang KissyBnh cun + NemBt n ch mo ng trng h ai v my lm MedisanaHappy tho s 2p Happy40 My lc nc n soi tai s 3Nc ung Vinawa An Dng Home Vin nang gim bo My lc nc n soi tai s 3+MaxximCenter s 5OAKEMaxxim Khu trang Kissy50 Ni Shoder Sach Kim Dong L nng + Hanvico s 1 M phm WelcosNi Shoder + Bp Sach Kim Dong t Vit Hn Vng Ngc Lan 5. 10 00 m si Hn Quc Kem tr trng c INAXKhn la Chu Anh Phn mm dit Vius m si HnKem tr trng c Bo Minh BKVQucBo Minh 10 L nngThc phm Vit Tng treo trang Sa cho ngi tiuMy lc nc L nng + DuThc phm VitMsc ng Kangaroogi MWelcali 20 Gim cn Eva Nice Tr tho dcGi ng x phng Oyster Picenza + Ni Gim cn EvaTr tho dcMakxim Nice 30 Khu trang KissyBnh cun + NemBt n ch mo ng trng h tho ai v my lm p MedisanaBnh cun + Nems 2Happy 40 n soi tai s 3Nc ung Vinawa An Dng Home Vin nang gim boMy lc nc n soi tai s 3+ Ru vang thoCenter s 5OAKE Maxxim Khu trang Kissymc + Nc ung Vinawa 50 Sach Kim Dong L nng + Hanvico s 1 M phm Welcos Ni Shoder + Bp Sach Kim Dong L nng +t Vit Hn Vng Ngc Lan Vng Ngc Lan 6. 11 00 Kem tr trng c INAXKhn la Chu Anh + Phn mm dit Viusm si Hn Kem tr trng c INAX Bo Minh Hoa t BKV Quc Bo Minh 10 Du n Rika s 4 Tng treo Sa cho ngi tiuMy lc ncL nng + Du Du n Rika s 5 Tng treo trang sc ng Kangaroo gi Welcalitrang sc 20 Tr tho dcGi ng x phng Oyster Picenza + Ni Gim cn Eva NiceTr tho dcGi ng x phngMakxim 30 Bnh cun + NemBt n ch mo ng trng h tho ai v my lm pMedisana Bnh cun + NemBt n ch mos 2Happy 40 Nc ung Vinawa An Dng Home Vin nang gim boMy lc ncn soi tai s 3+Ru vang tho An Dng HomeCenter sOAKE MaxximKhu trang Kissy mc + Nc ungCenter s5Vinawa 5 + Trangsc PNJ 50 L nng + Hanvico s 2 M phm Welcos Ni Shoder + Bp t Sach Kim DongL nng + Hanvico s 2Vit Hn Vng Ngc Lan Vng Ngc Lan 7. 12 00 INAXKhn la Chu AnhPhn mm dit Viusm si Hn QucKem tr trng c INAXKhn la ChuBKVBo Minh Anh + Hoa t 10 Tng treo trang Sa cho ngi tiu My lc ncL nng + Du gi Du n Rika s 5 Tng treo Sa cho ngi tiu sc ngKangaroo Welcalitrang sc ng 20 Gi ng x phng OysterPicenza + Ni Gim cn Eva NiceTr tho dcGi ng x OysterMakxim phng 30 Bt n ch mo ng trng h ai v my lm pMedisana Bnh cun + NemBt n ch mo ng trng h tho s 2Happy tho s 2 40 An Dng Home Vin nang gim My lc ncn soi tai s 3+Ru vang tho An Dng Home Vin nang gim Center s 5bo OAKEMaxximKhu trang Kissy mc + Nc ungCenter sbo OAKE Vinawa 5 + Trangsc PNJ 50 Hanvico s 2 M phm WelcosNi Shoder + Bp t Sach Kim DongL nng + Hanvico s 2 M phm WelcosVit Hn Vng Ngc Lan 8. 13 00 Khn la Chu AnhPhn mm ditm si Hn Quc Kem tr trng c Bo INAXKhn la ChuPhn mm dit + Hoa tVius BKV Minh AnhVius BKV 10 Sa cho ngi tiu My lc nc L nngDu n Rika s 5 Tng treo trang Sa cho ngi tiu My lc nc ngKangaroosc ngKangaroo 20 OysterPicenza + Ni Gim cn Eva Nice Tr tho dcGi ng x phng OysterPicenza + Ni Makxim Makxim 30ng trng h ai v my lm Khu trang KissyBnh cun + NemBt n ch mo ng trng h ai v my lm tho s 2p Happy tho s 2p Happy 40 Vin nang gim bo My lc nc n soi tai s 3Ru vang tho mc An Dng Home Vin nang gim My lc ncOAKEMaxxim + Nc ung Vinawa Center s 5bo Maxxim+ TrangOAKEsc PNJ 50M phm WelcosNi Shoder Sach Kim Dong L nng + Hanvico s 2 M phm WelcosNi Shoder + Bp t Vit Hn Vng Ngc Lan 9. 14 00 Phn mm dit Vius m si HnKem tr trng c Bo INAXKhn la Chu AnhPhn mm ditm si Hn BKVQucMinh + Hoa tVius BKV Quc 10 My lc nc L nngDu n Rika s 4 Tng treo trang Sa cho ngi tiu My lc nc L nng + Du Kangaroosc ngKangaroogi Welcali 20Picenza + Ni Gim cn Eva Nice Tr tho dcGi ng x phng OysterPicenza + Ni Gim cn Eva Nice Makxim Makxim 30 ai v my lm p Khu trang KissyBnh cun + NemBt n ch mo ng trng h ai v my lm Medisana Happy tho s 2p Happy 40 My lc nc n soi tai s 3Nc ung Vinawa An Dng Home Vin nang gim bo My lc nc n soi tai s 3+ MaxximCenter s 5OAKEMaxxim Khu trang Kissy 50 Ni Shoder Sach Kim Dong L nng + Hanvico s 2 M phm WelcosNi Shoder + Bp Sach Kim Dongt Vit HnVng Ngc Lan 10. 15 00 m si Hn Quc Kem tr trng c INAXKhn la Chu Anh Phn mm dit Vius m si HnKem tr trng c Bo Minh BKVQucBo Minh 10 L nngDu n Rika s 4 Tng treo trang Sa cho ngi tiuMy lc nc L nng + DuDu n Rika s 5sc ng KangaroogiWelcali 20 Gim cn Eva Nice Tr tho dcGi ng x phng Oyster Picenza + Ni Gim cn EvaTr tho dcMakxim Nice 30 Khu trang KissyBnh cun + NemBt n ch mo ng trng h tho ai v my lm p MedisanaBnh cun + Nems 2Happy 40 n soi tai s 3Nc ung Vinawa An Dng Home Vin nang gim boMy lc nc n soi tai s 3+ Ru vang thoCenter s 5OAKE Maxxim Khu trang Kissymc + Nc ung Vinawa 50 Sach Kim Dong L nng + Hanvico s 2 M phm Welcos Ni Shoder + Bp Sach Kim Dong L nng +t Vit Hn Vng Ngc Lan Vng Ngc Lan 11. 16 00 Kem tr trng c INAXKhn la Chu Anh + Phn mm dit Viusm si Hn Kem tr trng c INAX Bo Minh Hoa t BKV Quc Bo Minh 10 Tr tho dcTng treo Sa cho ngi tiuMy lc ncL nng + Du Tr tho dcTng treo trang sc ng Kangaroo gi Welcalitrang sc 20 Bnh cun + NemGi ng x phng Oyster Picenza + Ni Gim cn Eva NiceBnh cun + NemGi ng x phngMakxim 30 Nc ung Vinawa Bt n ch mo ng trng h tho ai v my lm pMedisana Ru vang tho Bt n ch mos 2Happymc + Nc ung Vinawa 40 L nng + An Dng Home Vin nang gim boMy lc ncn soi tai s 3+L nng + An Dng HomeCenter sOAKE MaxximKhu trang KissyCenter s Vng Ngc Lan5 + m si Hn Vng Ngc Lan5 + TrangQucsc PNJ 50 INAX Hanvico s 3 + M phm Welcos + Ni Shoder + Bp t Sach Kim DongINAX Hanvico s 3 +Khn la Chu Phn mmVit HnKhn la ChuAnh dit Vius Anh + Hoa tBKV 12. 17 00 Media MartMedia Mart Media MartMedia Mart Media MartMedia Mart Media Mart 10 Tng treo trang Sa cho ngi tiu My lc nc Kem tr trng cTng treo Sa cho ngi tiu sc ngKangaroo Bo Minhtrang scng 20 Gi ng x phng OysterPicenza + Ni Gim cn Eva NiceTr tho dc Gi ng xOysterMakximphng 30 Bt n ch mo ng trng h ai v my lm pMedisana Bnh cun + Nem Bt n ch mong trng h tho s 2Happy tho s 2 40 An Dng Home Vin nang gim My lc ncn soi tai s 3+Ru vang thoAn Dng HomeVin nang gim Center s 5bo OAKEMaxximKhu trang Kissy mc + Nc ung Center s bo OAKE Vinawa5 + Trang sc PNJ 50 Hanvico s 3 M phm WelcosNi Shoder + Bp t Sach Kim DongL nng +Hanvico s 3M phm WelcosVit Hn Vng Ngc Lan18 00 Thc phm Vit M Thc phm Vit Thc phm Vit M Thc phm Vit MThc phm Vit M Thc phm Vit Thc phm Vit MM M 10 Sa cho ngi tiuMy lc nc m si Hn Quc Kem tr trng c Bo Tng treo trang Sa cho ngi tiu My lc nc ng Kangaroo Minh sc ngKangaroo 20 Oyster Picenza + Ni L nngTr tho dcGi ng x phng OysterPicenza + Ni Makxim Makxim 30 Media MartMedia Mart Media MartMedia Mart Media MartMedia Mart Media Mart 13. 40 Vin nang gim bo My lc ncKhu trang Kissy Ru vang tho mc An Dng Home Vin nang gim My lc ncOAKEMaxxim + Nc ung Vinawa Center s 5bo Maxxim+ TrangOAKEsc PNJ 50M phm WelcosNi Shodern soi tai s 3 L nng +Hanvico s 3M phm WelcosNi Shoder + Bp t Vit Hn Vng Ngc Lan19 00 Phn mm dit Vius m si HnSach Kim DongINAXKhn la Chu AnhPhn mm ditm si Hn BKVQuc + Hoa tVius BKV Quc 10 My lc nc L nngKem tr trng c Bo Tng treo trang Sa cho ngi tiu My lc nc L nng + Du Kangaroo Minh sc ngKangaroogi Welcali 20Picenza + Ni Gim cn Eva Nice Tr tho dcGi ng x phng OysterPicenza + Ni Gim cn Eva Nice Makxim Makxim 30 ai v my lm p Khu trang KissyBnh cun + NemBt n ch mo ng trng h ai v my lm Medisana Happy tho s 2p Happy 40 My lc nc n soi tai s 3Nc ung Vinawa An Dng Home Vin nang gim bo My lc nc n soi tai s 3+ MaxximCenter s 5OAKEMaxxim Khu trang Kissy 50 Thc phm Vit MThc phm VitThc phm Vit MThc phm Vit M Thc phm Vit M Thc phm VitThc phm VitM MM 14. 20 00 m si Hn Quc Kem tr trng c INAXKhn la Chu Anh Phn mm dit Vius m si HnKem tr trng c Bo Minh BKVQucBo Minh 10 L nngDu n Rika s 4 Tng treo trang Sa cho ngi tiuMy lc nc L nng + DuDu n