Lich Tvs Tuan 4.9.09

 • Published on
  12-Jan-2015

 • View
  1.044

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lich Tvs Tuan 4.9.09

Transcript

 • 1. LCH PHT SNG TVSHOPPING TUN 4 THNG 9/2009 t 21/9 n 27/ 9 Gi Th hai 21 Th ba 22/9 Th t 23/9 Th nm 24/9 Th su 25/9 Th by 26/9 Ch nht 27/9 6 00 VIET TRAN TOUR VIET TRAN VIET TRAN TOUR VIET TRAN TOUR VIET TRAN VIET TRAN VIET TRAN TOUR so 2 so 2 TOUR TOUR TOUR so 2 10 Bnh trung thu Bt a s xng Bnh cun hp Nem ngon Vit Nem ngon Vit Bnh trung thu Bnh cun hp GIVRAH S 1 GIVRAH S 1 20 Thc phm Vit M Banh trung thu Bao Nem ngon Vit Bnh cun hp Bnh cun hp Thc phm Vit Nem ngon Vit Minh M 30 ng trng h tho Bnh cun hp Banh Ancor Ngu Bao My lc nc My lc nc ng trng h Hoa dat s 2 Kangaroo Maxxim tho s 2 40 Tr tho dc Nem ngon Vit Do choi an toan Thng rc thng Tr tho dc Banh trung thu Bao minh s 3 Minh 50 Bnh cun hp Tng treo Khu trang Kissy Ni Sun House Trang suc PNJ Bnh cun hp Tng treo trang sc trang sc
 • 2. 7 00 Nem ngon Vit Medibeam Chng mui Zanzano L nng Tham tre em Nem ngon Vit Medibeam 10 Bt a s xng Tham tre em Thng rc thng n soi tai s 3 Bnh trung thu Bt a s xng Tham tre em minh s 2 GIVRAH S 1 20 An Dng Home Sach thieu nhi Tan n soi tai s 2 My lc nc Thc phm Vit M An Dng Home Sach thieu nhi Tan Center s 5 Viet Maxxim Center s 5 Viet 30 Hoa dat Banh Ancor Ngu My lc nc Ao chong veo cot ng trng h Banh Ancor Ngu Bao Kangaroo song tho s 2 Bao 40 Banh trung thu Bao Do choi an toan Thng rc thng Chng mui Tr tho dc Banh trung thu Do choi an toan Minh minh s 3 Zanzano Bao Minh 50 Tng treo trang Khu trang Kissy Ni Sun House Thng rc thng Tng treo Khu trang Kissy sc minh s 2 trang sc 8 00 Medibeam Chng mui L nng n soi tai s 2 La nuong Medibeam Sach Kim Dong Zanzano 10 Tham tre em Thng rc thng Ao cuoi Atlanta Bnh trung thu Bt a s xng Tham tre em L nng minh s 2 GIVRAH S 1 20 Sach thieu nhi Tan n soi tai s 2 n soi tai s 3 Thc phm Vit M An Dng Home Sach thieu nhi Tan Ao cuoi Moza Viet Center s 5 Viet 30 Banh Ancor Ngu My lc nc My lc nc ng trng h tho Hoa dat Banh Ancor Ngu n soi tai s 3 Bao Kangaroo Maxxim s 2 Bao 40 Do choi an toan Thng rc thng Medibeam Tr tho dc Banh trung thu Bao Do choi an toan My lc nc minh s 3 Minh Maxxim 50 Khu trang Kissy Ni Sun House Tham tre em Tng treo trang Khu trang Kissy Tham tre em sc
 • 3. 9 00 Chng mui L nng Sach thieu nhi Tan La nuong Medibeam Sach Kim Dong Kem tri mun Zanzano Viet trung ca Bao Minh 10 Thng rc thng Ao cuoi Moza Bnh trung thu Bt a s xng Tham tre em L nng Bnh trung thu minh s 2 GIVRAH S 1 GIVRAH S 1 20 n soi tai s 2 n soi tai s 3 Thc phm Vit M An Dng Home Sach thieu nhi Tan n soi tai s 3 Thc phm Vit Center s 5 Viet M 30 My lc nc My lc nc ng trng h tho Banh Ancor Ngu My lc nc ng trng h Kangaroo Maxxim s 2 Bao Maxxim tho s 2 40 Thng rc thng Ao chong veo cot Tr tho dc Banh trung thu Bao Do choi an toan Tr tho dc + minh s 3 song Minh 50 Ni Sun House La nuong Medibeam Tng treo trang Khu trang Kissy Trang suc PNJ Ao cuoi Atlanta sc 10 00 L nng Tham tre em Medibeam L nng Nem ngon Vit La nuong 10 n soi tai s 3 Bnh trung thu Bt a s xng Tham tre em Ao cuoi Atlanta Bnh trung thu Bt a s xng GIVRAH S 1 GIVRAH S 1 20 My lc nc Thc phm Vit An Dng Home Sach thieu nhi Tan n soi tai s 3 Thc phm Vit An Dng Home Maxxim M Center s 5 Viet M Center s 5 30 ng trng h Hoa dat Banh Ancor Ngu My lc nc ng trng h Hoa dat tho s 2 Bao Maxxim tho s 2 40 Tham tre em Tr tho dc Banh trung thu Bao Do choi an toan La nuong La nuong Banh trung thu Bao Minh Minh 50 La nuong Bnh cun hp Tng treo trang Khu trang Kissy Trang suc PNJ Bnh cun hp Tng treo sc trang sc
 • 4. 11 00 Nem ngon Vit Nem ngon Vit Bnh cun hp Nem ngon Vit Nem ngon Vit Nem ngon Vit Bnh cun hp 10 Bnh trung thu Bt a s xng Nem ngon Vit Bnh cun hp Bnh trung thu Bt a s xng Nem ngon Vit GIVRAH S 1 GIVRAH S 1 20 Bt a s xng An Dng Home Sach thieu nhi Tan n soi tai s 2 Thc phm Vit M An Dng Home Sach thieu nhi Tan Center s 5 Viet Center s 5 Viet 30 ng trng h tho Banh Ancor Ngu Bao My lc nc ng trng h Medibeam Banh Ancor Ngu s 2 Kangaroo tho s 2 Bao 40 Tr tho dc Banh trung thu Bao Do choi an toan Thng rc thng Tr tho dc Banh trung thu Do choi an toan Minh minh s 3 Bao Minh 50 Bnh cun hp Tng treo Khu trang Kissy Ni Sun House Bnh cun hp Tng treo Khu trang Kissy trang sc trang sc 12 00 VIET TRAN VIET TRAN VIET TRAN TOUR VIET TRAN VIET TRAN VIET TRAN VIET TRAN TOUR TOUR so 2 TOUR so 2 TOUR TOUR TOUR so 2 10 L nng Tham tre em Thng rc thng n soi tai s 3 Bt a s xng Tham tre em L nng minh s 2 20 An Dng Home Sach thieu nhi Tan n soi tai s 2 My lc nc An Dng Home Sach thieu nhi Tan Ao cuoi Moza Center s 5 Viet Maxxim Center s 5 Viet 30 Hoa dat Banh Ancor Ngu My lc nc Ao chong veo cot Hoa dat Banh Ancor Ngu n soi tai s 3 Bao Kangaroo song Bao 40 Banh trung thu Bao Do choi an toan Thng rc thng Chng mui Banh trung thu Bao Do choi an toan My lc nc Minh minh s 3 Zanzano Minh Maxxim 50 Tng treo trang Khu trang Kissy Ni Sun House Thng rc thng Tng treo trang Khu trang Kissy Medibeam sc minh s 2 sc
 • 5. 13 00 Medibeam Chng mui L nng L nng Medibeam Sach Kim Dong Tham tre em Zanzano 10 Tham tre em Thng rc thng Ao cuoi Atlanta Bnh trung thu Tham tre em L nng Bnh trung thu minh s 2 GIVRAH S 1 GIVRAH S 1 20 Sach thieu nhi Tan n soi tai s 2 n soi tai s 3 Sach thieu nhi Tan n soi tai s 3 Sach Kim Dong Viet Viet 30 Banh Ancor Ngu My lc nc My lc nc ng trng h tho Banh Ancor Ngu My lc nc ng trng h Bao Kangaroo Maxxim s 2 Bao Maxxim tho s 2 40 Do choi an toan Thng rc thng La nuong Tr tho dc Do choi an toan Tham tre em Tr tho dc + minh s 3 Kem tri mun trung ca Bao Minh 50 Khu trang Kissy Ni Sun House Tham tre em Tham tre em Khu trang Kissy Trang suc PNJ Ao cuoi Atlanta
 • 6. 14 00 Chng mui L nng Chng mui Zanzano La nuong L nng La nuong Zanzano 10 Thng rc thng n soi tai s 3 Bnh trung thu Bt a s xng Ao cuoi Atlanta Bnh trung thu Bt a s xng minh s 2 GIVRAH S 1 GIVRAH S 1 20 n soi tai s 2 My lc nc An Dng Home n soi tai s 3 An Dng Home Maxxim Center s 5 Center s 5 30 My lc nc Ao chong veo cot ng trng h tho My lc nc ng trng h Hoa dat Kangaroo song s 2 Maxxim tho s 2 40 Thng rc thng Medibeam Tr tho dc Banh trung thu Bao Hoa dat Tr tho dc Banh trung thu Bao minh s 3 Minh Minh 50 Ni Sun House Ao cuoi Moza Tham tre em Tng treo trang Trang suc PNJ Tng treo sc trang sc 15 00 L nng La nuong Medibeam La nuong...