Nero 8. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    1.876

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wykorzystaj moliwoci programu Nero 8 i nagrywaj wasne oryginalne pyty* Jak nagra pyt multisesyjn?* Jak zautomatyzowa proces archiwizacji?* Jak tworzy i nagrywa obrazy?Nero uwaany jest za jeden z najlepszych programw do nagrywania. Wsppracuje z wikszoci nagrywarek dostpnych na rynku, posiada polski interfejs i - co wane dla pocztkujcych uytkownikw - wbudowany kreator tworzenia pyt. Dziki funkcji „meneder plikw” rwnie wybieranie plikw do nagrania okazuje si tu bardzo proste. Program wyposaony jest take w moliwo automatycznego lub rcznego ustawiania pamici cache, ktra ma by przydzielona do buforowania nagrywanych danych.Ksika, ktr trzymasz w rkach, zawiera wszystkie potrzebne ci informacje o tym programie, jego nowych moliwociach oraz nagrywarkach. Informacje i wiczenia zostay dobrane w taki sposb, aby szybko i bez wysiku mg pozna zasady dziaania pakietu Nero 8 i wykorzysta je w praktyce. Po przeczytaniu tego podrcznika z atwoci poradzisz sobie z nagraniem kadego rodzaju pyt CD i DVD, a take bdziesz potrafi stworzy wasn pyt - na przykad cyfrowy album fotograficzny. * Instalacja i konfiguracja* Pyta z danymi i muzyk* Pyta multisesyjna* Pyta DVD-Video z authoringiem* Overburning* InCD - zapis pakietowy* Automatyzacja procesu archiwizacji* Nero CoverDesigner* Nero RescueAgentWszystkie praktyczne informacje, ktrych potrzebujesz, eby nagrywa oryginalne pyty DVD oraz CD.

Transcript

<ul><li> 1. Nero 8.Nagrywanie pyt CD i DVD.wiczenia praktyczneAutor: Bartosz DanowskiISBN: 978-83-246-1577-3Format: A5, stron: 200 Wykorzystaj moliwoci programu Nero 8 i nagrywaj wasne oryginalne pyty Jak nagra pyt multisesyjn? Jak zautomatyzowa proces archiwizacji? Jak tworzy i nagrywa obrazy?Nero uwaany jest za jeden z najlepszych programw do nagrywania. Wsppracujez wikszoci nagrywarek dostpnych na rynku, posiada polski interfejs i co wanedla pocztkujcych uytkownikw wbudowany kreator tworzenia pyt. Dziki funkcjimeneder plikw rwnie wybieranie plikw do nagrania okazuje si tu bardzo proste.Program wyposaony jest take w moliwo automatycznego lub rcznego ustawianiapamici cache, ktra ma by przydzielona do buforowania nagrywanych danych.Ksika, ktr trzymasz w rkach, zawiera wszystkie potrzebne ci informacje o tymprogramie, jego nowych moliwociach oraz nagrywarkach. Informacje i wiczeniazostay dobrane w taki sposb, aby szybko i bez wysiku mg pozna zasadydziaania pakietu Nero 8 i wykorzysta je w praktyce. Po przeczytaniu tego podrcznikaz atwoci poradzisz sobie z nagraniem kadego rodzaju pyt CD i DVD, a takebdziesz potrafi stworzy wasn pyt na przykad cyfrowy album fotograficzny. Instalacja i konfiguracja Pyta z danymi i muzyk Pyta multisesyjna Pyta DVD-Video z authoringiem Overburning InCD zapis pakietowy Automatyzacja procesu archiwizacji Nero CoverDesigner Nero RescueAgent Wydawnictwo Helion ul. Kociuszki 1cWszystkie praktyczne informacje, ktrych potrzebujesz, 44-100 Gliwice eby nagrywa oryginalne pyty DVD oraz CD tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl </li></ul><p> 2. Spis tre ci Wstp5 Rozdzia 1. Kilka sw o dostpnych nagrywarkach9 Rozdzia 2. Oglna charakterystyka pakietu Nero 813 Rozdzia 3. Instalacja i konfiguracja19 Instalacja 19 Uaktualnienie26Rozdzia 4. Nagrywamy pierwsze pyty 31 Pyta z danymi 31 Pyta CD z muzyk47 Kopia istniejcej pyty55Rozdzia 5. Wy sza szkoa jazdy67 Pyta multisesyjna 67 Pyta z danymi i muzyk72 Pyta startowa 76 Overburning oraz zapis pyt 90- i 99-minutowych91Rozdzia 6. Inne typy pyt 97 Pyta UDF97 Pyta wideo 102 Testowanie pyty wideo113Rozdzia 7. Obraz pyty 115 Nagrywanie istniejcych obrazw 115 Tworzenie obrazu117 3. 4Nero 8. Nagrywanie pyt CD i DVD mwiczenia praktyczneRozdzia 8. InCD zapis pakietowy 119 Rozdzia 9. Nero Vision125 Wasna pyta DVD-Video z authoringiem125 Cyfrowy album fotograficzny135Rozdzia 10. Nero BackItUp 143 Tworzenie archiwum 143 Odzyskiwanie danych z archiwum 151 Automatyzacja procesu archiwizacji 155Rozdzia 11. Nero CoverDesigner161 Rozdzia 12. Nero RescueAgent173 Rozdzia 13. Pozostae aplikacje pakietu Nero 8177 Nero Recode177 Nero Home179 Nero MediaHome 180 Nero Scout 181 Nero PhotoSnap i PhotoSnap Viewer182 Nero ShowTime184 Nero SoundTrax 185 Nero SmartStart186 Nero WaveEditor186 Nero Express 188 Nero Toolkit 189Podsumowanie 193 4. 5 Wy sza szkoa jazdy Po przeczytaniu tego rozdziau i wykonaniu wszystkich wi- cze bdziesz mg przygotowa pyty w formacie Mixed Mode, CD Extra, multisesyjnym, startowym oraz nauczysz si nagry- wa pyty 90- i 99-minutowe. Nie zapomniaem rwnie o podrozdziale omawiajcym nagrywanie pyty przy wykorzystaniu overburningu. Pyta multisesyjna Pyty z danymi, jakie nagrywae dotychczas, byy tworzone w cao ci za jednym razem. Czsto bywa tak, e dane, ktre chcesz nagra na pyt, nie zajmuj caej jej pojemno ci. W takiej sytuacji albo decydo- wae si na zapis niepenej pyty, albo czekae , a przybdzie plikw. Teraz dowiesz si, w jaki sposb mo na nagrywa pyt na raty. Nale y jednak pamita, e rozpoczynanie ka dej kolejnej sesji poza zapisanymi danymi wymaga dodatkowych 13 MB. Kolejnym ograni- czeniem jest to, e ka da sesja musi zawiera minimum jedn cie k o rozmiarze 300 lub wicej blokw. Do pyty multisesyjnej mo esz do- dawa dane a (lub jedynie) 99 razy. Utworzenie za pomoc Nero pyty z kilkoma sesjami nie sprawia wik- szych problemw. Trzeba rozpocz dokadnie tak samo jak w przy- padku kr ka z danymi, wic w oknie wyboru kompilacji okre l, jaki rodzaj pyty chcesz nagra, a nastpnie zaznacz opcj CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) (rysunek 5.1). 5. 68 Nero 8. Nagrywanie pyt CD i DVD mwiczenia praktyczneRysunek 5.1. Tworzenie pyty multisesyjnej etap pierwszyAby utworzy pyt, do ktrej w przyszo ci bdziesz mg doda kolejne dane, musisz wczy opcj Rozpocznij dysk multisesyjny w zakadce Ilo sesji na pytce. Pozostae zakadki wygldaj dokadnie tak samo jak przy zwykej py- cie zawierajcej dane komputerowe. Proponuj, by ustawi je sam na podstawie wiedzy zdobytej podczas lektury poprzedniego rozdziau. Gdy przejdziesz do okna programu, dodaj pliki, a po skompletowaniu zawarto ci pyty z menu Nagrywarka wybierz opcj Nagraj kompilacj. Ustawienia okna widocznego na rysunku 5.2 musz by nieco inne ni w przypadku zwykej pyty. Po pierwsze bezwzgldnie nale y wyczy opcj o nazwie Zakocz dysk i pozostawi aktywn funkcj Nagrywaj. Zalet nowej wersji Nero jest to, e program domy lnie blokuje opcj Zakocz dysk przy zapi- sywaniu pierwszej sesji na pycie. Kolejna zmiana dotyczy metody zapisu, ktry musi odbywa si w trybie Track-At-Once, gdy tylko on umo liwia nagranie pyty na raty. Po ustawieniu pozostaych pa- rametrw zapisu mo esz przystpi do nagrywania pyty; aby to zro- bi, kliknij przycisk Zapis. 6. Rozdzia 5. Wy sza szkoa jazdy 69Rysunek 5.2. Tworzenie pyty multisesyjnej etap drugim W I C Z E N I E 5.1Tworzenie pyty multisesyjnejPrzygotuj pyt multisesyjn. Na pocztku dodaj do niej tylko jedn sesj i pamitaj, by w zakadce Ilo sesji na pytce wczy opcj Roz- pocznij dysk multisesyjny. Przy zapisywaniu pyty bezwzgldnie wy- cz opcj Zakocz dysk i w polu Metoda zapisu ustaw Track-At-Once. Je li pojawi si problemy, posu si odpowiednim opisem zamiesz- czonym w niniejszym podrozdziale. Instrukcja dodania kolejnej sesji jest bardzo podobna do powy szego opisu, z t r nic, e w zakadce Ilo sesji na pytce (rysunek 5.3) dla nowej kompilacji ustawiamy nieco inne warto ci. Chodzi tutaj o wybr opcji Kontynuuj dysk multisesyjny. Jej wczenie uaktywni dodatkowe opcje w rodkowej cz ci okna. Odpowiadaj one za dodawanie, usuwanie lub zastpowanie plikw w istniejcej 7. 70 Nero 8. Nagrywanie pyt CD i DVD mwiczenia praktyczneRysunek 5.3. Dodawanie nowych sesji do pyty multisesyjnej etap pierwszykompilacji. Domy lne ustawienia mo emy pozostawi bez zmian. Pa- mitaj o tym, by pyta, do ktrej chcesz dogra dane, znajdowaa si w nagrywarce. Nastpnie kliknij przycisk Nowy. W nowo otwartym oknie zobaczysz zapisane dotychczas cie ki. Pozo- stanie Ci tylko zaznaczenie odpowiedniego wiersza, tak jak to przed- stawiem na rysunku 5.4. Rysunek 5.4.Dodawanienowych sesjido pytymultisesyjnej etap drugi 8. Rozdzia 5. Wy sza szkoa jazdy 71Po zatwierdzeniu wyboru (przycisk OK) przejd do gwnego okna Nero. Dalej postpuj wedug scenariusza znanego z poprzednich eta- pw, czyli przecignij nowe pliki do kompilacji, a stare i niepotrzebne usu. Je eli dodawana sesja ma by ostatnia, to w zakadce Zapis uak- tywnij opcj Zakocz dysk. Je li natomiast nadal chcesz mie mo li- wo dodania danych do pyty, pole to powinno pozosta wyczone. Rysunek 5.5 przedstawia pyt, na ktrej zapisaem dwie sesje z da- nymi. Je eli podczas dodawania do takiej pyty kolejnej sesji zaznaczysz pierwsz cie k (tak jak na rysunku), to nagrany kr ek bdzie zawie- ra tylko dane dodane za pierwszym razem, a reszta zniknie z no nika. Rysunek 5.5.Widok kilku sesjina jednej pycie Zawsze podczas dodawania nowych danych musisz koniecznie wska- zywa ostatni cie k na li cie. Pozwoli Ci to unikn niespodzia- nek, na przykad skasowania zawarto ci pyty. Je eli popenisz ten bd i cz ciowo skasujesz zawarto pyty wskutek le zaimporto- wanej sesji, nie martw si na mojej stronie http://danowski.pl, w dziale Artykuy znajdziesz informacje, w jaki sposb odzyska te dane.m W I C Z E N I E 5.2Dodawanie kolejnych sesjiDo pyty nagranej w wiczeniu 5.1 dodaj kolejn sesj. Mo esz za- mkn pyt lub pozostawi j otwart, dziki czemu w przyszo ci bdziesz mg ponownie doda dane. Je li pojawi si problemy, przeczytaj jeszcze raz uwa nie odpowiedni opis zamieszczony w tym podrozdziale. 9. 72 Nero 8. Nagrywanie pyt CD i DVD mwiczenia praktyczne Je eli przygotowae pyt multisesyjn, to przy dodawaniu nowych sesjimusisz pamita, by ustawienia w oknie Opcje ISO byy takie same jakpoprzednio. W przeciwnym wypadku mo e okaza si, e pyta zostanienagrana bdnie. Pyta z danymi i muzyk Specyfikacja zapisu pyt CD przewiduje sytuacj, w ktrej na jednym kr ku CD zapisujemy jednocze nie dane i muzyk. Tak si skada,e dziki Nero Burning ROM mo emy stworzy tak hybrydow pyt mo e ona by nagrana w jednej z dwch odmian. W trybie Mixed Mode CD na pycie zapisujemy najpierw dane kom- puterowe ( cie ka 1.), a nastpnie cie ki audio. Zao eniem takiej konstrukcji byo utworzenie no nika, ktry dziaa w sprzcie hi-fi i zawiera bonusy dostpne podczas pracy na komputerze. Odsuchi- wanie pyty przygotowanej w trybie Mixed Mode CD na komputerze nie sprawia problemw. Natomiast stacjonarny sprzt hi-fi traktuje pierwsz cie k jako jeden z utworw i prbuje go odtworzy, co ob- jawia si cisz. Odtwarzanie danych audio nastpuje dopiero po przej-ciu do drugiego utworu na pycie, czyli pierwszej cie ki audio. Drugie rozwizanie nosi nazw CD Extra i pozwala na usunicie pro- blemu z pust pierwsz cie k. Dzieje si tak, poniewa informacje zapisywane s w dwch oddzielnych sesjach najpierw muzyka, p niej dane. Zalet tego rozwizania jest to, e stacjonarny czytnik pyty CD nie widzi cie ki z danymi i odtwarza jedynie piosenki. Na- tomiast komputer umo liwia zarwno odsuchiwanie, jak i przegl- danie zawarto ci danych komputerowych. W odr nieniu od pyty w formacie Mixed Mode CD, tutaj dane komputerowe znajduj si na kocu, w oddzielnej sesji. Bezsprzecznie lepszym i bardziej przydatnym rozwizaniem jest CD Extra i z tego powodu wa nie jemu po wic wicej miejsca. W celu przygotowania pyty w formacie CD Extra w oknie wyboru kompilacji musisz wybra opcj CD Extra (rysunek 5.6). Pamitaj rwnie o tym, e w formacie CD Extra mo esz nagra wycznie kr ek CD. 10. Rozdzia 5. Wy sza szkoa jazdy73Rysunek 5.6. Przygotowanie pyty z danymi i muzyk w formacie CD Extra etap pierwszyZestaw zakadek przewidziany dla tej kompilacji jest imponujcy, ale tak naprawd po gbszej analizie ich zawarto ci dochodzimy do wnio- sku, e s to te same, ktre omawiaem przy kompilacjach pyty z da- nymi czy muzyk, z t r nic, e wszystkie umieszczono w jednym oknie. W zwizku z tym, e byy one dokadnie omawiane przy po- przednio nagrywanych pytach, nie bd ich ponownie prezentowa. Zwaszcza e su do tego samego, a ich dziaanie rwnie nie ule- go zmianie. m W I C Z E N I E 5.3Tworzenie pyty z danymi i muzykUtwrz now kompilacj dla pyty CD. W oknie wyboru kompilacji wybierz format CD Extra i zapoznaj si z zawarto ci zakadek wcho- dzcych w jego skad. Zwr uwag, e w jednym miejscu zgrupo- wano zakadki, z ktrymi miae styczno przy opracowywaniu pyt z danymi i muzyk. Po dokonaniu wymaganych poprawek mo emy klikn przycisk Nowy, aby przej do gwnego okna programu (rysunek 5.7). 11. 74Nero 8. Nagrywanie pyt CD i DVD mwiczenia praktyczneRysunek 5.7. Przygotowanie pyty z danymi i muzyk w formacie CD Extra etap drugiPowy szy rysunek przedstawia okno Nero dostosowane do wymogw kompilacji CD Extra. Lewa strona okna w grnej cz ci posiada dwa przyciski Dane i Audio. Po klikniciu przycisku Audio w dolnej cz ci lewego okna zobaczysz zawarto cz ci pyty, na ktrej ma by zapisana muzyka. Teraz musisz tylko z prawej kolumny przeci- gn odpowiednie piosenki i doda do tworzonej kompilacji. Nastp- nie kliknij przycisk Dane w dolnej cz ci okna bdzie widoczna cz kr ka z danymi. Musisz doda swoje pliki tak samo, jak to ro- bie w przypadku kr ka z danymi. m W I C Z E N I E 5.4Dodawanie muzyki i danychDodaj dane do utworzonej kompilacji. Wystarczy, e klikniesz przycisk Audio i przecigniesz utwory do lewej kolumny, a nastpnie naci niesz Dane i dodasz odpowiednie pliki do tworzonej kompilacji. Przez cay czas obserwuj pasek zajto ci pyty. Tym razem jest on wyskalowany w minutach, wic masz do dyspozycji 74 i 80 minut dla typowych no nikw. 12. Rozdzia 5. Wy sza szkoa jazdy75Gdy ju skompletujesz zawarto pyty, z menu Nagrywarka wybierz opcj Wypal kompilacj. Przejd do zakadki Zapis widocznej na ry- sunku 5.8.Rysunek 5.8. Przygotowanie pyty z danymi i muzyk w formacie CD Extra etap trzeciW zakadce Zapis koniecznie musisz uaktywni opcje Zakocz dysk i Nagrywaj, a w polu Metoda zapisu pyty wybra Disc-At-Once. Innymi sowy, caa pyta musi by nagrana za jednym razem, bez pozosta- wiania mo liwo ci dodawania do niej nowych danych w przyszo ci. m W I C Z E N I E 5.5Zapis pyty mieszanejNagraj pyt w formacie CD Extra zgodnie z zaleceniami. Nastpnie sprawd na stacjonarnym sprzcie hi-fi, czy pyta odtwarza si popraw- nie i czy przypadkiem na kocu nie ma dodatkowego utworu, ktry wydaje dziwne d wiki lub jest zupenie pusty. Dokadniej mwic, chodzi o to, e przy zao eniu, e nagrae dwa utwory audio oraz dane dla komputera, Twoja wie a powinna widzie jedynie dwa utwory, a nie trzy, jak to ma miejsce przy Mixed Mode CD. 13. 76 Nero 8. Nagrywanie pyt CD i DVD mwiczenia praktycznePyta startowa My l, e spotkae si ju z pojciem no nika startowego. Je eli jednak si myl, to nale y Ci si wyja nienie: zarwno dyskietka, jak i dysk twardy maj pewien specjalny obszar zwany bootsektorem, ktry za- wiera informacje odczytywane podczas uruchamiania komputera. S one na tyle istotne, e je li ulegn zniszczeniu, komputer albo urucho- mi si nieprawidowo, albo wcale. Nawet gdy dysk twardy odmawia posuszestwa, dyskietka startowa pozwala uruchomi komputer (przy wykorzystaniu informacji zawar- tych w bootsektorze), co czsto ratuje dane i nasze dobre samopoczu- cie. Pyta CD/DVD nie moga by gorsza, wic w specyfikacji El Torito zostay zawarte odpowiednie reguy, ktre pozwalaj na zapisanie na niej bootsektora. Windows 9x My l, e takie krtkie wprowadzenie powinno wystarczy i teraz mo-emy zaj si przygotowaniem pyty startowej za pomoc programu Nero Burning ROM. W tym rozdziale skupimy si na przygotowa- niu pyty startowej wykorzystujcej emulacj dyskietek o pojemno ci 1,44 MB oraz 2,88 MB. Wydaje mi si, e ten rodzaj pyty startowej jest najpopularniejszy i najcz ciej u ywany. Jej przykadem jest ory- ginalna pyta instalacyjna zawierajca system MS Windows 98. Do przygotowania pierwszego rodzaju pyty startowej wykorzystujcej emulacj no nika o pojemno ci 1,44 MB u yjemy dyskietki systemowej MS Windows 98. Dyskietk tak mo na przygotowa za pomoc spe- cjalnego narzdzia dostpnego w systemie MS Windows 98. Wystarczy, e otworzysz Panel sterowania i wybierzesz opcj Dodaj/ Usu programy (rysunek 5.9). Nastpnie w zakadce Dysk startowy kliknij przycisk Utwrz dysk. Mu- sisz posiada oryginaln pyt instalacyjn systemu MS Windows 9x oraz czyst dyskietk umieszczon w napdzie. Wystarczy, e odpowiesz na kilka pyta zwizanych z tworzeniem dyskietki (mam tutaj na my li potwierdzenie zamiaru jej wykonania, potwierdzenie umieszczenia jej w napdzie, potwierdzenie rozpoczcia 14. Rozdzia 5. Wy sza szkoa jazdy 77 Rysunek 5.9.Tworzeniedyskietki startow...</p>