Tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố hóa chất cho Nuplex Resins (Đồng Nai)

  • Published on
    15-Aug-2015

  • View
    54

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Tp on Nuplex (Australia) l tp on a quc gia c 17 nh my sn xut ha cht trn th gii. Ti Vit Nam c mt nh my ng Nai. Theo chnh sch ca tp on, ti mi quc gia ch cn duy nht 01 s in thoi nng 24/24 gi thng bo v s c ha cht c in trn xe vn chuyn ha cht, trn bao b sn phm, thng tin MSDS ca sn phm, h s an ton ca Nuplex. SOS Mi Trng, vi b dy kinh nghim ng ph s c trong sut 10 nm qua, c chn lm i tc cung cp dch v tip nhn v x l thng tin v s c ha cht cho tp on. </li></ol>