Uống chè Thái Nguyên như nào cho đúng?

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    69

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ch tn cng Thi Nguyn c sn t lu ni ting khp trong v ngoi nc, nhng khng phi ai cng c thng thc ch mi sao v cm nhn c v ngon ca n. V vy, nhiu ngi rt t m v sao ch Thi Nguyn li ngon v ni ting n vy?

Transcript

  • 1. Ung ch ThiNguyn nhno cho ng?

2. Ch Thi Nguyn ung nh th no? -www.chebupthainguyen.com Ch tn cng Thi Nguyn c sn t lu niting khp trong v ngoi nc, nhng khngphi ai cng c thng thc ch mi sao vcm nhn c v ngon ca n. V vy, nhiungi rt t m v sao ch Thi Nguyn li ngonv ni ting n vy? Ung tr cng lm cng phu, ty thuc vo cmnhn ca mi ngi. 3. V gic ca mi ngi l khc nhau -www.chebupthainguyen.com Vi nhng ngi ung tr khng chuyn,khng snh tr, th c ung ti loi nh caocng khng cm nhn c. V cm nhn vgic ca h khng nhy bn, khng nhn rac v ngon ca ch. Ung ch trong lc vui hay bun cng nhhng n cm nhn hng v. ngi bunth cnh c vui u bao gi lc chc ch cncm nhn c v ng. Cch pha tr cng nh hng n cm nhnca mi ngi. Nc pha khng nhit ,tr bc qu tayvv 4. S mt mi ca v gic -www.chebupthainguyen.com Nu bn quen vi khi nim s mt mi ca khugic tc l khi ngi mi g qu quen th s khngcm nhn c mi na. Ly n c nh mitrong nh chng ta vy. V sng trong nh hng ngythy quen nn chng ta cm nhn khng r rt mica ngi nh. Nhng khi c khch n h c cmnhn rt r rng v mi ngi nh bn. Cn i vi s mt mi ca v gic cng ging nhvy. Nu chng ta c ung mi mt loi ch cho d lloi ch Tn Cng Thi Nguyn thng hng th dndn chng ta cng khng cm thy v ngon na, do vgic qu quen vi loi tr ny ri. V lc , nu cai a cho bn gi ch thi nguyn gi r m bnkhng bit bn s cm nhn thy s khc bit. Nhcha tng ung loi tr no ngon n th. Cch pha tr hng ngy cng lm v gic mt mi. Nubn quen ung tr thi nguyn v m, th lu dn vgic s b tn thng (t lit) lc c ung tr inhThi Nguyn (3 triu 5 triu/kg) cng khng cm thyg. V khng cn cm nhn c g. 5. Cm nhn v ngon qua gi ch? -www.chebupthainguyen.com y l sai lm ca rt nhiu ngi, ung th cung nhng khi a ra nhn xt th dng gi ch phn. C th ch gi r, nhng ch nh chmgi ln vi triu 1kg, thy gi t nn cng tm tckhen ngon. Tht l khi hi. Quan im c ch gi cao l ngon hn ch githp l sai lm. V gi ch thi nguyn c hnhthnh da trn nhiu yu t nh ging, cch chmbn, chng loinhng c bit l phng thcsn xut. Ch bp Thi Nguyn sn xut th cnglun c gi cao hn ch sn xut quy m cngnghip. Bn cnh ma v cng nh hng ngi ch. Ma ng lun t hn ma h. V vy, khi a ra nhn xt v v ngon ca ch.Hy dng chnh cm nhn thc t ca mnh nhn xt. C th ngon vi ngi ny, khng ngonvi ngi kia. Nhng ci quan trng l ChThi Nguyn 6. Vy ung tr thi nguyn nh th no? -www.chebupthainguyen.com m bo ngun gc xut x, hy la chn nhng ca hng c a ch tiThi Nguyn. i khi vn l chuyn tin v thi gian nhn hng lm bnchn bc, nhng chc chn bn la chn ng sn phm ch bp thinguyn danh ting. ng bt c yu t no lm sai lch cm nhn ca mnh v ch ngon.Hy a ra nhn nh da trn chnh tri nghim ca mnh. Hy loi b quan im ch ngon tt nhin phi gi cao. Hy mua ch trongphm vi ti tin ca mnh v lun nhm cu thn ch ch t cha chc ngon, quan trng l mnh thy ngon Nu bn c thi quen ung tr pha c, hy dng li trc khi thi quen lm hng cm nhn ca bn. Hoc bn s phi mua ch thng xuyn hn. ng ung trung thnh vi mt loi ch , ch cng nh v vy hy nhnsang nh hng xm cht i (Just For Fun). Nu c 2 gi ch : 1 gi sn xut bi nh my c ng trong hp rt p,Gi th 2 ch bc ti bng hoc ch n gin l t bo nhng c sn xutth cng. Th ng ngn ngi ly gi s 2. Chc chn bn s hi lng. Nukhng tin, bn c mua c 2 gi v cm nhn. 7. BN CH THI NGUYNNGON CHNH GChttp://www.chebupthainguyen.com/