330 ydtt cay thuoc & vi thuoc vn

  • Published on
    22-Jun-2015

  • View
    648

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cy thuc & v thuc Vit Nam - Tt Li Trang 330 - 999

Transcript

  • 1. hnh ba Cnh, dng mt chim, t C kha ln tai bo. L gia v l ngn khng Cung, Chia 3 hoc x 3 hoc khng Chia thy. Cm hoa gm nhiu tn, Cc tn u Cnh c Cung di h0`I1 cc tn bn. Khng C tng bao. Hoa nh mu trng nht. Cn qu Chia i, mang 2 qu hnh Cu, dng trng, nhl c clih li Chy dc, khng ni r lln ( Hnh 243 ). Hlll 243. Rau Cn ry - Apum gI^u=c0Ien5B. Phn b, thu hi v ch biinCy mi di nhp vo nc ta, hin c trng ph biin nhiu ni lm rau n. Ti Chu u l ni nguyn sn Cy ny cng c dng lm thc n v lm thuc li tiu, rt hay dng vo th k 16. Ch yu dng r c. Qu (mi ha cho t 700 in l.500kg qu) c dng ct tinh du v lm gia v. Gn y nc ta cy rau- cn ty c dng Cha huylt p: Dng c cythi nh nu nc ung, c th thu hi V phi hay Sy kh.C. Thnh phn ha hcTon Cy rau cn ty c tinh du.Qu rau cn ty cha 90,5% nc; 1,95% hp Cht nit; 0,07% Cht bo; xenluloza 1,15% v 1,31% tro. Khi Ct cho t 2 n 3% tinh du khng mu, rt lng, mi thll ca rau cn ty. Thnh phn ch yu ca tinh u l nhng Cacbua tecpenz d.1monen, silinen, mtSesqutecpen stinben, giaiacola, nhng lacton: Sedanolit CIZHISO, v anhydrt Sedanonic. Mirau Cn ty l do hai hp Cht oxy ny. Ngoi ra Cn Cha mt ancol hai vng.D. Cng dng v liu dngRau Cn ty ch yiu c dng lm rau n, nu canh. .Ti Cht! u, t th k 16 rau Cn ty c dng lm thuc li tiu. Gn y nhn dn ta thy ph biin dng rau Cn ty chai bnh huyt p: Mi ngy dng ton b mt Cy ti, thi nh, un nc ung, Chia lm nhiu ln ung trong ngy. C th dng cy phi kh trong mt. Tc dng h huyt p c th do tc dng li tiu ca V thuc to nn. Dng thy c kt qu nn thi ngay. Khng nn ko i. Ngoi ra qu cn ty cn dng ct tnh du trong cng nghip hung liu v trong cng nghip lm thln Cao tht chi thnh Vin.Ch thL`h.'Mt s ngi dng nhm cy rau cn ta (cn gi l rau cn nc) c tn khoa hc Oelianthe St0Iinefcl'a Wall. cng h. Cy ny c trng nc ta v nhiu nc khc chu ly rau n, thlh phn rau cn ta c tinh du, caroten 7,14mg%, Vitamin C 320mg% (lnh 244 ). Hnh 244. Rau cn ry Ia - Oenanrhe Srolonera315

2. VIII. CC, CY y _ THUC Co CHT cCY CH0 Cn gi l cho ta, hong khi, peo, sui deng, nhn khi, cy coi.Tn khoa hc Engelhardta c'hrysolepiS Hance (Eizgelhardria walichana Lindl).Thuc h H o Juglandaceae.A. M t cyCho l mt cy nh cao chng 8m Cnh v Cung l tlirfmg mn yu, L kp lng chim nhn thng gm 2 n 5 i l cht hnh tlliig di, da. c cung, l cht pha trn di hn, phin l cht di 5-15mm. Hoa c mc thnh hnh ui Sc, mc t crll ca nrn trc, hoa khng cung hay gn nh khng cung, cn hoa ci cng mc tllnh hnh ui Sc pha nn hoa c. Hoa c Cung. Qu mc thnh bng di chng 25cm. Ht c baobCbi1bco3 tl1y(I-Inh245 )." B. Phn bCy Cho mc hoang khp Cc Vng rrng ni nc ta c Trung B v Bc B. Cn mc Malaixia, Lo, min ty nam Trung C. Thnh phn ha hcCtia thy c ti liu nghin CIII. Chi mi bilt l v v c cht c i vi c. [Tnh 245. Cy E'h0 - Engelhardtia ClirysoiepisD. Cng dngNhan dn mt vi Vng dng V v l Cy ny gi nt cho vo nc sui ngn uc c. Nhn dn Trung Quc cng dng l uc c.CYCU, tijCn gi l c sng, mn pho (Lo-Vintan),krsang (Cmpuchia), Sn nc (min Natn).Tn khoa hc Pachyrhizus erosus (L.) Urb.316(Dolichos erosus L.), Pachyrhizus angulatus Rich. Thuc h Ctnh brn FabaL`eae (Papli0naL'eaE). Cy c u cho ta r C n dc, nhmg l v ht 3. c cht c, cn ch k]'Ii S dng. A. M t cy Cy C u l mt loi cy leo, c r c hnh nh- con quay ln. L kp gm 3 l cht, mng. I-l`1I1hhi qu trm di 4-8cm, rng 4-12cm, nhng l pha di khng i xfmg. Hoa mu tm nht, kh ln. mc thrli chm di k l. Qu hi c lng, khfng Cung, di 12cm, rng 12mm, khe cc ht hoi lm Xung. Trong qu c ti 9 ht, ng knh chtllg 7mm, hnh thu krlh. Ht clitlg kh gi nh ( Pnh 246 ). B. Phn b, v thu hiCy C u c trng khp noi Vit Naln vng ng bng cng nh min ni ly r c n, ht dng lm thuc, nhng t dng v c c. Ma thu hoch ht: tiing 11-12.C. Thnh phn ha hcTrong r C (C u), sau khi bc v c ti 90% nc; 2,4% tinh bt; 4,51% g ton b (biu th bng glucoza); 1,46% protit; 0,39% cht HC-HCPaChrht`20nV c; khng thy c Cht bo, khng thy c tanin, khng c axit xyanhydric. C men peroxyaza, amyiaza v photphataza.>Tr0ng h! c u c 12,27% m; 20,13% cht bo; 30,61% cht ptotit 4,8% Ianin; 5,85%H I`nh 246, C du - Pachyrhzus el^0.s`ustinh bt; 3,25% dng ton b (biu tl bng ng glucoza). Trong ht C u c mt Cht c gi l rotenon C H 06 v tephrosin CZZHOT.23 22T l rotenon trong ht c u khong t 0,56- 1,01%. Trong l cng c Cc Cht nh trong ht.D. Tc dng c l v cng dngR C u khng dc. IIC dng n Sing hoc xo nu Chn. C khi ngi ta p C ly nc bi mt lln cho da d mn mng, khi n.L c i vi c v vi loi nhai li, nhung khong c i vi nga.Ht c i vi c v su b. Ti Tnlng Quc, ngi ta dng n Uj cc loi Sau hi rau, rp bng, ry bong (mt kg ht gi nh, tlm nc x phng v 200 lt nc).Nhn dn ta Vn dng ht c u gi nh trn vi du cha mt s bnh ngoi da. Tuy nhien c c, Cn ch hnh ng dc.n zuc dng ht c duLm IUC phun t;t`I`J' rp rau v rp thuc l. Ht c u ngrn vi ntI(C mt m, sau gi nh, tlm nc vi t l 1,5% n 2% hoc 4% trn u. Phun ln nhtrtg Cy bng, Cy rau, cy thuc l ngoi rung. Sau Z4 gi h 36 gi rp v nhn cht ht hay gn ht (90-100%).317 4. CY HT MTCn gi l Cy xa, tln mt.Tn khoa hc Antheroporum pierre Gagnep.Thuc h Cnh bllrn Fabaceae (Paplionaceaei.A. M t cyCy ht mt l mt Cy to, cao t 8-24m. L kp lng chm, gm 5-7 hoc 9 l cht, mc i, phiin l cht dai, nhn, di 7-11cm, lng 3-4cm. Cung chung di 9-12cm, cung l cht di 6-7Inm. Cm hoa mc tllh chm k l hoc u crlt. Hoa mu hng hay tim nht. Qu. gip di cm, rng 3,5cm, khng cung, dy 1,5-12mm. Mi qu c 1 ht. Ht hlth ttnlg di 16mm, rng 14mm, dy 8~10mm, mu nu, bng (Hnh 247)B. Phn b v thu hiCy mc hoang ti min rrng ni Vit Natn, nhtmg nhiu v hay c S dng ti min nam Trung b v Naln B. Ti K Anh (H Tnh), B Trch, Qung Trch (Qulig Bnh) nhn dn tltng trng quanh vn.Ma thu hoch vo thng 5-6.C. Thnh phn ha hcNtn 1940, E Guichar (Ret'. Med. Chrurg Fr'. EXT`. Orient, 3) nghin cu S b ht mt v thy trong ht mt c mt s cht du, cc cht gm, mt S Cht nhtta c c tJ1h i vi C, mt it rotenon mt cht c tinh th hnh lfmg tr, chy 257, cho mu vng vi axit sunfulic, khng tan trong nc; mt cht c tinh th hnh kim mu vng. chy 195, cho vi axit Sunfuric mu mu, khng phi ancaloit, cng khng phi gluoozit, khng c i vi c, mt Sap0Ill'l trung tllh c Hin!! 247. Ht mt - Anthroportrm p('I'r'v mt cht saponil axit.D. Tc dng dtr_rc lNrn 1940. Guichard tn bt ht mt cho vo nc c nui c th thy nh1^`I1g con C ny c Int thi k kch tlch ngn, sau d n thi k Sy di hay ngn ty tteo c to nh, cui cng c cht,Cht c tp trung trong l mln, khng c trong v ht.E. Cng dng v liu dngHin cy ny khng c dng lll tituc. Nhn dn ctti dng ht tn nh, cho xung nc duc C. C th nghin cu lln tluc t1'it Su b hi hoa mu.CY L NGN l --Cn gi l co ngn @ang Son), duc dt rut- h mri tlng-i ng, h mn ng, hong ng, cau vn, on nng tho.Ten khoa hc Gelsemum elegans Benth,(Medca eiegans Gardn, Leptopters sumatrana Blume).Thuc h M tin Loganaceae.318Cy l ngn c coi l loi cy dc nht ng nc ta. Ngi ta cho rng ctti cn it 3 l l cht ngi.Tn cy ngn cn dng chi mt cy khc na c tn khoa hc l PteroCar)'a tonknenss Dode tltuc h H o (luglandaceae) s gii thiu sau. Clt ch tI'nh nhtn ln. 5. A. M t cyon l tt, nng l rut, tn on nung tho I ngi ta cho rng ung v ny s b ftt mt m cht.on trng tho hay Cy l ngn l mt loi dy mc lB(, thn v crlli khng c lng, tl'n tlin hi c kla dc. L mc i, hnh tn.t1g thun i, hay hi hlth mc, u nhn, pha cung nhn hay hoi t, mp nguyn, bng, nhn, di 7-12cm, rng 2,5-5,5cm. Hoa mc thnh Xim u cnh hay k l. Cnh hoa mu vng. Cliu ni hoa mu trng, nhtmg bn thn ti kim tra li l mu vng (ti Lng Sort v cc ni khc: Sapa, H Giang). Ma hoa tltng 6-8-10. Qu l mt nang, di, mu nau hnh thon, di Icm, rng 0,50111. Ht nh, quarlli mp c I`a mng mu nu nht, hlh tltn. ( Hmh 248, Hm 56,2)B. Phn bCy l ngn kh ph bin ntin lmg ni Vit Nain. Ngi ta thng khng dng ltn tituc, m ch dng t t hay vi mc ch u c. Cc tinh min ni nh Ha Bnh, H Ty, Lo Cai, Cao bng, Tuyn Quang, H Giang u c. Cn c mt s nx: vmg nhit i v nhit i chu . Trung Quc ngi ta thy Phc Kin, Qung ng, Qung Ty, Vli Naln, T Xuyn. Bc Chu M c loi Gelsemium semfjervirens An.Nhn dn ta hay dng l nh trn ni, tri li Trung Quc hay dng r v bn ti cc hin thuc` lrn thuc cha hi hay cha bnh nln tc _(teigne). Cng c dng vi mc ch u c.C. Thnh phn ha hca) T loi cy ngn mc bc Chu M- Ge!.'enliunl Sempervren.Y nhiu tc gi chit ra c nhiu loi ancaloit t tn l gelsemin C20H22O2N2 c tinh th, chy 178C cht gelrnixirt C191-l24O3N2 (lc nc c tc gi xc lh Chy 171) Cht sempecvirin v Sempecvilt. Hai cht sau tng t vi nhau nhtrllg chy khc nhau. Tt c u c c tnh tt nlnh, gn nh tc dng ca Sycnn, cht ancaloit trong m tin.b) Nln 1931, Triu Tha C (Trung Qut' sinh l hc tp C'h, 1931, 5: 334 v 1936, l0: 79) nghin cu r, thn r v cI1l1 ca cy on trng tho Tmng Quc (Gelsemum elegans) cng loi Vt ta, chit xut c 4 loi ancaloit c tiltlt cht v t tn nh Sau:Kumn CZDHZION2, Chy 170C, D=-265, d tan trong cn, kh tal trong te, khng tan trong te du ha v ntrc, tan nong aX sunfuric c cho dung dch khng mu, niu thm Mn02 s Chuyn mu trn nht, nhtng nu thm kali bicromat s cho mu xanh vng. y l thnh phn ch yu ca cy ngn, cht ny khng c lm. Hnh 248, L ngn - Gelseniiztm eIe_aI1SKumnn v nh hnh, khng mu, d tan trong te v trong nhiu dung mi hfnl c khc, kh tan trong nc, t dung dch te bc hi s cho cht c chy thay i nhng trn lI5C. Mui clohydrdt o tinh th khng mu hllh u, chy trn 300C, -tan trong axit SunfuI`ic dc cho dung dch khng mu, thm kali bicromat lc u cho mu tm, Sau chuyn mu nu v Cui cng mu xanh.Kumintlxin v nh hnh, mui clohydrat tan trong nttz, c nlig sut quay cc Kumnidin c tinh th hnh tr khng mu chy 200 C (?) c tll tan rllliu trong dung mi hu c v nc, cho mui clohydlat tan trong nc, ha tan trong axit funfurc c s cho dtug dch khng mu, khi thm kali bicromat s chuyn mu xarh Vng v khng xut lun mu tm.T l c Mn loi ancaloit trn tI'ong nguyen liu319 6. l 0,3%. T l ngn Triu Tha C cng ly ra c 4 ancaloit l gelsemin, kumin, kumiitin v mt ancalot mi t tn l kaunidc C2lPI24O5N2, d chy 3I5C. Mui clohydrat c chy 3l8C, chit artcaloit ny c tc dng lln yl C v c ch h hp.C) Ba tic gi l K Dc Phong, Cao Di Snh ' Hong Diu Tng (1938, J Arl. Chenl. S0c'., 60: 1723) bo co rng cht m Triu Tha C gi l kumiriin v khng c tinh th thc ra khng thun kliit. T cht ny tch ra c cht gelsemil v nh chnh rng cht kiminidin c chy 299C v c cng thc l ClgI'I2s04N2.Tin li qua cc tc gi trn, trong cy ngn