Kids Skills

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. _58/ Terapie / ,
 2. 2. "Kvtinov" teorie Bena Furmana Model Kids' Skillsje na een orientovan zpsob prce s dtmi, ale i s rodii (ijinm i peujcmi osobami) a komunitou (kola, kamardi, ir rodina, soused, instituce ...). Vytvoil ho psychiatr a psychoterapeut Ben Furman ajeho spolupracovnci ve Finsku, odkud se rozil do mnoha zem svta, nyn nov i do esk republiky.
 3. 3. 60 I Terapie I tomka podporovat. Konstruktivni pstup se jet umoc- n pi mapovn plOS ("K emu to bude dobr?"). Krom zamen na preferovanou budoucnost je uiten vnovat pozornost minulm spchm dtte, tomu, co u um. Pokud nkomu dopejeme soustednou pozornost - a jet navc zamenou na jeho siln strnky a schopnosti -, bv to asto velmi siln zitek. Z hlediska dodvn nadje hra- je zajmavou lohu i detailn plnovn oslavy. Kdy spolen s dtmi a rodii plnujeme, jak to oslav, a se novou dovednost nau, tak tm vlastn nepmo ukazujeme, e vme, e to dokou. Nejen dt potebuje pochvlit V rmci supervize mi (L. Z.) kolegyn, kejme j Nina, kter pracuje asto s celmi tdami, vypr- Kvtinov teorie a vzkumy Cel model Kids'Skillsvychz z pstupu zamenho na een, pro kter je typick akcent na to, co se ji alespo trochu da, a na to, co klienti chtj, msto zkoumn problm a hledn jejich pin. Principy lze nzorn popsat pomoc tzv. kvtinov teorie Bena Furmana, kde je zdraznn vznam nadje, spoluprce a tvoivosti. Tri kvtiny velmi dobe koresponduj s dosavadnmi vzkumy na poli prce s dtmi (podrobn pehled nap. Selekman, 2010, nebo Sharry, 2004). Asi nejprobdanj je vznam spoluprce L,working alliance"). Existuje irok shoda na tom, e podle kvality spoluprce terapeuta s klientem, tedy podle mry emon vazby a zrove mry domluvy na clech a na metodch spolen prce, lze pedpovdat, zda bude terapie spn, nebo nikoli. etn studie ukzaly zsadn vznam navzn spoluprce nejen s dttem, ale is rodii, uiteli,vrstevnky a dalmi vznamnmi postavami, pro spch terapie u dt. Dalm vznamnm faktorem terapeutick zmny je pozitivn oekvn, kter koresponduje s nadj. U samotn fakt, e klienti oekvaj, e jim lba pome, pin uritou levu a zmnu. Nkter studie ukazuj, e s vyuitm hravch a tvoivch technik lze pi prci s dtmi doshnout lepch vsledk ne bez nich. Jet dleitj vak je, e dky tvoivosti je mon novm, neobvyklm zpsobem propojit stvajc problematickou situaci se zdroji, kter maj dti, rodie a dal osoby kdispozici. Schopnost vyut tyto zdroje je vbec nejvznamnj faktor terapeutick zmny. vla o td pk, kde byly velk problmy s cho- vnm. Zejmna trojice kluk opravdu hrubm zpsobem vyruovala. ina se s uitelem dohod- la, e s dal kolegyn povedou ve td program s tm, e jedna bude pracovat s dtmi a druh bude pozorovat jakkoli drobn znmky toho, co ve t- d funguje, a na zvr d zptnou vazbu. Poda- la tak uitele, aby pozoroval cokoli, co funguje (zvl u zmnn trojice kluk), a zapsal si to, aby mohl na konci rovn dt zptnou vazbu. Program probhl a ina zachytila celou strnku konkrtnch posteh k tomu, kdy byla ve td dobr atmosf- ra a dti se chovaly alespo chvilku hezky. B- hem pestvky si chvli povdala s uitelem, kter rovn pozoroval drobn pozitivn znmky. Nael ti konkrtn situace, kdy se trojice kluk chova- la z jeho pohledu dobe. Kdy po pestvce piel as pro zptnou vazbu, Nina peetla svj seznam a ci ve td byli velmi pekvapen, e msto vtek sly konkrtn vci, kter se jim podaily ("vidla jsem, jak Pepk zvednul Jirkv penl, aby ho n- kam hodil, ale pak se zastavil a poloil ho zptky na lavici... "). Potom dostal slovo uitel, kter na- opak k pekvapen iny zaal mluvit o tom, e se za posledn rok vci vbec nezmnily, e je ve td pod spousta kzeskch problm apod. ina byla z takov zptn vazby hodn rozladn, ale bhem supervize pila na to, e vechna ocenn ve td se vztahovala k hodin, kterou vedly ony, ale ne k hodin, kterou vedl uitel. Jakkoli spch konzultantek ve td byl vlastn svm zpsobem obvinnm uitele z neschopnosti (na programu se chovaj lp ne na mch hodinch = neumm udret kze). Nina se rozhodla pt setkn se tdou zorganizovat jinm zpsobem. Podala uitele, aby vedl bnou vukovou hodinu a ona aby se mohla zastnit jako pozorovatelka. Uitel souhla- sil a Nin se opt podailo vytvoit celostrnkov seznam konkrtnch vc, kter se daily. Uitel byl velmi pekvapen, a kdy dostal prostor, zaal mlu- vit o malch zmnch, kter sm zaznamenal. Po nkolika tdnech ji byly zmny natolik upevnn, e nebyla spoluprce s konzultantkami nutn a t- da fungovala vrazn lepm zpsobem. Spoluprce Pracoval jsem (L. Z.) s desetiletm Jindichem, kte- rho pivedla matka. Pr mu asto opakuje vci, kter nesly, co vygradovalo do velkch konflik- t. Domluvili jsme se na dovednosti "poslouchdn". Jindich popsal spoustu pnos tto dovednosti pro nj osobn i pro ostatn a chtl se ji uit. Poprosil jsem je, aby mi pedvedli njakou konkrtn situa- ci, kdy se dovednost projev. Po chvli pemlen se shodli, e je to dobe vidt, kdy Jindich sedt u potae a hraje njakou hru a mma ho pros, aby el s koem. Navdzal jsem: "Dobe, rd bych vi- dl, jak to bude vypadat ... Pedstav si, Jindro, e sed doma u poae ... a hraje njakou hru ... co terd hraje?:; Tanky." "Dobe, take hraje tan- ky a je to napnav ... a mma te potebuje, abys
 4. 4. vynesl ko ... Jak mu to eknete?" Matka ho po- dala, aby el s koem. "Pedpokldejme, e u um poslouchat - jak zareaquje?" ptal jsem se Jindry. "Dm pauzu a vyrazm s koem, " ekl Jindra. "Um hru hned zastavit?" ptal jsem se. "Jasn!" "Take kdy t mma pod, vyraz hned, nebo bude jet potebovat njak as nco dokonit?" ptal jsem se dl. "Mon bych dojel jedno kolo. " "A pro vs," ptaljsem se matky, "by bylo mon nkdy po- kat chvli, ne Jindra dojede kolo?" "Nkdy ano, ale nkdy je poteba njakou vc udlat hned, " od- povdla mma. Probrali jsme, jakm zpsobem se budou v dan situaci domlouvat, a nakonec jsme si pehrli tu scnu v podob, kter jim obma vy- hovovala. Bhem celho pehrvn jsem byl v roli jakhosi reisra, kter spolen s klienty dolauje detaily dan scny. Klienti na konci sezen zmnili, e si dky pehrn situace uvdomili spoustu vc, nad ktermi pedtm nepemleli. Je dleit dohodnout se na konkrtn dovednos- ti, kterou se elit bude uit. Ne nco abstraktnho - "bt hodn ve td", "uklzet si v pokoji". Osvdu- je se nechat dti novou dovednost nzorn pedvst. Z hlediska spoluprce je zsadn tak hledn podpo- ry. Podporovatelem me bt kdokoli, kdo me elitti njak pomoci. asto jsou to ti, kte maj njak pno- sy z toho, kdy se elit novou dovednost nau: rodie a dal lenov rodiny, kamardi, nkdy i uitel apod. Spolen s elittem je teba domluvit, jak konkrtn by ho mohl kdo podpoit ajak si me o podporu ct. Do oblasti spoluprce spad i pipomenut. St- v se, e dt ve svm sil polev i zapomene. N- kdy se dokonce znovu objev problmov chovn. Peskovat a obviovat bv spe kontraproduktivn. Proto je uiten se ji pedem domluvit na zpso- bu, jakm mu mohou ostatn pipomenout doved- nost, kterou se u, kdyby na ni zapomnlo. Lze vy- myslet nepebern mnostv "signl" i zpsob, jak dt hrav a neobviujcm zpsobem nasmro- vat k tomu, co bylo domluveno. Tvoivost Zvltn domnou pro tvoivost a hravost me bt vbr "pomocnka ". Pracoval jsem (D. .j s holi- kou, kterou rodie oznaovali za pli "submisiv- n", protoe si na ni ostatn dti ve kole dovolovaly a ona se neumla dobe brnit. Jako pomocnka si vybrala jeka, protoe j pipomn dovednost, kte- rou se chce uit. Je to dovednost brnit se a ohradit se, kdy si na ni nkdo dovoluje, umt se "stoit do klubka" a "vystrit bodliruj", Namalovala si obrzek jeka a nosila ho pi sob, aby si svou no- vou dovednost pipomnala. Takov metaforick uvaovn pin jet pl- n nov rozmr a nboj, kter by bylo tk vytvoit jen v njak vcn a stroh diskusi. Velkou vynal- zavost je teba projevit pi vytven prostoru pro trnovn nov dovednosti. Aby byl trnink bezpe- n a pravideln, mus dt alespo trochu bavit. Pstounka dvanctiletho Mirka si stovala na chlapcovu impulzivnost a patn sebeovldn, kter se tkalo zejmna sladkost a penz. Spole- n jsme se domluvili, e vhodn dovednost, kterou by mohl trnovat, je "umt etit". Nabzm hru na lentilky v krabice. Mirek ov. Hra spov v tom, e Mirek dostane prvn den 3 lentilky v krabice, a pokud tam zstane tet den jet jedna lentilka, dostane dal ti, pokud ne, nevad to, ale lentilky "maj dva dny pauzu" a pak se hraje nanovo. Pokud zvldne mt 3x po sob vdy tet den jednu lentilku v krabice, dostv jako bonus dv lentilky. Na dal sezen pichz pstounka naden, protoe Mirek (kter se pitom hrd usmv) neztratil ani jeden bonus. Pevdme spolen pravidla na kapesn (msto denn minimln stky, kterou doposud do- stval, dostv nyn penze na ti dny a u se s nimi vyjt tak, aby posledn den rno zbyla poadovan stka v penence). a dal sezen pichz opt s spchy. Pesun od zamen na problm k zamen na dovednosti, uen se a posilovn toho, co funguje, psob pomrn jednodue. Jednoduchost vak nen tot, co snadnost. Dlat vci jednodue nkdy vya- duje velk sil, disciplnu a odhodln. Bli informace o metod na www.kidsskills.cz nebo www.dalet.cz. AUTOI LeoZatloukal Je mezinrodn certifikovanm kouem a trenrem modelu Kids' Ski/ls. PiJsobnjako Vpedagog, kou a terapeut (leos.zatloukal@dalet.u). Daniel kovsk je mezinrodn certifikovan kou a trenr modelu Kids' Ski/ls. M terapeutickou praxi ve Zln a v Kromi, zamuje se zejmna na prci s dtmi a pstounskmi rodinami (daniel.zakovsky@daletu). Literatura: Berg, I. K.,Steiner, T.(2003), Children's solution work. New York: W. W. Norton and comp. Oe Jong, P.Berg. I. K. (2008).lnterviewing for solutions. 3rd ed. Pacilic Groove: Brooks/ Cole publ. Furman, B. (2010). Kids' skills in Action: Stories of playful and practical solution-linding with children. Bendigo: St. Luke's Innovative Resources. Selekman, M. D. (2010). Collaborative brief therapy with children. New York: The Guilford press. Duncan, B. L., Miller, S. O.,Sparks, J.A. (2004). The heroic client: A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed, outcome-informed therapy. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass.
 5. 5. SLUNCE, JARO, EROTIKA: CO SE SKRV V SYMBOLECH VELIKONOC? , TAK J'A, ZAS LETIM, BEJ'BY ...