Kvalitetsredovisning Stockholm Spine Center 2012

 • Published on
  05-Dec-2014

 • View
  367

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012 rs kvalitetsredovisning frn Stockholm Spine Center.

Transcript

 • 1. Kvalitetsredovisning 20Kvalitetsredovisning 20Kvalitetsredovisning 20Kvalitetsredovisning 2012121212
 • 2. 2INNEHLLSFRTECKNINGINNEHLLSFRTECKNINGINNEHLLSFRTECKNINGINNEHLLSFRTECKNINGBESKRIVNING AV VERKSBESKRIVNING AV VERKSBESKRIVNING AV VERKSBESKRIVNING AV VERKSAMHETENAMHETENAMHETENAMHETEN ................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333FrutFrutFrutFrutsttningarsttningarsttningarsttningar ............................................................................................................................................ 3SamarbetspartnersSamarbetspartnersSamarbetspartnersSamarbetspartners ...................................................................................................................................... 3Vision och vrdegrundVision och vrdegrundVision och vrdegrundVision och vrdegrund................................................................................................................................ 3PATIENTPATIENTPATIENTPATIENTSKERHET OCH KVALITESKERHET OCH KVALITESKERHET OCH KVALITESKERHET OCH KVALITETTTT................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444KvalitetsregisterKvalitetsregisterKvalitetsregisterKvalitetsregister........................................................................................................................................... 4BenchmarkBenchmarkBenchmarkBenchmark.................................................................................................................................................... 4NationeNationeNationeNationell patientenktll patientenktll patientenktll patientenkt................................................................................................................................ 4PunktprevalensmtningPunktprevalensmtningPunktprevalensmtningPunktprevalensmtning.............................................................................................................................. 4PatientskerhetPatientskerhetPatientskerhetPatientskerhet ............................................................................................................................................ 4PatiPatiPatiPatientskerhetsberttelseentskerhetsberttelseentskerhetsberttelseentskerhetsberttelse ........................................................................................................................ 4InformationsskerhetInformationsskerhetInformationsskerhetInformationsskerhet .................................................................................................................................. 4HygienreglerHygienreglerHygienreglerHygienregler ................................................................................................................................................ 4AAAAvvikelsehantering och hndelseanalysvvikelsehantering och hndelseanalysvvikelsehantering och hndelseanalysvvikelsehantering och hndelseanalys .................................................................................................. 5AnmlningsrendenAnmlningsrendenAnmlningsrendenAnmlningsrenden .................................................................................................................................... 5MiljMiljMiljMilj............................................................................................................................................................... 5LEANLEANLEANLEAN.............................................................................................................................................................. 6KVALITETSPARAMETRARKVALITETSPARAMETRARKVALITETSPARAMETRARKVALITETSPARAMETRAR KIRURGIKIRURGIKIRURGIKIRURGI ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 7777Strukturmtt (frutsttningar fr verksamheten)Strukturmtt (frutsttningar fr verksamheten)Strukturmtt (frutsttningar fr verksamheten)Strukturmtt (frutsttningar fr verksamheten) .................................................................................... 7Remissflde ..................................................................................................................................................... 7Patientbeskrivning.......................................................................................................................................... 7Diagnostyp ...................................................................................................................................................... 9Processmtt (beskriver verksamheten)Processmtt (beskriver verksamheten)Processmtt (beskriver verksamheten)Processmtt (beskriver verksamheten)................................................................................................... 10Mottagningen ............................................................................................................................................... 10Anestesi.......................................................................................................................................................... 12Postoperationsavdelningen ........................................................................................................................ 14Avdelning 72 ................................................................................................................................................. 18Administration............................................................................................................................................... 21ResultatmttResultatmttResultatmttResultatmtt ............................................................................................................................................... 22Resultat........................................................................................................................................................... 22Resultatdiskussion ........................................................................................................................................ 31Komplikationer.............................................................................................................................................. 32Reoperationer ............................................................................................................................................... 35MOTTAGNINGEN I CITYMOTTAGNINGEN I CITYMOTTAGNINGEN I CITYMOTTAGNINGEN I CITY FR FRSKRINGSPATIEFR FRSKRINGSPATIEFR FRSKRINGSPATIEFR FRSKRINGSPATIENTERNTERNTERNTER .................................................................................................................... 39393939PGENDE FORSKNING VPGENDE FORSKNING VPGENDE FORSKNING VPGENDE FORSKNING VID SSCID SSCID SSCID SSC ................................................................................................................................................................................................................................................................ 43434343PLANERING FR 2013PLANERING FR 2013PLANERING FR 2013PLANERING FR 2013........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 45454545
 • 3. 3KvalitetsKvalitetsKvalitetsKvalitetsredovisningredovisningredovisningredovisningStockholm Spine Center AB (SSC) 20Stockholm Spine Center AB (SSC) 20Stockholm Spine Center AB (SSC) 20Stockholm Spine Center AB (SSC) 2011112222BESKRIVNING AV VERKSAMHETENBESKRIVNING AV VERKSAMHETENBESKRIVNING AV VERKSAMHETENBESKRIVNING AV VERKSAMHETENVi samlar alla yrkeskategorier som arbetar med patienter med ryggbesvr p en klinik och har sledesresurser bde fr kirurgi och fr rehabilitering. Vi r en hgspecialiserad klinik med stor produktionoch vi ligger i frontlinjen nr det gller att infra/utvrdera nya metoder inomryggkirurgi/ryggrehabilitering.Vi har spetskompetens inom ryggkirurgi frn bde ortopedi och neurokirurgi. Vr personal har storkunskap och erfarenhet av ryggpatienter. Vi bedriver utbildning inom ryggkirurgi/ryggrehabiliteringfr olika personalgrupper. Vra resultat ska vara minst lika bra som vad andra kliniker har pjmfrbara patientgrupper och vi ska erbjuda bsta mjliga vrd fr patienterna och samtidigt kortade lnga vrdkerna till adekvat ryggbehandling.FrutsFrutsFrutsFrutsttningarttningarttningarttningarSSC har en mottagning, fyra operationssalar, sju postoperativa platser samt en avdelning med 27vrdplatser som r ppen hela veckan p Lwenstrmska Sjukhuset. En del av vr mottagning rinriktad mot patienter som ej kan opereras eller patienter som har utkat vrdbehov fre eller efterkirurgi. Detta team bestr av smrtlkare, psykiater, sjukgymnast, sjukskterska och psykolog.Vi har ven en mottagningsverksamhet p Karlavgen/Garnisonen dr vi har lkare, sjukgymnast,naprapat och psykolog. Denna mottagning vnder sig i frsta hand till frskringspatienter.Vi hade 2012 82 anstllda och konsulter varav: 10 kirurger 3 rygglkare 2 anestesilkare 30 sjukskterskor 14 underskterskor 10 sjukgymnaster 6 lkarsekreterare 1 psykolog 1 naprapat 5 administrationVi utfrde: 6 700 mottagningsbesk till kirurg 6 000 mottagningsbesk till vrigavrdgivare ssom rygglkare,sjukgymnast, naprapat och psykolog 1 419 operationer varav 259 dagkirurgiskaSamarbetspartnersSamarbetspartnersSamarbetspartnersSamarbetspartnersSSC gs av Global Health Partner (GHP). Inom GHP r vi en del av Service Line Spine tillsammansmed andra ryggkirurgikliniker gda av GHP. I Service Line Spine har vi ett nra och utvecklandesamarbete med framfrallt Spine Center Gteborg. Om det finns stor risk fr postoperativintensivvrd har vi mjlighet att utfra operationer p St Grans Sjukhus. Om intensivvrd skullebehvas akut kontaktar vi i frsta hand St Grans Sjukhus eller Karolinska Universitetssjukhuset, Solna(KS). Vi samarbetar med OrthoCenter Stockholm. Nrakuten Lwenstrmska Sjukhuset bistr vidbehov med medicinska konsultationer. KS laboratorier anlitas fr vra prover och Aleris ger osssnabb service med t.ex. magnetrntgen, sltrntgen och datortomografi. Vid medicinska utredningaranlitar vi fretrdesvis Aleris Fysiologlab.VisionVisionVisionVision och vrdegrundoch vrdegrundoch vrdegrundoch vrdegrundSSC skapar frebilden fr multiprofessionell behandling av rygg- och nackbesvr.Vr vrdegrund bygger p fyra vrdeord: respekt, tydlighet, utvecklingrespekt, tydlighet, utvecklingrespekt, tydlighet, utvecklingrespekt, tydlighet, utveckling och trovrdighettrovrdighettrovrdighettrovrdighet.Vi menar att med respekt och tydlighet lggs grunden fr ett gott samarbete dr alla kan knnagldje och engagemang i att utveckla kliniken s att resultaten p ett trovrdigt stt talar fr att viarbetar mot vr vision.
 • 4. 4PATIENTSKERHET OCH KVALITETPATIENTSKERHET OCH KVALITETPATIENTSKERHET OCH KVALITETPATIENTSKERHET OCH KVALITETKvalitetsarbetet r en stndigt pgende process och vi arbetar med att kontinuerligt frbttra vrdagliga verksamhet. Utgngspunkt fr vrt arbete r patientens behov och frvntningar.KvalitetsregisterKvalitetsregisterKvalitetsregisterKvalitetsregisterVi deltar aktivt i ett rikstckande kvalitetsregister, Svenska ryggregistret (Swespine). SSC rrepresenterat i registergruppen som arbetar fr att utveckla registret.BenchmarkBenchmarkBenchmarkBenchmarkVi rapporterar och analyserar specifika nyckeltal (KPI) fr att mnadsvis mta och jmfra effektivitetoch kvalitet mellan samtliga kliniker i Service Line Spine.Vi r ocks aktiva i ett kvalitetssamarbete med vrdbolaget Schn Klinik i Tyskland. Resultaten drjerngot men arbetet fortskrider och resultat kommer att presenterasNationell patientenktNationell patientenktNationell patientenktNationell patientenkt2012 har vi deltagit i SLL:s mtning fr somatisk ppen- och slutenvrd. Detta ger oss godamjligheter till ppna jmfrelser. Resultat redovisas under Avdelningen respektiveMottagningen.PunktprevalensmtningPunktprevalensmtningPunktprevalensmtningPunktprevalensmtningVia Sveriges kommuner och landsting (SKL) har vi deltagit i mtning av vrdrelaterade infektioner(VRI). I SSCs vrmtning rapporterades ingen VRI och under hsten rapporterades 1 st (1,9 %).Motsvarande siffra fr ortopedisk kirurgi i Stockholm ligger p 8.2 %.PatientskerhetPatientskerhetPatientskerhetPatientskerhetDen nya patientskerhetslagen (SFS 1010:659) trdde i kraft 2011-01-01. I den framgr att vi har enskyldighet att bedriva ett systematiskt patientskerhetsarbete genom att planera, leda ochkontrollera verksamheten.Vi har under mnga r bedrivit ett aktivt kvalitetsarbete med syfte att ge vra patienter en god ochsker vrd med minsta risk fr vrdskada. Arbetet bygger p delaktighet frn alla medarbetare.Kvalitetsmtt enligt en genomarbetad standard har fljts upp kontinuerligt. Frndringar haranalyserats och lett till frbttrade rutiner.Patienten ska i alla led mtas av kompetent personal och ett handlggande som identifierar risker.Andra viktiga komponenter i patientskerhetsarbetet r avvikelserapportering,komplikationsuppfljning, resultatuppfljning och analys av anmlningsrenden.PatientskerhetsberttelsePatientskerhetsberttelsePatientskerhetsberttelsePatientskerhetsberttelseSkrivs i ett eget dokument efter mall ifrn SKL.IIIInformationsskerhetnformationsskerhetnformationsskerhetnformationsskerhetVi har under 2012 pbrjat ett arbete i samarbete med GHP med att stta ihop en standard frinformationsskerhet, en Informationsskerhetspolicy som ska tas i bruk under 2013.HygienreglerHygienreglerHygienreglerHygienreglerUnder 2012 har vi arbetat fram nya hygien- och kldregler fr hela kliniken. Vi kommer under 2013att flja upp arbetet med mtningar av fljsamhet till reglerna.
 • 5. 5Avvikelsehantering och hndelseanalysAvvikelsehanter...