Eur congres11dec14 context.pptx

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1. LandelijkSymposiumAgressieenveiligheidindeverstandelijkgehandicaptensectorDeContextOntwikkelingeninverstaanen(be)handelenEuregionaalCongresbureau11december2014EindhovenDr. Wil H.E. Buntinxbtc@buntinx.org 2. Erisnietszoprak/schalseengoedetheorie(KurtLewin) 3. 3ContextvanondersteuningDemaniervankijkennaarprobleemgedragbenvloedtonshandelenenbehandelen.WetenschappelijkeontwikkelingenMaatschappelijkeontwikkelingenOrganisaLeontwikkelingenStructuurvanhetondersteuningsprocesImplicaLesvoorbehandeling 4. 4DeContext1.WetenschappelijkeontwikkelingenDefectmodellenvanverstandelijkebeperkingProbleemindepersoon-syndroom-geneLscheafwijking-ontwikkelingsstoorniscentraalzenuwstelsel-intelligenLetekort-ontwikkelingsachterstand-tekortaanvaardighedenweinigtotnietbenvloedbaarPathologischemodellenProbleemoplossenfixenrepareren-accepterenvan 5. DeContextWetenschappelijkeontwikkelingenSociaal-ecologischemodellenvanverstandelijkebeperkingProbleemindeinterac8epersoon-omgeving-verhoudingtussencompetenLesvande5persoonenverwachLngeninseVngs-funcLonerenisdynamisch,aXankelijkvandeseVngenontwikkelingpersoon-omgevingenondersteuningbepalenmee(kansen,belemmeringen)vanhetfuncLonerenBenvloedbaardoorondersteuning!Bevorderenvankwaliteitvanbestaannaar 6. 6Sociaal-ecologischmodelvandeomgevingmacrosysteemexosysteemmesosyseemmicrosysteemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner) 7. 7Sociaal-ecologischmodelmacrosysteemexosysteemmesosyseemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner)Microsysteem:microsystemenSeVng=PlaatsFace-to-facerelaLesElementen=AcLviteitRolinterpersoonlijkerelaLes 8. 8Sociaal-ecologischmodelmacrosysteemexosysteemmesosyseemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner)microsystemenMesosysteem:RelaLestussen2ofmeerseVngsZoals:thuis,school,werk,buurt,vriendengroep, 9. 9Sociaal-ecologischmodelmacrosysteemexosysteemmesosyseemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner)microsystemenExosysteemSeVngsbuitendepersoonmaardiewelinvloeduitoefenenopdeseVngswaarindepersoonzichbevindtZoals:zorgorganisaLe,werkvanouders,schoolbestuur,zorgkantoor 10. 10Sociaal-ecologischmodelmacrosysteemexosysteemmesosyseemPersoonchronosysteem(U.Bronfenbrenner)microsystemenMacrosysteemGemeenschappelijktussenmicro-,meso-,enexo-systemenopniveauvancultuur,waarden,regelsDoorwerkendecultuurZoals:wegelijkekaders,zorgvisie,sociaal-poliLekekaders;bijvoorbeeld:neo-liberaleklimaat,NewPublicManagement(marktwerking,controle,kostenbeheersing) 11. 112.Maatschappelijkeontwikkelingen1948-UniverseleVerklaringvandeRechtenvandeMens1971-UniverseleVerklaringvandeRechtenvanVerstandelijkGehandicapten1975-UniverseleVerklaringvandeRechtenvanMensenmeteenHandicap1994-StandardRulesontheEqualizaLonofOpportuniLesforPersonswithDisabiliLes2006-Conven8onontherightsofpersonswithdisabili8es1996/2003-EqualopportuniLesforpeoplewithdisabiliLes:aEuropeanacLonplan2004Includedinsociety(densLtuLonalisering)DeContext 12. 12MaatschappelijkeontwikkelingenOpniveausamenleving:volwaardigdeeluitmakenvandesamenleving:burgerschaptoegangtotallehulpbronnen(economisch,sociaal,cultureel,zorg)zoveelmogelijkgebruikvanalgemenevoorzieningenparLcipaLe:deelnameaanhetmaatschappelijkelevenFunc/evanbeleidenzorgsystemenOpniveauindividu:KwaliteitvanBestaanFunc/evanindividueleondersteuning! 13. 158landenhebbenondertekend(BelgienNederlandop30maart2007)150landenhebbengeraLficeerd(Belgiop2juli2009-Nederland????)Ar8kel1Universeelwaardenkadervoorpoli8eke,sociale,wetenschappelijkeenprofessioneleac8viteiten.BevorderenenbeschermenvanhetgelijkheidsbeginselindemaatschappelijkeparLcipaLevanallepersonenmeteenhandicap.Ar8kelen2en3DefiniLeseneenaantalalgemeneprincipes.Ar8kelen4tot32Belichtenverschillendedomeinenvandesamenleving,vangezondheideninclusiefonderwijsoverwerktotsocio-cultureleacLviteiten.InelkvandezedomeinenwordttoegelichtwelkestreefdoelenvooropgesteldwordenomindatdomeindeparLcipaLemogelijkheidenvanpersonenmeteenbeperkingopgelijkwaardigebasismogelijktemaken.Ar8kelen33tot39MonitoringorganisaLesopverschillendeniveausenrapporteringovergemaaktevooruitganginelkebetrokkenregio.hgp://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaLes/kamerstukken/2008/03/18/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap.html 14. RelaLetussendeKwaliteitvanBestaandomeinenenhetVN-VerdraginzakederechtenvanpersonenmeteenhandicapDomeinenKwaliteit van BestaanUN-Verdrag artikelenPersonlijke ontwikkeling Art 24Zelfbepaling Art 14, 19, 21Interpersoonlijke relaties Art 23Sociale inclusie Art 8, 9, 18, 20, 27, 29, 30Rechten Art 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15Emotioneel welzijn Art. 16, 17Fysiek welzijn Art 16, 25, 26Materieel welzijn Art 22, 28Schalock,R.,Luckasson,R.,Bradley,V.,BunLnx,W.,Lachapelle,Y.etal.(2012).UsersGuidetoAccompanythe11thEdi/onofIntellectualDisability:Defini/on,Classifica/on,andSystemsofSupports.Applica/onsforClinicians,Educators,Organiza/onsProvidingSupports,Policymakers,FamilymembersandAdvocates,andHealthCareProfessionals.Washington:AAIDD. 15. 15DeContext3.OrganisaLeontwikkelingen 16. algemene dienstenwinkelenwonenonderwijsvrije tijdsbestedingwerkgezondheidszorgfamilie en relatiesSamenleving 17. algemene dienstenwinkelenwonenonderwijsvrije tijdsbestedingwerkgezondheidszorgfamilie en relatiesSamenleving 18. wonenwinkelenonderwijsontspanningfamileenrelaLeswerkInstellingwonenwerkontspanninggezondheidszorgonderwijsgezondheidszorgprofessionalsDagcentraWooncentraBeschermdwerkenModel Aalgemene diensten 19. algemene dienstenwinkelenwonenonderwijsvrije tijdbestedingwerkgezondheidszorgfamilie en relatiesModel BProfessionele ondersteuningfaciliteert 20. algemene dienstenwinkelenwonenonderwijsvrije tijdwerkgezondheidszorgFamilie en relatiesModel B+Professionele ondersteuningfaciliteert 21. Cultuurveranderinginprofessionelehulpverleningaanmensenmeteenverstandelijkebeperking:vanzorgnaarondersteuning-vanzorgenvoornaarzorgendatZorg OndersteuningAlternatieven buiten samenleving Inclusie en participatie in samenlevingInpassen in programmas en voorzieningen Gendividualiseerde ondersteuningGespecialiseerde hulpverlening Gewone n gespecialiseerde ondersteuningDoel: Opvangen Verzorgen - Ontwikkelen Doel: Kwaliteit van bestaanPatint Leerling MedeburgerPersoon ontvangt Empowerment Eigen regieProfessionele bureaucratien Klantgerichte organisatiesInformatie opslaan Informatie delenProfessional=expert, moet probleem fixen Professional is ondersteuningspartnerGedelegeerd aan professionals Inspanning van de hele samenlevingZorgen voor Zorgen dat 22. 22DeContext4.StructuurvanhetondersteuningsprocesViercentralevragen 23. ViercentralevragenindeprakLjkvandegehandicaptenzorg1. WelkezijndebeperkingenendemogelijkhedeninhetfuncLonerenvandepersoon?2. Welkezijnzijn/haarondersteuningsbehoeren?3. Hoewordtdeondersteuninghetbestgeplandengegeven(persoonlijkondersteuningsplaninclusiefbehandelplan)?4. Isdepersoonerbetervangeworden(effectenuitkomstenvanondersteuning)? 24. 24Watiseraandehand?Ondersteuningscyclus4centralevragen 25. 1.Watiseraandehand?AssessmentvanfuncLoneren AAIDD-Model WHO-ICF DSM-5 26. 2.Watisnodig?Assessmentvanondersteuningsbehoeren1.Persoonlijkewensen,doelen,voorkeuren,waarden?2.Professioneleviseopindividueleondersteuningsbehoeren?Domeinen:HuiselijkeacLviteiten(wonen),Samenleving(parLcipaLe),Lerenenontwikkeling,Werken/dagbesteding,GezondheidenVeiligheid,SocialeacLviteitenencontacten,BelangenbeharLging,SpecialeMedischebehoerenSpecialeGedragsmaLgebehoeren3.Risicosrisicoanalyse 27. 3.Methodiekenondersteuning(voorbeelden)MethodiekengerichtopversterkeneigenkrachtvanclintennetwerkEigenKracht-CommunitySupportWraparoundCare...MethodiekengerichtopKwaliteitvanBestaanAcLveSupportSocialenetwerkontwikkelingVlaskampHooiopjevorkEigenIniLaLefModelOplossingsgerichtwerken...SpecifiekebehandelmethodiekenGedragstherapieTripleCSysteemtherapie-AsserLveCommunityTrainingPsychiatrischebehandelvormenEclecLscheaVtude!CommunitySupportWraparoundCareSolu/onFocusedSupport(F)ACTTripleC 28. 4.Uitkomst-evaluaLeWatisdepersoon(inzijn/haarleven)opgeschoten? 29. 5.ImplicaLesvoorbehandelingDeContextOntwikkelingeninTheoreLschemodellenvanverstandelijkebeperking,Waardenkaderszoalskwaliteitvanbestaan,inclusieenparLcipaLeenVeranderingenindeorganisaLevanzorgaanmensenmeteenverstandelijkebeperkinghebbendecontextvoorbehandelingvanprobleemgedragenpsychiatrischestoornissenveranderd:vanklinischdenken(welkebehandelingenvoorzieningpastbijditprobleem)naarpersoonsgerichte,interdisciplinaireenteam-gebaseerdeondersteuningdierekeninghoudtmetdebredesociaal-ecologischecontextenzoveelalsmogelijkplaatsvindtindesamenleving.MaarwatbetekentditvoormensenmeternsLgegedragsproblemen?TradiLoneel:eenefficintbehandelplanreduceertsnelenveelprobleemgedragNu:eenefficintbehandelplandraagtbijtotdekwaliteitvanbestaanvandepersoon(ook29wanneerhetprobleemgedragnietisverdwenenofweinigafneemt)depersoonheereenbeterleven,heerbeterekansen,regie,competenLes,wederkerigerelaLesOndersteuningsplannen(endaarbinnen,behandelplannen)zijnmulLdimensioneelenrichtenzichopmeerdanhetprobleemgedragopzich. 30. 30ImplicaLesvoorbehandelingProacLeveenreacLevestrategienProacLevestrategienzijngerichtopveranderingenoplangeretermijnReacLevestrategienzijngerichtopbeheersenvangedragwanneerdatzichvoordoetProacLevestrategien Ecologischeveranderingen:aanpassingenindefysieke,interpersoonlijke,behandel-omgevinggerichtophetbereikenvaneenbeterefittussendepersoonenzijn/haarseVng(s)(groepsgrooge,-samenstelling,lawaai,drukte,locaLe,relaLes,zinvolheid,risicos) PosiLeveprogrammering:veranderingenindevaardigheden/competenLesvandepersoonadapLevevaardighedengerelateerdaanwerk,socialeinteracLe,communicaLe,huiselijkeacLviteiten,gezondheid,parLcipaLeindesamenleving(winkelen,wandelen,gebruikvoorzieningen),opkomenvoorbelangen)veranderenvanspecifiekprobleemgedrag(omgaanmetfrustraLe,kriLek,uitstel,afscheid) Gerichteondersteuning:niet-aversievegedragstherapie,selecLevebekrachLging,tokeneconomy,medicamenteuzeondersteuning,dieet,inzethulpmiddelenReacLevestrategien ManagementvandesituaLegerichtopkortetermijneffectMaaktvolwaardigdeeluitvandeondersteuning 31. NederlandsTijdschriftvoor de Zorgaan mensen metverstandelijkebeperkingenThemanummer Forensische zorg voor mensen met LVBEindredactie: Robert Didden Redactioneel 283 Middelengebruik en delictgedrag bij forensische clinten meteen lichte verstandelijke beperkingJ.E.L. Van der Nagel, N. van Duijvenbode, M. Trentelman enR. Didden 288 Voorgeschiedenis en victimisatie bij vrouwen met een lichteverstandelijke beperking (LVB):Een vergelijking met vrouwen zonder een LVB en mannenmet een LVBM. de Jong, B. Hogeveen, V. de Vogel en R. Didden 305 Forensische (F)ACT voor mensen met een lichte verstandelijkebeperkingEen beschrijving van de aard en ernst van de problematiekvan de clintenpopulatieL. Neijmeijer, J. Verwoerd, O. Has, D. Eskes enR. Didden 323Opinie Integratie van mensen met verstandelijke beperkingen isnoodzakelijk en onafwendbaarMartin Schuurman 340 Boekbespreking 346 Berichten 351 Agenda 354 Publicaties 356ThemanummerForensische zorgvoor mensen met eenLichte Verstandelijke Beperking Middelengebruik endelictgedrag Victimisatie Forensische (F)ACT Opinie:Integratie als keuze40jaarNTZNederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Jaargang 40, nr. 4 - december 2014 32. Dr.WilH.E.BunLnxBunLnxTraining&amp;ConsultancyContactwww.bunLnx.orgbtc@bunLnx.orgNTZNTZabonnementwww.ntzonline.nlofcontacteerSonjaGeurtss.geurts@vangorcum.nl 33. 33Watiseraandehand?BijlageMini-cursusvanrechtsnaarlinksdenkenW.BunLnx2014 34. EenhandigemanieromdeondersteuningscyclusteoefenenenindeprakLjktebrengenishetvanrechtsnaarlinksdenkenVanstap4naarstap14.Welkeuitkomstenwordengewenst?Iedermensstreernaargeluk.Metgelukwordtdannietbedoeld,kortemomentenvanextaseofeengenotsgevoelmaareentevredengevoelmethetleveninhetalgemeen.Levenheerveleaspecten.Hetkwaliteitvanbestaanmodel(Schalock)metde8domeineniseenhulpmiddelomdatbegriptoegankelijktemaken.Hetgaatom8waarde-gebieden.Datzijndomeinenwaarmensenwaardeaanontlenen;diebelangrijkzijn;waarzijtevredenheidkunnenopbouwen.Watiedereenpreciesinheteigenlevenwaardeertkannatuurlijkzeerverschillendzijn.KwaliteitvanbestaanissubjecLef.HoebelangrijksubjecLevetevredenheidmetheteigenbestaanookis,desamenlevingkentookobjecLevenormenmetbetrekkingtoteengoedbestaan.DenkbijvoorbeeldaanbouweisenmetbetrekkingtothuisvesLng,minimuminkomen,gezondheidenvoeding,leerplicht,werkomstandighedenMetwegen,regelsenvoorzieningenbepaaltdeSamenlevingmeewateengoedekwaliteitvanbestaanis.BijkwaliteitvanbestaangaathetdusomzowelobjecLevealssubjecLevewaarden.Enookompersoonlijkevoorkeurenvanmensen(watiemandmeerofminderbelangrijkvindt). 35. EenhandigemanieromdeondersteuningscyclusteoefenenenindeprakLjktebrengenishetvanrechtsnaarlinksdenkenVanstap4naarstap13.Hoeondersteuningplannenenrealiserenomuitkomstentebevorderen?Mensenmeteenverstandelijkebeperkinghebbenmeerdananderemensenhulpnodigomeengoedekwaliteitvanbestaantebereiken.Hetplannenvandiehulp,hoediehetbestgegevenkanworden,wiedaarbijeenrolspelen,welkemiddelendaarbijwordeningezet;hoeondersteuningindeLjdwordtgepland;hoeondersteuninggevolgdengevalueerdwordendatallesmaaktdeeluitvaneenondersteuningsplan.Iedermensverschilt;eniederepersoonmeteenbeperkingheerweerandereondersteuningnodig.DaaromiseenondersteuningsplanperdefiniLeeenpersoonlijkplan.Zonplaniswenselijkomondersteuninggoedtekunnenorganiseren.MeestalzullenmeerderemensenenmisschienookorganisaLesbetrokkenzijn.Eenondersteuningsplaniseenhulpmiddelomoverzichttehouden.EenondersteiuningsplanisalLjdeenartefact.Debelangrijksteafsprakendieprofessioneleondersteunersmetdeclintenzijn/haarvertegenwoordigermakenstaaninhetondersteuningsplan.Professioneleondersteunersgebruikensomsmeergedetailleerdewerkplannenenookbehandelplannen.Diezijnvaakspecifiekeroftechnischer.Werk-enbehandelplannenhorenbijeenondersteuningsplan. 36. EenhandigemanieromdeondersteuningscyclusteoefenenenindeprakLjktebrengenishetvanrechtsnaarlinksdenkenVanstap4naarstap12. WelkezijndeondersteuningsbehoeQenvandepersoon?Ondersteuningwordtnietzomaargegeven.Hetisnooitstandaard.Ondersteuningisergensopgebaseerd.Natuurlijkisondersteuninggerichtophetbevorderenvandekwaliteitvanbestaanvandepersoon.Daaromisnodigdatwewetenwatdaarvoornodigis;watdebehoereaanondersteuningis.Omeenondersteuningsplantekunnenmakenmoetenwewetenwelkeondersteuningiemandnodigheer;enhoeveel;hoevaak;wanneerwelenwanneerniet.Deondersteuningdieeenpersoonnodigheerhangtvooralafvantweedingen: Dewensen,ambiLes,interesses,eigendoelenvandepersoonmeteenbeperking.Watwilhij/zijbereiken;watwilhij/zijmeerinhetleven;watwildepersoonveranderenaanzijn/haarhuidigesituaLe;opwelkegebiedenwildepersoonmeertevredenheidoverzijn/haarbestaanverkrijgen? WatvindenprofessionalsvanuithuneigenperspecLefdatdepersoonnodigheeraanondersteuning?Dievraaggeldtnietalleendewens-gebiedenvandepersoon.ZijgeldtvooralvoordeobjecLeveaspectenvankwaliteitvanbestaan.AlsdeondersteuningsbehoerenvandepersoonvanuitdezetweeperspecLevenduidelijkzijnkanergewerktgaanwordenaaneenondersteuningsplan.Daarkijkenwehoeaandiebehoerenconcreettegemoetgekomenkan...</p>