All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Sıra Dışı Hamilelik İkiz Hamileleliği Kitabı

by oezlem-sinik

on

Report

Category:

Healthcare

Download: 0

Comment: 0

112,308

views

Comments

Description

Download Sıra Dışı Hamilelik İkiz Hamileleliği Kitabı

Transcript

  • 1. İkiz Hamileliği Neden Sıra DıĢı? Öğr. Gör. Özlem P. ġĠNĠK
  • 2. Ġkiz Hamileliği mi? • Ġkiz Hamileliği nasıl geçer? • Tek yumurta, çift yumurta ikizi ne demektir? • Ġkizlerin anne karnındaki geliĢimleri nasıldır? • Ġkiz hamileliği sürecinde nasıl beslenmek gerekir? • Ġkizlerinizin burçlarını biliyor musunuz? • Ġkiz bebeklerinize isim seçerken nelere dikkat etmelisiniz? • Evdeki kardeĢi, ikizlerin geliĢine nasıl hazırlarsınız? Tüm bu sorular ve ikiz hamileliğine dair her Ģey, kendisi de bir ikiz annesi olan Akademisyen Özlem ġĠNĠK’in kaleme aldığı “SIRA DIġI HAMĠLELĠK ĠKĠZ HAMĠLELĠĞĠ” kitabında! • Üç canlı olan ikiz anne adayları, bu kitap ile sıra dıĢı hamileliklerinin farkına varacaklar...
  • 3. Ġkiz Hamileliği • Basım Tarihi: 2011 • Yayınevi: Ender Kitap • Yazar: Öğr. Gör. Özlem P. ŞİNİK • Satış: http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=589601
  • 4. Ġçindekiler
  • 5. GiriĢ
  • 6. Kitap Kaynakçası -1 • Breinholst, Willy. Benimle KonuĢur musun Anne? Ġstanbul: TimaĢ, 2001. • Brown, Judith E.,Isaacs Janet S.,Krinkle,Beate. Nutrition Trough the Life Cycle. USA: Thomson Wadsworh, 2008. • Clegg Averil, Woollett Anne. Twins From Conception to Five years. London: Frences Lincoln Limited, 1983. • Dodson, Fitzhugh. Çocuk YetiĢtirme Sanatı. Ġstanbul: Bahar , 1999. • Fierro, Pamela. The Everything Twins,Triplets, and More Book. USA: Adams Media, anF+W Publications Company, 2005. • Flais, Shelly Vaziri. Raising Twins. USA: American Academy of Pediatrics Department of Marketing and Publication, 2010. • Goodman, Linda. Burçlar ve Yıldızlar. Ġstanbul: Sümer Kitabevi, 1993. • Gromada, Kerkhoff Karen, Hurlburt, Mary C. Keys to parenting multiples. New York: Barron’s Educational Series, Inc., 2001. • GüneĢ, Adem. Çocuk Terbiyesinde Doğru Bilinen YanlıĢlar. Ġstanbul: Nesil, 2009. • Çocuk Terbiyesinde KöĢe TaĢları. Ġstanbul: Katre Yayıncılık, 2008. • Loomis, Meghan Regan. Juggling Twins The Best Tips, Tricks,and Strategies from Pregnancy to the Toddler Yeras. USA: Sourcebooks,Inc., 2008.
  • 7. Kitap Kaynakçası -2 • Piontelli, Alessandra . Twins: From Fetus to Child. London: Routledge, 1992. • Sandbank, Audrey C. Twin and Triplet Psychology: a professional guide to working with multiples. London: Routledge, 1999. • Shaffer David R., Kipp Katherine. Developmental Pschology: Childhood and Adolescence. USA: Wadsworth Cengage Learning, 2010. • Stone Joanne, Eddleman Keith, Duenwal Mary. Pregnancy for Dummies. Indiana: Wiley Publishing, 2009. • Mothers of Super Twins,. www.mostonline.org. • National Organization of Mothers of Twins Club • Inc., www.nomotc.org/ • Twins and Multiple Births Association,. www.tamba.org/ • Multiple Births Families, www.multiplebirthsfamilies.com • Multiple Births, www.multsplebirths.org.uk • Tamba Organizasyonunun Kitapçıkları • Expecting Twins, Triplets or More? • The Healty Multiple Pregnancy Guide
  • 8. Yazar Hakkında Özlem P. ŞİNİK Ġstanbul doğumlu ġinik, evli ve ikiz (9 yaĢında iki kız) + 1 çocuk (tekiz oğlan) annesidir. 2002 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuĢtur. Ġstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıĢmaktadır. Ġngiliz Dili ve Edebiyatında Doktora yapmakta ve “Multiple Intelligences in Multiples” (Çoğul çocuklarda çoklu zekâ kavramı) üzerine doktora tezini yazmaktadır. Ġkiz Annelerine yönelik yayınlanmıĢ iki kitabı: Sıra DıĢı Hamilelik ĠKĠZ Hamileliği, Sıra DıĢı Annelik ĠKĠZ Anneliği ve bir bloğu: www.siradisiannelik.com bulunmaktadır. 2012 yılında Türkiye’nin ilk ve tek ikiz+ çocuklar ve ailelerinin derneği olan Sıra DıĢı Annelik Derneğinin kurmuĢtur (www.siradisiannelik.org). Dernek çatısı altında ikiz+ çocuklar ve aileleri için çeĢitli organizasyonlar düzenlemiĢtir. ġinik, aynı zamanda “Working Mother Dergisi”nin web sayfasında yazılar yazmaktadır.
  • 9. ĠletiĢim • İLETİŞİM: Email: siradisiannelik@gmail.com Sıra Dışı Annelik Blog Blog: www.siradisiannelik.com Blog: Twitter: https://twitter.com/siradisiannelik Blog Facebook: https://www.facebook.com/siradisiannelik • Sıra Dışı Annelik Derneği Sosyal Medya • Dernek: www.siradisiannelik.org • Dernek Twitter: https://twitter.com/SDAnnelik_Org • DernekFacebook: https://facebook.com/SiraDisiAnnelikDernegi • Tel: 532 208 05 24
  • Fly UP