Chuong 1 tong quan ve may tinh

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    117

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tng quan v mabj my tnh

Transcript

  • 1. HC PHN CU TRC MY TNH S tn ch: 3 Hnh thc thi: Trc nghim 60 KT1 : T lun GHP : T lun (tun 7) KT2 : Bo co bi tp ln1

2. Ti liu hc tp Gio trnh chnh [1] Gii thiu my tnh, Dng Th Thu Hin, Ti liu lu hnh ni b nm 2008 Ti liu tham kho [2] Gio trnh Lp rp my tnh, Dng Trung Hiu; Nh Xut Bn t Vit. [3] Vit Vn Book, Hng dn t hc v khc phc s c my tnh c nhn, Nh xut bn Hng c. [4] Scott Mueller, Upgrading and Repairing Pcs2 3. NI DUNG I.TNG QUAN V H THNG MY TNHII. CC THNH PHN CU THNH MY TNH III. LP RP MY TNH IV. CI T MY TNH V.BO TR MY TNH3 4. PHN I TNG QUAN V H THNG MY TNH Lch s pht trin ca my tnh Cc loi my tnh thng dng Phn cng my tnh Phn mm my tnh4 5. Lch s pht trin ca my tnh 1937, Turing, khi nim v cc con s tnh ton v my Turing. 1943-1946, ENIAC My tnh in t a chc nng u tin. J.Mauchly Eckert.&ENIACJ.Presper 5 6. Lch s pht trin ca my tnh 1945, John Von Neumann a ra khi nim v chng trnh c lu tr. 1952, Neumann IAS parallelbit machine.Newman & IAS6 7. Lch s pht trin ca my tnh 1945 1954, th h 1 (first generation) Bng n chn khng (vacuum tube) Ba c l ENIAC: 30 tn, 18.000 bng n, 100.000 php tnh/giy.7 8. Lch s pht trin ca my tnh 1955-1964, th h 2 Transitor Intel transitor processor 1965-1974, th h 3 Mch tch hp (Intergrated Circuit IC) 1975, Th h 4 LSI (Large Scale Integration), VLSI (Very LSI), ULSI (Ultra LSI).8 9. Cc loi my tnh thng dng Mainframe:My ch IBM Mainframe System z10.9 10. Cc loi my tnh thng dng Personal Computer (PC, Desktop PC):10 11. Cc loi my tnh thng dng Laptop (DeskNote), Notebook11 12. Cc loi my tnh thng dng PDA - Persional Digital Assistant & Tablet Computer12 13. Phn cng my tnh Phn cng my tnh l cc thit b vt l ca my tnh InputProcessingROMOutputStorageRAMB nh trongB nh ngoai13 14. Thit b nhp (Input Devices) Bao gm cc thit b thng qua n cho php a d liu vo my tnhMouseKeyboardMy qut 14 15. Thit b x l (Processing Devices) Thit b x l (Processing Devices)CPUMainboard 15 16. Thit b lu tr (Storage Devices) Bao gm cc thit b cho php lu tr s liuFloppy DiskRamHDD 16 17. Thit b xut (Output Devices) Bao gm cc thit b thng qua n cho php xut d liu t my tnh ra bn ngoiMn hnhMy chiuMy In17 18. Phn mm my tnh Phn mm l cc chng trnh chy trn my tnh. Phn loi: Phn mm h thng (System software): Linux, Windows, MSDOS, Phn mm ng dng (Application software): Microsoft Office, Photoshop, Corel18