AKTP Pavelec Pracovní úraz

  • Published on
    27-Jun-2015

  • View
    164

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Co nle zamstnanci za pracovn raz? Jakch nrok se me zejmna domhat? Kde je upraven pracovn raz a kdy zamstnavatel nebude povinen zamstnance odkodnit?

Transcript

  • 1. Pracovn razAKTP Tom Pavelec advoktn kancel Prahaoffice@aktp.cz+420 777 6424 78

2. Kdy odpovd zamstnavatelzamstnanci za pracovn raz? Kdy odpovd zamstnavatel zamstnanci za pracovn raz? Pi plnn pracovnch kol nebo v pm souvislosti s nm. Zkonk prce chrn i bval zamstnance - zamstnavatel odpovd zakodu vzniklou nemoc z povoln, jestlie zamstnanec naposledy ped jejmzjitnm pracoval u zamstnavatele za podmnek, za nich vznik nemoc zpovoln, kterou byl postien. Pracovnm razem je pokozen zdrav nebo smrt zamstnance, dolo-li knim nezvisle na jeho vli krtkodobm, nhlm a nsilnm psobenmzevnch vliv pi plnn pracovnho kolu nebo v pm souvislosti s nm. Pracovn raz nen raz na cest do zamstnn a z nj. 3. Co je pm souvislost s plnnmpracovnho kolu? Jednn: potebn k vkonu prce, bhem prce obvykl nebo nutn ped potkem prce nebo po jejm skonen a obvykl v dob pestvky v prci na jdlo a oddech konan v objektuzamstnavatele a dle vyeten u poskytovatele zdravotnch slueb provdn na pkazzamstnavatele nebo vyeten v souvislosti s non prac, oeten pi prvnpomoci a cesta k nmu a zpt. 4. Co nen pm souvislost s plnnmpracovnho kolu? Cesta do zamstnn a zpt, Stravovn, Vyeten nebo oeten u poskytovatele zdravotnch slueb ani cesta k nmua zpt, pokud nen konna v objektu zamstnavatele kolen zamstnanc organizovan zamstnavatelem nebo odborovouorganizac, kterm se sleduje zvyovn jejich odborn pipravenosti. Pracovn raz mus bt pinou vzniku jmy. 5. Na co m zamstnanec nrok, kdyutrpl pracovn raz? Zkonk prce rozliuje nhrady ivmu zamstnanci a nhrady pi mrtzamstnance. Zrann zamstnanec nebo zamstnanec, kter zskal nemoc z povoln mvi zamstnavateli nrok na nhradu za: ztrtu na vdlku, bolest a zten spoleenskho uplatnn, eln vynaloen nklady spojen s lenm, vcnou kodu. 6. Ztrta na vdlku zpsobenapracovnm razemPed skonenm pracovn neschopnosti rozdl mezi prmrnm vdlkem ped vznikem jmy zpsoben pracovnmrazem nebo nemoc z povoln a plnou v nhrady mzdy nebo platu aplnou v nemocenskho.Po skonen pracovn neschopnosti rozdl mezi prmrnm vdlkem ped vznikem jmy a vdlkemdosahovanm po pracovnm razu nebo po zjitn nemoci z povolns pipotenm ppadnho invalidnho dchodu pobranho z tho dvodu.Odin se mu rovn penitm dchodem i zven nmaha nebo sil. Pistanoven ve penitho dchodu se pihldne i ke zvyovn vdlk vdanm oboru, jako i k pravdpodobnmu rstu vdlku pokozenho podlerozumnho oekvn. 7. Bolest a zten spoleenskhouplatnn Upravoval zvltn prvn pedpis. S nabytm innosti obanskho zkonku byla zruena vyhlka . 440/2001Sb., plat ustanoven obanskho zkonku jako lex generalis. kdce jepovinen odinit lovku jmu na jeho pirozenm prvu a nahradit kodu(ztrtu na majetku), jako i nemajetkovou jmu, ve kter odin i zpsobenduevn trapy. K nrokm z titulu bolestnho a zten spoleenskho uplatnndoporuujeme pest lnek zabvajc se touto tmatikou: http://www.aktp.cz/bolestne-ztizeni-spolecenskeho-uplatneni/ 8. eln vynaloen nklady spojens p o pokozenho Nklady, kter pokozen nebo osoby pokozenmu blzk musely vynaloit. Zejmna nklady: spojen s rehabilitan lbou, na oetovatele, spojen s pilepenm na strav, dietn stravovn nejblich pbuznch s nvtvami v nemocnici,elnost a prokazatelnost.Opodstatnn jsou i nklady na uit osobnho motorovho vozidla iv ppadech, kdy mohou pbuzn ut MHD, a to zejmna proto, e automobilje rozenm a bnm dopravnm prostedkem a vy nklady na jehoprovoz jsou oproti hromadn peprav kompenzovny vt rychlost,operativnost i snadnj monost pepravy vc. 9. Vcn koda Skuten vznikl koda. Zamstnavatel vak neodpovd zamstnanci za kodu na dopravnmprostedku, kterho pouil pi plnn pracovnch kol nebo v pmsouvislosti s nm, jako i nad, zazench a pedmtech zamstnancepotebnch pro vkon prce bez jeho souhlasu ( 265 odst. 3 ZP). 10. Vylouen odpovdnosti zamstnavatelepi pracovnm razu Vlun pina razu: postien zamstnanec svm zavinnm poruil pedpisy anebo pokyny kzajitn BOZP pokud s nimi byl dn seznmen a jejich znalost a dodrovnbyly soustavn vyadovny a kontrolovny, dsledku opilosti nebo zneuit nvykovch ltek a zamstnavatel nemohl kodzabrnit Jedna z pin razu: ve uveden jednn zamstnance je jednou z pin a dle: pokud si zamstnanec ponal v rozporu s obvyklm zpsobem chovn tak, e jezejm, e akoliv neporuil prvn nebo ostatn pedpisy anebo pokyny kzajitn BOZP, jednal lehkomysln, pestoe si musel vzhledem ke svkvalifikaci a zkuenostem bt vdom, e si me zpsobit jmu na zdrav nebo jednal nad rmec bn neopatrnosti a rizik prce. 11. Dkuji za pozornost Mgr. Tom Pavelec office@aktp.cz, tel. (+420) 777 642478