BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỐI TÁC DVMS

  • Published on
    15-Apr-2017

  • View
    383

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn </p><p>Website : www.dvms.vn </p><p>Tel: +84836028937 | +84835531145 </p><p>150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam </p><p>1 DVMS </p><p>B QUY TC NG X CA I TC DVMS </p><p>Co hiu lc t ngay 28 thang05 nm 2015 </p><p>I. Gii thiu: </p><p>Tai DVMS, chung ti phi hp vi cac i tac cua minh thc hin cng vic kinh doanh tn tinh vi khach hang va </p><p>san phm cua chung ti, tn trong moi ngi, va tuyt i chinh trc trong cac giao dich kinh doanh cua chung ti. Nhng </p><p>san phm DVMS cp n trong B Quy tc ng x nay la bao gm ca cac dich vu ma DVMS cung cp, phn cng, phn </p><p>mm, mt hang cung cp, va cac san phm khac. </p><p> at c nhng muc tiu nay, DVMS oi hoi cac i tac cua minh phai lun duy tri thc hin cac tiu chun cao </p><p>nht v ao c kinh doanh; phai nm vng va tun thu tt ca cac lut lin quan n ia vi i tac DVMS, bao gm ca nhng </p><p>lut ngoai pham vi lanh th chi phi vic lam cua DVMS, nh ao lut Chng Tham nhng tai Nc ngoai cua Hoa K </p><p>(FCPA), ao lut Chng Hi l cua Vng quc Anh, va lut chng tham nhng tng t cua cac quc gia khac la ni ma </p><p>i tac kinh doanh hoc lut ap dung cho i tac; lun nm bt kip thi tt ca cac thay i v lut phap va quy inh co lin </p><p>quan n ia vi i tac DVMS. Ngoai ra, DVMS cng oi hoi i tac DVMS phai (1) thc hin cac bin phap kim soat </p><p>kinh doanh co hiu qua ngn nga va phat hin vic lam bt hp phap; (2) tun thu va chp nhn cac iu khoan hp ng </p><p>oi hoi phai tun thu nghim ngt tt ca cac lut chng tham nhng hin hanh va cac lut khac co lin quan n ia vi i tac </p><p>DVMS cua ho va cng vic kinh doanh cua i tac DVMS cua ho; (3) cho phep DVMS c kim toan anh gia s tun </p><p>thu cua i tac i vi nhng lut lin quan n ia vi i tac DVMS cua ho; (4) trong pham vi nhng gi ho bit c, phai </p><p>chu ng bao cao cho DVMS cac hanh vi vi pham cua nhn vin hay ai din cua ho trn thc t hoc co kha nng se din ra </p><p>i vi B Quy tc ng x cua i tac nay hoc nhng lut hin hanh lin quan n cac san phm cua DVMS, cng nh cac </p><p>hanh vi vi pham trn thc t hoc co kha nng se din ra cua nhn vin hay ai din cua DVMS i vi cac Tiu chun ng </p><p>x Kinh doanh cua DVMS, B Quy tc ng x cua i tac nay, va cac lut hin hanh; va (5) khi DVMS yu cu, phai chng </p><p>minh vic tun thu cua ho i vi cac lut nay va hoan tt tt ca cac hoat ng tp hun va xem xet trc cua DVMS co lin </p><p>quan. </p><p>Du DVMS bit rng mi trng phap lut va vn hoa tai ia ban hoat ng cua cac i tac cua minh trn khp th gii </p><p>la khac nhau, i tac DVMS vn phai tun thu cac nguyn tc c ban v phap lut va ao c nu trong B Quy tc ng x </p><p>cua i tac nay. B Quy tc ng x cua i tac nay ap dung cho i tac DVMS, nhn vin, nhn vin tam thi, ai ly, nha </p><p>thu c lp va nha thu phu cua ho. i tac DVMS la bt k i tac nao ban san phm cua DVMS, k ca cac nha phn phi, </p><p>nha san xut thit bi gc (OEM), ai ly ban lai, ai ly, va bt k i tac nao khac cua i tac DVMS hoc mt bn i tac </p><p>trong hp ng knh cua DVMS. i tac DVMS cng bao gm bt k bn i tac nao cung cp dich vu trc tip hoc gian </p><p>tip cho DVMS h tr cng vic kinh doanh cua DVMS, chng han nh n vi tich hp h thng may, cng ty giao nhn </p><p>kho vn (logistics) va nhng nha cung cp dich vu khac cho DVMS h tr cho cng vic kinh doanh cua DVMS vi </p><p>khach hang cua minh. Vic vi pham B Quy tc ng x cua i tac nay se c xem la vi pham hp ng i tac vi </p><p>DVMS, co th dn n bi chm dt quan h kinh doanh vi DVMS. </p><p>II. Tun thu Lut: </p><p>1. Lut Canh tranh: </p><p>i tac DVMS phai tun thu cac lut va quy inh v kinh doanh va canh tranh cng bng lin quan n ia vi i tac </p><p>DVMS cua minh. Ngoai vic tun thu lut hin hanh cua ia phng, i tac DVMS cng khng c thao lun hoc tham </p><p>gia vao bt c hp ng nao du chinh thc hay khng chinh thc vi bt k i thu canh tranh nao v bt c linh vc nao sau </p><p>y: (a) gia ca; (b) nhng vn anh hng n gia ca; (c) khi lng san xut; (d) khi lng tn kho; (e) bo thu; hoc (f) </p><p>phn chia ia ban kinh doanh, san phm, khach hang, hoc nha cung cp. </p><p>Tai cac ia ban cu th ma nhng vic lam trn c xem la bt hp phap, i tac DVMS khng c gy can tr quyn </p><p>t do inh gia ban lai san phm cua cac ai ly ban lai khac, han ch quyn ban san phm cua ai ly ban lai, hoc quy inh </p><p>bng hp ng rng mun mua san phm cua minh thi phai ban cho minh san phm khac. </p><p>S: 28052015-QT/DVMS-PARTNER </p><p>mailto:info@dvms.vn?subject=Request%20for%20quotation&amp;body=Your%20name:%20%0A%20Address:%20%0A%20Phone:%20%0A%20Nick%20Yahoo:%20%0A%20Skype:%20%0A%20Contents:%20%0A%20Which%20sources%20of%20information%20do%20you%20know%20DVMS%20?http://dvms.vn/tel:+84836028937tel:+84835531145https://maps.google.com/maps?q=dvms&amp;hl=vi&amp;sll=10.985009,106.736984&amp;sspn=0.360623,0.676346&amp;hq=dvms&amp;t=m&amp;ie=UTF8&amp;hnear=&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=16621545809095170319&amp;ll=10.832705,106.697502&amp;source=embed</p></li><li><p>DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn </p><p>Website : www.dvms.vn </p><p>Tel: +84836028937 | +84835531145 </p><p>150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam </p><p>2 DVMS </p><p>i tac DVMS chi c s dung cac phng tin hp phap thu thp thng tin v cac nha san xut hoc n vi ban san </p><p>phm canh tranh vi san phm cua DVMS. </p><p>2. Lut Chng Tham nhung: </p><p>Tuyt i Cm Hi l </p><p>DVMS yu cu i tac DVMS phai thc hin cac tiu chun cao nht v chinh trc trong tt ca cac giao dich kinh </p><p>doanh. DVMS co chinh sach tuyt i khng dung th nghim cm bt k va tt ca cac hinh thc hi l, tham nhng, voi </p><p>vinh, lai qua va tham . Tt ca moi i tac DVMS u bi tuyt i cm ha hen, nghi, cho phep, cho hoc nhn bt c th </p><p>gi co gia tri, du trc tip hay gian tip qua i tac bn th ba, c nhn hoc gi c cng vic kinh doanh, mang n </p><p>cng vic kinh doanh cho bt k ai, hoc thu c mt li th sai trai nao o. Vi muc ich cua chinh sach nay, thi "bt c </p><p>th gi co gia tri" gm co, nhng khng chi la, qua tng, c n, giai tri, va ba n, bt k gia tri cua chung ln nho nh th </p><p>nao. </p><p>i tac DVMS phai tun thu tt ca cac lut chng tham nhng hin hanh, gm co, nhng khng chi la, ao lut Chng </p><p>Tham nhng tai Nc ngoai cua Hoa K va ao lut Chng Hi l cua Anh quc (goi chung, la cac Lut Chng Tham </p><p>nhng). Ngoai cac Lut Chng Tham nhng, cng co th co cac lut hoc quy inh hin hanh khac cua ia phng lin quan </p><p>n qua tng va giai tri cho vin chc chinh phu va/hoc cac thc th thng mai. La i tac DVMS, ban phai tun thu tt ca </p><p>cac phap lut hin hanh chi phi cac giao dich vi vin chc chinh phu. tranh bi nghi ng, i tac DVMS bi cm ha hen, </p><p> nghi, cho phep, cho hoc nhn bt k khoan tin "bi trn" nao i vi cac cng vic thng l cua chinh phu, ngay ca khi </p><p>c FCPA hoc lut phap ia phng cho phep. </p><p>DVMS cng cm i tac DVMS, hoc ai din hay nhn vin cua ho c nghi hoc a tin hay qua tng khng </p><p>phai la tin mt, khoan lai qua, hoc giai tri cho bt k nhn vin DVMS nao vi bt k muc ich sai trai nao, vi du nh </p><p>thuc y ngi o thc hin nhng hanh ng nao o. Tng t nh vy, nhn vin DVMS cng bi cm ga gm nhng th </p><p>o. Vic cm nay cng c ap dung thm cho thanh vin gia inh trc tip cua ca nhn vin hay ai din cua i tac </p><p>DVMS va nhn vin DVMS. </p><p>S sach va H s </p><p> i tac DVMS phai lu gi s sach va h s y u va chinh xac v cac giao dich ban san phm cua DVMS va bt k </p><p>cng nh tt ca cac giao dich hay chi tiu khac trong bt k cng vic kinh doanh nao lin quan n DVMS. i tac DVMS </p><p>bi tuyt i cm thc hin nhng hanh ng k toan gian di va/hoc la ao, bao gm nhng khng chi gii han vic lp </p><p>"quy en" hay nhng hanh ng tai chinh sai trai tng t Hanh ng o cng co th vi pham cac phap lut hin hanh, k ca </p><p>Lut Chng Tham nhng. Noi cho ro, nhn vin DVMS va i tac DVMS khng c tham gia lp hay soan thao bt k </p><p>giy t giao dich nao mang tinh cht la ao hoc khng chinh xac hay lam gia bt k loai giy t giao dich nao lin quan n </p><p>cng vic kinh doanh lin quan n DVMS. i tac DVMS phai t chi moi nghi cua bt c nhn vin nao v vic lp cac </p><p>giy t mang tinh cht la ao, khng chinh xac hoc gian di, k ca vic "giu tin" hoc ghi gian vic s dung co chu y cac </p><p>khoan tin. Moi nghi cua nhn vin DVMS v vic tham gia vao mt vic lam v ao c u phai c bao cao cho </p><p>DVMS bng mt trong nhng phng thc c nu tai phn cui cua B Quy tc ng x nay. </p><p>Bn Th Ba Do i Tac DVMS Tuyn Dung </p><p> i tac DVMS khng c tuyn dung hoc hp ng vi bt k bn th ba nao thc hin bt k cng vic kinh </p><p>doanh nao lin quan n DVMS, nu ho la n vi co dinh liu n, hoc bi nghi ng dinh liu n hi l, lai qua, thanh toan tin </p><p>sai trai hoc bt k vic lam nao khac vi pham cac Lut Chng Tham nhng. i tac DVMS co th tun thu yu cu nay bng </p><p>cach thc hin thu tuc phu hp v xem xet trc rui ro cho bt k bn th ba nao co tim nng c tuyn dung thc hin </p><p>cng vic kinh doanh lin quan n DVMS bao am i tac o tun thu cac Lut Chng Tham nhng. Bt k va tt ca moi </p><p>nhn vin, ai ly, ai din, nha thu phu, hoc cac i tac khac a hoc se c mt i tac DVMS tuyn dung thc hin </p><p>cng vic kinh doanh lin quan n DVMS phai chp nhn tun thu cac tiu chun v ao c va tun thu, tiu chun nay </p><p>khng c kem nghim ngt hn so vi cac tiu chun c nu trong B Quy tc ng x nay. </p><p>3. Cac Quy inh v Ban hang cho Khu vc Chinh phu: Nh a noi phn trn, ngoai cac Lut Chng Tham nhng va vic nghim cm bt k va tt ca cac hinh thc hi l </p><p>hoc thanh toan tin sai trai, cac quy inh han ch thm nht inh co th c ap dung cho vic ban hang cho chinh phu, nhn </p><p>mailto:info@dvms.vn?subject=Request%20for%20quotation&amp;body=Your%20name:%20%0A%20Address:%20%0A%20Phone:%20%0A%20Nick%20Yahoo:%20%0A%20Skype:%20%0A%20Contents:%20%0A%20Which%20sources%20of%20information%20do%20you%20know%20DVMS%20?http://dvms.vn/tel:+84836028937tel:+84835531145https://maps.google.com/maps?q=dvms&amp;hl=vi&amp;sll=10.985009,106.736984&amp;sspn=0.360623,0.676346&amp;hq=dvms&amp;t=m&amp;ie=UTF8&amp;hnear=&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=16621545809095170319&amp;ll=10.832705,106.697502&amp;source=embed</p></li><li><p>DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn </p><p>Website : www.dvms.vn </p><p>Tel: +84836028937 | +84835531145 </p><p>150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam </p><p>3 DVMS </p><p>vin, thc th, va cac n vi chc nng cua chinh phu. i tac DVMS phai nm vng va tun thu tt ca cac lut va quy inh </p><p>lin quan n vic ban hang cho cac thc th cua chinh phu. </p><p>4. Lut Thng mai Quc t: </p><p> i tac DVMS phai nm vng va, khi giao dich kinh doanh vi t cach la i tac DVMS, phai tun thu lnh trng phat </p><p>kinh t va lnh cm vn thng mai do Lin Hp Quc ban hanh hoc ph chun. </p><p>Ngoai ra, i tac DVMS cng phai nm vng va tun thu tt ca cac lut va quy inh lin quan tai Vit Nam va tai cac ia </p><p>ban ia phng nc ngoai c ap dung, k ca lut chng ra tin, lut va quy inh v xut nhp khu, lut va quy inh v </p><p>hai quan va thu cua Vit Nam. </p><p>5. Lut Tai san Tri tu: </p><p> i tac DVMS khng c xm pham cac quyn v nhan hiu thng mai va cac quyn v tai san tri tu khac cua </p><p>DVMS. i tac DVMS cng bi cm xm pham cac quyn v tai san tri tu cua bn th ba theo bt c cach thc nao lin quan </p><p>n ia vi i tac DVMS cua minh. Cu th la, i tac DVMS khng c tham gia san xut, phn phi, tang tr hoc ban </p><p>san phm DVMS gia hoc bt k san phm cua bn th ba nao xm pham tai san tri tu cua DVMS (k ca nhan hiu thng </p><p>mai cua DVMS). Bt k trng hp vi pham nao nh th ma DVMS xac inh c theo phan xet ring cua minh da trn </p><p>thng tin thu thp c bng bt k phng tin nao k ca cac n lc iu tra cua ring minh hoc thng qua bt k c quan </p><p>iu tra hay thc thi phap lut nao, se cu thanh hanh vi vi pham nghim trong, cho phep DVMS truc xut i tac ra khoi bt </p><p>k chng trinh knh nao cua DVMS, tc bo moi quyn li c hng cua i tac trong nhng chng trinh o, va/hoc </p><p>thay i mc chit khu, theo Thoa thun vi i tac DVMS (DVMS Partner Agreement). </p><p>6. Lut Mi trng: </p><p> i tac DVMS phai iu hanh cng vic sao cho co trach nhim v mi trng va phu hp vi tt ca moi lut phap, quy </p><p>inh va tiu chun v mi trng lin quan n ia vi i tac DVMS cua minh. </p><p>7. Nhn quyn, Lut Lao ng, va Quy tc Thc hanh Lao ng Cng bng: </p><p> i tac DVMS phai tun thu tt ca cac quy inh v sc khoe va an toan, cac lut bao v quyn cua ngi khuyt tt, lut </p><p>lao ng, va quy tc thc hanh lao ng cng bng lin quan n ia vi i tac DVMS cua minh. Cu th la, DVMS yu cu </p><p>i tac DVMS phai tun thu cac yu cu v mc lng ti thiu va s gi lam vic ti a cua ia phng, ngn nga vic s </p><p>dung lao ng cng bc, lao ng tu ep buc, lao ng tra n, hoc lao ng rang buc bng giao keo. Lao ng cng bc </p><p>hoc lao ng tu ep buc la nhng tinh hung trong o ngi lao ng phai chiu an lam vic ma khng c tra lng. Lao </p><p>ng rang buc bng giao keo la tinh hung trong o ngi chu s dung lao ng cm cng nhn khng c t do va t y bo </p><p>vic. Lao ng tra n la tinh hung trong o nhn vin phai lam vic tra n, mon n nay thng la cua ngi khac va </p><p>ngi nay bt ngi lao ng phai lam tra n thay cho ho. Cac dang lao ng cng bc khac gm co cac tinh hung ma </p><p>trong o hp ng lao ng ap t cac gii han phap ly hoc gii han thc t bt hp ly ma ngi lao ng se phai chiu nu </p><p>bo vic. </p><p>Khng c s dung lao ng tre em. Thut ng "tre em" chi bt k ngi nao c tuyn dung di tui 15 (hoc 14 </p><p>tuy theo phap lut cua quc gia o cho phep), hoc di tui hoc xong chng trinh giao duc bt buc, hay di tui lao ng </p><p>ti thiu cua quc gia o, tinh theo tui ln nht trong cac tui nay. Vic s dung cac chng trinh hoc ngh tai ni lam vic </p><p>hp phap, va phu hp vi tt ca cac lut va quy inh, thi khng sao. Ngi lao ng di tui 18 khng c lam nhng cng </p><p>vic nguy him va co th khng c lam ca m va cng phai lu y n cac nhu cu giao duc cua ho. </p><p>Cui cung la, i tac DVMS khng bao gi c phn bit i x vi ly do chung tc, mau da, tui tac, gii tinh, khuynh </p><p>hng tinh duc, ban dang va biu hin gii tinh, sc tc, tn giao, khuyt tt, thanh vin cng oan, tinh trang hn nhn, hoc </p><p>ang phai chinh tri. </p><p>III. Tun thu Quy tc Thc hanh Tip thi va Ban hang Trung thc va Cng bng va Tun thu </p><p>Hp ng: </p><p>1. Quy tc Thc hanh Tip thi va Ban hang: </p><p>mailto:info@dvms.vn?subject=Request%20for%20quotation&amp;body=Your%20name:%20%0A%20Address:%20%0A%20Phone:%20%0A%20Nick%20Yahoo:%20%0A%20Skype:%20%0A%20Contents:%20%0A%20Which%20sources%20of%20information%20do%20you%20know%20DVMS%20?http://dvms.vn/tel:+84836028937tel:+84835531145https://maps.google.com/maps?q=dvms&amp;hl=vi&amp;sll=10.985009,106.736984&amp;sspn=0.360623,0.676346&amp;hq=dvms&amp;t=m&amp;ie=UTF8&amp;hnear=&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=16621545809095170319&amp;ll=10.832705,106.697502&amp;source=embed</p></li><li><p>DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn </p><p>Website : www.dvms.vn </p><p>Tel: +84836028937 | +84835531145 </p><p>150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam </p><p>4 DVMS </p><p> Quy tc thc hanh tip thi va ban hang cua i tac DVMS phai co phn cam kt i x trung thc va cng bng vi </p><p>khach hang hin tai va tim nng cua minh. i tac DVMS khng c tham gia thc hin bt k vic lam nao mang tinh </p><p>cht la ao hoc la gat. </p><p>2. Cac Tiu chun v Quang cao: </p><p> Nu i tac DVMS, vi s cho phep trc cua DVMS bng vn ban, tham gia vao bt k hoat ng quang cao, tip thi, </p><p>hoc quang ba nao co lin quan hoc dinh dang n DVMS, thi tn, logo hoc dich vu cua ho theo bt k cach thc nao, cac </p><p>tai liu quang cao, tip thi hoc quang ba phai tun thu tt ca cac lut phap, quy tc, quy inh, va phai trung thc va chinh xac. </p><p>Cac tai liu quang cao, tip thi, hoc quang ba khng c mang tinh cht gian di, la ao, hoc co khuynh hng la gat, </p><p>va tt ca moi tuyn b trong cac tai liu quang cao, tip thi, hoc quang ba u phai co giy t chng minh thoa ang. Tt ca </p><p>cac ni dung quang cao cua i tac DVMS u phai nu ro cac iu kin cn thit va nhc im cua nhng gi minh quang </p><p>cao. </p><p>i tac DVMS khng c gii thiu sai v san phm, dich vu, gia ca, hoc tuyn b khng ung n, sai lac, khng chinh </p><p>xac, hoc khng trung thc v, hoc so sanh vi, cac mt hang cung cp cua i thu canh tranh. </p><p>3. Mu thun Quyn li: </p><p> i tac DVMS phai tranh tham gia vao bt c hoat ng kinh doanh nao co th tao ra mu thun gia quyn li cua ho </p><p>vi t cach la i tac DVMS vi bn phn va nghia vu ring khng phai cua i tac DVMS co th c lp t vn cho </p><p>Khach hang v san phm hoc dich vu ma ho tim mua. tranh cac tinh hung mu thun quyn li trn thc t, co kha nng </p><p>xay ra, h...</p></li></ul>