Tajemství úspěchu aromaterapie pro psy

  • Published on
    14-Dec-2014

  • View
    1.446

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aromaterapie pro psy nen v esku zrovna znm tma. A pitom je to velk koda. Aromaterapie nabz inn prodn een v ppadech, kdy asto nen nutn jt k veterini a pitom je vhodn pejskovi pomoci. Tato prodn lebn a relaxan disciplna funguje na mnoha mstech svta ruku v ruce s kvalitn veterinrn p. Aromaterapie pro psy je velmi vhodnm eenm ped nvtvou veterine nebo ve chvlch, kdy veterin ji svmi postupy mnoho nezme. V USA, Kanad nebo u i v Nmecku ale bn potkte veterine, kter vm pedepe aromaterapii. O tom si zatm u ns meme nechat zdt i kdy vjimky existuj! Jednoznan prokazateln spchy pedevm v psychoterapii a een psychickch problm ps a pedvan zkuenosti vak otevraj cestu k aromaterapii i ir chovatelsk veejnosti.Pojme si tedy nyn vysvtlit, jak vlastn aromaterapie pro psy funguje. Vlastn ani ne tak jenom pro psy, ale i pro lidi a pro ostatn zvec druhy. ada pklad v tomto materilu je ukzna na lidskm prosted a na lovku, abychom si princip psoben aromaterapie mohli lpe pedstavit. Pokud mte zjem o konkrtn ppadov studie o incch aromaterapie na psy, navtivte nai strnku na Facebooku www.facebook.com/aromaterapie nebo kanl na SlideShare www.slideshare.net/Mates.

Transcript

<ul><li> 1. Tajemstv spchu aromaterapie pro psyAromaterapie pro psy nen v esku zrovna znm tma. A pitom je to velkkoda. Aromaterapie nabz inn prodn een v ppadech, kdy asto nennutn jt k veterini a pitom je vhodn pejskovi pomoci. Tato prodn lebna relaxan disciplna funguje na mnoha mstech svta ruku v ruce s kvalitnveterinrn p. Aromaterapie pro psy je velmi vhodnm eenm pednvtvou veterine nebo ve chvlch, kdy veterin ji svmi postupy mnohonezme. V USA, Kanad nebo u i v Nmecku ale bn potkte veterine, ktervm pedepe aromaterapii. O tom si zatm u ns meme nechat zdt i kdyvjimky existuj! Jednoznan prokazateln spchy pedevm v psychoterapiia een psychickch problm ps a pedvan zkuenosti vak otevraj cestuk aromaterapii i ir chovatelsk veejnosti.Pojme si tedy nyn vysvtlit, jak vlastn aromaterapie pro psy funguje. Vlastnani ne tak jenom pro psy, ale i pro lidi a pro ostatn zvec druhy. ada pklad </li> <li> 2. v tomto materilu je ukzna na lidskm prosted a na lovku, abychom siprincip psoben aromaterapie mohli lpe pedstavit.Pokud mte zjem o konkrtn ppadov studie o incch aromaterapie na psy,navtivte nai strnku na Facebooku www.facebook.com/aromaterapie nebokanl na SlideShare www.slideshare.net/Mates.V em tedy spov tajemstv spchu aromaterapie?Abychom alespo nepatrn pronikli do taj fungovn aromaterapie,pedvedeme si nkolik typickch motivanch model, kter jsou pouitelnv irokm rozsahu kognitivn a aplikovan aromaterapie. Jako erven nit sevine vemi teoriemi obecn pedpoklad, e nervov obvody jsounejdleitjmi funknmi mechanismy a mohou bt napojeny na ji existujclinie za elem ovlivnn zpsobu chovn. V olfaktorickm (ichovm) systmuse dle pedpokldaj linie, kter psob na rzn neurofyziologick aktivitya potamo na chovn. Tato vy mozkov spojen pro ichov vjemy jsouzvisl na rznch nervovch propojen s jinmi stmi mozku, kde se vytvej(jako typick reakce) mechanismy pro kontrolu asociativnho chovn.V nervovm systmu existuje hierarchie, kter znemouje ichovmu vjemuovlivnit tato spojen a pslun asociativn chovn za elem zachovnschopnosti plnit kritick funkce pro peit a jin ve motivovan funkce.Napklad siln ichov impulsy, jako neptel, dravec, lovn zv, ohe, voda,zkaen voda nebo potrava, umoovaly naim pedkm vyut jejich intelektke sledovn uritho clovho chovn mnohem vce ne jin vjemy, zaloenna jemnm ichovm rozliovn. Druhm faktorem, ovlivujcm chovn,je pm propojen ichovho vstupu (vzruchu) s mozkem, zejmnahypothalamem a limbickmi oblastmi, s jejich dleitost pro motivan,emocionln, edukativn a pamov chovn. Tet faktor spov v tom, eichov buky jsou bipolrn a neustle se regeneruj, potencionln veprospch evolun adaptace. </li> <li> 3. Prvn faktor, podncujc ich, odvozuje svoji uniktn pozici v hierarchii smysl ze svho evolunho primaritu; byl rozvinut dve ne zrak nebo sluch.Co se tk ichovho systmu, vme mnohem mn o centrlnchmechanismech ovlivujcch motivaci, ne o systmech regulanch s vraznjzptnou vazbou. Vezmeme-li jednoduch lidsk poadavek, nap. nkter z jehopoteb nebo problm , obvykle v jejich splnn nebo rozeen nachzmehierarchii mechanism, nkter na rovni zptnovazebn a jin na rovnchvych. Model lidskch psychologickch a fyziologickch poteb a problmje typick: automatick regulan mechanismus operuje v mezch svpsobnosti, ale v okamiku nadmrnho poruen rovnovhy, kdy korekce natto rovni ji nen mon, vstupuje do hry rove vy. A jsou to prv tytovy rovn, do kterch pronikme dky aromaterapeutick lb v ppadech,kdy pedpokldme negativn vliv mentlnch a emocionlnch problm nafyzick i psychick zdrav. Prostednictvm stupn automatick regulace se takaromaterapie zhodnocuje a jej pravideln aplikace podporuje zdravotn stavposlenm neurologickch aspekt.V individulnch aspektech motivanch systm meme pedpokldat, ejejich vzjemn interakce a obecn vyhodnocovac systm, v naem ppadichov zptnovazebn mechanismus, je to, co uruje, kterak motivace ovlivujevoln chovn, vedouc k dosaen pjemnjho stavu. Zvolen zpsobychovn pak tento stav posiluj nebo aktualizuj. Tento vyhodnocovac systm senkdy nazv hedonick systm , produkujc stavy libosti a bolesti (nebonelibosti ). M se zato, e pjemn i nepjemn vn vyvolvaj u lovka izvete prospn nebo neprospn efekty, respektive v zvislosti na jehoindividuln hedonick hodnot v nm vzbuzuj subjektivn pocity. Ostatnefekty jsou povaovny za korelativn.Skuten, reakce na aromata jsou vtinou zaloeny na individulnm vnmn(tj. jestli se lb nebo ne, kter obratem vyvolvaj bu pozitivn dobr nebonegativn patn neurochemick pochody). Reakce ichovho apartu zvisna tom, zda je vn znm nebo je ciz, jak na ni byla dvj reakce (emoce) </li> <li> 4. a jak chovn vyvolala, jak podobenstv probudila a jak vytvo podmiujcinky. Navc citlivost vnmn zvete me bt mnohnsobn zvenajakmkoliv oekvnm, se kterm pistupujeme k aromaterapeutick ke (v comozek v, e se stane). Vechny tyto faktory pispvaj ke kadmu mentlnmua emocionlnmu vnmn a potamo zpsobu chovn, ve kterm se zrcadlreakce na danou vni.Hedonick systm byl zkladnou pro adu studi o aromatech a lze jejcharakterizovat bipolrn tendenc "libost nelibost", kde stimuly z vnjhoprosted ovlivuj emocionln reakce, potamo chovn. Teorie tohoto systmuje jednoduch: m pjemnj je okoln prosted, tm vstcnj je chovnuvnit nho. Pmm neurofyziologickm dkazem sprvnosti tto teorie jeskutenost, e psobenm libch stimul je podporovna tvorba novchmozkovch bunk, zatmco stresujc okol tuto tvorbu potlauje. Takovtorudimentrn systm, t nkdy nazvan stop go systm, zapad dozkladnho motivanho obrazce v ppad, e jej aplikujeme na zkuenostis ichovmi reakcemi.Na zjednoduen experimentln rovni se nejlpe dokazuj v komernmprosted, ve kterm se lid-zkaznci mnohem dle zdruj (a vce nakupuj)v pjemn provonnch prodejnch oddlench ve srovnn s neprovonnmi.Podobn projevy afinity (nebo averze) lze pozorovat i pi osobnm parfmovn,provonn svch bydli, pracovi, nejrznjch zazen a podobn. Jednou ze souasnch vzev pro vzkumnky a praktikujc aromaterapeuty je vystopovat komplikovan ichov pochody, ovlivujc neuroanatomii a zpsob, jakm aromata vyvolvaj prospn metabolick zmny, zlepujc zdrav, nladu nebo chovn.Signln mechanismy v ichovm systmu zasahuj pedevm tkn krymozkov, limbick lalok a spnkov laloky, tedy okrsky pmo ovlivovanfaktory podstatn zodpovdnmi za nai ostraitost a pozornost, pam a uen, </li> <li> 5. nladu a pocity, a kter jsou dleit pro poznvac a motivan evokaci.ichov vlkna jsou vbky primrnch smyslovch bunk, uloench vesliznici ichov oblasti nosn dutiny, kter se spltaj a konstituuj ichov nervy.Tyto se zanouj do ichovho bulbu, vytvej klubka, z nich vedou neurity doichovho traktu a laterln ichov strie, pes povrch ichovho vlknav pednm hypothalamu, do kry sti spnkovho laloku (uncus).Hypothalamus je pitom vzdlen pouh dv synapse od perifernhoolfaktorickho vstupu. Abychom zskali pedstavu o tom, jak blzko to je, takkousek mozku o velikosti zrnka psku obsahuje asi sto tisc neuron, dvamiliony nervovch vlken a miliardu synaps. ichov receptor je tedy tmpmo propojen s hypothalamem. Zejm dleitost tohoto propojen odhalujepotenciln cestu, kterou by mohly ichov vstupy ovlivovat neurohormonlna funkn autonomii spojenou s hypothalamem, s pmm rozvtvenm naemocionln a motivan chovn. Studie naznauj interakce ichovhoreceptoru se strukturami limbickho systmu, zejmna s tmi, kterzprostedkuj motivan a emocionln chovn. Blzk anatomick spojenmohou vysvtlovat emoce, vzbuzovan ichovm smyslem. Souasnsofistikovan studie ukzaly mnoho oblast limbickho systmu, kter jsouaktivovny v prbhu olfaktorickho procesu. Pro aromaterapii je hypothalamus pravdpodobnnejvznamnj mozkovou tkn, kter sehrv nejdleitj lohu ve vyuvn inhalan aromaterapie s velkou klou jejich blahodrnch ink.Evoluc se mozek vyvjel smrem k exploataci zdroj emis pjemnch vn, au to bylo cokoliv a kdekoliv, protoe, jak je vnm vlastn, co dobe von,je dobr pro jednotliv zvec druhy i lovka. Pjemn prosted vyuvaly prosv dobro, posilovalo jejich aktivity a pozitivn ovlivovalo jejich chovn. Tatonejvy fylogenetick hierarchick hodnota, vztaen k ichovmu smyslu,se hluboko vrvala do mozk milion generac zvat i lid. </li> <li> 6. Mal pklad z lidskho svta: Jsme-li obklopeni krsnmi vnmi, objev sesmysl tohoto prvotnho mechanismu - ctme se pirozen lpe, zlepuje se ncelkov zdravotn stav, vytv se prosted harmonie a dobr pohody. Zetelnpjemn vn je holistickou soust naeho vnmn vech ptomnchenvironmentlnch stimul a takto inkuje jako organizujc sla pro dansubjekt, ktermu poskytuje nejuitenj sluby. A naopak, je-li prostedzamoeno nepjemnm zpachem, nabv vrchu nad vemi ostatnmi okolnmipodnty, nebo vyvolv okamitou reakci odporu. Zpach zpsobuje nezdravprosted a neguje vechny stimuly, by samostatn pozitivn, nebo znemoujejejich harmonick vnmn (anuluje je). Od t doby, co byl do mozk lid a zvat zakdovn pjem vn, pinejcch pohodu a klasifikovanch jako pozitivn ivotn sla, transformuje tyto vjemy n smyslov apart v biologicky podprn mechanismy, kter posiluj zdrav, prodluuj ivot, redukuj stres a vnej poten do naeho byt. Tyto inky jsou podtreny poslenm imunitnho systmu psychoneuroimunologickm efektem.Bylo by pli jednoduch prohlsit, e nkter motivan systmy mohou btovlivnny vnjmi aromatickmi podnty. Stailo by pak komukoliv pedloitznmou a osvdenou vni a dostavila by se poadovan reakce. Tato teorie jezaloena na premisi, e vstup d vstup. Tento efekt lze sledovat v ad studi,ve kterch vonn stimul vyvolv nauenou nebo podmnnou reakci (pomocpslun vn se prohlubuje relaxace, signifikantn zlepuje pam, dti lpeprospvaj apod.). To me bt vysvtleno i tm, e jsme do urit mryzmanipulovni, take odpovdme na podnty tak, jak je oekvno.Nkolik faktor zvyuje pravdpodobnost, e urit podnt bude mt spch.Jednm z nich je stav subjektu, kter me bt ovlivnn primitivnm nebosofistikovanjm silm vyhovt paradigmatm uit aromaterapie. Dalmfaktorem je vednost nebo novost aplikovanho stimulu: opakovan stimul </li> <li> 7. me sniovat vnmavost; hovome o zvykovm faktoru. O tom, e me platiti opan premise, tedy e vstup d vstup (vstup je podzen vstupu), svdvsledky aplikace aromat na dti s poruchami chovn a v oblasti emon. Pot,co bylo u tchto dt zaznamenno poadovan nebo oekvan chovn, jimbyly zpstupnny vn takovch prodnch esencilnch olej, kter u nichvyvolvaly pocity libosti. Z tchto silic pipravili specialist smsi, kter rodiepouvaly jako motivan odmnu. Zlepen chovn dt bylo zjevn.Zvlt povzbuzujc a prospn je fenomn nov objevenho poten.Napklad nkolik aromaterapeutickch studi, zabvajcch se hospitalizovanmipacienty, podv zprvu o vznamn vraznjm zlepen nlady a snenhladiny strachu, napt nebo bolesti po zkroku u tch pacient, kte se poprvsetkali s esencilnmi oleji ve srovnn s tmi, kte se netili dobrodinaromaterapie. Pacienti oekvali a vili, e dky aromaterapii se jim rychlejipovede lpe a vedlo.Teorie o fungovn motivanho systmu lze shrnout do jednoduchhoschma: tzv. patn vstupy, tj. vstupy, vyvolvajc reakce, kter odvdjsubjekt od poadovanho clovho chovn, bu nejsou do systmu vputny,nebo jsou okamit potlaeny. Tzv. dobr vstupy, tj. vstupy, vyvolvajc reakcepibliujc subjekt k clovmu chovn, jsou proputny a v systmu podreny.V tomto smyslu jsou pednostn pijmny urit vn, nesouc uritbiologick efekty a evokujc urit chovn, kter subjektu umon dosaenoptimlnho stavu nebo cle.Jak tento mechanismus funguje v praxi lze nzorn pozorovat na srovnvacstudii dvou zkoumanch skupin lid, u nich byla mena schopnost doshnoutdanho cle jednak v prosted pjemn provonnm, v druhm ppadzapchajcm. Byla mena rychlost a elnost uren konfrontanch strategi,nalzn optimlnch cest a een dalch socilnch vztah. astnci prvnskupiny byli schopni vyhnout se komplikacm vyvolanch stresem a svch cldoshli mnohem dve, ne astnci skupiny, kter se netila vhodmprovonnho prosted. Ti provali vt frustraci pi een komplexnch kola mli pote s dodrenm asovho limitu. </li> <li> 8. Asociativn uen je cennou schopnost, spojenou s motivanmi mechanismy,je to schopnost spojit neutrln podnty s podnty clovmi v okamiku jejichsouasn ptomnosti za elem vdomho zskn njak vhody. Odhleje odfarmakologickch ink esencilnch olej je jejich stimulace povaovnaza typicky neutrln, co je hlavnm dvodem, pro mohou bt povaovny zapodmiujc initele. V lidskm organismu mohou vn ovlivovat imunitnsystm. Schopnost ichovho vstupu vzat se na nervov propojen je tak siln,e imunitn systm lze ovlivnit pi jedinm aromaterapeutickm sezen a nadobu 48 hodin. Individuln imunitn systm se me nauit odpovdat naaromatick stimul v mnohm stejn, jako by reagoval na siln imunosupresivnlk. Speciln studie s astmatickmi dtmi nm poskytuje pklad, jak tatopodmnn reakce probh: dti byly bhem uvn jejich lku dvakrt dennvystaveny vni vanilky. Pozdji samotn vanilkov aroma, bez aplikaceantiastmatik, zvilo plicn funkci na 33% innosti samotnhobronchodilatanho spreje. astnci tohoto experimentu se kdykoliv pozdjictili vrazn lpe v mstnosti, ve kter difundovala vanilkov silice, ve srovnns prostedm bez vn.Pro praktikujc aromaterapeuty, experimentujc s intenzitou vn za elemovlivnn schopnosti uen a pamti, me bt zajmav a uiten objev, kteruinili Kleinsmith a Kaplan v roce 1965. Zjistili toti, e krtkodob pampracuje lpe pi nzkch hladinch stimulace, ale po del dob se situace obraca nastudovan materil si lpe vybavuj ti, kte se jej uili pod vysokmihladinami stimulace. Vn jsou schopn hrt jedinenou lohu v procesu uen,jeliko jimi meme psobit na nkolik, pro uen dleitch, mozkovchregion. Rozliitelnost njak udlosti m siln vliv na snadnost a trvanlivost,s jakou si ji pamatujeme.Rozliitelnm ppadem oznaujeme takov, kter me bt klasifikovnodlinm rozmrem od jinch, jako nap. novost stimulace esencilnmi oleji. Jemon, e otisk takov dimenze trp mn interferencemi a uloen je takmnohem efektivnj. Je tedy racionln se domnvat, e jednoduch smysl proich, do nho nen zahrnut komplex temporlnch model tak, jako u smyslostatnch a je mn asto bombardovn podnty, produkuje informaci, kterme bt od okamiku ichovho vstupu mnohem dle uchovvna a mesnadnji vytvet aktuln spojen s motivanm okruhem. O tom, jak </li> <li> 9....</li></ul>