CHP - Bilgi Toplumuna Doğru Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu

  • Published on
    05-Dec-2014

  • View
    2.441

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. BilgiToplumunaDoruBilgi ve letiimTeknolojileri </li> <li> 2. CHP.org.trCHP BYKP almalar No: 11 Haziran 2011 </li> <li> 3. Trkiyerahat bir nefes alacak. </li> <li> 4. I. Bilgi Toplumu2 </li> <li> 5. Eitlik, zgrlk ve sosyal adalet ilkelerini temel siyasi hedefler olarakkabul eden sosyal demokrasi iin bilgi toplumu, herkes iin refah getirenyeni bir a simgelemektedir. Bilgi toplumu, bilgi teknolojileri, eitim veyaam boyu renme, yenilikilik ve giriimcilik erevesinde ekillenenyepyeni bir dnya grn simgelemektedir. Gnmzde, tm lkeleringelecek hedefi iyi eitimli, giriimci ve hareketli bireylere yeni frsatlarsunan bilgi toplumu olmaktadr. Bilgi toplumu, yeni bir yksek katmadeerli retim, esneklik, yaam boyu renme dnyas anlamnagelmektedir.Biliim (bilgi ve iletiim) devrimi, herkes iin yenilikilik, glenme, seenek,rahatlk ve frsat salama gibi yeni olanaklar sunmaktadr. Gnmzde,bilgiden dlanma, bilgi ve beceri eksikliinin sonucu olarak kabuledilmektedir. Artk, lkelerin baars, bilgi toplumunda yurttalarnnyaam kalitesini, alanlarnn alma koullarn ve sanayi ve hizmetlersektrnn rekabetiliini iyiletirebilmeyle llr hale gelmitir.Biliim devrimi ve bilgi toplumu, iinde yaadmz dnyay hzl birbiimde deitirmektedir. Bu deiim, 18. ve 19. yzyllarn sanayi devrimikadar nemlidir. Getiimiz son yirmi ylda, biliim teknolojileri ve internet,firmalarn i yapma, rencilerin renme, bilim insanlarnn aratrmayapma ve hkmetlerin yurttalarna hizmet sunma biimlerini kklbiimde deitirmitir. Dijital teknolojiler, ayn zamanda ekonomikbyme ve rekabetiliin de itici gc haline gelmitir. Gnmztoplumlarnda, internet eriimi tm yurttalar iin temel bir hak halinegelmitir. Hkmetler yurttalarna bu hakk salamakla ykmltutulmaktadr.BLG TOPLUMU VE ZGRLKBilgi toplumunun dayand temel ilkeler, ifade zgrl, eitimde frsateitlii, bilgiye evrensel eriim ve kltrel eitliliktir.Bilgi toplumu, ncelikle bir zgrleme vaadi iermektedir. Bilgitoplumu, insan haklar ve temel zgrlklere dayal bir toplumdur. Butoplumun yapsal zellikleri, demokratik kurumlar, eitim hakkn vekltrel gelimeyi destekler niteliktedir. Bilgi toplumu kapsamnda,yurttalarn dinleyecek, endielerini anlayacak, onlarn bu yeni toplumunekillendirilmesine ve karar alma srelerinin tm aamalarna katlmnsalayacak yeni yntemler gelitirmek ve uygulamak, sosyal demokrasininnceliklerinin banda gelmektedir. 3 </li> <li> 6. Yeni bilgi toplumu, katlmc bir toplum temeli zerinde ykselmektedir. Internet bu ideali destekleyecek nemli olanaklar yaratmaktadr. Gnmzde bilgisayar kullanabilen kimseler toplumsal yaama ok daha kolaylkla katlabilmektedir. CHP, herkesin bu potansiyeli tam olarak gerekletirmesini salamay amalamaktadr. BLG TOPLUMU VE SOSYAL ADALET Bilgi toplumu, insan kaynaklarna yapt katk nedeniyle, eitlik ve sosyal adalet ilkelerinin hayata geirilmesini kolaylatrmaktadr. Bilgi toplumu, herkesin kendini tam olarak gerekletirebilecei, eitliki bir dzen ngrmektedir. ada ekonominin itici gc, insanlarn potansiyelinin ve emein deerinin artrlmasdr. Dolaysyla siyasetin bilgi toplumundaki rol, insan kaynaklarna, yani emee yatrm yaparak, emein stratejik nemini artrmaktadr. Bu eilim sosyal devletin roln vurgulama ve refahn yaratlmasnda devletin mdahalesinin neminin altn izme ynndedir. O nedenle bilgi toplumu, devletin eitim ve yeni bilgi teknolojileri alanlarnda nemli bir rol oynamasn ngrr. Sosyal eitsizlikler ve bilgi teknolojilerine eriim arasnda dorudan bir iliki vardr. Sosyal eitsizlikler, bilgi ve iletiim teknolojilerine eriimi ve bunlarn kullanmn nemli lde etkilemektedir. Gnmzde, sosyal iermenin nemli boyutu, dijital ierme haline gelmitir. Gnmzde bilgiye erienler ve eriemeyenler arasnda farkllklar yeni eitsizliklerin olumasna yol amaktadr. Biliim teknolojileri, bilgiye eriimi yaygnlatrmakla beraber, bilgi eitsizliklerini her zaman yeniden retebilmektedir. Dolaysyla sosyal demokrasi iin ncelik biliim teknolojilerinin sosyal eitsizlikleri giderme amal olarak deerlendirilmesidir. lkemizde CHPnin ncelikli bir hedefi, tm yurttalarn yeni bilgi ve iletiim teknolojilerine eriebilmesi ve bunlardan tam olarak yararlanabilmesidir. Eitim, ynetiim, salk, kltr ve elence gibi rn ve hizmetlerde internet kullanmnn yaygnlamas, ada ve demokratik bir toplum olmann temel gereidir. CHP, tm yurttalarn, zellikle de daha az frsata sahip olanlarn, ada iletiim teknolojilerine kolaylkla eriebilmesini ve yaam kalitesinin ykseltilmesini amalamaktadr. Tm yurttalarn dorudan ve etkileimli bir ekilde bilgi, eitim, ynetiim, salk hizmetleri, kltr ve elence, finansal hizmetler ve daha fazlasna eriimini gvence altna almaktr.4 </li> <li> 7. BLG TOPLUMU VE EKONOMGnmzde, bilgi ve bilginin yol at yenileme, lke ekonomilerininrekabet stnl salamasnda balca etken durumuna gelmitir. Bilgiekonomisinin itici gc, nitelikli eitimle edinilen bilgidir. Bilgi ekonomisiyksek vasfl bir igcne ve bunun temelini oluturan yksek eitimegerek duymaktadr. Bilgi ekonomisinde igcnn srekli yeni becerilerkazanarak daha nitelikli hale gelmesi gerekmektedir.Bugn biliim teknolojileri etkinletiren, glendiren teknolojiler halinegelmitir. Biliim teknolojileri ekonominin tm sektrlerinin rekabetiliininartmasn ve daha dzenli ilemesini salamaktadr. Gnmznyoun rekabet ortamnda i dnyas giderek artan bir ekilde biliimteknolojilerine yaslanmaktadr. Mterilerle iletiim kurmak, hesaplardenetlemek, imalat yapan birimleri ynetmek ve vergi ykmllkleriniyerine getirmek iin biliim teknolojileri vazgeilmez vazgeilemez birunsur haline gelmitir. Ancak gl ve rekabeti bir ekonomi, yalnzcadijital teknolojilerin imalat ve hizmetlerde kullanlmasyla salanamaz.Yeni sistemleri ilevsel klmak iin, ayn zamanda yksek vasfl alanlara,yeni mal ve hizmetleri satn almak iin de dijital okuryazar tketicilereihtiya vardr. Bu da, her yatan tm yurttalar iin daha ok eitimdemektir. Dolaysyla, rekabetilik, yurttalarn kendilerini gelitirmelerinene kadar yatrm yapldyla dorudan ilikili bir konu haline gelmitir.Ekonomik bymeyi tetikleyen biliim teknolojilerinin, ayn zamandayeni ve nitelikli iler yaratma kapasitesi ve refah yaratma potansiyelide bulunmaktadr. Bu gelimelerden sadece ayrcalkl bir grubun deil,herkesin yararlanabilmesi, CHPnin ncelikli hedefidir.Tm yurttalarn ucuz, dnya standardnda iletiim altyapsna ve genibir servis eitliliine eriimleri, bu yeni bilgi toplumunda yaamak vealmak iin gereken becerileri edinmeleri, yaam boyu renmeye sosyaldevletin temel unsuru olarak zel nem atfedilmesi, CHPnin nceliklihedefidir.Biliim teknolojileri, gelecekteki ekonomik byme, i olanaklarnnartrlmas ve yaam kalitesinin iyiletirilmesi iin temel bir unsurdur. Bukapsamda, herkesin, her yerde, cep telefonu, bilgisayar ya da televizyonkullanarak olabildiince abuk bir ekilde evrimii olabilmesi, herkesininternet kullanabilmesi salanmaldr. Bu sre, ayn zamanda katlmc 5 </li> <li> 8. ve sosyal iermeye dayal olmal, toplumdaki eitsizlikleri azaltmay hedeflemelidir. Katlmc bir bilgi toplumu yaratmak iin nemli adm bulunmaktadr: daha ucuz, daha hzl ve daha gvenli internet eriimi salamak, insanlara ve becerilere yatrm yapmak, internet kullanmn zendirmek. BLG TOPLUMU VE YAAM BOYU RENME Avrupa Birlii tarafndan yaam boyu renme kapsamnda belirlenen temel yeterlilikler, bilgi toplumunda her birey tarafndan edinilmesi gereken bilgi, beceri ve tutumlar kapsamaktadr. Kiisel geliim, sosyal ierme, aktif yurttalk ve istihdam iin bireylere katma deer salayan bu yeterlilikler, bireylerin hzla deien ve giderek btnleen dnyaya daha kolay uyum salamalarn mmkn klmaktadr. Ayn zamanda, yenilikilik, retkenlik ve rekabetilikte temel unsur olan temel yeterlilikler, gen ve yetikin tm yurttalarn becerilerini gelitirmeyi ve gncelletirmeyi hedeflemektedir. Bu amalara ulaabilmek iin, sekiz temel yeterlilik belirlenmitir: letiim Yabanc dil Matematik, bilim ve teknoloji yeterlilikleri Dijital yeterlilik renmeyi renme Sosyal ve yurttalk odakl beceriler nisiyatif ve giriim duygusu Kltrel farkndalk ve ifade Bilgi toplumunun ana unsuru olan bu temel yeterlilikler birbirleriyle yakndan ilikilidir. Hepsinde eletirel dnce, yaratclk, inisiyatif, sorun zme, risk analizi, karar verme ve duygularn yapc ynetimi vurgulanmaktadr. CHP, tm yurttalar iin eitlik ve eriim amalayan bu sekiz temel yeterliin, zellikle dezavantajl gruplara eit frsatlarla ulamasn salamay amalamaktadr.6 </li> <li> 9. II. Temel Yaklam 7 </li> <li> 10. Biliim Devrimi terimi, 1970li yllardan balayarak bilgi ve iletiim teknolojilerinde yaanan hzl gelimelerin toplumlarn yapsn geri dnlmez biimde deitirdiini ve yeni bir toplum yarattn vurgulamak iin kullanlr. Buna gre biliim devrimi, tarm devrimi ve sanayi devrimiyle birlikte insanlk tarihinin belli bal dnm noktalarndan biridir. Bu dnm 1990l yllardan balayarak yeni bir toplumsal ve ekonomik yap ortaya karmtr. Devlet Planlama Tekilat Dokuzuncu Kalknma Plan Bilgi ve letiim Teknolojileri zel htisas Komisyonu Raporunda da belirtildii zere bu sre retim faktrlerindeki basit bir deiiklik olmayp bilgi youn retimin yapld, nitelikli insan faktrnn ve hayat boyu eitimin n plana kt, bilginin ve ticaretin internet gibi elektronik alar araclyla yap deitirdii... kalc bir dnm ortaya karmtr. Bu kalc dnm sonucunda ekonomisi byk oranda bilgiye dayanan ve bilgi retiminin, datmnn, yaylmasnn, entegrasyonunun ve uygulamasnn nemli bir ekonomik, sosyal ve kltrel etkinlik olduu yeni bir toplumsal yap ortaya kmtr. Bireylerin ve toplumun, kamu ve zel kurulularn bilgi ve iletiim teknolojilerini gndelik yaamda giderek artan oranda kulland ekonomisi giderek daha fazla bilgiye dayal hale gelen bu toplumlar bilgi toplumu olarak adlandrmak genel kabul grmtr. Daniel Bellin sanayi sonras toplum ve Manuel Castellsin a toplumu kavramsallatrmalar da bilgi toplumu ile yakn akrabalk tar. inde bulunduumuz ada lkeler, kalknmann en temel talar olan biliim sektr ile iletiim (telekomnikasyon) sektrnn dier tm sektrlerin ortak noktasnda yer aldn grmlerdir. Bu iki sektre yaplan yatrmlarn etkisinin sadece bu sektrlerle snrl kalmayp, tm ekonomik yapnn gelimesine olumlu katklar salad konusunda ortak bir anlay bulunmaktadr. Bu iki sektr olmakszn kalknmann gereklemeyecei de genel kabul gren dier bir husustur. Birok gelimi ve gelimekte olan lke, bu gereklerden yola karak anahtar konumdaki bu iki sektrn daha hzl gelimesi iin tedbirler almaktadr. lkemizde de bilgi ve iletiim sektrlerinin gelimesi, turizmden bankacla, sigortaclktan tarma kadar tm sektrleri olumlu etkileyerek, lkemiz kalknmasnda ok nemli rol oynayacak ve verimlilii tetikleyecektir.8 </li> <li> 11. Tablo 1: Endstri ve Biliim Toplumlarnn Karlatrmal zellikleri ve Deerleri Endstri Toplumu Biliim Toplumu Yeniliki Buhar gc, elektrik, Bilgisayar, veri iletiim teknikbilim telefon, telsiz alar, toplu iletiim Kas gcnn Dnsel emein Yeniliin z makinelemesi makinelemesi Srkleyici Makine ve kimya Biliim ve yazlm endstrileri endstri endstrileri Biliim (devingen, akkan, Bilgi tr Bilgi (duraan) deiken bilgi) Mallar, makineler, Bilgi, biliim hizmetleri, dier Temel rnler hizmetler hizmetler Dk / orta nitelikli Yaratc, yksek nitelikli endstri iisi, dk biliim iisi, yksek gelir, her Yeni toplumsal snf gelir, grevini iyi eyden sorumlu olma bilinci, yapma bilinci her ey olabilir inanc Kstl i deitirme, Yksek i devingenlii, hafta sonu dnda alma yerinde / alma koullar ylda bir kez zamannda zgrleme, dinlence, sendikalar, gnll rgtler, yurtta ii eylemleri, grevler eylemleri Mal ekonomisi, Bireikg (sinerji), ortak retim-tketim Ekonomik yap retim ve yararlanma, ayrm, iblm, takm almas ibirlii Sradzensel Yass yap, takm kaptan basamakl yap, benzeri eleraras ilikiler, rgtsel yap emir-komuta zinciri, ynetiim, proje ynetimi, ilevsel hat ynetimi; Ar-Ge takmlar, kurmay Fordizm-Taylorizm ilikileri; Toyotaizm Ekonomik ilke, Fiyat ilkesi, kamusal / Ama ilkesi, gnll balca zel giriim, topluluklar, toplumsal yarar / zendiriciler yarmaclk, kr ilev, saygnlk 9 </li> <li> 12. Endstri Toplumu Biliim Toplumu...</li></ul>