Cnv jaarverslag 2009

  • Published on
    07-Dec-2014

  • View
    2.220

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het CNV is een vereniging van 10 zelfstandige vakorganisaties. Als naar het totaal van de bij die bonden aangesloten leden wordt gekeken dan valt op dat in de loop van 2008 een einde is gekomen aan het ledenverlies. Deze ledengroei zette zich in 2009 gelukkig voort. Met man en macht wordt er gewerkt om duidelijk te maken welke betekenis van het CNV-lidmaatschap heeft en om mensen er van te overtuigen zich bij het CNV aan te sluiten. Het ledenaantal groeide met 2.052 van 334.668 tot 336.720. Daarbij viel opnieuw op dat het aantal vrouwelijke leden sterker groeit dan het aantal mannelijke. Begin 2010 telt het CNV meer dan 100.000 vrouwelijke leden

Transcript

<ul><li> 1. 66e Verslag van hetChristelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1 januari 31 december 2009 </li> <li> 2. 2 </li> <li> 3. Inleiding2009 was een bijzonder jaar. Het CNV herdacht dat het 100 jaar geleden werd opgericht. Metdankbaarheid keken wij terug, maar vooral vooruit. De economische recessie kreeg ons land in zijngreep, de discussies over de verhoging van de aow-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaartrokken de aandacht.CNV 100 jaar stond in het teken van het CNV als een vakverbond met idealen. In de loop van hetjaar werden zeven projecten uitgevoerd die gemeen hadden dat zij een ideaal van het CNV eenklein beetje dichterbij brachten. Het hoogtepunt van de jubileumactiviteiten was de Week van hetCNV. Van 15 tot 21 november werd het jubileum op allerlei manieren gevierd. De start werdgevormd door een liturgische viering op 15 november in aanwezigheid van H.M. de Koningin, hetslot was een dag waarop wij met honderden vrijwilligers het jubileum feestelijk vierden.Het CNV is een vereniging van 10 zelfstandige vakorganisaties. Als naar het totaal van de bij diebonden aangesloten leden wordt gekeken dan valt op dat in de loop van 2008 een einde isgekomen aan het ledenverlies. Deze ledengroei zette zich in 2009 gelukkig voort. Met man enmacht wordt er gewerkt om duidelijk te maken welke betekenis van het CNV-lidmaatschap heeft enom mensen er van te overtuigen zich bij het CNV aan te sluiten. Het ledenaantal groeide met 2.052van 334.668 tot 336.720. Daarbij viel opnieuw op dat het aantal vrouwelijke leden sterker groeitdan het aantal mannelijke. Begin 2010 telt het CNV meer dan 100.000 vrouwelijke leden.In afwijking van vorige verslagen is in dit verslag het hoofdstuk over de ontwikkelingen bij debonden niet opgenomen. De summiere weergave van de bondsactiviteiten deed geen recht aan decomplexiteit die bonden in hun dagelijks werk ondervinden en die in de eigen verslagen wel totuiting kan worden gebracht.Pieter de VenteAlgemeen secretaris 3 </li> <li> 4. InhoudsopgaveInleiding............................................................................................................................. 3Inhoudsopgave ................................................................................................................... 41. Het jaar in vogelvlucht .................................................................................................. 52. Mission statement........................................................................................................123. CNV 100 jaar ..............................................................................................................13 3.1. De aftrap............................................................................................................13 3.2. De zeven idealen van het CNV ..............................................................................13 3.3. De Week van het CNV ..........................................................................................174. Maatschappelijke actie .................................................................................................19 4.1. Programma Beleid ...............................................................................................19 4.2. Communicatie .....................................................................................................20 4.3. Programma Internationaal / CNV Internationaal ......................................................23 4.3.1. Algemeen....................................................................................................23 4.3.2. Belangenbehartiging en Beleidsbenvloeding....................................................23 4.3.3. Draagvlakversterking en Voorlichting..............................................................24 4.3.4. Versterking van Zuidelijke partnerorganisaties.................................................245. Dienstverlening ...........................................................................................................26 5.1. CNV Ledenservice................................................................................................26 5.1.1. Opleiding en Training....................................................................................26 5.1.2. Vertrouwenspersonen WAO/WIA ....................................................................26 5.1.3. Belastingservice...........................................................................................26 5.1.4. Marketing Belastingservice ............................................................................27 5.1.5. Projectleiderschap CNV 65plus .......................................................................27 5.1.6. CNV Jubilarissen ..........................................................................................27 5.1.7. HRM vrijwilligers ..........................................................................................28 5.1.8. CNV vertegenwoordigingen ...........................................................................28 5.2. Jaarverslag CNV Rechtshulp 2009..........................................................................28 5.2.1. Rechtshulpverlening .....................................................................................28 5.2.2. Onderlinge Verzekeringsmaatschappij CNV Rechtshulp .....................................29 5.2.3. Plan van aanpak ..........................................................................................296. Vereniging ..................................................................................................................31 6.1. Rechtsvorm en doel .............................................................................................31 6.2. Algemeen en Dagelijks Bestuur .............................................................................32 6.3. Leiding van de werkorganisatie .............................................................................33 6.4. Ondernemingsraad (OR).......................................................................................33 6.5. Organisatiestructuur ............................................................................................34 6.6. Personele ontwikkelingen .....................................................................................35 6.7. De financiering ....................................................................................................36 6.8. Samenwerking ....................................................................................................36 6.9. Methoden ...........................................................................................................37 6.10. Communicatie .....................................................................................................37 6.11. Jaarverslag .........................................................................................................377. Ledenontwikkeling .......................................................................................................398. Financin....................................................................................................................41 4 </li> <li> 5. 1. Het jaar in vogelvlucht12 januariCNV-voorzitter Ren Paas zegt tijdens zijn traditionele Nieuwjaarstoespraak met slimmemaatregelen de recessie te willen aanpakken: "we moeten ondernemen, innoveren en investeren inopleiding en ontwikkeling. Het is tijd voor een beschavingsoffensief in ondernemingen en voorlange termijn oplossingen. Ook staat hij stil bij het feit dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat hetCNV is opgericht.29 januariMet het symposium Wat is er aan de hand in Nederland, met minister J.P.H. Donner als een vande sprekers, wordt afscheid genomen van Rienk van Splunder. Met de woorden Er is een tijd vankomen en een tijd van gaan en mijn tijd van gaan is gekomen neemt hij na ruim dertig jaarafscheid van het CNV. Ter gelegenheid van zijn afscheid ontvangt Van Splunder uit handen van deminister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een koninklijke onderscheiding; hij wordt ridder inde orde van Oranje Nassau.10 februariCNV-voorzitter Ren Paas dringt aan op actie bij het kabinet. Hij wil met nieuwe maatregelen devolgende fase van de crisis bestrijden. Als het kabinet niet krachtig optreedt, verliezen duizendenmensen hun werk, terwijl dat niet nodig is. Het is onbegrijpelijk dat ministers kostbare tijdverprutsen met geworstel over onderlinge taboes.19 februariHet kabinet schendt afspraken die tijdens het najaarsakkoord zijn gemaakt over de maximeringvan de ontslagvergoeding. In het wetsvoorstel zijn mogelijkheden om individueel, in caos of in eenSociaal Plan af te wijken niet meer mogelijk. Dat is niet afgesproken, daarom moet de minister ditwetsvoorstel intrekken, zegt CNV-voorzitter Ren Paas.4 maartMinister Rouvoet moet prioriteit geven aan het voorkomen van massawerkloosheid onder jongeren.Een nieuwe verloren generatie dreigt. De ambitie moet zijn dat geen jongere zonder scholing ofwerk komt te zitten. Dat hoeft niet veel te kosten, maar vereist wel een grote inzet. Dat is deboodschap die het CNV aan minister Rouvoet afgeeft tijdens een spoedbijeenkomst.7 maartHet CNV presenteert maatregelen om de crisis te bestrijden. De plannen moeten ervoor zorgen datmensen die nu nog een baan hebben, ergens anders of in een andere functie kunnen blijvenwerken. Er is ook speciale aandacht voor kwetsbare groepen die niet de dupe mogen worden vande crisis. Ook gaat een interne commissie de betaalbaarheid van de aow onderzoeken.10 maartNa een periode van vier jaar als bestuurslid bij de vakcentrale van het CNV vertrekt Yvon vanHoudt. Zij wordt directeur van de NVVK. De NVVK is de brancheorganisatie voorschuldhulpverlening en sociaal bankieren. Daarnaast komt de NVVK op voor de belangen vanmensen met schulden en schuldeisers.17 maartHet CNV is bereid om in ruil voor concrete werkgelegenheidsafspraken met overheid en werkgeversde lonen in 2010 voor een jaar te bevriezen. Dit onder de voorwaarde dat de minima koopkrachtbehouden en topinkomens een extra bijdrage leveren door een 60% schijf voor de salarissen bovende 170.000. Het CNV is voor een ruime hersteltijd van pensioenfondsen, waarbij defondsbesturen verantwoordelijk zijn voor de keuzes die nodig zijn om het herstel te realiseren.24 maartNa moeizame onderhandelingen komt een Sociaal Akkoord tot stand tussen kabinet, werkgevers enwerknemers. Veel aandacht daarbij gaat uit naar de kabinetstoezegging dat de Sociaal-Economische Raad tot 1 oktober de tijd krijgt om een alternatief te ontwikkelen voor hetkabinetsbesluit de aow-leeftijd op termijn te verhogen van 65 naar 67 jaar. 5 </li> <li> 6. 26 maartWerkgevers moeten nu waarmaken dat de miljardeninvesteringen en een verantwoordeloonontwikkeling honderdduizenden concrete banen oplevert. Te vaak zijn in het verleden banenbeloofd die er nooit zijn gekomen. En van zelfregulering bij topinkomens is nog nietsterechtgekomen. Dit voedt het cynisme in de samenleving, zegt Ren Paas in reactie op hetsociaal akkoord.30 maartEr ligt een akkoord waardoor in de crisistijd banen blijven bestaan en nieuwe banen zullenontstaan. Daarbij zijn afspraken gemaakt om de schulden niet te veel op te laten lopen. Het CNVbeoordeelt het akkoord op een eerlijke verdeling tussen rijk en arm, jong en oud en gezond enkwetsbaar. Het CNV is tevreden over het bereikte resultaat, al was de inzet hoger.4 aprilHet CNV start 20 april met het raadplegen van zijn leden over de vraag hoe de gevolgen van devergrijzing op een sociaal verantwoorde manier kunnen worden opgevangen. Leden krijgen per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan een kort onderzoek op een website, of zij kunnen nvan de negen ledenbijeenkomsten bezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten zal de discussienotaOmgaan met de vergrijzing centraal staan.9 aprilHet CNV heeft met werkgevers en het kabinet in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt overloonmatiging onder de voorwaarde dat de lokale lasten niet stijgen. Het CNV vraagt daarom in eenbrief aan alle gemeenten, waterschappen en provincies in 2010 de lokale lasten niet te verhogen.Als zij dit wel doen, dan zal dat effect hebben op de loonvraag die het CNV voor 2010 zal stellen.9 aprilEen keurmerk moet deelnemers aan pensioenfondsen helpen om in n oogopslag de kwaliteit vanhun pensioenregeling te zien. Op dit moment is er geen instrument om regelingen te vergelijken.Het CNV wil samen met de Universiteit van Tilburg jaarlijks onderzoek doen naar de kwaliteit vanpensioenregelingen. In crisistijd moeten we niet het stelsel willen veranderen, maar investeren induidelijkheid en transparantie voor deelnemers. Een keurmerk helpt daarbij, aldus CNV-vice-voorzitter, Bert van Boggelen.16 aprilDuizenden ouders zullen stoppen of minder gaan werken als gastouderopvang verdwijnt. Dezearbeidskrachten kan Nederland niet missen. CNV-voorzitter Ren Paas reageert hiermee op hetbericht dat staatssecretaris Dijksma de vergoeding voor informele kinderopvang wil stoppen.Kinderopvang lijkt een probleem. Maar het is het begin van een oplossing. Elk opgevangen kindstaat voor een werkende ouder. Die draagt bij aan de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven.Aan de zorg of aan het onderwijs. En aan de belasting waaruit we de subsidies betalen.22 aprilVolgens het CNV slaan D66 en de VVD de plank mis met hun initiatiefwetsvoorstel omgepensioneerden een betere positie te geven. Het CNV wil het percentage jongeren in besturen vanpensioenfondsen zien stijgen tot 5% in 2015 en 10% in 2020.6 meiHet CNV is enthousiast over de uitbreiding van zwangerschapsverlof van 16 naar 20 we...</li></ul>