Resposta instancia arbres

  • Published on
    03-Aug-2015

  • View
    116

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. rea de Planificaci Urbanstica i Territori A'untam t J en / ,- Carrer del Pant,20 1a planta i de Terrassa 08221 Terrassa Tel.93 733 69 00 Fax 93 739 74 22MM/ wierrassacaia Ajuntament % de Terrassal AreaPlaniricacio iJrbar-vzlica i Territori Z 3 v-AY gb V Ramon Clariana MMMM __ FAVT " _ '''msnm p| _ dei 11m,4 irnuu __ _ 08224 TERRASSA ortida num.Li?D 8 9 Benvolgut, En resposta a la sol-Iicitud presentada,en nom de la Federaci dAssociacions de Vens de Terrassa,en data 20 de maig i nmero dentrada al registre 183259, on soI-Iiciten informaci sobre les perspectives de reposici de larbrat de la ciutat i de les motivacions que han portat a l'Ajuntament a cobrir els escossells: En els darrers anys Terrassa ha vist disminu'i't el nombre darbres a | espai urba en 3.164 unitats.Gaireb un terg daquests va ser provocat per Iaventada que va patir la ciutat el passat mes de desembre.Aquestes prdues suposen la disminuci d'un 7.6% dels arbres de Ia ciutat. Des de l'any 2008, en que comenga la crisi,noms s'ha previst la replantaci darbres dins de projectes d'urbanitzaci integrals que a la vegada incorporaven la instaHaci del sistema de reg (carrer Provenga,Passeig Llus Muncunill,Ctra de Rub,etc.).Fora d'aquest supsit des del Servei de Gesti de | 'Espai Pblic,es va valorar la possibilitat de fer reposicions puntuals i es va descartar en no ser viable tant des d'un punt de vista economic com deciencia en el seu manteniment. Els arbres,almenys durant els seus primers dos anys de vida,requereixen d'un reg regular per tal de garantir la seva pervivencia.Si aquest reg no est automatitzat s'ha de fer mitjangant una cuba.S'estima que caldria plantar un mnim de 300 - 400 arbres o grups darbres per temporada,per a que sigui econmicament sostenible el pagament d'una cuba de reg,i sempre i quan estiguin geogrcament propers entre eIIs. D'altra banda,cal dir pero que cal analitzar detingudament la conveniencia de reposar o no molts daquests arbres,doncs ocupaven posicions que amb els anys han estat cobertes pels arbres vens o pel seu creixement dicultaven l'accessibi| itat o es trobaven massa propers a faganes d'habitatges. ..EI cost estimat de replantaci de cada arbre osciI'Ia entre els 880 -per a un arbre de port petit i creixement rpid- i els 1.540 -per a la majoria dels de la ciutat- i per tant,Ia reposici total suposaria una despesa estimada de 4.116.364,a Ia que caldria afegir les depeses de manteniment del reg. En aquest context de crisi econmica,que limita els recursos de que disposa l'Ajuntament i augmenta les necessitats de les persones,s'ha prioritzat la intervenci en mbits socials 2. Area de Planificaci Urbanstica i TerritoriAjuntament de Terrassa Carrer del Pant,20 1a planta08221 TerrassaTel.93 733 69 0D Fax 93 739 74 22 wwwierrassacatenfront altres .Malgrat aix i,essent conscients que els arbres sn claus tant pel que fa al medi ambient,com a la qualitat de | aire o a la imatge de la nostra ciutat,s'ha sol'licitat un ajut a la Generalitat de Catalunya que permeti iniciar la replantaci parcial el ms aviat possible. Donat que aquest procs de valoraci i replantaci s'a| |argare en el temps,s'ha considerat imprescindible cobrir els escossells i reparar les voreres malmeses,per tal de garantir la Seguretat i Ia mobilitat dels ciutadans i ciutadanes. Atentament, Terrassa,a 28 de maig de 2015