Otvoreni podaci u funkciji razvoja

 • Published on
  16-Aug-2015

 • View
  22

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. OTVORENI PODACI U FUNKCIJI RAZVOJA Direkcija za elektronsku upravu Ministarstvo dravne uprave i lokalne samouprave Marija Kujai
 2. 2. Otvoreni podaci u funkciji inovativnosti, rasta i transparentne uprave Ideja da neki podaci treba da budu slobodno na raspolaganju svima na korienje, objavljivanje, bez ogranienja koja se odnose na autorska prava, patente ili druge mehanizme kontrole Ideja otvaranja podataka
 3. 3. Directive 2003/98/EC ('PSI Directive') pravni sledbenik Directive 2013/37/EU Saoptenje EC o otvorenim podacima COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS decembar 2011. Usklaivanje sa regulativom EU o otvorenim podacima
 4. 4. (reuse) ,
 5. 5. Geoprostorni podaci (potanski kodovi, nacionalne i lokalne mape, katastarski i topografski podaci...) Satistiki podaci nacionalni, regionalni, lokalni statistiki podaci sa demografskim i ekonomskim indikatorima (GDP, starosna struktura, zdravlje nezaposlenost, prosena primanja, obrazovanje...) Podaci o vemenu, kvalitetu vazduha i vode, zagaenju... Podaci iz javno finansiranih istraivakih projekata Neki sadraji biblioteka i arhiva Primeri otvorenih podataka
 6. 6. Korienje otvorenih podataka
 7. 7. Zakonodavni okvir za otvaranje podataka (Zakon o slobodnom korienju informacija od javnog znaaja ili poseban zakon?) Razvoj portala otvorenih podataka Razmena iskustava u oblasti otvorenih podataka i ukljuivanje lokalnog nacionalnog i regionalnog nivoa Uspostavljanje otvorenih podataka
 8. 8. Otvoreni podaci za privredu mogu obezbediti zapoljavanje i rast kompanija Graani i privreda dobijaju usluge koje su im korisne i potrebne svakog dana Podstie se osnivanje novih firmi i kreiranje novih servisa Otvoreni podaci u funkciji razvoja
 9. 9. : Portali za pristup otvorenim podacima
 10. 10. Obezbediti pravo na korienje svih dokumenata koji su javno dostupni Obaveze potovanja procedura pristupa Odreivanje maksimalne visine takse Obezbediti jednake uslove i transparentnost Tano definisati ta su izuzetci (ekskluzivni ugovori, neki digitalizovani sadraji u vlasnitvu institucija kulture ili arhiva...) Obaveze iz Direktive o podacima javnog sektora
 11. 11. 20 radnih dana za odgovor na zahtev U sluaju odbijanja zahteva: obaveza da se obrazloi osnov za odbijanje; obaveza da se naznae nosioci prava tree strane; obaveza pominjanja pravnog leka. 11 Proceduralne obaveze
 12. 12. Uslovi korienja (reuse) isti za sve korisnike Uslovi korienja treba da budu propisani pre prvog zahteva i objavljeni javno, obavezno i elektronski; Sporazumi o korienju podataka izmeu organa javne uprave i privatnog korisnika moraju biti vremenski ogranieni i redovno revidirani Za sporazume sa muzejima, bibliotekama i arhivima vae posebna pravila Jednaki uslovi i transparentnost
 13. 13. Zakonski okvir Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja i Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu dravnog organa Zakon o zatiti podataka o linosti Zakon o tajnosti podataka Strateki okvir Akcioni plan za sprovoenje inicijaive Partnerstva za otvorenu upravu za 2014 i 2015. godinu Strategija razvoja elektronske uprave sadri AP sa aktivnostima koje se odnose na ocenu spremnosti za otvaranje podataka Lista tehnikih standarda interoperabilnost objavljena na www.deu.gov.rs Otvoreni podaci u Srbiji
 14. 14. Na Portalu eUprava (www.euprava.gov.rs ) implementirane usluge sa razmenom web servisa izmeu organa - interoperabilnost Portal ima poseban modul za elektronske javne rasprave Omoguen pristup podacima iz registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs) i podacima iz katastra nepokretnosti (http://katastar.rgz.gov.rs/ ) Urabnistiki planovi su otvoreni podaci...ne uvek u itljivom prikazu (http://www.geosrbija.rs/ ) Otvaranje podataka u Srbiji
 15. 15. Zaokruiti zakonodavni okvir Uspostaviti kljune registre i urediti diseminaciju podataka Uspostaviti portale otvorenih podataka u skladu sa EU standardima i ukljuiti se u programe kao to je nacionalna infrastruktura prostornih podataka i INSPIRE direktiva Realizovati usluge bazirane na otvorenim podacima Otvaranje podataka u Srbiji
 16. 16. Intenziviranje aktivnosti na otvaranju podataka Zapoet projekat ocene spremnosti za otvaranje podataka u Republici Srbiji (Open Data Readiness Assessment) Planiraju se pilot projekti kojima bi se dalje unapredilo otvaranje podataka Portal otvorenih podataka Komercijalne usluge bazirane na otvorenim podacima Kako dalje?
 17. 17. Kontakt www.deu.gov.rs www.euprava.gov.rs www.mduls.gov.rs marija.kujacic@deu.gov.rs