2015 ibt lesweek 1

  • Published on
    25-Jul-2015

  • View
    96

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1INTEGRALE BOUWTECHNIEK</p><p>Hoofdstuk 1</p><p>Traditionele woning</p><p>Auteurs Germaine Zielstra &amp; Joop Bensdorp</p><p>Boek Integrale Bouwtechniek </p><p>Noordhoff Uitgevers</p></li><li><p>COMPETENTIES</p><p>De BBE ingenieur vervult door zijn positie een belangrijke rol in het realiseren van duurzaamheids ambities van opdrachtgevers en de overheid. </p><p>Om die reden dient hij basiskennis te hebben in relatie tot het berekenen en toepassen van duurzaamheidaspecten in gebouwen en </p><p>de gebouwde omgeving.</p><p>auteur Germaine Zielstra 2</p></li><li><p>LEERDOELEN COLLEGEREEKS</p><p> Het kennen en herkennen van duurzaamheidsprincipes en de daaraan verbonden regelgeving voor de gebouwde omgeving in het algemeen.</p><p> Het globaal kunnen bepalen van duurzaamheidscriteria en deze kunnen communiceren aan betrokken partijen.</p><p> Het kunnen berekenen en toepassen van eenvoudige installatietechnische en bouwfysische berekeningen gericht op duurzaamheid.</p><p> Het kunnen benoemen van duurzaamheidscriteria voor een gebouw en de gebouwde omgeving en kunnen beredeneren van duurzame alternatieven. </p><p>auteur Germaine Zielstra 3</p></li><li><p>IBT 1.4 WEEK 1 INLEIDEND COLLEGE</p><p> Wat is duurzaamheid;</p><p> Achtergrond en opbouw boek;</p><p> Leerdoelen week 1;</p><p> Verbreding en verdieping hoofdstuk 1.</p><p> Aanwijzingen om te studeren;</p><p> Oefenen</p><p>4</p></li><li><p>WAT IS DUURZAAMHEID?</p><p>5</p><p> https://www.youtube.com/watch?v=w5D3rwpQlQA</p><p>Integrale bouwtechniek; </p><p>een doorkijk naar duurzaam bouwen</p></li><li><p>DE 4 BASISPRINCIPES DIE </p><p>DUURZAAMHEID BELEMMEREN https://www.youtube.com/watch?v=2Gng0tfOuNM</p><p>6</p></li><li><p>OPBOUW BOEK De matrix</p><p>7</p><p>inleiding H 1 H2 H3 H4 H5 H6 H7</p><p>onderwerp Woningtraditioneel</p><p>Woninghout</p><p>Woonbloknieuw</p><p>Woonblokrenovatie</p><p>Kantoornieuw</p><p>Kantoorrenovatie</p><p>Wijkduurzaam</p><p>Proces &amp; Regels</p><p>Bestem-ming plan</p><p>Vergun-ning</p><p>Veiligheid Aan-besteden</p><p>Bouwbesluit</p><p>Innovatiefaanbest.</p><p>Milieu-Maatreg.</p><p>Ontwerp &amp; Opgave</p><p>Situatie Ambitie Opgave inde stad</p><p>Opgaveverlenging</p><p>Opgave duurzaam</p><p>Opgavehergebruik</p><p>Opgave duurzame wijk</p><p>Bouw &amp;Fysica</p><p>Transmissie Condens Ventilatie Geluid Koeling Behaaglijkheid Stedelijk milieu</p><p>Installaties Basis Duurzaam Hoogbouw Renovatie Invloed materiaal</p><p>Specifiekesituaties</p><p>Op wijkniveau</p><p>Methodiek&amp; Vorm</p><p>Traditioneel Hout Beton prefab</p><p>Beton In situ</p><p>Duurzaam Betonin situ</p><p>Profiel</p><p>Materialen Traditioneel Duurzaam Schil Renovatie Combi Binnen Straat</p><p>Sterkte &amp; Constructie</p><p>Basis Belasting Dragen Krachten Weerstand Stabiliteit Grond mechanica</p></li><li><p>OPBOUW BOEK De casus</p><p>8</p><p> Woonhuis Eindhoven; architect WillemsenUtraditionele bouwmethodiek</p></li><li><p>OPBOUW BOEK De kennisblokken</p><p>9</p><p>Bestemmingsplan</p><p>Definitie</p><p>Het bestemmingsplan is een instrument waarin dwingend op juridische </p><p>grondslag is vastgelegd hoe de</p><p>overheid haar grondgebied wenst te bestemmen en in te richten. (betreft </p><p>werken, werkzaamheden,</p><p>bouwvergunningen, gebruiksverboden en onteigening)</p><p>Doel</p><p>Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke </p><p>ordening. In het</p><p>bestemmingsplan wordt geregeld waar gebouwd mag worden, wat er </p><p>gebouwd mag worden, de</p><p>omvang van de bebouwing en welk gebruik toegestaan is. Vaste onderdelen </p><p>van een</p><p>bestemmingsplan zijn de regels of voorschriften voor het gebied, een </p><p>verbeelding (plankaart) waarop</p><p>de bestemmingen zijn aangegeven en een toelichting..</p><p>Uitvoering</p><p>Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:</p><p>1. toelichting; verantwoording over de keuze van de verschillende </p><p>bestemmingen in het</p><p>bestemmingsplan</p><p>2. verbeelding/plankaart: kaart waarop de toegestane </p><p>bestemmingen/functies zijn aangegeven</p><p>3. regels/voorschriften; regels en kaders van de ingetekende bestemmingen</p></li><li><p>LEERDOELEN WEEK 1</p><p>10</p><p>inleiding H 1</p><p>onderwerp Woningtraditioneel</p><p>Proces &amp; Regels Bestem-ming plan</p><p>De regelgeving kennen voor planvorming van bouwwerkenen weten waar die is vastgelegd. </p><p>Ontwerp &amp; Opgave Situatie Begrijpen wanneer maten en maatvoering een rol spelen bij de regelgeving voor bouwwerken. Begrijpen hoe de situatie van het bouwkavel een ontwerpgave benvloedt.</p><p>Bouw &amp; Fysica Transmissie Weten en begrijpen hoe vocht en warmte zich in een constructie gedragen. Een warmtetransmissie van een muur kunnen berekenen en tekenen.</p><p>Installaties Basis De technische basisinstallaties van een woonhuis kennen en de symbolen waarmee deze worden aangeduid in een tekening.</p><p>Methodiek &amp; Vorm Traditioneel De traditionele bouwmethode voor een woning kennen en de bijbehorende standaarddetails begrijpen.</p><p>Materialen Traditioneel Kunnen uitleggen wat onder traditionele bouwmaterialen wordt verstaan.</p><p>Sterkte &amp; Constructie Basis De basisbegrippen uit de sterkteleer kennen en die kunnen toepassen in een eenvoudige rekensom.</p></li><li><p> WABO </p><p> WRO</p><p> Structuurplan</p><p> Bestemmingsplan</p><p> Bouwbesluit</p><p> Hoe is de regelgeving voor bouwwerken vastgelegd en welke rol spelen maatvoering en meten daarin?</p><p>11</p><p>REGELGEVING &amp; PROCES</p></li><li><p>STRUCTUUR REGELGEVINGRUIMTELIJKE ORDING</p><p>12</p><p>Europa</p><p>Doel bijv; beperken CO2</p><p>Structuurvisie landelijk : nationaal beleid windenergie</p><p>Structuurvisie provinciaal : aanwijzing gebieden</p><p>Structuurvisie gemeentelijk : grenzen , hoogtes enz.</p><p>Bestemmingsplan</p><p>WRO</p><p>Meer sturen </p><p>Minder toetsen</p></li><li><p>STRUCTUUR REGELGEVINGGEBOUWDE OMGEVING</p><p>13</p><p>Nederland</p><p>Doel bijv; beperken energiegebruik</p><p>Omgevingsvergunning</p><p>WABO</p><p>Meer sturen </p><p>Minder toetsen</p><p>Bijv.</p><p>sloopvergunning</p><p>kapvergunning</p><p>inritvergunning</p><p>veiligheid</p><p>Bouwbesluit </p></li><li><p>Bestemmingsplan </p><p>Vaste procedure</p><p> Aankondiging in plaatselijke krant of brief aan omwonenden Ontwerpbestemmingplan Inzageperiode (gelimiteerd tot zes weken!) Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan </p><p>(max. 12 weken!)</p><p> Besluit kenbaar maken (max 2 weken!)</p><p>Invloed burger</p></li><li><p>Bestemmingsplan </p><p>bestaat uit drie onderdelen</p><p>1 toelichting</p><p>2 plankaart / verbeelding</p><p>3 regels en voorschriften bestemmingen</p><p>Plankaart </p><p>Arcering geeft functie aan</p><p>Gebouwen en kavelbegrenzing omlijnd</p><p>Water blauw gekleurd</p><p>Bos en weide groen gekleurd</p></li><li><p>Bouwbesluit Regels Voorschriften Normen</p><p> Veiligheid Gezondheid Bruikbaarheid Energiezuinigheid Milieu</p><p>bijvoorbeeld</p><p> Tussenafstand spijlen balustrade Ventilatievoud ruimtes Minimale afmetingen ruimtes Minimale isolatie eis / Rc Regulering uitstoot materialen</p><p>normbladen</p><p>Wetten(WABO)</p></li><li><p>Meten</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=YnXKV</p><p>5yhrpg</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=hm-</p><p>uqw2yBzU</p></li><li><p>Situatie; wat in ieder geval?</p><p> Noordpijl Adres Schaal Kavelgrens Relevante maten Bestraat Onbestraat</p></li><li><p>Kennis bouwfysica belangrijk?</p><p>vochtslabbe</p><p>isolatie</p></li><li><p>Vocht</p><p>PositiefVocht is belangrijk om je behaaglijk te voelen</p><p>Het benvloedt:De luchttemperatuurDe luchtvochtigheid</p><p>Negatief Vocht kan bij te hoge concentratie de behaaglijkheid benvloeden</p><p>Het veroorzaakt dan:Schimmel</p><p>Natte plekken, loslatend behang, bobbels in de vloerbedekking</p></li><li><p>Warmtetransmissie &amp; Vocht</p><p>Vocht slaat neer op de meest koude plek in een constructie.Dit verschijnsel noemt men condens.Met de volgende gegevens kan je de plek waar condensatiegevaarop de loer ligt voorspellen:</p><p>1. Toegepaste materialen en 2. waarde van de toegepaste materialen3. De dikte van de toegepaste materialen</p></li><li><p>RELATIEVE VOCHTIGHEID</p><p> De relatieve vochtigheid is de verhouding tussen wat er aan waterdamp in lucht aanwezig is en wat er maximaal in zou kunnen.</p><p> De relatieve vochtigheid wordt niet in eenheden uitgedrukt</p><p> Wat betekent een relatieve vochtigheid van 100% bij 20 ? </p><p>22</p></li><li><p>Oorzaken vocht Neerslag </p><p>Optrekkend Vocht</p><p>Vocht van </p><p>binnen</p><p>1. Vocht door neerslag</p><p>2. Optrekkende vocht</p><p>3. Vocht van binnen</p></li><li><p>Warmtetransmissie &amp; Vocht</p><p>Warm KoudBij een verschil in temperatuur en luchtdruk aan weerszijde van een constructie zal de warmte door de constructie aan de warme zijde worden opgenomen en aan de koude zijde weer worden afgegeven. Als ergens in de constructie de oppervlaktetemperatuur lager is dan het dauwpunt, treedt er condens op in de constructie.</p></li><li><p>Warmtetransmissie &amp; spouwmuur</p><p>- 0</p><p>+20</p><p>Warmtetransmissie</p><p>Dikte materiaal</p><p>Soort materiaal</p><p>= lambdaTemperatuur</p><p>(W/m.K)</p><p>Warmteweerstand</p><p>Rc waarde = </p><p>warmteweerstand </p><p>constructie</p><p>Rse</p><p>Resistance Exterior</p><p>Rsi</p><p>Resistance Interior</p></li><li><p>Warmtetransmissie &amp; spouwmuur</p><p>- 0</p><p>+20</p><p>R1 R2Rse R3 R4 R5 Rsi</p><p>Rc is totale </p><p>warmteweerstand </p><p>constructie</p><p> waarden vinden?Oa SBR</p></li><li><p>Lambda waarden bij SBR</p><p>Materiaal Soortelijk </p><p>gewicht </p><p>Kg/m</p><p>Lambda droog </p><p>W/m.K ( droog)</p><p>Lambda </p><p>vochtig </p><p>Toeslag </p><p>in % (a)</p><p>Lambda reken</p><p>W/m.K</p><p>Bouwmaterialen (SBR)</p><p>Stenen</p><p>Kalkzandsteen 2000 1,0-1,3 25 1,25-1,63</p><p>A2 (Poriso) 1350 0,43 30 0,56</p><p>A3 (Isolatiesteen) 1000 0,30 35 0,41</p><p>B1 (Rood) 1300-1700 0,45-0,65 30 0,59-0,85</p><p>B2 </p><p>(Boerengrauw) 1300-1700 0,45-0,65 30 0,59-0,85</p><p>B3 (Hardgrauw) 1700-1900 0,65-0,73 25 0,81-0,91</p><p>B4 </p><p>(Gevelklinkers) 2100 0,80-0,90 25 1-1,13</p></li><li><p>6 12345</p><p>0 oC</p><p>4 oC</p><p>12 oC</p><p>- 4 oC</p><p>- 8 oC</p><p>- 12 oC</p><p>16 oC</p><p>20 oC</p><p>be = - 8 oC bi = 20 oC</p></li><li><p>29Th. J. Broeke</p><p>Integrale bouwtechniekInstallatietechniek/Bouwfysica</p><p>Uitgewerkte berekening van de gesoleerde spouwmuur: Bepaal R-waarde van elke laag; </p><p>Rm1 = d / = 0,13Rm2 = 0,10 / 0,8 = 0,125Rm3 = 0,09 / 0,041= 2,195Rm4 = 0,17Rm5 = 0,10 / 1,1 =0,09Rm6 =0,04</p><p>Rtot = 2,75 [m2 . K / W ] </p><p>Bereken totaal temperatuurverschil; = 20 - (-8) = 28 0C </p><p>Bereken de warmtestroomstroomdichtheid ;q = / Rtot 28/ 2,75 = 10,18 W/m</p><p>2</p></li><li><p>30Th. J. Broeke</p><p>Integrale bouwtechniekInstallatietechniek/Bouwfysica</p><p>Bereken de temperatuursprong per laag, deze is evenwijdig met de R-waardevan de laag: m1 = q . Rm1 = 10,18 . 0,13 = 1,3 W/m</p><p>2</p><p>m2 = q. Rm2 = 10,18 . 0,125 = 1,3 W/m2</p><p>m3= q. Rm3 = 10,18 . 2,195 = 22,3 W/m2 (hoger getal geeft betere isolatie!)</p><p>m4 = q . Rm4 = 10,18 . 0,17 = 1,7 W/m2</p><p>m5 = q . Rm5 = 10,18 . 0,09 = 0,9 W/m2</p><p>m6 = q . Rm6 = 10,18 . 0,04 = 0,4 W/m2</p><p>tot = 27,9 W/m2</p><p>Bereken de temperatuur op de scheidingsvlakken: (T in 0C)Binnentemperatuur van 20 0C;T1 &gt; T2 = 20 1,3 = 18,7 </p><p>0CT2 &gt; T3 = 18,7 1,3 = 17,4 </p><p>0C 17,4 4,9 = 12,5 0 C T3 &gt; T4 = 17,4 22,3 = -4,9 </p><p>0CT4 &gt; T5 = - 4,9 1,7 = - 6,6 </p><p>0CT5 &gt; T6 = -6,6 0,9 = -7,5 </p><p>0CBuitentemperatuur van -8 0C</p></li><li><p>6 12345</p><p>0 oC</p><p>4 oC</p><p>12 oC</p><p>- 4 oC</p><p>- 8 oC</p><p>- 12 oC</p><p>16 oC</p><p>20 oC</p><p>bu = - 8 oC</p><p>bi = 20 oC18,7</p><p>17,4</p><p>- 4,9</p><p>- 6,6- 7,5</p><p>Temperatuurlijn</p></li><li><p>32Th. J. Broeke</p><p>Integrale bouwtechniekInstallatietechniek/Bouwfysica</p><p>Uitgewerkte berekening van de gesoleerde spouwmuur: Bepaal R-waarde van elke laag; </p><p>Rm1 = d / = 0,13Rm2 = 0,10 / 0,8 = 0,125Rm3 = 3,5Rm4 = 0,17Rm5 = 0,10 / 1,1 =0,09Rm6 =0,04</p><p>Rtot = 4,06 [m2 . K / W ] </p><p>Bereken totaal temperatuurverschil; = 20 - (-8) = 28 0C </p><p>Bereken de warmtestroomstroomdichtheid ;q = / Rtot 28/ 4,06= 6,90 W/m</p><p>2</p></li><li><p>33Th. J. Broeke</p><p>Integrale bouwtechniekInstallatietechniek/Bouwfysica</p><p>Bereken de temperatuursprong per laag, deze is evenwijdig met de R-waardevan de laag: m1 = q . Rm1 = 6,90 . 0,13 = 0,9 W/m</p><p>2</p><p>m2 = q. Rm2 = 6,90 . 0,125 = 0,9 W/m2</p><p>m3= q. Rm3 = 6,90 . 3,5 = 24,2 W/m2</p><p>m4 = q . Rm4 = 6,90 . 0,17 = 1,2 W/m2</p><p>m5 = q . Rm5 = 6,90 . 0,09 = 0,6 W/m2</p><p>m6 = q . Rm6 = 6,90 . 0,04 = 0,3 W/m2</p><p>tot = 28,1 W/m2</p><p>Bereken de temperatuur op de scheidingsvlakken: (T in 0C)Binnentemperatuur van 20 0C;T1 &gt; T2 = 20 0,12 = 19,1 </p><p>0CT2 &gt; T3 = 19,1 0,12 = 18,2 </p><p>0C 18,2 6 = 12,2 oCT3 &gt; T4 = 18,2 24,2 = -6 </p><p>0CT4 &gt; T5 = - 6 1,2 = - 7,2 </p><p>0CT5 &gt; T6 = -7,2 0,08 = -7,5 </p><p>0CBuitentemperatuur van -8 0C</p></li><li><p>6 12345</p><p>0 oC</p><p>4 oC</p><p>12 oC</p><p>- 4 oC</p><p>- 8 oC</p><p>- 12 oC</p><p>16 oC</p><p>20 oC</p><p>be = - 8 oC bi = 20 oC</p></li><li><p>Basis installaties woonhuis</p><p>Installaties Bronnen traditioneel</p><p>Warmte Gas Elektriciteit</p><p>Licht Elektriciteit</p><p>Voedsel Water</p><p>Afvoer stoffen Water</p><p>1. CV installatie2. Elektriciteitsnet3. Waterleidingnet 4. Riolering</p><p>5. WTW installatie</p></li><li><p>Cv-installatie</p><p>1.CV ketel2. Toevoerbuizen2. Afvoerbuizen3. Radiatoren</p></li><li><p>Principe WTW-installatie (lucht)</p></li><li><p>WTW-installatie in CV ketel</p></li><li><p>Riolering</p><p>Ontluchting / Standleiding</p><p>Leidingdiameters</p><p>Stankvoorzieningen</p><p>Afschot </p></li><li><p>Riolering - leidingen</p><p>Ontluchting / Standleiding</p><p>Leidingdiameters</p><p>Stankvoorzieningen</p><p>Afschot (1:100/1:200)</p></li><li><p>Riolering Stankvoorzieningen</p><p>Ontluchting / Standleiding</p><p>Leidingdiameters</p><p>Stankvoorzieningen</p><p>Afschot (1:100/1:200)</p><p>Bekersifon</p><p>Zwanenhals</p><p>Waterslot</p></li><li><p>42</p><p>Kiezen van de hoofddraagconstructie</p><p> Uiterlijk Kosten</p></li><li><p>Casco</p><p>dak (vlak)</p><p>vloeren</p><p>dragende </p><p>wanden</p></li><li><p>Casco Stapelbouw</p></li><li><p>Spouwmuur</p></li><li><p>Fundering op staal</p><p>Innovatief funderen</p><p>https://www.youtube.co</p><p>m/watch?v=NBK14le8J</p><p>i0</p><p>https://www.youtube.</p><p>com/watch?v=eZDbd</p><p>k1qmPg</p><p>klassiek funderen</p></li><li><p>Metselwerk</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=5krUe4</p><p>3mSNo</p><p>Kleur</p><p>Aanzicht</p><p>Maat</p><p>Voeg (dikte en kleur)</p></li><li><p>Metselwerk en uitstraling</p></li><li><p>Dakpannen</p></li><li><p>50</p><p>Uitrekenen hoofddraagconstructie</p><p> Permanente belasting Variabele belasting</p></li><li><p>51</p><p>Permanente belasting = G /m1 of m2 of m3</p><p> eigen gewicht van de constructie</p><p> afwerking b.v. tegels </p><p> continue rustende gebouwdelen bijvoorbeeld: muren</p><p> waterdruk</p><p> gronddruk</p><p> anders</p><p>Uitrekenen hoofddraagconstructie</p></li><li><p>52</p><p>Eigen gewicht</p></li><li><p>53</p><p>Gewicht van materialen uitdrukken in kN/m3</p><p> bijvoorbeeld:</p><p> metselwerk 17 tot 21 kN/m3</p><p> beton 20 tot 25 kN/m3</p><p> dan weegt een:</p><p> pannendak 75 kg/m2</p><p> houten vloer l=4,5m 30 kg/m2</p><p> stalen IPE profiel 42,2 kg/m1</p><p> vierkant buis (100 x 100 x 4) 12 kg/m1</p><p>Ir. M.R. Adhin</p><p>Uitrekenen hoofddraagconstructie</p></li><li><p>Variabele belastingen</p><p>WindRegen en </p><p>sneeuw</p></li><li><p>55</p><p>Windbelastingen</p></li><li><p>56</p><p>Variabele belasting </p><p> windbelasting</p><p> sneeuwbelasting</p><p> mensen op het dak</p><p> belasting op zolder</p><p> belasting op verdieping</p><p> belasting op begane grond</p><p>Uitrekenen hoofddraagconstructie</p></li><li><p>57</p><p>Hoe</p><p> Sterkte</p><p> Stijfheid</p><p> Stabiliteit</p><p>Uitrekenen hoofddraagconstructie</p></li><li><p>58</p><p>Sterkte</p><p>breuk</p><p>Uitrekenen hoofddraagconstructie</p></li><li><p>59</p><p>Stijfheid</p><p>Uitrekenen hoofddraagconstructie</p></li><li><p>60</p><p>Stabiliteit</p><p>Uitrekenen hoofddraagconstructie</p></li><li><p>61</p><p>1 kantelen 2 schuiven 3 buigen 4 knikken</p><p>onder en bovenscharnierend</p><p>onderingeklemd</p><p>onder en boveningeklemd</p><p>eigengewicht</p><p>horizontale belasting</p><p>Vervorming door uitwendige belasting</p></li><li><p>62</p><p>Krachtwerking</p></li><li><p>Verschil Puntlast Lijnlast </p></li><li><p>Koppel veroorzaakt Moment</p></li><li><p>DISCUSSIE AAN DE HAND VAN VRAGEN</p><p>1. Hoe is de regelgeving voor bouwwerken vastgelegd en welke rol </p><p>spelen maatvoering en meten daarin?</p><p>2. Hoe benvloedt de situatie een ontwerpopgave?</p><p>3. Hoe gedragen vocht en warmte zich in een constructie en waarom </p><p>is dat zo belangrijk?</p><p>4. Welke technische basisinstallatie tref je aan in een woonhuis?</p><p>5. Wat verstaan we onder traditionele bouwmethoden?</p><p>6. Wat verstaan we onder traditionele bouwmaterialen?</p><p>7. Welke basisbegrippen onderscheiden we in de sterkteleer? </p><p>65</p></li><li><p>STUDEREN</p><p>1. Lezen Casus</p><p>2. Leren definities</p><p>3. Leren begrippen</p><p>4. Leerdoelen teruglezen en bijbehorende stof bestuderen</p><p>66</p></li><li><p>OEFENINGEN</p><p> Via de website van Noordhoff kan je twee trainingsmodules volgen</p><p> Aan het einde van dit college zijn 4 multiple choice vragen die je na bestuderen kan proberen te beantwoorden</p><p> Volgende week de antwoorden!</p><p>67</p></li><li><p>OEFENVRAGEN ZELFSTUDIE</p><p>1. Het bestemmingsplan is een juridisch instrument: </p><p>a. waarin de gemeente bestemming, vorm en gebruik van gebouwen </p><p>vastlegt</p><p>b. waarmee de burger kan beslissen hoe zijn woning eruit komt te zien</p><p>c. waarin de Staat der Nederlanden de WABO heeft verankerd</p><p>68</p><p>2. Bij het inmeten van twee naast elkaar te bouwen woningen: </p><p>a. kan van de richtlijn voor de onderlinge minimale afstand afgeweken </p><p>worden</p><p>b. wordt de maatvoering altijd achteraf bepaald</p><p>c. kan de gemeente achteraf met piketpalen de rooilijnen veranderen</p></li><li><p>OEFENVRAGEN ZELFSTUDIE</p><p>3. Warmtetransmissie komt voor bij constructies en: </p><p>a. wordt uitgedrukt in W/m2.K</p><p>b. wordt voornamelijk bepaald door de material...</p></li></ul>