Magazyn Employer Branding Q1 2015

  • Published on
    31-Jul-2015

  • View
    3.730

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

1. MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 1(8)/2015 #2 06 WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES ZWIZYT U Wydawca: MJCC Employer Branding Consultants ul. Stpiska 22/30,00-739 Warszawa www.mjcc.pl mjcc@mjcc.pl Kontakt: magazyn@employerbranding.pl Redaktor prowadzca: Anna Tomczyk, MJCC PORADNIK 12Mierzenie efektw budowania marki pracodawcy 14Otwieramy drzwi firmy CASE STUDIES 17Frontem do studentw 20Programici pod kluczem 22Jak wewntrzne targi pracy wspieraj rekrutacj? 24Wpitek, trzynastego 28Co czy Wombaty, Wertera iwehiku czasu zbran IT? 31Wartoci, ktre przekonuj wsppracownikw ZWIZYT U 34Od wityni dumania po fun roomy 36Ericpol Software Pool Spis treci WIADOMOCI 3 Google ztytuem Pracodawca Roku 3 KGHM Polska Mied zwycizc RandstadAward 3 Jotun Polska, Ochnik iMicrosoft lideramiGreat Place to Work 4 Podani przez specjalistw imenederw 5 Znamy laureatw szstej edycji TopEmployers Polska 5 Para prezydencka nagrodzia firmy przyjazne rodzinie 5 Znamy laureatw RAD Awards 5 Zdobd nagrod! 6 Wiosenne targi pracy EB WEDUG 8 Mentalno start-upowca Projekt okadki: MJCC Projekt iskad: MJCC iPracownia Register, ul. Halczyna 7, 30-086 Krakw www.pracowniaregister.pl Korekta: Stylograf Magorzata Olszewska, Tomasz Feliks Wszystkie materiay znajdujce si wMagazynie EB s chronione prawem autorskim. Redakcja zezwala na cytowanie ipublikowanie treci zawartych wMagazynie wycznie wcelach niekomercyjnych, pod warunkiem podania rda wraz zlinkiem do elektronicznej wersji Magazynu. Treci nie mog by opracowywane izmieniane bez wiedzy redakcji. WMagazynie wykorzystano zdjcia zShutterstock.com oraz fotografie bdce wasnoci opisywanych firm. Drodzy EB-owcy! Oddajemy wWasze rce smy ju numer Magazynu Employer Branding. Jak zawsze znajdziecie wnim sporo ciekawych mate- riaw ipraktycznych porad. Mam nadziej, e przynios Wam powiew wiosennej wie- oci iinspiracj do dziaania oraz pozwol spojrze na employer branding znieco innej perspektywy. Chwila przerwy zpewnoci nie zmartwi tych, ktrzy marzec spdzili wcigej po- dry. Wielu znas odczuo, e liczba tar- gw pracy wPolsce wzrosa, wybr by wikszy ni kiedykolwiek do tej pory, adodatkowo organizatorzy wielu imprez wycignli wnioski zpoprzednich edycji iwprowadzili zmiany. Czy wpyny one na jako wydarze? Jedno jest pewne materiau do analiz po tegorocznych targach nie brakuje. Wbiecym numerze MEB-upokazujemy jednak nie tylko relacj ztar- gw. Signlimy te po przykady dziaa skierowanych do specjalistw, studentw iaktualnych pracownikw wtakich firmach jak Brainly, UBS czy Spartez. A co najwaniejsze przed sezonem nagrd EB-owych, dziki Annie Miotk, zdradzamy take, jakie metody pomiaru stosowali ci, ktrzy wygrywali wpoprzednich edycjach konkursw. Przyjemnej lektury! Adrian Juchimiuk Employer Branding Director & Partner, MJCC 14 36 2. MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 1(8)/2015 #3 WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U Google ztytuem Pracodawca Roku Stowarzyszenie AIESEC Polska po raz 23. ogosio wyniki badania Pracodawca Roku. Studenci 32 uczelni wyszych przyznali tytu najlepszego pracodawcy firmie Google, ktra awansowaa na pozycj lidera z3. miejsca, wyprzedzajc ubiegorocznego laureata EY. Trzecim najbardziej poda- nym pracodawc okazao si PwC. Wporwnaniu zrokiem ubiegym wiksz popularnoci wrd badanych ciesz si: PZU, IBM, KPMG iING Bank lski. Imponujcy skok zmiejsca 26. na 10. odnotowa Infosys. Jako najistotniejsze czynniki decydujce owyborze Pra- codawcy Roku 2014 studenci wskazywali wizerunek ipo- pularno firmy. Wdrugiej kolejnoci podkrelali aktywno firmy na rynku pracy, odpowiadajc im bran oraz wy- nagrodzenie. Co ciekawe, nie wysoko pacy, ale dobra atmosfera znalaza si na pierwszym miejscu pod wzgldem czynnikw decydujcych owyborze miejsca zatrudnienia. Zbada wynika rwnie, e zroku na rok ronie znacze- nie internetu wprocesie rekrutacji. A 76% respondentw czerpie informacje opracodawcach zsieci. Niesabnc popularnoci cieszy si brana finansowa, coraz wicej osb chce te pracowa wreklamie ipublic relations. Naj- mniej atrakcyjnymi branami s dla modych ludzi rolnictwo ienergetyka. Ankietowani najbardziej obawiaj si tego, e studia nie przygotuj ich odpowiednio do wejcia na rynek pracy. Problemem dla badanych s te niskie pace oferowane przez przedsibiorstwa. Jotun Polska, Ochnik iMicrosoft liderami Great Place to Work Instytut Great Place to Work przedstawi wyniki sidmej edycji plebiscytu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015. Lista nagrodzonych przedsibiorstw zostaa zaprezen- towana 26 marca na uroczystej gali wsiedzibie Giedy Papierw Wartociowych wWarszawie. Wkategorii firm zatrudniajcych poniej 50 osb zwy- ciyo Jotun Polska, adwa kolejne miejsca na podium przypady EDP Renewables Polska oraz Monsanto Polska. List najlepszych miejsc pracy wkategorii przedsibiorstw zatrudniajcych poniej 500 pracownikw otwiera polska firma Ochnik. Tu za ni plasuj si dwie firmy zwizane znowymi technologiami: Objectivity Bespoke Software Specialists oraz Akamai Technologies. Pierwsze trzy miejsca wkategorii firm zatrudniajcych po- nad 500 pracownikw nale do brany IT. Najwysze noty uzyskali: Microsoft, Cisco Polska oraz Sii Polska. Jak podaje Instytut Great Place to Work, na satysfakcj pra- cownika wpywaj trzy czynniki: przekonanie, e firma jest zarzdzana uczciwie, partnerskie traktowanie bez wzgldu na zajmowane stanowisko oraz poczucie, e pracodawca dostrzega wzatrudnionym nie tylko pracownika, ale te czowieka. Na listach rankingowych dominuj firmy zza- granicznym kapitaem, gwnie zbrany IT tym bardziej cieszy pierwsze miejsce polskiej firmy Ochnik wkategorii przedsibiorstw zatrudniajcych poniej 500 osb. Wwiatowym rankingu Great Place to Work podium rwnie zdominowaa brana IT. Najlepszym pracodawc zostaa firma Google, drugie miejsce zaj SAS Institu- te, atrzecim najatrakcyjniejszym pracodawc okaza si NetApp. KGHM Polska Mied zwycizc Randstad Award 19 marca na uroczystej Gali Randstad Award ogoszono wy- niki pitej edycji badania wizerunku pracodawcw. WPolsce badanie objo 150 pracodawcw i9 tys. respondentw wwieku od 18 do 65 lat. Tytu najatrakcyjniejszego pracodawcy otrzymao KGHM Polska Mied. Badani docenili wysokie wynagrodzenia, be- nefity pracownicze, bezpieczestwo zatrudnienia istabiln sytuacj finansow firmy. Drugie miejsce zdoby Zesp Elektrowni Ptnw-Adamw-Konin za moliwoci rozwoju kariery oraz wspieranie rwnowagi midzy yciem prywat- nym izawodowym. Wrd trzech najlepszych pracodaw- cw znalaz si te Volkswagen, doceniony za wysokiej jakoci szkolenia. Wyniki tegorocznego badania pokazuj te, e blisko Polakw uwaa wynagrodzenie za najwaniejszy aspekt de- cydujcy oatrakcyjnoci pracodawcy. Nieznacznie mniejsza grupa wskazywaa jako kluczowe bezpieczestwo zatrud- nienia (57%) oraz przyjazn atmosfer wmiejscu pracy (53%). Blisko poowa badanych podkrelaa znaczenie stabilnoci finansowej firmy oraz interesujcej treci pracy. rdo rdo 3. MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 1(8)/2015 #4 WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U Podani przez specjalistw imenederw Antal opublikowa wyniki 5. edycji badania Najbardziej podani pracodawcy wopinii specjalistw imenede- rw. Na czele rankingu wswoich kategoriach znaleli si: ING, SKANSKA, PKN Orlen, Bayer Polska, MARS Polska, IKEA, Google Poland, PwC, Volkswagen Group Polska, GE, Credit Suisse, DHL. Czym kieruj si pracownicy, dokonujc zawodowych wy- borw? Najwaniejszym kryterium jest dla nich wielko ipresti firmy tak odpowiedziao 45% respondentw. Dla ankietowanych bardzo wany jest take styl zarzdzania ikultura organizacyjna (41%). Na trzecim miejscu znalaza si wysoko wynagrodzenia (34%). Dlaczego najwaniejsze okazay si te czynniki? Wielko ipresti potencjalnego pracodawcy pozwala odczu pra- cownikowi, ezosta doceniony jako atrakcyjny kandydat na rynku pracy. Zkolei na pniejszym etapie kryterium to decyduje odostpnoci wikszej puli ciekawych ofert pracy. Styl zarzdzania ikultura organizacyjna toczynniki, ktre maj zdecydowany wpyw nainne motywacje kandydata, tj. moliwo samodzielnego dziaania, dua decyzyjno nastanowisku, paska struktura umoliwiajca szybkie po- dejmowanie decyzji. Coraz wicej firm stawia naproaktyw- no iprzedsibiorczo pracownikw. Kandydaci rwnie poszukuj rodowisk zawodowych, wktrych mog czu si wanym ogniwem oraz maj moliwo realizowania swoich innowacyjnych pomysw. Wysoko wynagrodzenia czy si wsposb naturalny zpozostaymi dwoma kryteriami ikandydaci, ktrzy wnosz dofirmy kompetencje pozwalaj- ce pracodawcy naokrelone przychody oraz wzrost prestiu, wzamian oczekuj bardzo dobrych warunkw pacowych, wtym rwnie odpowiednich nagrd finansowych, ktre bd premioway ich wysiek komentuje Magorzata Pu- kropek, HR Projects Leader wAntal International. Antal zapyta take, zjakich rde korzystaj specjalici imenederowie, poszukujc informacji opracodawcach. Najwicej osb wskazao znajomych pracujcych wfirmie (36%). Na kolejnych miejscach znalazy si publikacje ofir- mie wmediach (34%). Zkolei 30% szuka opinii opracodawcy winternecie. Po raz kolejny okazao si, e najlepszymi ambasadorami przedsibiorstwa s jego pracownicy, dlatego tak wane jest dbanie owewntrzny employer branding. Na- ley take postara si oobecno wmediach oraz ledzi, co pisze si oorganizacji na forach, bo na to wpierwszej kolejnoci zwracaj uwag respondenci. Badanie byo przeprowadzone na prbie 3947 specjalistw imenederw zcaego kraju. Trwao od padziernika do grudnia 2014 roku. Pena lista laureatw znajduje si na stronie: www.antal.pl Wielko ipresti potencjalnego pracodawcy pozwala odczu pracownikowi, e zosta doceniony jako atrakcyjny kandydat na rynku pracy. 4. MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 1(8)/2015 #5 WIADOMOCI EB WEDUG PORADNIK CASE STUDIES Z WIZYT U Para Prezydencka nagrodzia firmy przyjazne rodzinie 3 lutego wPaacu Prezydenckim rozstrzygnito konkurs dla pracodawcw Dobry Klimat dla Rodziny. Celem inicjatywy jest upowszechnianie najlepszych praktyk, ktre uatwiaj czenie ycia rodzinnego zrozwojem kariery. Kapitua Konkursu przyznaa punkty za wprowadzanie elastycznych godzin pracy, umoliwianie pracy zdalnej, uatwianie kobietom pow