Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: راهبرد جدیدی جهت باززنده سازی بافت های فرسوده شهری یا استفاده از الگوریتم فازی و سیستم اطلاعات مکانی، مطالعه زنجان