TOP RESULTS

Your search: Ciao czowieka i jego znaczenie w filozofii racjowita ? 1 Szerzej na ten temat por. Ortega y Gasset,