music and affect Mpdf (4)

Embed Size (px)

Text of music and affect Mpdf (4)

1. music of the spheres Idea muzyki sfer jest tak stara jak astrologia i jej kulturowe korzenie sigaj przynajmniej Pitagorasa, cho astrologia rozwijaa si zarwno w Egipcie, Babilonie jak i na caym terytorium bliskiego wschodu i Europy. Nie ma tam kultury w ktrej cyfry 3 i 4 praz ich pochodne 7 i 12 nie peniyby kluczowej roli. Astrologi znajdziemy take w tym czasie w Chinach i obu Amerykach. Tamtejsze obserwacje posiadaj nieco inne wartoci zwizane z innym systemem ni dziesitny, z obserwacj cykli i faz ksiyca oraz ustanawianiem kalendarza wedug jego faz ktre s wypadkow ruchu ksiyca i soca. Cyfra 7 dla najbliszego nam krgu kulturowego jest cyfr duszy odzwierciedla sum 3 i 4. Liczba 12 to liczba penego cyklu roku. Czym s owe cyfry 3 i 4? 3 oznacza dynamik faz rozwoju, ktra mieci si zarwno w idei budowy wity, kolumn, przemwie i pism. Zwizana jest z ide dialektyki. Trjpodzia jest dla nas czym oczywistym. W astrologii odzwierciedla si on w podziale na znaki kardynalne, stae i zmienne. Cyfra 4 zwizana jest z czterema ywioami. Oczywiste nawizania to symbolika krzya, pr roku, taktu w muzyce, bry przestrzennych budynkw, moduw ktre tworz budynki. Idea muzyki odzwierciedla ten ukad w klawiaturze gdzie mamy 12 dwikw z czego 7 jest dwikami penymi a 5 ptonami. Boska cyfra 7 wyania wic z peni 12 czowieka jako pozostao, cie gdy cyfra 5 oznacza pi zmysw. Dla tego wiadomy tych zalenoci kulturowych postanowiem stworzy program ktry umoliwi zmian danych zwizanych z indywidualnym kosmogramem, a wic pooeniem planet w zodiaku ktry jest dla nas rodzajem kosmicznego widnokrgu. Kada planeta emituje dziki temu dwik o czstotliwoci odpowiadajcej jej pooeniu w chwili naszych narodzin. Dwa kanay odzwierciedlaj dwiki w dwch skalach: bezwzgldnej odpowiadajcej pooeniu wzgldem stopnia 0 znajdujcego si w miejscu w ktrym zaczyna si zodiakalny znak Barana, oraz wzgldnej zaczynajcej si od punktu zodiakalnego znajdujcego si w danym momencie na wschodzie. Ostateczny ksztat ma przybra form instalacji artystycznej ktra bdzie dziaaa w ten sposb, e po wprowadzeniu danych zwizanych z dat miejscem i godzin urodzenia usyszymy dwik, ktry bdzie take stymulowany polem elektromagnetycznym powstajcym w rnicy napi midzy ziemi a naszym palcem. http://www.youtube.com/watch?v=buKUBelyR-I The idea of music of the spheres is as old as astrology and its cultural roots go back at least 2. Pythagoras , though astrology developed both in Egypt , Babylon and throughout the Middle East and Europe. There is no culture in the numbers 3 and 4, unattended and their derivatives 7 and 12 there would fulfill a key role . Astrology can also find at this time in China and the Americas. Rustic observations have slightly different values of other than the decimal system , with the observation cycles and phases of the moon and the establishment of a calendar according to the phases that are the result of movement of the moon and the sun. The number seven for the nearest to us by the culture of the soul is a number reflecting the sum of 3 and 4 The number 12 is the number of complete cycle of the year. What are these numbers 3 and 4 ? 3 represents the dynamics of the development phase , which is located both in the idea of building temples , columns , speeches and writings. It is connected with the idea of dialectics. Trichotomy is for us a matter of course . In astrology it is reflected in the distribution of the signs of the cardinal , fixed and variable . The number 4 is associated with the four elements . Clearly establish the symbolism of the cross, the seasons, the cycle of music , spatial shapes of buildings, the modules that make up the buildings . The idea of music reflects the keyboard layout in which we have 12 tones of which seven are full of sound and five semitones . God digit 7 emerges so the full 12 man as a residue , as shadow figure 5 is the five senses. For according to aware of these cultural decided to create a program that allows you to change the data of the individual kosmogramem , so the position of planets in the zodiac that is for us a kind of cosmic horizon . Each planet emits so that sound with a frequency corresponding to its position at the time of our birth . The two channels represent sounds in two scales, corresponding to an absolute position relative to grade 0 at the location for the start of the zodiacal sign of Aries , and the relative starting with the zodiacal located at any given time in the east. The final shape is to take the form of an artistic installation that will act in such a way that when you enter data relating to the date and time of birth place will hear the sound that is also driven by the electromagnetic field formed in the voltage difference between the ground and our finger.