מדד שירות חברות הביטוח

 • CategoryServices

 • View17667

Report
 • מדד שירות חברות הביטוח משרד האוצר וחיסכוןביטוח , שוק ההוןאגף 5102מאי
 • 2 מדד שירות חברות הביטוח :מוצרי הביטוח המרכזיים בישראל 9-למדד השירות חושב
 • מרכיבי מדד השירות 3 : מדד השירות בכל מוצר ביטוח חושב כממוצע הרכיבים הבאים ומהירות הטיפול בהן, אחוז התביעות שאושרו ושולמו -תביעות תשלום  מידת שביעות הרצון והמלצה של לקוחות שפנו -טיפול בפניות לקוחות  וטופלו על ידי חברת הביטוח ומספר , שקלול מספר התלונות שהוגשו לאגף נגד החברה -תלונות הציבור  התלונות בהם נמצא שהחברה לא פעלה כנדרש
 • תביעות תשלום 4102-שטיפולן הסתיים בביטוח תביעות 856,866מתבסס על  : ציון תשלום התביעות הוא ממוצע -שאושרו ושולמו שיעור התביעות  שנסגרוכלל התביעות לבין , ושולמושאושרו התביעות בין סך היחס -מהירות הטיפול בתביעות  שנסגרו כלל התביעות לבין , למוצרשנסגרו בסטנדרט הזמן שנקבע היחס בין התביעות תביעות המאשרת ומשלמת לחברה ניתן ציון גבוה 4 רבות יותר ובמהירות גבוהה יותר
 • טיפול בפניות שפנו לחברת הביטוח ללקוחות טלפוניים שאלונים 487,01מתבסס על  :מחושב כממוצע תשובות לשאלות ?בפנייהשביעות הרצון מטיפול החברה מהי מידת  ?באיזו מידה תמליץ על הצטרפות לחברה המבטחת המקבלת לפי דרישת , שירותידי חברת מדידת השאלונים מבוצעים על  לחברות הביטוחאת פרטי הלקוחות שפנו האגף 5
 • הציבורתלונות 4102בשנת , תלונות ציבור שהתקבלו והתבררו באגף 622,5מתבסס על  שונה לאחר בחינה האם החברה התנהלה תלונה ניתן משקל לכל  לפונהשניתן ובהתאם לפיצוי או הסעד , כנדרש חברהשל כל הציון שוקלל לנתח השוק  , ציון נמוך ניתן לחברה שקיבלה יותר תלונות כנגדה וככל שנמצאה כמי שפעלה שלא כנדרש 6
 • תחום ביטוח כללי 7
 • ביטוח רכב חובה דרכיםלנפגעי תאונות המכסה נזקי גוף ביטוח 8 28379787שירביט 97370887שומרה 86976877ביטוח ישיר 77774767שלמה 08770767הראל 08679657ביטוח חקלאי 56977747איילון 77260837הכשרה 55380837GIA 07665707הפניקס 77356796מנורה 07164786מגדל 86757776כלל 07862676הפול 24קרנית* 37076737ממוצע טיפול בפניות לקוחות מדד שירות בביטוח רכב חובה תשלום תביעות ביטוח רכב חובה תלונות ציבור
 • ביטוח רכב רכוש בגין נזקי רכוש בלבד', גביטוח רכב מקיף וצד 9 78672828ביטוח חקלאי 57387818GIA 77971897איילון 17976897ביטוח ישיר 47370867שומרה 07778757הראל 66771857שלמה 38759737כלל 37669737הפניקס 56379727שירביט 28263727הכשרה 47160827מגדל 08355796מנורה 57270867ממוצע מדד שירות בביטוח רכב רכוש ביטוח רכב רכוש תלונות ציבור תשלום תביעות טיפול בפניות לקוחות
 • ביטוח דירה נזקי רכוש למבנה ולתכולת הדירההמכסה ביטוח 01
 • תחום ביטוח בריאות 11
 • ביטוח הוצאות רפואיות קשותתרופות ומחלות , השתלות, ביטוח המכסה הוצאות בגין ניתוחים 21 27773877ביטוח ישיר 47461837הראל 87652827מנורה 57264717מגדל 86951896הפניקס 67069686איילון 06166766דקלה 16553736כלל 07267707ממוצע מדד שירות בביטוח הוצאות רפואיות ביטוח הוצאות רפואיות תלונות ציבור תשלום תביעות טיפול בפניות לקוחות
 • ביטוח נזקים רפואיים ביטוח בענפי תאונות אישיות או נכויות המבטיח פיצוי בקרות תאונה או נכות של המבוטח 31 משוקללמשוקלל 18774808ביטוח ישיר 57977808GIA 57460837הראל 87655707מנורה 47261796מגדל 75162876דקלה 65956746הפניקס 85062606איילון 66553585כלל 76263776ממוצע תשלום תביעות טיפול בפניות לקוחות ביטוח נזקים רפואיים תלונות ציבור מדד שירות בביטוח נזקים רפואיים
 • פרט -ביטוח סיעוד פעולות לבצע יכול שאינו או להשגחה הזקוק ,סיעודי לאדם כלכלית תמיכה המעניק ביטוח .חיוניות יומיות מחברות ישירות מבוטחים ידי על הנרכשות( פרט פוליסות עבור מוצג זה בענף השירות מדד .)ביטוח סוכן באמצעות או הביטוח 41 27654776מנורה 86467666הראל 27262656מגדל 16558616כלל 35160685דקלה 85955575הפניקס 46064636ממוצע תשלום תביעות תוכניות לביטוח סיעוד (פרט) תלונות ציבור מדד שירות בביטוח סיעוד (פרט) טיפול בפניות לקוחות
 • ל"ביטוח נסיעות לחו בעת שהיית המבוטח , לרוב לטיפול במצבי חירום, ביטוח המכסה הוצאות רפואיות ישראלמחוץ לגבולות 51 48951987הפניקס 87779787ביטוח ישיר 66978877GIA 47468867הראל 87265857מגדל 07555776כלל 16653736מנורה 37563837ממוצע ביטוח נסיעות לחו"ל תלונות ציבור מדד שירות בביטוח נסיעות לחו"ל תשלום תביעות טיפול בפניות לקוחות
 • תחום ביטוח חיים 61
 • חייםביטוח סיכון , לרבות(המעניק למוטבים סכום חד פעמי מחברת הביטוח , למקרה מוות בלבדביטוח )אגב משכנתא 71 27669727מגדל 77861727הראל 46267776כלל 56857776מנורה 86753766איילון 85771666ביטוח ישיר 66653756הפניקס 86759485הכשרה 76360776ממוצע מדד שירות ביטוח סיכון חיים בלבד תשלום תביעות טיפול בפניות לקוחות ביטוח סיכון חיים בלבד תלונות ציבור
 • ביטוח אבדן כושר עבודה לעבודשאיבד את כושרו למבוטח כקצבה חודשית ביטוח המעניק פיצוי 81 17863717הראל 66660786מגדל 65772656ביטוח ישיר 06263626כלל 26652606הפניקס 16857595מנורה 46754585הכשרה 36755585איילון 36362636ממוצע מדד שירות בביטוח אובדן כושר עבודה תשלום תביעות טיפול בפניות לקוחות ביטוח אובדן כושר עבודה תלונות ציבור
 • מדדי שירות חברות הביטוח דירות רכוש. ר חובה. ר הוצאות רפואיות נזקים רפואיים נסיעות ל"לחו סיכון חיים סיעוד אובדן כושר עבודה 08 28 57 חקלאי ביטוח 77 08 08 18 37 GIA 87 67 87 שומרה 67 57 67 שלמה 56 66 87 08 77 67 97 77 ישירביטוח 07 27 87 שירביט 17 27 66 67 37 37 67 57 67 הראל 86 27 56 57 96 17 47 27 86 מגדל 85 66 06 86 57 97 47 איילון 06 56 75 87 46 96 37 37 07 הפניקס 95 76 76 36 07 27 86 96 96 מנורה 76 הפול 85 85 96 27 37 הכשרה 26 76 16 76 85 36 27 37 76 כלל 85 76 66 דקלה 36 76 36 37 96 07 47 57 37 ממוצע
Description
מדד שירות חברות הביטוח משרד האוצר וחיסכוןביטוח , שוק ההוןאגף 5102מאי 2 מדד שירות חברות הביטוח :מוצרי…