Aplikacje w social media - projektować czy dzierżawić?

  • Published on
    21-Oct-2014

  • View
    468

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aplikacje spoecznociowe ciesz si spor popularnoci i coraz czciej stanowi gwny element kampanii marketingowych. S rwnie narzdziem obowizkowym w przypadku przeprowadzania promocji na Facebooku. Bogata oferta gotowych i niedrogich rozwiza sprawia, e s one w zasigu kadego. Czy jednak zawsze dobrym rozwizaniem jest korzystanie z gotowcw?

Transcript

Magazyn dostpny w prenumeraciewww.facebook.com/OnlineMarketingPolska

www.o-m.pl

WSPPRACUJEMY Z:

CZERWIEC-LIPIEC 2013Nr 3(10)/2013

E-COMMERCE

JAK ZAISTNIE NA RYNKU

ZA POREDNICTWEM

PORWNYWAREK CEN

ANALITYKA

CAA PRAWDA

O WSPCZYNNIKU

ODRZUCE

SOCIAL MEDIA

JAK RADZI SOBIE

Z KRYZYSEM W MEDIACH

SPOECZNOCIOWYCH

TEMAT NUMERU:

MARKETING MOBILNY ZACZNIJ JU TERAZ!

BD KREATYWNYI NIE POWIELAJ SCHEMATW

STWRZ WASN,ANGAUJC APLIKACJ MOBILN

PLANUJ KAMPANI REKLAMOWNA URZDZENIACH MOBILNYCH

WEJD ZE SWOJ MARKNA SMARTFONY I TABLETYJU TERAZ!

ISSN 2084-2473

9 772084 247305

0 6 >

Start

temat numeru:

Marketingmobilny VIP

2 Jak projektowa i promowa aplikacje mobilne

Rozmowa z ukaszem Felsztukierem pomysodawc iTAXI

Marketing mobilny

6 Mobile w strategii komunikacji

9 Dla kogo mobile jest dobry, dla kogo nie?

12 M-commerce czy jest na to czas?

14 10 krokw do wasnej aplikacji

17 Reklama na urzdzeniach mobilnych co musisz wiedzie?

19 Mobile e-mail marketing, czyli o tym, jak mobile utrudnia marketerom ycie, uatwiajc je uytkownikom

22 SEM w mobile sztuka mobilnego pozycjonowania i kampanie mobilne w Adwords

25 Efektywna kampania wielokanaowa jak czy wiadomo SMS z innymi narzdziami online i mobile?

SEM

29 9 porad jak wykorzysta wyszukiwark do ksztatowania swojego wizerunku

32 SEO czy PPC?

Analityka

34 Po jedenaste: nie porzucaj czyli caa prawda o wspczynniku odrzuce

E-commerce

37 Jak zaistnie i skutecznie sprzedawa za porednictwem porwnywarek cen

Reklama internetowa

40 Dynamiczny retargeting vs. targeto-wanie behawioralne co lepsze dla e-commerce?

Media spoecznociowe

42 Kryzys kryzysowi nierwny

45 Aplikacje w social media projektowa czy dzierawi?

49 Social media to nie tylko Facebook

Uyteczno

50 Interakcja uytkownika z urzdzeniem mobilnym

Copywriting

53 We klienta na swoj stron

Rekomendacje

56 Marketing rekomendacji nowy wymiar komunikacji

certyfikowany.edu.pl

59 Zosta Certyfikowanym Online Marketing Managerem! W 6 tygodni

Recenzja

61 Skuteczne Social Media

Wydarzenia

62 Forum IAB 2013

Caf

64 Content marketing is king

Adres redAkcji:ul. Polska 13, 60-595 Poznatel. (61) 66 55 843infolinia (61) 66 83 116fax (61) 66 55 806redakcja@o-m.plwww.o-m.pl

redAktor NAczelNyArkadiusz Widawskitel. (61) 66 83 112arkadiusz.widawski@o-m.pl

redAktor ProwAdzcyArtur Maciorowskiartur.maciorowski@o-m.pl

sekretArz redAkcjiukasz Koodziejczyk

wsPPrAcA:Aneta Lupa-Marcinowska, Jacek Szczepiski, ukasz Felsztukier, Piotr Adamczyk, Rafa Wiewirski, Maciej Kasica, Wincenty Kokot, Jakub Oleksy, Agnieszka Kaliska, Sebastian Brodowski, Damian Krawczyk, Mateusz Godala, Andrzej Ogonowski, Anna Isakow, Wojciech Szymaski, Marcin Kolonko, Martyna Zastrona, Joanna Heine, Tomasz Nowobilski, Aleksander Szulc, Marta Sulikowska, Sandra Wrbel, Tomasz Glinka, Micha Dobrowolski, Magorzata Bednarek, Micha odkowski, Alicja Niewgowska, Urszula Radziska, Szymon Kuc

reklAmAtel. (61) 66 83 112reklama@o-m.pl

PromocjADamian Maziarkatel. (61) 66 83 156damian.maziarka@forum-press.pl

PreNumerAtAJoanna Niedopytaatel. (61) 66 55 784joanna.niedopytala@forum-press.pl

redAktor techNiczNyPiotr Korytowskipiotr.korytowski@forum-press.com.pl

skAd i dtPP76 Advertising

drukPoligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o.

serwis zdjciowyFotolia

wydAwcAFORUM Press Sp. zo.o.ul. Polska 13, 60-595 Poznatel. (61) 66 83 116fax (61) 66 55 806www.forum-press.pl

NAkAd: 5000 egz.

Prezes zArzduMagdalena Balanicka

Redakcja nie zwraca materiaw nieza-mwionych oraz zastrzega sobie prawo do skrtw iredakcyjnego opracowania tekstw przyjtych do druku. Za tre reklam iogosze redakcja nie odpowiada.

Copyright do wydaniaFORUM Press Sp. zo.o.

www.forum-Press.Pl

To ju pewne! Google ukarze serwisy, ktre nie maj dostoso-

wanych stron do urzdze mobilnych! Gigant zelektryzowa rynek

wmomencie, gdy odsetek stron mobilnych wPolsce jest bardzo

may. Czas na zmiany. Cel tej zmiany jest jasny. Google chce, aby

wszystkim uytkownikom smartfonw itabletw wygodnie korzystao

si zPastwa serwisu www. Jak tego dokona? Otym wbiecym

wydaniu, jak iznacznie szerzej na Kongresie Marketingu Mobilnego,

ktry odbdzie si 26 wrzenia wWarszawie. Cao wpraktycz-

nym stylu Online Marketing Polska. Szczegy: kongres-mobile.pl.

Warto ju dzi zarezerwowa miejsce na najlepszych warunkach.

Wmaju uruchomilimy te innowacyjny program Certyfikowany

Online Marketing Manager. Po dwch miesicach zakoczylimy

pierwsz edycj. Dzikuj tym zPastwa, ktrzy wzili wniej

udzia, apozostaych zapraszam do drugiej edycji, ktra startuje

na pocztku padziernika. Mamy wniej tylko 30 miejsc. Wicej

informacji na certyfikowany.edu.pl.

Zblia si te najwiksze wydarzenie marketingowe tej jesieni,

czyli szsta ju edycja Kongresu Online Marketing. To ju pozycja

obowizkowa na licie konferencji dla marketerw. Zmieniona for-

mua, najlepsi prelegenci itylko unas zero prezentacji produkto-

wych. Mam nadziej, e si tam spotkamy. Szczegy wkrtce na

kongres-online.pl.

Pytanie orok mobileajest ju pass. Wielu ekspertw,

agencji ideweloperw twierdzi, e trudno mwi okon-

kretnej dacie. Faktem jest, e od wielu, naprawd ju wielu

miesicy yjemy wmobilnej epoce. Zatem zaczynamy

pyta ju nie czy?, ale jak? skutecznie zaistnie wroz-

szerzonej rzeczywistoci.

Wmarketingu mobilnym tworz si nowe zjawiska ihasa.

Mwimy ofenomenie tzw. drugiego ekranu dziki tele-

wizji konsumowanej rwnolegle zuytkowaniem tabletw

czy smartfonw. Obserwujemy integracj kanaw on-off

choby za porednictwem aplikacji Shazam rozpoznaj-

cej dwik czy te QR kodw umoliwiajcych dusze

ycie treci drukowanych. Niektrzy dostrzegaj take

nowe formy mobilnej reklamy, tzw. appvertising, uosabia-

nej wpostaci wartociowych aplikacji dla uytkownikw.

Niektrzy wrcz strasz zjawiskiem FOMO (obawy, e co

ominiemy).

Wtym numerze przybliamy temat mobileawwielu

aspektach handlu, promocji ireklamy oraz uytecznoci.

Miej lektury,

Artur Maciorowskiredaktor prowadzcy

artur.maciorowski@o-m.pl

Arkadiusz Widawskiredaktor naczelny

arkadiusz.widawski@o-m.pl, twitter.com/arekwidawski

Wel.com

Za konto i wyprzed konkurencj e-mailing, mobile marketing, badanie konsumenckie w jednej aplikacji prosta rejestracja on-line aktywacja bez umowy z terminem, ktre sam wybierasz przejrzysty cennik, bez ukrytych kosztw darmowe konto na dowolny okres

Czysty e-mail marketing

ul. Raciborska 35 a44-200 Rybnik+48 32 42 10 180+48 32 42 10 180

Siedziba w Rybniku Oddzia w Warszawie

ul. Sandomierska 14/2202 - 567 Warszawa+ 48 22 401 37 36+ 48 22 401 37 07

reklama

czerwiec-lipiec 2013 Online Marketing POlska 1

Start

aplikacje spoecznociowe ciesz si spoR

populaRnoci icoRaz czciej stanowi gwny

element kampanii maRketingowych.

s Rwnie naRzdziem obowizkowym wpRzypadku

pRzepRowadzania pRomocji na Facebooku. bogata

oFeRta gotowych iniedRogich Rozwiza spRawia,

e s one wzasigu kadego. czy jednak zawsze dobRym

Rozwizaniem jest koRzystanie zgotowcw? kiedy

wdRaa mechanizmy dedykowane, jak zoRganizowa

pRomocj na Facebooku iktRych Fanpagey nie sta

na aplikacj odpowiadamy wponiszym tekcie.

aplikacjew social media projektowa czy dzierawi?

Autor: Marta Sulikowska,Sandra Wrbel

konkurs zgodny z regulaminem Facebooka

Konkursy na Facebooku s doskonaym sposobem na pozyskanie nowych fanw i dotarcie ze swoimi produktami do wik-szej grupy odbiorcw. Konkurs musi jednak by odpowiednio przygotowany i, zgodnie z regulaminem serwisu, musi by przeprowa-dzony oraz w caoci obsugiwany wewntrz aplikacji. Warunkiem przystpienia do kon-kursu nie moe by wic wykonanie przez uytkownika dziaa zwizanych z uyciem funkcji Facebooka. Dopuszczalne jest polu-bienie strony, zarejestrowanie si w miejscu czy nawizanie poczenia z aplikacj. Nie mona natomiast wykorzysta polubienia, skomentowania czy udostpnienia postu jako warunku koniecznego do wzicia udziau w konkursie. Funkcje serwisu nie mog by te wykorzystane jako mechanizm rejestracji lub bezporednie przystpienie do promocji.

Warto rwnie pamita, e niedozwo-lone jest ogaszanie zwycizcw za pored-nictwem serwisu. Nie moemy zatem poin-formowa zwycizcy ani za pomoc czatu czy wiadomoci prywatnej na Facebooku, ani w formie postu na tablicy czy te w pro-filach uytkownikw. Mona natomiast wysa wiadomo na adres mailowy, ktry uytkownik poda w trakcie przystpienia

do konkursu, jeli wyrazi na to zgod np. w postaci akceptacji odpowiednich zapi-sw w regulaminie lub akceptacji specjalnego punktu w formularzu zgoszeniowym. Naj-lepszym rozwizaniem jest jednak wykorzy-stanie w tym celu funkcjonalnoci aplikacji, w ktrej, po zakoczeniu konkursu i wybra-niu zwycizcy, zostan ogoszone wyniki.

Puapka na naiwnych: polub, skomentuj, udostpnij i zgarnij co nieofoliowanego

Jednym z najczciej popenianych b-dw jest organizowanie konkursw bezpo-rednio na tablicy strony marki na Face-booku. Wszelkie konkursy oparte o tak powszechny schemat: polub, skomentuj, udostpnij s niezgodne z regulaminem serwisu. Tego typu dziaania wykorzystuj bowiem funkcjonalnoci tzw. spoeczno-ciwki. Zachcanie uytkownikw do

polubienia, skomentowania lub udostpnia-nia postu i traktowanie owych aktywnoci jako warunkw koniecznych do wygrania nagrody jest wic dziaaniem niedozwolo-nym i obarczonym sporym ryzykiem. Nie-stety, jak pokazuje dowiadczenie, wicej na ten temat wiedz fani ni administratorzy stron na Facebooku. Praktyka ta przestaje podoba si uytkownikom platformy, gdy czsto prowadzi do zamiecenia feeda pseu-dokonkursowymi postami udostpnianymi przez mniej ogarnitych znajomych, a co wicej, obnaa niekompetencj, lenistwo lub ignorancj organizatorw promocji na fanpageach marek. Co dziwne, problem nie dotyczy jedynie maych, mniej znanych marek, ale i duych, mocno rozpoznawal-nych brandw.

Czy oznacza to, e nie mona wykorzysta adnych funkcjonalnoci platformy pod-czas przeprowadzania na niej konkursu?

Rys. 1. Fragment regulaminu Facebooka zabraniajcy uzaleniania dziaa konkursowych od funkcjonalnoci serwisu

czerwiec-lipiec 2013 Online Marketing POlska 45

Media spoecznociowe

Oczywicie nie, tablica moe by miejscem promocji naszych dziaa. Moemy wic informowa uytkownikw o konkursie na swoim profilu i zachca ich do udziau w zabawie, podajc link do aplikacji, podpinajc aplikacj do zakadki, a take zachci do wczenia swoich znajomych do zabawy.

konsekwencje dziaa niezgodnych z regulaminem

Konkursw niezgodnych z regulaminem jest wiele. Czsto wynika to z niewiedzy administratora strony, czasem jednak takie dziaania s celowe. Bazujc na naiwnoci uytkownikw, administratorzy promocji sprytnie owi w ten sposb nawet setki tysicy fanw. Taki potencja mona nastpnie zmonetyzowa lub wykorzysta w inny sposb. Jedn z ostatnich, gonych promocji tego typu bya akcja z nieofoliowanymi iPhoneami, ktr przemiewczo podchwycili uytkownicy Facebooka, tworzc kolejne promocje z nieofoliowanymi traktorami, cegwkami i domami. Nie zmienia to jednak faktu, e na iPhoneowe rozdawnictwo nabrao si znowu kilkadziesit tysicy facebookowiczw, i chyba kady z nas wyapa kilku mocno naiwnych w gronie swoich znajomych.

Niestety, wielu organizatorom niedozwolone praktyki uchodz na sucho, cho bardzo duo ryzykuj. Administratorzy Facebo-oka czuwaj nad przestrzeganiem regulaminu, ponadto serwis umoliwia zgaszanie nieprawidowoci rwnie przez samych uytkownikw. Coraz chtniej wiadomi facebookowicze chtnie z tego korzystaj, nie kryjc przy tym swej dezaprobaty. Czsto bowiem zamieszczaj odpowiednie komentarze pod postami amicymi zasady platformy.

O problemie gono mwi te jeden z fanpagey Za biedni na konkurs? (facebook.com/zabiedni), na ktrym moemy obserwowa przypadki amania regulaminu Facebooka przez kolejne marki. Fanpage pitnuje amanie zasad, podkrelajc przy tym w ironiczny sposb fakt, e organizatorzy promocji sporo ryzykuj, chcc zaoszczdzi mieszne kwoty biorc pod uwag koszt uruchomienia konkursu z uyciem gotowej aplikacji (kwoty te zaczynaj si ju od 50 z!).

A ryzyko jest spore konsekwencje organizowania konkursu niezgodnego z regulaminem mog by bowiem bolesne nasza strona moe by w krtkim czasie zablokowana lub trwale usu-nita, a proces jej odblokowania lub przywrcenia bywa bardzo trudny i czsto koczy si niepowodzeniem.

Uwaajmy te na loterie promocyjne. Jeli chcemy, aby nasz konkurs mia taki charakter, musimy odpowiednio wczeniej zdoby wszystkie wymagane dokumenty pozwalajce na prze-prowadzenie zabawy opartej na losowaniu. Niezbdne doku-menty reguluje ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Wie si to jednak z wysokimi kosztami (kilka tys. z) i wieloma formalnociami. Wykrywalno nielegalnych loterii jest niewielka i najczciej dotyczy duych organizacji. Nie warto jednak ryzykowa, bowiem wie si to z wysok kar finansow.

Podsumowujc zasady organizowania wszelkiego rodzaju akcji konkursowych i promocyjnych, pamitajmy przede wszystkim o tym, e post na tablicy nie moe by konkursem. Jeli wic zdecydujemy si na uruchomienie promocji na swo-jej facebookowej stronie, skorzystajmy z aplikacji, dziki kt-rej sprawnie i zgodnie z zasadami platformy przeprowadzimy planowane dziaania.

a skoro aplikacja, to jaka?Przystpujc do odpowiedzi na to pytanie, niezbdne jest okre-

lenie wymaga uwzgldniajcych zaoenia kampanii, ktrej elementem ma by aplikacja oraz strategi promocji teje kampa-nii. Na rynku dostpnych jest sporo rozwiza oferujcych wiele gotowych wariantw konkursowych i uytkowych. Aplikacje te znajdziemy w ofercie takich platform, jak Socialapps, Click Apps, Megafoni czy Fanpoint. Liczba dostpnych formatw jest ogromna i jest w czym wybiera, przy czym koszty uruchomienia aplikacji s niskie i dostpne nawet dla najmniejszych brandw. W zaleno-ci od modelu (opata za aplikacj/abonament) ceny wahaj si od pidziesiciu do kilkuset zotych. To niewielki wydatek za atwo uruchomienia i zgodno z polityk platformy, ktra umoliwia tak wiele w zakresie: dwukierunkowej komunikacji: bezporedniego kontaktu z fanami

i odbiorcami naszego produktu/usugi,

Rys. 2. Efekty polowania na naiwnych w faszywej promocji nieofoliowanych iPhonew, (rdo: technologie.gazeta.pl)

Rys. 3. Fanpage Za biedni na konkurs?

Online Marketing POlska czerwiec-lipiec 201346

Media spoecznociowe

ekspozycji marki: kreowania i utrzymywania zaoonego wize-runku brandu,

konwersji fanw (potencjalnych klientw) na klientw realnych.

kiedy korzysta z gotowych rozwiza? Opcja ta jest idealna przede wszystkim w przypadku maych

budetw oraz gdy mamy ograniczony czas na uruchomienie pro-mocji. Tworzenie aplikacji z uyciem takich rozwiza to kwestia kilku do kilkunastu godzin, a po zapoznaniu si z nimi nawet 30 minut. Platformy, na ktrych je znajdziemy, oferuj przyjazne i intuicyjne panele,...