leef om te loven

  • Published on
    07-Jul-2015

  • View
    180

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

voorganger ds van Harten Tiporganist Johannes de VriesKoor Looft den

Transcript

  • 1. WelkomVoorganger ds van Harten TipOrganist Joh. de Vries Mmv Looft den Heer Thema: Leven om te loven

2. VDD G 120 1, 2, 4Heft op uw hoofden, poorten wijd! 3. Gez. 120 : 1Heft op uw hoofden, poorten wijd!Wie is het, die hier binnenrijdt?Begroet Hem, Heer der heerlijkheiden Heiland vol barmhartigheid!Hij geeft de wereld t leven weer.Juicht blijde, zingt uw God ter eer,looft Hem, die sterk van daadde deuren binnengaat. 4. Gez. 120 : 2Rechtvaardigheid is zijn bestel,zachtmoedigheid zijn metgezel.Hij draagt een kroon van heiligheid,een scepter van barmhartigheid.Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,juicht, nu die Heiland ons verschijnt;door Hem geschiedt Gods raad,zijn heerschappij bestaat! 5. Gez. 120 : 4Heft op uw hoofden, poorten wijd!Elk hart zij Hem ter woon bereid!De palmen van uw eerbied spreidtde weg langs, die uw Koning rijdt.Hij komt tot u met troost en vreen brengt u heil en liefde mee.Geprezen zij de Heer,Hij geeft u t leven weer! 6. WelkomVoorganger ds van Harten TipOrganist Joh. de Vries Mmv Looft den Heer Thema: Leven om te loven 7. P 145 1, 2O Heer, mijn God, 8. Ps. 145 : 1O Heer, mijn God, Gij koning van theelal,ik wil uw naam verheffen boven al.Van dag tot dag roem ik uwmajesteit,ik zegen U voor eeuwig en altijd.Groot is de HEER, zijn grootheid zijgeprezen, 9. groot is zijn naam, zijnondoorgrondlijk wezen.Van mond tot mond gaan uwgeduchte daden,van eeuw tot eeuw slaat men uwwerken gade. 10. Ps. 145 : 2Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,van al de wondren die Gij hebtverricht,opdat men alom spreke van uwkracht,en roeme in uw overwinningsmacht.Uw grootheid, HEER, gaat bovenmijn begrippen, 11. uw goedheid, HEER, is altijd op mijnlippenen juichend zal men overal bezingenuw recht, o HEER, uw trouw aanstervelingen. 12. Stil gebed Votum en groetVerootmoediging 13. Looft den Heer zingt:Als een vriend zal ik je dragen 14. Genadeverkondiging 15. Looft den Heer zingt:Vleugels 16. Wetslezing 17. Leeft den Heer zingt: God heb ik lief 18. Gebed om verlichting met deHeilige Geest. 19. De kinderen van de kindernevendienst komen naar voren.Spoor van Licht Kerstproject 2011 20. Het Licht komt dichtbij 21. 4.De priesterzoon geboren, Hij zal vr Jezus gaan.De wereld moet het horen: Johannes is zijn naam. 22. Refrein:God heeft ons niet verlaten,zijn liefde gaat steeds door.Gods Zoon zal zeker komen. Hij leidt ons op zijn spoor. 23. Wij gaan,tot straks. 24. Lezen P 106 : 1 t/m 6, ev 25. 1 Halleluja. Looft de HERE, want Hijis goed,want zijn goedertierenheid is tot ineeuwigheid.2 Wie kan de machtige daden desHEREN uitspreken,al zijn lof doen horen?3 Welzalig zij, die het rechtonderhouden,die te allen tijde gerechtigheid doen. 26. 4 Gedenk mijner, o HERE, naar hetwelbehagen in uw volk, bezoek mijmet uw heil, 5 opdat ik het goedevoor uw uitverkorenen moge zien,mij verheugen met de vreugde vanuw volk, mij beroemen met uwerfdeel.6 Wij hebben gezondigd, evenzeerals onze vaderen,verkeerd gedaan, goddeloosgehandeld. 27. 10 Hij verloste hen uit de macht vande hater, en bevrijdde hen uit demacht van de vijand;11 want de wateren bedekten huntegenstanders, niet n van henbleef over. 12 Toen geloofden zij zijnwoorden, zij zongen zijn lof.13 Doch spoedig vergaten zij zijndaden en wachtten niet op zijn raad; 28. 39 Zij verontreinigden zich door hunwerken,pleegden overspel door hun daden.40 Toen ontbrandde de toorn desHEREN tegen zijn volk,en Hij gruwde van zijn erfdeel;41 Hij gaf hen in de macht dervolken,zodat hun haters over hen heersten; 29. 42 hun vijanden verdrukten hen,zodat zij zich kromden onder hunmacht.43 Vele malen redde Hij hen,maar zij waren weerspannig in hunvoornemen,zodat zij wegzonken in hunongerechtigheid.44 Maar, als Hij hun benauwdheid zag,wanneer Hij hun gejammer hoorde, 30. 45 dan gedacht Hij te hunnen gunsteaan zijn verbond,en had deernis naar zijn grotegoedertierenheid.46 Dan deed Hij hen barmhartigheidvindenbij allen die hen als gevangenenhadden weggevoerd.47 Verlos ons, HERE, onze God,verzamel ons weder uit de volken, 31. opdat wij uw heilige naam loven,ons beroemen in uw lof.48 Geloofd zij de HERE, de GodIsrals,van eeuwigheid en tot eeuwigheid,en al het volk zegge: Amen.Halleluja! 32. ELB 348 1, 5 God is goed 33. Elb. 348 : 1Komt, laat ons zingen al te zaam:God is goedHemel en aarde, prijst zijn Naam!God is goed!Laat ieder naadren tot zijn troon,zingen met ons op blijde toon 34. in melodien, rein en schoon: God isgoed!God is goed! God is goed!In melodien, rein en schoon: God isgoed! 35. Elb. 348 : 5O, dat nu ieders hart getuig: God isgoed!Dat iedre knie voor Hem zich buig!God is goed!O, Hem te kennen is zaligheid,t leven tot in der eeuwigheid; 36. laat ons t vermelden wijd en zijd:God is goed!God is goed! God is goed!Laat ons t vermelden wijd en zijd:God is goed! 37. Lezen Lukas 1 : 57 t/m 66 38. 57 Toen voor Elisabet de tijd vervuldwas, dat zij baren zou, bracht zij eenzoon ter wereld. 58 En haar buren ennabestaanden hoorden, dat de Herezijn barmhartigheid aan haar hadgrootgemaakt, en zij verheugdenzich met haar.59 En het geschiedde, toen deachtste dag was aangebroken, 39. dat zij kwamen om het kind tebesnijden, en zij wilden het naar denaam van zijn vader Zachariasnoemen. 60 Doch zijn moederantwoordde en zeide: Neen, hij moetJohannes genoemd worden. 61 Enzij zeiden tot haar: Er is tochniemand in uw familie, die die naamdraagt. 62 En zij beduidden zijnvader, dat hij beslissen zou, 40. hoe hij het kind genoemd wildehebben. 63 En hij vroeg om eenschrijftafeltje en schreef dezewoorden: Johannes is zijn naam. Enzij verwonderden zich allen. 64 Enterstond werd zijn mond geopend enzijn tong (losgemaakt), en hij sprak,God lovende.65 En over allen, die in hun nabijheidwoonden, 41. kwam vrees, en in het gehelebergland van Judea werden al dezedingen besproken. 66 En allen diehet hoorden, namen het ter harte enzeiden: Wat zal er van dit kindworden? Want de hand des Herenwas met hem. 42. G 126 1Verwacht de komst des Heren, 43. Gez. 126 : 1Verwacht de komst des Heren,o mens, bereid u voor:reeds breekt in deze wereldhet licht des hemels door.Nu komt de Vorst op aard,die God zijn volk zou geven;ons heil, ons eigen levenvraagt toegang tot ons hart. 44. Lezen Lukas 1 : 67 t/m 79 45. 67 En zijn vader Zacharias werdvervuld met de heilige Geest enprofeteerde, zeggende:68 Geloofd zij de Here, de God vanIsral, want Hij heeft omgezien naarzijn volk en heeft het verlossinggebracht,69 en heeft ons een hoorn des heilsopgericht,in het huis van David, zijn knecht, 46. 70 gelijk Hij gesproken heeft doorde mond zijner heilige profeten vanoudsher 71 om ons te redden van onzevijanden en uit de hand van allen,die ons haten, 72 om barmhartigheidte betonen aan onze vaderen en zijnheilig verbond te gedenken, 73 deeed, die Hij zwoer aan Abraham,onze vader, 47. 74 dat Hij ons zou geven, zondervreze, uit de hand der vijandenverlost,75 Hem te dienen in heiligheid engerechtigheid voor zijn aangezicht,al onze dagen.76 En gij, kind, zult een profeet desAllerhoogsten heten;want gij zult uitgaan voor hetaangezicht des Heren, om zijnwegen te bereiden, 48. 77 om aan zijn volk te geven kennisvan heil in de vergeving hunnerzonden,78 door de innerlijke barmhartigheidvan onze God,waarmede de Opgang uit de hoogtenaar ons zal omzien, 49. 79 om hen te beschijnen, diegezeten zijn in duisternis enschaduw des doods, om onzevoeten te richten op de weg desvredes. 50. G 126 2, 3Bereid dan voor zijn voeten 51. Gez. 126 : 2Bereid dan voor zijn voetende weg die Hij zal gaan;wilt gij uw Heer ontmoeten,zo maak voor Hem ruim baan.Hij komt, bekeer u nu,verhoog de dalen, effende hoogten die zich heffentussen uw Heer en u. 52. Gez. 126 : 3Een hart dat wacht in ootmoedis lieflijk voor de Heer,maar op een hart vol hoogmoedziet Hij in gramschap neer.Wie vraagt naar zijn geboden bidden blijft en waken,in hem wil woning makenhet heil, de Zoon van God. 53. Leven om te loven 54. ELB 356Van U wil ik zingen, 55. Elb. 356 : 1Van U wil ik zingen,wie denglen omringen,al juichend getuigend uw goedheid,o Heer.k Wil loven en danken met woordenen klankenen prijzen uw goedheid en liefdesteeds meer. 56. Elb. 356 : 2Moog immer mijn hartein vreugd en in smartezich leren te keren, o God, tot uwtroon.Verhoor mijn verlangen, wil leidenmijn zangentot k, Vader, benader der engelentoon. 57. Elb. 356 : 3Moog hier dan mijn zingen,uw heemlen doordringenen juublend zich mengen methemelse toontot k eenmaal hierboven U eeuwigmag lovenals k juichend zal staan bij uwstralende troon. 58. Gebeden 59. Looft den Heer zingt: Christuskind 60. Collecte1ste MAF2de eigen gemeente 61. G 125 1, 2, 3O kom, o kom, Immanul, 62. O kom, o kom, Immanul,verlos uw volk, uw Isral,herstel het van ellende weer,zodat het looft uw naam, o Heer!Weest blij, weest blij, o Isral!Hij is nabij, Immanul! 63. O kom, Gij wortel Isa,verlos ons van de tyrannie,van alle goden dezer eeuw,o Herder, sla de boze leeuw.Weest blij, weest blij, o Isral!Hij is nabij, Immanul! 64. O kom, o kom, Gij Orint,en maak uw licht alom bekend;verjaag de nacht van nood en dood,wij groeten reeds uw morgenrood.Weest blij, weest blij, o Isral!Hij is nabij, Immanul! 65. Zegen3 x amen 66. 14.30 uurkinderkerst voor iedereen.