Analýza ŠK Hádzaná Detva

  • Published on
    25-Jun-2015

  • View
    444

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K Hdzan Detva - hdzanrsky klub s bohatou histriou, ktor vychoval mnostvo kvalitnch a sksench hrov a hrok, ktor sa presadili aj v najvych saiach i reprezentcich. Klub sa sna o znovuobnovenie hdzanej v Detve, hr 2. ligu ien.

Transcript

<ul><li> 1. K HDZAN DETVA JEDIN EXISTUJCI HDZANRSKY KLUB V BANSKOBYSTRICKOM KRAJIVypracoval: Igor Zvodn ml.</li></ul> <p> 2. Obsah Predstavenie organizcie ..................................................................................................... 2 Strun histria pred zaloenm K Hdzan Detva ....................................................... 2 Sasnos .............................................................................................................................. 4 Zkladn informcie ............................................................................................................ 5 Brand Platform ................................................................................................................. 5 Organizan truktra a udsk zdroje ............................................................................ 6 Manament a realizan tm .............................................................................................. 6 Drustvo ien ..................................................................................................................... 7 Sezna 2013/2014 .............................................................................................................. 7 SWOT analza ..................................................................................................................... 8 Spsob financovania ............................................................................................................ 8 Zdroje financovania: .......................................................................................................... 8 Projekty................................................................................................................................. 9 Projekty K Hdzan Detva .............................................................................................. 9 Projekt Synergia a strategick partnerstv ......................................................................... 9 Komunikan kanly ......................................................................................................... 10 Vyhliadky do budcnosti................................................................................................... 11 Spoluprca a kontakt......................................................................................................... 111 3. Predstavenie organizcie K Hdzan Detva je obianske zdruenie, ktor bolo v decembri 2008 zaregistrovan na Ministerstve vntra a vo februri 2009 zaalo svoju portov innos. K Hdzan Detva je zaloen pri Z Ul. Obrancov mieru. Pod vedenm kvalifikovanch trnerov sa chce priini o znovuobnovenie dlhoronej tradcie hdzanej v Detve a zrove v najbliej budcnosti aj o portov rozvoj det a mldee v naom regine. V portfliu portovho klubu sa nachdza momentlne jedno drustvo, a to drustvo ien, ktor reprezentuje mesto Detva v 2. najvyej sai ien na Slovensku. Zakladateom a zrove prezidentom portovho klubu je tefan Zvodn.Strun histria pred zaloenm K Hdzan Detva Pohad na vvin histrie hdzanej v Detve pred zaloenm obianskeho zdruenia K Hdzan Detva. Rok zaloenia klubu: 1962 Zakladatelia: Karol Aschenbrenner, Ivan Makar, Jn Klein Vznamn udalosti:1 1962 zaloenie drustiev muov a dorastencov 1965 zaloenie drustva dorasteniek 1966 zaloenie drustva ien 1968 postup drustva ien do II.SNL 1968 zaloenie iackych drustiev 1974 otvorenie novch hdzanrskych ihrsk na viacelovom tadine 1980 postup drustva dorasteniek do II.DL 1980 vznik kolskho portovho strediska v hdzanej na IV.Z 1984 zaloenie drustva mladch dorasteniek 1985 postup drustva starch dorasteniek do I.DL 1985 postup drustva mladch dorasteniek do I.DL 1Koncepcia rozvoja portu a telesnej kultry v meste Detva. 20082 4. 1975 postup drustva muov do I.SNL 1984 zaloenie drustva mladieho dorastu 1986 prechod do portovej haly SOU Detva 2001 postup drustva ien do I. ligy spechy:2 1981 3.miesto drustvo muov v I.SNL 1979 3.miesto drustvo dorastencov v I.DL 1983 4.miesto starie iaky na M-SSR 1984 2.miesto star iaci na M-SSR a 4.miesto na M-SSR 1984 1.miesto mladie iaky na Spartakidnom turnaji vazov krajov SSR 1985 2.miesto starie iaky na M-SSR a 2.miesto na M-SSR 2000 2.miesto drustva ien v II. ligeObr. . 1 Histria hdzanej v Detve. Horn rad zava: Zvodn . (trner), erneck J., Brimusov ., Bohikov B., ebestov J., Sujov I. Doln rad zava: udrovanov J., Holokov A., Golianov M., Lakotov J., Ostroluck A. 2Koncepcia rozvoja portu a telesnej kultry v meste Detva. 20083 5. Sasnos Hdzan v Detve m dlhoron tradciu a vychovala mnostvo kvalitnch a sksench hrov a hrok, ktor sa presadili aj v najvych saiach i reprezentcich. Nakoko do roku 2008 sa nevykonvala iadna portov innos hdzanrskeho klubu, tefan Zvodn, podporovate hdzanrskej mylienky sa rozhodol o zaloenie novho obianskeho zdruenia K Hdzan Detva. V decembri 2008 klub bol zaregistrovan na Ministerstve vntra a vo februri 2009 zaal portov innos. OZ K Hdzan Detva je zaloen pri Z Ul. Obrancov mieru a pod vedenm kvalifikovanch trnerov sa chce priini o znovuobnovenie dlhoronej tradcie hdzanej v Detve a zrove aj o portov rozvoj det a mldee v naom regine. Da 25. septembra 2011 drustvo ien K Hdzan Detva odohralo svoj prv majstrovsk zpas na palubovke v Novch Zmkoch. Tento de je vznamnm, pretoe do mesta Detva sa vrtil port, ktor m u ns bohat a spen histriu.Obr. . 2 Drustvo ien, vstup do 2. ligy ien, sezna 2011/2012. Horn rad zava: Zvodn st. I. (Trner), Kkov O., Vyletelov V., Vbookov M., Melichov S., Blakov P., Golianov L., Faangov G., Pauliinov Z., Lukov Z., Dvokov L., Miklov V., Zvodn . (prezident klubu) Doln rad zava: Krnov D., Maliov M., Oremov V., ulekov P., Unterfrancov N., Gondov A. Detva, 10.9.2011.4 6. Zkladn informcie Nzov:K Hdzan DetvaSdlo:Z Ul. Obr. mieru 884, 962 12 DetvaPrvna forma:obianske zdruenieDtum zaloenia:1.12.2008IO:45026840Tel. kontakt:0902 425 414 tefan Zvodn (prezident klubu)Obr. . 3 Logo klubu0907 375 472 Igor Zvodn ml. (portov manar) Email:hadzana.detva@gmail.comFAN PAGE :https://www.facebook.com/SKHadzanaDetvaKlubov farby:zeleno bielaMiesto stretnutia:Mestsk portov hala DetvaBrand Platform Poslanie: Rozvjanie telesnej kultry a portu v naom regine. Vzia: Znovuobnovenie dlhoronej tradcie hdzanej v Detve. Kultra: Hdzanrsky kolektv pochdza z detvianskeho reginu. Snaha podporova mylienku aj v budcnosti. Hodnoty: Odvaha nesta sa len prispsobova. Sme odhodlan meni veci k lepiemu. estnos podporujeme estnos a priamos. Sprvame sa transparentne. Spoahlivos Tvrdo pracujeme, aby sme naplnili svoje suby a budovali dveru. Zanietenie Verme v seba a v to, o robme.Cie: Rozvjanie a realizovanie mylienky hdzanej, by prkladnm portovm klubom v naom regine.5 7. Organizan truktra a udsk zdroje Organizan truktra a udsk zdroje s rozloen do dvoch zloiek. Prvou zlokou je manament, ktor sa star o bezstarostn chod klubu, zabezpeuje vhodn podmienky pre realizciu projektu K Hdzan Detva. Druhou zlokou je realizan tm, ktor dohliada nad drustvom ien. Koncepne organizan truktra K Hdzan Detva patr do organickej jednoduchej truktry, kde komunikcia prechdza vetkmi smermi. Organizan truktru je mon vidie na obr. . 4.Obr. . 4 Koncepcia organizanej truktry.Manament a realizan tm Manament a realizan tm je mon vidie na obr. . 5.Obr. . 5 Organizan truktra K Hdzan Detva.6 8. Drustvo ien Drustvo ien je mon vidie na obr. . 6.Obr. . 6 Drustvo ien, sezna 2013/2014. Horn rad zava: Zvodn st. I. (trner), Polomsk K., ulekov P., Pauliinov Z., Gborov S., Vyletelov V., Lukov Z., Oremov V., ufliarsk D., Zvodn . (prezident klubu) Doln rad zava: Blakov P., Chebeov J., Unterfrancov N., Gondov A. (kapitn). Detva, 16.11.2013.Sezna 2013/2014 Vsledky jesenn as: Toponky Detva 12:15 (4:7) Detva Nov Zmky 17:17 (11:8) Kolrovo Detva 20:13 (10:6) Detva Martin 19:15 (11:6) Detva Lehnice 9:13 (6:6) Detva Hlohovec 14:16 (8:7)Obr. . 7 Tabuka po jesennej asti. 7 9. SWOT analza SWOT analza je nstroj strategickho plnovania pouvan na hodnotenie silnch a slabch strnok, prleitost a hrozieb, ktor spovaj v danom projekte, obchodnej prleitosti, prpadne v inej situcii, v ktorej sa nachdza organizcia so snahou uskutoni urit cie.3 SWOT analzu K Hdzan Detva je mon vidie na obr. 8.Obr. . 8 SWOT analza.Spsob financovania Financovanie klubu vychdza z toho, e klub je obianskym zdruenm a finann prostriedky na svoju innos mus zabezpeova z rznych zdrojov. Najviu as rozpotu pokrvaj dotcie z rozpotu mesta Detva.Zdroje financovania: dotcia zo strany mesta Detva 2% z dan fyzickch a prvnickch osb vlastn zdroje lensk, dobrovon vstupn sponzorstvo projekty K Hdzan Detva sa stal od sezny 2013/2014 jedinm hdzanrskym klubom vBanskobystrickom kraji. Situcia v oblasti tejto elementrnej hry na Slovensku je alarmujca. Chceme zdrazni potrebu propagcie a sponzorstva hdzanej za elom zvyovania zujmu a informovanosti ud, pretoe v opanom prpade me v budcnosti tento port vymizn z nho povedomia.3SWOT. [online] Publikovan 10.11.2013. [citovan 26.2.2014]. &lt; http://sk.wikipedia.org/wiki/SWOT &gt;.8 10. Projekty Projekt je konkrtne vypracovan nvrh, ktor vedie k splneniu danho ciea. Pomocou uskutonenia projektov mu portov organizcie ovplyvova svoj rast na trhu.Projekty K Hdzan Detva Hlavnm projektom K Hdzan Detva je Vianon turnaj hdzanrov. Mylienka turnaja sa zrodila v roku 2011, ke portov klub chcel spoji o najviac ud poas vianonch sviatkov. Prv zpas sa uskutonil 29.12.2011 medzi bvalmi hdzanrmi a hdzanrkami K Hdzan Detva. Druh ronk bol u turnajov, ktor dnes patr medzi obben v meste Detva. 29.12.2013 sa rozrili drustv z troch na tyri. Turnaj absolvovali K Hdzan Detva, bval hdzanrky, mui nad 40 rokov a mui pod 40 rokov. Medzi sebou si tak zahralo 64 hdzanrov.Obr. . 9 Vianon turnaj hdzanrov 2013.Projekt Synergia a strategick partnerstv Synergia a strategick partnerstv je nov metda, ktor sli na dosiahnutie synergickho efektu. Je zaloen na partnerstve organizci, ktor uplatuj firmy na dosahovanie spechov.4 K Hdzan Detva v sezne 2013/2014 zaal spolupracova s organizciami Netspace s.r.o. a PPS Group a.s. K Hdzan Detva dostal finann dary pre nov seznu, naopak Netspace s.r.o. a PPS Group a.s. pomocou portovho klubu propaguj svoju aktvnu innos k podpore portu v detvianskom regine.Obr. 10 Sponzor 1. 4Obr. . 11 Sponzor 2.PAPULA J., PAPULOV Z.: Strategick manament. Bratislava: Kartprint, 2009. ISBN 978-80-88870-78-49 11. Komunikan kanly K Hdzan Detva m oficilnu FAN PAGE strnku na socilnej sieti Facebook.com, pomocou ktorej pravidelne aktualizuje a informuje. Cieom klubu v budcnosti je vytvori vlastn modern internetov web schrnku.Obr. . 12 FAN PAGE K Hdzan Detva. K Hdzan Detva spolupracuje s medilnym partnerom DTonline.sk. Pomocou medilneho partnera propaguje aktulne informcie smerom k uom po cel rok.Obr. . 13 Medilny partner 1 . K Hdzan Detva spolupracuje s medilnym partnerom Detvianske noviny. Aktulne informcie v Detvianskych novinch reportuje tyrikrt do roka. Nasledovne (K Hdzan Detva pred saou, zhodnotenie jesennej asti, aktulne informcie pred jarnou asou, zhodnotenie jarnej asti).Obr. . 14 Medilny partner 2. 10 12. Vyhliadky do budcnosti K Hdzan Detva m zujem poas leta 2014 budova mlde. Stratgia Synergia a strategick partnerstv by mala smerova na koly, kde by boli vytvoren hdzanrske krky. Slovensk zvz hdzanej organizuje rone mldencke turnaje, ktor s motivciou. K vytvoreniu mldee portov klub bude potrebova finann podporu vej organizcie. Klub chce deti zauja, preto cieom bude poskytn vetko po materilnej strnke plus pridanie hodnoty vo forme starostlivosti o portovca. K tomuto cieu by mali by zapojen udia, ktor zskali kvalifikciu na Fakulte telesnej vchovy a portu Univerzity Komenskho v Bratislave.Spoluprca a kontakt Mte zaujmav ponuku pre spoluprcu s K Hdzan Detva? Dajte nm vedie! Polite nm vau zkladn predstavu aj s kontaktom na Vs a oskoro sa s vami spojme. Stratgiu Synergia a strategick partnerstv je mon komunikova na: Email:hadzana.detva@gmail.comTel. kontakt:0907 375 472 (Igor Zvodn ml. portov manar)TEME SA NA SPOLUPRCU!Obr. . 15 Euro.11</p>