แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ABI/INFROM

  • Published on
    29-May-2015

  • View
    381

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. ABI/INFORM </li></ul> <p> 2. </p> <ul><li>ABI/INFORM </li></ul> <ul><li> 1,000 HTML, Page imageText + Graphics 500 60,000 </li></ul> <p> 3. ABI/INFORM</p> <ul><li><ul><li>ABI/INFORM </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>ABI/INFORM Archive</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>ABI/INFORM Complete</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>ABI/INFORM Dateline</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>ABI/INFORM Global</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>ABI/INFORM Research</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>ABI/INFORM Select</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>ABI/INFORM Trade &amp; Industry</li></ul></li></ul></li></ul> <p> 4. ABI/INFORM(Search with ABI/INFORM) </p> <ul><li>4</li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>( Basic Search)</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>( Advanced Search)</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>( Topic Guided)</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>( Publication Search)</li></ul></li></ul></li></ul> <p> 5. </p> <ul><li>1.( Basic Search)</li></ul> <ul><li>Basic Search AND, ORAND NOT Human resource management </li></ul> <ul><li>1. </li></ul> <ul><li>2. </li></ul> <ul><li>3. </li></ul> <ul><li>4. </li></ul> <ul><li>5. </li></ul> <ul><li>6.Search </li></ul> <p>1 3 2 6 4 5 6. </p> <ul><li>2.( Advanced Search)</li></ul> <ul><li>Advanced Search Basic Search </li></ul> <ul><li>1. </li></ul> <ul><li>2. </li></ul> <ul><li>3. </li></ul> <ul><li>1 </li></ul> <ul><li>4. </li></ul> <ul><li>5.Search </li></ul> <p>1 2 3 4 5 7. </p> <ul><li>Browse List </li></ul> <ul><li>1.Advanced Search</li></ul> <ul><li>2. drop down menu Article</li></ul> <ul><li>type Link Browse article types</li></ul> <ul><li>drop down menu Browse article types</li></ul> <ul><li>pop upBrowse article type </li></ul> <ul><li> Add to search</li></ul> <p>1 2 8. </p> <ul><li>3 .( Topic Guided) Topic Guided</li></ul> <ul><li> ( Keywords)Internetcomputers &amp; internet </li></ul> <ul><li><ul><li>Topic Guide</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>-ProQuest</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>- </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>- </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 9. </p> <ul><li>1.Topic Guided</li></ul> <ul><li>2. Find Term </li></ul> <ul><li> Browse the subject directory</li></ul> <ul><li>3. View articles </li></ul> <ul><li>4. </li></ul> <p>1 2 3 4 10. </p> <ul><li>4.( Publication Search) </li></ul> <ul><li>Publication Search Publication Search ProQuest</li></ul> <ul><li>1. </li></ul> <ul><li>2.Search </li></ul> <ul><li>3. </li></ul> <ul><li>4. </li></ul> <p>1 2 3 4 11. </p> <ul><li>Search Results </li></ul> <ul><li> results </li></ul> <ul><li>1. 4.</li></ul> <ul><li>2. 5. </li></ul> <ul><li>3. </li></ul> <p>1 2 3 4 5 12. </p> <ul><li>Online Help ( </li></ul> <ul><li> )</li></ul> <ul><li>Online Help </li></ul> <ul><li>Help</li></ul> <ul><li>- </li></ul> <ul><li> Go Help Topic </li></ul> <ul><li>-Help Online</li></ul> <ul><li> Contents</li></ul> <ul><li>- Index</li></ul> <ul><li>- </li></ul> <ul><li> Glossary</li></ul>