Bogac Sie Kiedy Spisz

  • Published on
    16-Nov-2014

  • View
    366

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem:Boga si, kiedy pisz Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przezZloteMysli.pl Niniejsza publikacja moe bykopiowana,orazdowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione sjakiekolwiekzmianyw zawartoci publikacji bezpisemnejzgodywydawcy.Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 22.04.2008 Tytu: Boga si, kiedy pisz (fragemnt utworu) Tytu oryginau: Grow Rich While You Sleep Autor: Ben Sweetland Tumacz: Piotr Obmiski Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skad: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. Spis treci </li></ul><p> 2. JAK TA KSIKA POMOE CI SI WZBOGACI?.............................7 Kluczem do Twojego sukcesu jestT wj wasny twrczy umys!....................................9 Najzdrowsza z moliwych sytuacji.................................................................................13 Twoja sytuacja domowa a Twj t wrczy umys............................................................15 Jak oceniasz wasn zdolno odnoszenia sukcesw?..................................................16 Zbud si kadym zakamarkiem swej istoty!................................................................20 Jak zdefiniowaby bogactwa tego wiata?...................................................................22 Bogactwa ich interpretacja.........................................................................................29 Co zrobiby ze swym bogactwem?................................................................................29 Po co caa ta dyskusja o bogactwie?..............................................................................33 Boga si, kiedy pisz.....................................................................................................35 A co Ty teraz czujesz?.....................................................................................................41 JAK CIESZY SI SPOKOJNYM SNEM?..........................................43 Martwienie si................................................................................................................45 Zbytnie przeywanie swej pracy....................................................................................47 Zazdro o jak osob...................................................................................................48 Zawi.............................................................................................................................49 Wyrzuty sumienia..........................................................................................................50 Lenistwo..........................................................................................................................51 Nienawi........................................................................................................................53 Planowanie przyszoci..................................................................................................54 Tworzenie........................................................................................................................56 Lk przed mierci..........................................................................................................57 Jak zasypia?...................................................................................................................61 PRAWDZIWE SIEDLISKO TWOJEJ INTELIGENCJI.......................70 Umys niewiadomy a umys twrczy...........................................................................70 Nasz psychiczny generator.............................................................................................72 A co ze zdrowiem?..........................................................................................................81 Psychika to czowiek.......................................................................................................84 Czowiek jestumys em obdarzonym ciaem.................................................................88 Sia nawyku.....................................................................................................................90 Przetestuj si na negatywno.......................................................................................94 Uczy sobie gr z pozytywnego mylenia....................................................................104 Potrafi! Zrobi to! Jestem!.........................................................................................105 Poznawanie Prawdziwego Siebie.................................................................................109 Trzeba ciej pracowa na niepowodzenie ni na sukces............................................115 Prawdziwy Ty................................................................................................................120 JESTE TYM, KIM MYLISZ, E JESTE!.....................................126 Dlaczego jeste taki, jaki jeste?...................................................................................131 Twoja wana przemiana...............................................................................................134 Ostrzeenie pod adresem rodzicw..............................................................................137 3. Jeste dwa razy lepszy, ni mylisz..............................................................................142 Co by powiedzia na podwojenie swych dochodw?.................................................146 Porozmawiajmy wic o ideach.....................................................................................147 Bd szczliwy!............................................................................................................158 PIENIDZE, CZYLI MIT.................................................................160 Nie kupujemy nic poza prac.......................................................................................163 Co z wasnoci?...........................................................................................................166 Co waciwie chcesz osign?.....................................................................................170 Bogactwa sprawa wiadomoci.................................................................................175 Niewidzialna metka z cen...........................................................................................178 Zdobywanie wiadomoci bogactwa............................................................................186 Czy lubisz konkursy?....................................................................................................190 SPRAWA KONTRASTW...............................................................192 Uniknij utraty kontrastw............................................................................................194 Litowanie si nad sob.................................................................................................196 BOGA SI POD KADYM WZGLDEM KIEDY PISZ!...........201 Jak skoni Twj Twrczy Umys, by dla Ciebie pracowa?.......................................206 Twoja magiczna recepta na sukces..............................................................................215 AKCEPTACJA SUPREMACJI MYLI NAD MATERI.....................218 Jaki jestzakre s Twoich mentalnych obrazw?...........................................................223 Wadza umysu nad materi........................................................................................226 WICZENIA UMYSOWE A WICZENIA FIZYCZNE.....................231 wiczenia umysowe....................................................................................................236 Wykorzystuj swj Twrczy Umys do intelektualnej stymulacji...............................238 Rozwi w sobie zdolno koncentracji........................................................................239 Stwrz sobie wyobraone cele......................................................................................241 MYLI S OBRAZAMI, OBRAZY S WZORCAMI..........................245 Obrazy s wzorcami......................................................................................................247 Psychiczna telewizja.....................................................................................................249 Wszystko, o co prosicie................................................................................................253 wiczenia......................................................................................................................255 TWOJA MENTALNA GUMKA DO MAZANIA..................................261 wiczenia......................................................................................................................266 BUDOWANIE WIADOMOCI SUKCESU......................................274 Przepis na zbudowanie wiadomoci sukcesu............................................................277 Posiadasz ju wiadomo sukcesu!...........................................................................280 Praktyka! Praktyka! Praktyka!....................................................................................288 ODKRYWANIE PRAWA OBFITOCI.............................................289 Gdy powstrzymuje nas poczucie winy.........................................................................295 4. Jak prawdziwe jestpraw o obfitoci?...........................................................................298 Czy zamierzasz przetestowa prawo obfitoci?..........................................................302 Nie brakuje dbr!.........................................................................................................303 Czy to moe by prawda?.............................................................................................307 JU TERAZ SI BOGACISZ............................................................310 Bogactwa duchowe.......................................................................................................313 PRZYPADOCI PSYCHOSOMATYCZNE CZY S PRAWDZIWE?...317 Placebo na morsk chorob.........................................................................................322 Czy mier moe by psychosomatyczna?..................................................................323 Rozwijanie wiadomoci zdrowia................................................................................329 Panowanie nad sob.....................................................................................................346 Przezwycienie niemiaoci......................................................................................347 Magnetyczna osobowo..............................................................................................348 Psychiczna koncentracja..............................................................................................349 Dobra pami...............................................................................................................350 Umiejtno konwersacji.............................................................................................352 Spokojny sen.................................................................................................................353 Umiejtno relaksu.....................................................................................................353 Rwnowaga wewntrzna..............................................................................................355 Usunicie zmczenia....................................................................................................356 AKCENTUJ POZYTYWY................................................................358 POM SOBIE, POMAGAJC INNYM...........................................360 Rozwijaj si, kiedy pisz...............................................................................................370 PEWNE URZDZENIA, KTRE MOG CI POMC........................373 Dzieci te mog skorzysta..........................................................................................380 Ucz si przez sen jzykw.............................................................................................381 Nauka przez sen nie jestniezb dna do osignicia sukcesu......................................382 TWOJE NOWE YCIE W ZDROWIU, BOGACTWIE I SZCZCIU.....383 5. BOGA SI, KIEDY PISZ darmowy fragment kilknij po wicej str. 6 Ben Sweetland 3. Prawdziwe siedlisko Twojej inteligencji Umys niewiadomy a umys twrczyNa pocztku wieku XIX, gdy badacze ludzkiego zachowania zaczli naukowo studiowa ludzkie zachowania, stwierdzono, e umys czo- wieka jest w swym dziaaniu dwoisty. Cz tego umysu znajdujca si poniej poziomu wiadomoci zostaa nazwana podwiado- moci. Sdzono wtedy, e umys wiadomy, ze sw zdolnoci my- lenia, planowania, przewidywania, bdzie umysem niejako panu- jcym, a ten drugi bdzie mu suy. Byo to bardzo dalekie od praw- dy.Jak si wkrtce dowiesz, to umys podwiadomy jest prawdziwym siedliskiem inteligencji i mocy. Nikt jeszcze nie mia tyle inteligencji wiadomie, ile kady z nas posiada jej niewiadomie!Przedrostek pod-, wiadomo, oznacza, e co znajduje si niej i naj- prawdopodobniej jest ze swej istoty nisze, gorsze, sabsze. To samo dotyczy przedrostka sub-, pochodzcego z aciny i uywanego choby w angielskiej nazwie podwiadomoci subconscience. Czemu wic, skoro podwiadomy umys jest siedliskiem inteligencji, nazywamy go podwiadomym?Nasze myli i dziaania s cay czas prowadzone przez umys pod- wiadomy niezalenie od tego, czy prowadzeni jestemy do suk- cesu i szczcia, czy te do poraki i rozpaczy.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Ben Sweetland 6. BOGA SI, KIEDY PISZ darmowy fragment kilknij po wicej str. 7 Ben Sweetland Kiedy tylko wyrobimy w sobie nastawienie odpowiednie do odno- szenia sukcesw, nasza podwiadomo bdzie nas wioda w my- lach i dziaaniach do sukcesu i szczcia. Jeli za tak jest, to czy nie zgodzisz si, i nazwa Twrczy Umys byaby bardziej odpowied- nia? Z pewnoci te tak uwaasz, wic od tej strony za kadym ra- zem, gdy wspomn o Twrczym Umyle, mam na myli to, co przed- tem nazywalimy podwiadomoci.Nasz psychiczny generatorOto bardzo uproszczony model Twrczego Umysu i jego relacji ze wiadomoci. Bdzie to ten sam opis, ktry przedstawiem w nowo- jorskim radiu w roku 1930, a ktry zmary ju Alfred Adler 1 uzna za najlepszy opis podwiadomoci, jaki kiedykolwiek sysza.Jako porwnania uyjemy duej fabryki. Kada wielka firma, jak z pewnoci wiesz, ma swego prezesa zarzdu i dyrektora zarzdza- jcego. Ma te oczywicie wielu pracownikw redniego szczebla: wiceprezesw, sekretarzy, ksigowych itd. Dla uproszczenia uwzgl- dnimy jedynie prezesa zarzdu i dyrektora zarzdzajcego.Przyjmijmy, e to jest fi...</p>