De Cuong Thuc Hanh Mang May Tinh

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mang May Tinh

Text of De Cuong Thuc Hanh Mang May Tinh

  • 1. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 TRNG I HC CN TH CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM KHOA CNG NGH THNG TIN c lp - T do - Hnh phc B MN HTMT & TT *** CNG CHI TIT Mn hc: THC HNH MNG MY TNH M mn hc: TH427 S n v hc trnh: 01 Hc k p dng: Hc k I - Nm hc 2008-2009 i tng hc: K s tin hc, C nhn L tin Ton tin ( cng mn hc ca nhng nm hc trc u khng cn gi tr trong hc k ny) A. TM TT NI DUNG V MC TIU CA MN HC Mc ch: Mn hc ny nhm trang b cho ngi hc cc kin thc c bn v qun tr mng Windows 2000, bao gm cc ni dung sau: Qun tr mng ngang hng vi cc my tnh ci t Windows 2000 Professional Qun tr mng theo m hnh Min vi Active Directory trn Windows 2000 Server Yu cu: Sau khi thc tp ngi hc phi c c nhng kh nng sau: Trnh by c c im ca cc h iu hnh thuc h MS-Windows Trnh by c kin trc ca h iu hnh Windows 2000 Trnh by c nhng im mi ca Windows 2000 so vi cc h iu hnh trc Trnh by c s khc bit gia hai m hnh mng Workgroup v Domain Qun tr c h iu hnh windows 2000 Professional nhng kha cnh sau: o Bit cch thay i tn my tnh, tn nhm, a ch IP ca my tnh o Phn bit c nhng nhm ngi dng khc nhau ca h thng o To ti khon ngi dng mi o Thay i thng tin v ngi dng o t li mt khu mi cho mt ngi dng o To cc nhm ngi dng mi v thay i thnh vin ca cc nhm ngi dng o Trnh by c cc loi quyn khc nhau trn h thng tp tin NTFS o Bit cch phn quyn trn tp tin hay th mc cho nhng ngi dng khc nhau o Trnh by c cc quyn chia s tp tin o Bit cch chia s tp tin theo nhng quyn truy cp khc nhau o Tm kim v truy cp c cc ti nguyn c chia s trn mng o Phn bit c s khc bit gia Quyn trn h thng tp tin v quyn chia s tp tin Ci t v qun tr c dch v tn min (DNS), bo gm cc ni dung c th sau: o Trnh by c m hnh hot ng, cch thc t chc ca dch v DNS. o Ci t dch v DNS trn Windows 2000 Server o To c Domain theo nhng yu cu khc nhau o t tn min cho cc my tnh o Cu hnh my trm s dng mt DNS server Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 1
  • 2. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 o Tm kim my tnh theo tn min Ci t v qun tr min trn Windows 2000 Server, gm cc ni dung c th sau: o Ci t c dch v Active Directory o a cc my tnh trm vo min o Thit lp v qun l ngi dng v nhm ngi dng trong min o Chia s ti nguyn trn my phc v o S dng ti nguyn chia s trong min t cc my trm o To th mc ngi dng (Home Directory) o Hin th cc s kin o Kim tra h thng B. MN TIN QUYT: Mng my tnh C. PHNG PHP GING DY Sinh vin t c l thuyt c lin quan n phn thc hnh. Cc bui thc hnh c thit k theo nhng ch ring v th sinh vin phi i ng bui. Sinh vin phi c v chun b trc cc cng vic phi lm theo yu cu ca tng bui. D. HNH THC NH GI - Thi thc hnh: 10 im E. TI LIU THAM KHO 1. Phm Th Bo, Phng Lan, Microsoft Windows 2000 Ci t & Qun tr, Nh xut bn mi c mau 2. Phm Th Bo, Phng Lan, Microsoft Windows 2000 Ci t & Qun tr, Nh xut bn mi c mau, n bn dnh cho sinh vin 3. [Ng B Hng, Phm Th Phi], Gio trnh Mng my tnh, Khoa CNTT, 2005 F. CNG CHI TIT Bui Ch Bi 1 Mng ngang hng vi Windows 2000 1 -> 6 2 Ci t Active Directory 7 -> 9 3 Qun tr ngi dng trong min 10 -> 14 4 Chnh sch an ton trong min 15 -> 18 5 Chia s ti nguyn trong min v home directory 19->25, Bi 22 v 23 lm thm 6 Theo di h thng 26 -> 33 (Xem chi tit cc bi thc tp trang tip theo) Cn b bin son Ng B Hng Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 2
  • 3. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 YU CU THC HNH Bui 1: Mng ngang hng vi Windows 2000 Bi 1: i tn my tnh, tn nhm, a ch IP ca my tnh - Khi ng h iu hnh Windows 2000 Professional - Nhp t hp phm Ctrl-Alt-Del ng nhp vo my vi ti khon ngi qun tr: User Name: Administrator Password: - Nhp chut phi ln biu tng My Computer Chn Properties Chn Network Identification Chn Properties m ca s Indentification Changes cho php thay i thng tin v Tn (Computer Name) v tn Min (Domain) hay Tn nhm (Workgroup): Hy i tn my thnh: PZZMX, Vi ZZ l s hiu ca phng m bn ang thc tp, X l s th t ca my tnh trong phng . V d bn ang ngi my s 10 phng P3.2 th tn my ca bn s l: P32M10 i tn nhm (Workgroup) thnh: NhomN, vi N l s th t nhm thc tp ca bn - Chn Menu Start Settings Control Panel Network and Dial-up Connections Local Area Connection Properties Internet Protocol Properties m ca s cu hnh a ch IP cho my tnh: t a ch IP ca my l: 192.168.N.X, Vi N l s th t ca nhm thc hnh ca bn, X l s th t ca my tnh bn ang ngi. V d bn thuc nhm 2 v ang ngi my s 10, khi s t a ch IP l 192.168.2.10 Bi 2: To ti khon cc b - ng nhp vo my tnh Windows 2000 Professional vi ti khon Administrator. - Chn Menu Start Settings Control Panel Administration Tools Computer Management m ca s Computer Management cho php qun tr my tnh hin ti: M th mc System Tools Local User and Groups Users: Lit k danh sch nhng ngi dng ang c trong h thng. Nhp chut phi ln th mc Users Chn New m ca s New User cho php to ngi dng mi Gi s bn tn l Nguyn Thnh Tht, hy to ti khon cho bn vi cc thng tin sau: User name: ntthat Full name: Nguyen Thanh That Description: Sinh vien thuc tap Password: L thnh vin ca nhm Administrator (Chn th Member of) - Logoff ra khi h thng (Chn Start Shutdown Log off ...) - ng nhp li vi ti khon: ntthat va c to - To thm hai ti khon mi: Ti khon c tn user thuc nhm Users Ti khon superman thuc nhm Power Users Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 3
  • 4. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 - Ln lt ng nhp vo h thng bng cc ti khon user v superman. Mi ln ng nhp thc hin vic sa i gi h thng. Ghi nhn li trng hp no thnh cng, trng hp no tht bi. Bi 3: Thay i thng tin v ti khon - ng nhp vo my Windows 2000 Professional bng ti khon Administrator - M ca s Computer management M th mc Users. Nhp chn ln ti khon user to: Nhp chut phi ln ngi dng user Chn Set password t li mt khu mi cho ngi dng ny. Thay i Full Name ca ngi dng superman thnh Nguoi Sieu Dang v t thuc tnh yu cu ngi superman phi thay i mt khu k t ln ng nhp k tip Ln lt ng nhp vo h thng bng cc ti khon user v superman. Bi 4: Qun tr nhm cc b - ng nhp vo my Windows 2000 Professional bng ti khon Administrator - M ca s Computer Management cho php qun tr my tnh hin ti: M th mc System Tools Local User and Groups Group: Hy lit k cc nhm ang c trong h thng Lit k tn cc thnh vin ca nhm Administrators Nhp chut phi ln th mc Group Chn New Group m ca s New Group cho php to mt nhm mi: Hy to nhm c tn SinhVien v a cc ti khon to Bi 2 lm thnh vin ca nhm ny. Bi 5: Quyn trn h thng tp tin NTFS - ng nhp vo my Windows 2000 Professional bng ti khon Administrator - To th mc D:NhomN , vi N l s th t nhm thc tp ca bn - Nhp chut phi ln th mc D:NhomN Properties Security m ca s cho php thng tin v quyn trn th mc ny: Hy cho bit ngi dng v nhm ngi dng no c quyn g trn th mc D:NhomN B du chn trn tuy chn Allow inheritable from parent to propagate to this object v chn Copy loi b cc quyn tha hng t th mc cha. Loi b nhm Everyone ra khi danh sch nhm c quyn trn th mc D:NhomN. Trn th mc D:NhomN: Cho superman c quyn Modify, Write, Read & Execute, List folder content Administrator c quyn Full Control - Ln lt ng nhp vo h thng bng cc ti khon user, superman. Mi ln ng nhp thc hin vic to mt th mc con bt k trong th mc D:NhomN. Ghi nhn li trng hp thnh cng v trng hp tht bi. - ng nhp tr li bng ti khon Administrator - Trn th mc D:NhomN phn thm cho nhm SinhVien to Bi 4 quyn Write, Read & Execute, - ng nhp tr li bng ti khon user. To mt th mc con trong th mc D:NhomN. Ghi nhn li kt qu thnh cng hay tht bi. Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 4
  • 5. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 Bi 6: Chia s d liu - ng nhp vo Windows 2000 Professional bng ti khon Ad