De Cuong Thuc Hanh Mang May Tinh

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    10.753

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mang May Tinh

Transcript

<ul><li> 1. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 TRNG I HC CN TH CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM KHOA CNG NGH THNG TIN c lp - T do - Hnh phc B MN HTMT &amp; TT *** CNG CHI TIT Mn hc: THC HNH MNG MY TNH M mn hc: TH427 S n v hc trnh: 01 Hc k p dng: Hc k I - Nm hc 2008-2009 i tng hc: K s tin hc, C nhn L tin Ton tin ( cng mn hc ca nhng nm hc trc u khng cn gi tr trong hc k ny) A. TM TT NI DUNG V MC TIU CA MN HC Mc ch: Mn hc ny nhm trang b cho ngi hc cc kin thc c bn v qun tr mng Windows 2000, bao gm cc ni dung sau: Qun tr mng ngang hng vi cc my tnh ci t Windows 2000 Professional Qun tr mng theo m hnh Min vi Active Directory trn Windows 2000 Server Yu cu: Sau khi thc tp ngi hc phi c c nhng kh nng sau: Trnh by c c im ca cc h iu hnh thuc h MS-Windows Trnh by c kin trc ca h iu hnh Windows 2000 Trnh by c nhng im mi ca Windows 2000 so vi cc h iu hnh trc Trnh by c s khc bit gia hai m hnh mng Workgroup v Domain Qun tr c h iu hnh windows 2000 Professional nhng kha cnh sau: o Bit cch thay i tn my tnh, tn nhm, a ch IP ca my tnh o Phn bit c nhng nhm ngi dng khc nhau ca h thng o To ti khon ngi dng mi o Thay i thng tin v ngi dng o t li mt khu mi cho mt ngi dng o To cc nhm ngi dng mi v thay i thnh vin ca cc nhm ngi dng o Trnh by c cc loi quyn khc nhau trn h thng tp tin NTFS o Bit cch phn quyn trn tp tin hay th mc cho nhng ngi dng khc nhau o Trnh by c cc quyn chia s tp tin o Bit cch chia s tp tin theo nhng quyn truy cp khc nhau o Tm kim v truy cp c cc ti nguyn c chia s trn mng o Phn bit c s khc bit gia Quyn trn h thng tp tin v quyn chia s tp tin Ci t v qun tr c dch v tn min (DNS), bo gm cc ni dung c th sau: o Trnh by c m hnh hot ng, cch thc t chc ca dch v DNS. o Ci t dch v DNS trn Windows 2000 Server o To c Domain theo nhng yu cu khc nhau o t tn min cho cc my tnh o Cu hnh my trm s dng mt DNS server Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 1 </li> <li> 2. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 o Tm kim my tnh theo tn min Ci t v qun tr min trn Windows 2000 Server, gm cc ni dung c th sau: o Ci t c dch v Active Directory o a cc my tnh trm vo min o Thit lp v qun l ngi dng v nhm ngi dng trong min o Chia s ti nguyn trn my phc v o S dng ti nguyn chia s trong min t cc my trm o To th mc ngi dng (Home Directory) o Hin th cc s kin o Kim tra h thng B. MN TIN QUYT: Mng my tnh C. PHNG PHP GING DY Sinh vin t c l thuyt c lin quan n phn thc hnh. Cc bui thc hnh c thit k theo nhng ch ring v th sinh vin phi i ng bui. Sinh vin phi c v chun b trc cc cng vic phi lm theo yu cu ca tng bui. D. HNH THC NH GI - Thi thc hnh: 10 im E. TI LIU THAM KHO 1. Phm Th Bo, Phng Lan, Microsoft Windows 2000 Ci t &amp; Qun tr, Nh xut bn mi c mau 2. Phm Th Bo, Phng Lan, Microsoft Windows 2000 Ci t &amp; Qun tr, Nh xut bn mi c mau, n bn dnh cho sinh vin 3. [Ng B Hng, Phm Th Phi], Gio trnh Mng my tnh, Khoa CNTT, 2005 F. CNG CHI TIT Bui Ch Bi 1 Mng ngang hng vi Windows 2000 1 -&gt; 6 2 Ci t Active Directory 7 -&gt; 9 3 Qun tr ngi dng trong min 10 -&gt; 14 4 Chnh sch an ton trong min 15 -&gt; 18 5 Chia s ti nguyn trong min v home directory 19-&gt;25, Bi 22 v 23 lm thm 6 Theo di h thng 26 -&gt; 33 (Xem chi tit cc bi thc tp trang tip theo) Cn b bin son Ng B Hng Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 2 </li> <li> 3. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 YU CU THC HNH Bui 1: Mng ngang hng vi Windows 2000 Bi 1: i tn my tnh, tn nhm, a ch IP ca my tnh - Khi ng h iu hnh Windows 2000 Professional - Nhp t hp phm Ctrl-Alt-Del ng nhp vo my vi ti khon ngi qun tr: User Name: Administrator Password: - Nhp chut phi ln biu tng My Computer Chn Properties Chn Network Identification Chn Properties m ca s Indentification Changes cho php thay i thng tin v Tn (Computer Name) v tn Min (Domain) hay Tn nhm (Workgroup): Hy i tn my thnh: PZZMX, Vi ZZ l s hiu ca phng m bn ang thc tp, X l s th t ca my tnh trong phng . V d bn ang ngi my s 10 phng P3.2 th tn my ca bn s l: P32M10 i tn nhm (Workgroup) thnh: NhomN, vi N l s th t nhm thc tp ca bn - Chn Menu Start Settings Control Panel Network and Dial-up Connections Local Area Connection Properties Internet Protocol Properties m ca s cu hnh a ch IP cho my tnh: t a ch IP ca my l: 192.168.N.X, Vi N l s th t ca nhm thc hnh ca bn, X l s th t ca my tnh bn ang ngi. V d bn thuc nhm 2 v ang ngi my s 10, khi s t a ch IP l 192.168.2.10 Bi 2: To ti khon cc b - ng nhp vo my tnh Windows 2000 Professional vi ti khon Administrator. - Chn Menu Start Settings Control Panel Administration Tools Computer Management m ca s Computer Management cho php qun tr my tnh hin ti: M th mc System Tools Local User and Groups Users: Lit k danh sch nhng ngi dng ang c trong h thng. Nhp chut phi ln th mc Users Chn New m ca s New User cho php to ngi dng mi Gi s bn tn l Nguyn Thnh Tht, hy to ti khon cho bn vi cc thng tin sau: User name: ntthat Full name: Nguyen Thanh That Description: Sinh vien thuc tap Password: L thnh vin ca nhm Administrator (Chn th Member of) - Logoff ra khi h thng (Chn Start Shutdown Log off ...) - ng nhp li vi ti khon: ntthat va c to - To thm hai ti khon mi: Ti khon c tn user thuc nhm Users Ti khon superman thuc nhm Power Users Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 3 </li> <li> 4. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 - Ln lt ng nhp vo h thng bng cc ti khon user v superman. Mi ln ng nhp thc hin vic sa i gi h thng. Ghi nhn li trng hp no thnh cng, trng hp no tht bi. Bi 3: Thay i thng tin v ti khon - ng nhp vo my Windows 2000 Professional bng ti khon Administrator - M ca s Computer management M th mc Users. Nhp chn ln ti khon user to: Nhp chut phi ln ngi dng user Chn Set password t li mt khu mi cho ngi dng ny. Thay i Full Name ca ngi dng superman thnh Nguoi Sieu Dang v t thuc tnh yu cu ngi superman phi thay i mt khu k t ln ng nhp k tip Ln lt ng nhp vo h thng bng cc ti khon user v superman. Bi 4: Qun tr nhm cc b - ng nhp vo my Windows 2000 Professional bng ti khon Administrator - M ca s Computer Management cho php qun tr my tnh hin ti: M th mc System Tools Local User and Groups Group: Hy lit k cc nhm ang c trong h thng Lit k tn cc thnh vin ca nhm Administrators Nhp chut phi ln th mc Group Chn New Group m ca s New Group cho php to mt nhm mi: Hy to nhm c tn SinhVien v a cc ti khon to Bi 2 lm thnh vin ca nhm ny. Bi 5: Quyn trn h thng tp tin NTFS - ng nhp vo my Windows 2000 Professional bng ti khon Administrator - To th mc D:NhomN , vi N l s th t nhm thc tp ca bn - Nhp chut phi ln th mc D:NhomN Properties Security m ca s cho php thng tin v quyn trn th mc ny: Hy cho bit ngi dng v nhm ngi dng no c quyn g trn th mc D:NhomN B du chn trn tuy chn Allow inheritable from parent to propagate to this object v chn Copy loi b cc quyn tha hng t th mc cha. Loi b nhm Everyone ra khi danh sch nhm c quyn trn th mc D:NhomN. Trn th mc D:NhomN: Cho superman c quyn Modify, Write, Read &amp; Execute, List folder content Administrator c quyn Full Control - Ln lt ng nhp vo h thng bng cc ti khon user, superman. Mi ln ng nhp thc hin vic to mt th mc con bt k trong th mc D:NhomN. Ghi nhn li trng hp thnh cng v trng hp tht bi. - ng nhp tr li bng ti khon Administrator - Trn th mc D:NhomN phn thm cho nhm SinhVien to Bi 4 quyn Write, Read &amp; Execute, - ng nhp tr li bng ti khon user. To mt th mc con trong th mc D:NhomN. Ghi nhn li kt qu thnh cng hay tht bi. Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 4 </li> <li> 5. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 Bi 6: Chia s d liu - ng nhp vo Windows 2000 Professional bng ti khon Administrator - To th cc th mc D:NhomNpublic, D:NhomNsofts, D:NhomNSinhVien, D:NhomNsuperman - Chia s cc th mc trn nh sau: Th mc Ngui/N hm ngi D:Nhom Everyone Npublic D:Nhom Everyone Nsofts superman D:Nhom SinhVien NSinhVi en D:Nhom superman Nsuperm an ( HD: chia s mt th mc nhp chut phi ln th mc chn Sharing Chn Share this folder. Nhp tn m th mc ny s c nhn thy t cc my khc trong Share name. Chn Permissions phn quyn chia s cho th mc ny) - Ln lt ng nhp vo my tnh vi cc ti khon user, superman. Mi ln nh th truy xut n 4 th mc c chia s trn my ca bn l public, softs, SinhVien, superman v thc hin vic to th mc con trong cc th mc ny. Ghi nhn li trng hp thnh cng v trng hp tht bi. - Lu : Truy cp n 4 th mc c chia s ny bng tin ch : My Network Places. Bui 2: Ci t DNS v Active Directory Bi 7: Ci t v cu hnh dch v DNS - Yu cu: Hai sinh vin ngi cnh nhau kt hp li thnh mt cp, mt my tnh khi ng Windows 2000 Server, mt my tnh khi ng Windows 2000 Professional. - ng nhp vo Windows 2000 Server vi ti khon Administrator - i tn my tnh v a ch IP ca server theo qui tc ca bi s 1 - Ci t dch v DNS (Tham kho ti liu chi tit) - To Domain theo nguyn tc sau: Kiu: Standard Primary Forward Domain: XY.nhomN.cit, vi X v Y l s hiu ca hai my tnh to thnh cp. Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 5 </li> <li> 6. Qun tr mng Microsoft Windows 2000 - v1 Thm vo tn my tnh cho hai my tnh trong cp ca bn v cc my tnh khc - ng nhp vo Windows 2000 Professional trn my tnh cn li vi ti khon Administrator Khai bo s dng DNS server va ci t Ping n mt trong nhng my tnh c t tn trong min Bi 8: Ci t Active Directory - ng nhp vo Windows 2000 Server vi ti khon Administrator. - Ci t Active Directory cho Domain to Bi 7. Start run dcpromo (Tham kho ti liu chi tit) - Thc thi chng trnh Active Directory Users And Computer: Click Start, ProgramsAdministrative Tools Active Directory Users and Computers Kho st cy th mc Active Directory Users And Computers, lit k cc thnh phn ang c trong cy th mc ny - a my tnh Windows 2000 Professional vo min va to: ng nhp vo Windows 2000 professional mun a vo min bng ti khon Administrator Nhp chut phi ln biu tng My Computer Chn Properties Chn Network Identification Chn Properties m ca s Indentification Chn Domain, nhp tn ca Min mun a my tnh vo (tn min theo kiu c). Nhp ti khon mt khu ca ngi dng trong Min c quyn a my tnh vo min. Trong trng hp ny hy nhp ti khon Administrator ca min. - Trn Windows 2000 Server, tm li my tnh Windows 2000 Profession va a vo min trn cy th mc Active Directory Users And Computer; trong th mc Computer Bi 9: Kho st cy th mc AD Trong bi hc ny bn s s dng AD hin th cc thit c mc nh trn cc ti khon ngi dng mi c to ra. Bn s to mt s cc n v t chc (OU Organization Unit). Mt n v t chc ng vai tr nh mt ni cha ng cc i tng nh ngi dng chng hn. 1. ng nhp vo Windows 2000 Server vi ti khon Administrator 2. Click Start, ProgramsAdministrative Tools Active Directory Users and Computers. 3. Double-click the Builtin object. Cho bit tn cc nhm mc nh v kiu ca chng? 4. Double-click the Administrators group, Chn th Member. Ai l thnh vin ca nhm Administrators? 5. Double-click ln nhm Users. Click ln th Managed By. Click Change. Mt danh sch cc ti khon c lit k. iu ny c ngha l bn c th gn quyn qun tr ln mt nhm. Click Cancel. 7. Click ln biu tng ca Min chn n. 8. Click chut phi ln i tng Users v chn Properties. Ghi nhn li cc thng tin hin th. Click Cancel. 9. Click chut phi ln i tng Users v chn View, Advanced Features. 10 Click chut phi ln i tng Users v chn Properties. Chn th Security. Ghi nhn li ngi no c quyn g trn i tng Users ny. Ng B Hng Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th 6 </li> <li> 7. Qun tr mng M...</li></ul>