Introduction to HK Wifi Marketing System

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  114

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • GII THIU VHK WIFI MARKETING

  Thng 10/2015

 • NI DUNG

  1. Tng quan

  2. Li ch ca Wifi Marketing

  3. Gii thiu HKWifi Marketing

  4. Dng sn phm HKWifi Series4. Dng sn phm HKWifi Series

  5. H thng qun tr HKWifi System Manager

  6. Gii php ng dng

  7. Bng so snh vi cc gii php khc

  8. Lin h

 • 1. TNG QUAN

 • BNG THNG K TNG QUAN

 • XU TH TH TRNG

  Online Marketing ang pht trin v tr thnh xu thtt yu hin nay in hnh nh: Banner Ads, Google Ads, Email Marketing, Social Media Marketing

  Tuy nhin, mt s hn ch ca nhng gii phpny:ny:

  Cc doanh nghip nh, h kinh doanh nh lkhng c mt cng c tip th hu hiu, r tin, tc thi n nhng khch hng ang mua smhoc hin din mt khu vc nht nh.

  Cc thng tin tip th khng th lan ta trong cngng mt khu vc nht nh.

 • XU TH TH TRNG

  Khch hng thng nhn c nhiu thng tin tip th t rt nhiu knh nhng h khng c mtcng c qun l v lu tr cc thng tin .

  Ngi tip th khng c mt cng c thng k, olng hiu qu ca vic tip th qua mt s thnglng hiu qu ca vic tip th qua mt s thngtin quan trng nh mc v mt lan tathng tin trong mt khu vc a l nht nh, sngi nhn c thng tin tip th, s ngi xem thng tin tip th.

  => Wifi Marketing xut hin v gii quyt cton b nhng vn trn.

 • XU TH TH TRNG

  Lnh vc qung co ang tin dn ti qung co tng tc v tng tc 2 chiu l im rt mnh ca h thng Wifi Marketing nh kh nng ch ng yu cu ngi dng tng tc kt ni v s dng Wifi.

  Wifi Marketing l hnh thc Marketing sng to, thng Wifi Marketing l hnh thc Marketing sng to, thng mnh v rt nhiu u im.

 • 2. LI CH CA WIFI MARKETING

 • LI CH CA WIFI MARKETING

  To du n v thng hiu trong tm tr cakhch hng.

  Qung co cho sn phm, dch v.

  Thu thp v phn tch thng tin ca khchhng phc v cng tc chm sc, tip thhng phc v cng tc chm sc, tip thhu bn hng.

  Li cun, thu ht thm khch hng

  Qung co sn phm & dch v ca bn lnmng x hi (Social Network) vi tnh lan taqung co cao.

 • 3. GII THIU HKWIFI MARKETING

 • GII THIU HKWIFI MARKETINGM t hot ng

 • U IM V LI CH

  H thng Wifi Marketing / Social Wifi Marketing ph hp vinhiu khch hng t mt im ti cc chui ca hng, doanhnghip c nhiu a im, hay cc nh cung cp dch v vichi ph u t thp.

  D dng trin khai v qun l ngay c mi ngi dng thngthng cng c th cu hnh c.thng cng c th cu hnh c.

  c xy dng da trn nn tng in ton m my (Cloud).

  Trang cho mang thng hiu ring ca khch hng, cng ngh thch ng phu hp vi nhiu loi thit b ca khch hng: Laptop, Tablet, Mobile.

  a phng thc ng nhp s dng Wifi: Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Youtube Clip, form thng tin, Text Match, Kt ningay.. .

 • U IM V LI CH

  B ng dng truyn thng v qung co li cun: banner qung co, Slider, popup, mu thu thp thngtin, thu thp kin va trng cu kin vi giao dinko th ty bin, Cng c phiu gim gi (E-Coupon), tng tc mng x hi Facebook v ti khon email.

  H thng qun tr tp trung v gim st h thng Wifi H thng qun tr tp trung v gim st h thng Wifi(Wireless Controller) v qun tr ni dung cho cc mhnh ln.

  H thng bo co thng tin mnh m. Tng thch nhiu thit b phn cng c bn rng

  ri trn th trng. M hnh trin khai linh hot.

 • M HNH TRIN KHAI

  M hnh linh hot t ca cc c lp cho ncc h thng ln nhiu im tri rng trn ccvng a l khc nhau.

  Hai m hnh trin khai c bn: Hai m hnh trin khai c bn:

  + M hnh c lp (Standalone)

  + M hnh chui.

 • M HNH TRIN KHAI

  M hnh c lp (Standalone):

  + ng dng ph bin v c nhiu ngiquan tm nht c thit k dnh cho ccqun caf, ca hng, nh hng n ung... cqun caf, ca hng, nh hng n ung... clp ch c 01 a im.

  + S dng cc tnh nng c bn tch hp sntrn thit b HKWifi.

  + Trin khai rt n gin, chi ph trin khai thp.

 • 6.1. M HNH TRIN KHAI

  M hnh c lp:

 • M HNH TRIN KHAI

  M hnh chui:

  ng dng ph bin cho cc chui ca hng ca im khc nhau.

  Min ph s dng cc tnh nng cao cp caHKWifi trn h thng my ch.HKWifi trn h thng my ch.

  Qun tr ni dung tp trung thng qua HKWifiSystem Manager.

  Qun tr v gim st tp trung h thng WifiHKWifi System Manager.

 • M HNH TRIN KHAI

  M hnh chui:

 • 4. SN PHM IN HNH

 • SN PHM CA CHNG TI

  Hai nhm sn phm in hnh ca HKWifi:

  1. Dng sn phm HKWifi Series vi y cc tnh nng u vit ca gii php WifiMarketing.Marketing.

  2. H thng qun tr v bo co tp trungHKWifi System Manager.

 • 4.1. DNG SN PHM HKWIFI

 • 1. DNG SN PHM HKWIFI

  Dng sn phm HKWifi Series vi y cctnh nng u vit ca gii php Wifi Marketing.

  Hot ng c lp, ngi s dng c tonquyn s dng v trin khai Wifi Marketing mquyn s dng v trin khai Wifi Marketing mkhng cn tr thm bt k chi ph no khc.

  Cc phn cng ca cc hng uy tn trn thgii nh: TP-Link, Buffalo, Engenius

 • 1. DNG SN PHM HKWIFI

  1. Thit b HKWIFI T4300 Phn cng hng TP-Link

  Tc CPU: 560MHz

  B nh RAM: 128MB

  4x1 GigE LAN, 01 GigE WAN 4x1 GigE LAN, 01 GigE WAN

  B nh Flash: 8 MB

  Multi SSID

  Bng tn kp: 2.4GHz/5GHz

  H tr 802.1q VLAN

  Hotspot Gateway h tr ln ti 60-80 ngi truy cp ngthi.

 • 2. Thit b HKWIFI B300: Phn cng ca hng Buffalo- Nht Bn Tc CPU: 680MHz B nh RAM: 128MB 4x1 GigE LAN, 01 GigE WAN

  1. DNG SN PHM HKWIFI

  4x1 GigE LAN, 01 GigE WAN B nh Flash: 32 MB Multi SSID Bng tn kp: 2.4GHz/5GHz H tr 802.1q VLAN Hotspot Gateway h tr ln ti 80-100 ngi truy

  cp ng thi.

 • 3. Thit b HKWIFI E900 Phn cng hng Engenius Tc CPU: 720MHz B nh RAM: 128MB 4x1 GigE LAN, 01 GigE WAN

  1. DNG SN PHM HKWIFI

  4x1 GigE LAN, 01 GigE WAN B nh Flash: 16 MB Multi SSID Bng tn kp: 2.4GHz/5GHz H tr 802.1q VLAN Hotspot Gateway h tr ln ti 100 ngi truy cp

  ng thi.

 • 4. Thit b HKWIFI E1750: Phn cng hng Engenius Tc CPU: 720 MHz B nh RAM: 256 MB 4x1 GigE LAN, 01 GigE WAN

  1. DNG SN PHM HKWIFI

  4x1 GigE LAN, 01 GigE WAN B nh Flash: 16 MB Multi SSID Bng tn kp: 2.4GHz/5GHz H tr 802.1q VLAN Hotspot Gateway h tr ln ti 120 ngi truy cp

  ng thi.

 • 5. Thit b HKWIFI UAP PRO: Phn cng hng Ubiquiti Tc CPU: 560 MHz B nh RAM: 128 MB 2x1 GigE LAN

  1. DNG SN PHM HKWIFI

  2x1 GigE LAN B nh Flash: 16 MB Multi SSID, 2.4 Ghz v 5 Ghz Vng ph sng: bn knh 120m (khng che chn) H tr 802.1q VLAN Hotspot Gateway h tr ln ti 120 users ng thi,

  Wifi h tr 60-80 users ng thi.

 • 6. Thit b HKWIFI UAP: Phn cng hng Ubiquiti Tc CPU: 400 Mhz B nh RAM: 64 MB 01 x GigE LAN

  1. DNG SN PHM HKWIFI

  01 x GigE LAN B nh Flash: 8 MB Multi SSID, 2.4 Ghz Vng ph sng: bn knh 120m (khng che chn) H tr 802.1q VLAN Wifi v Hotspot Gateway h tr ln ti h tr 50-60

  users ng thi.

 • 5. H THNG QUN TR TP TRUNG HKWIFI SYSTEM MANAGER

 • TNH NNG CHNH

  1. Qun tr v phn quyn ngi dng

  2. Qun tr h thng thit b (HKWifi Series)

  3. Qun tr ni dung v qung co tp trung(CMS).(CMS).

  4. H thng bo co v phn tch.

 • TNH NNG CHNH

 • 1. Qun tr v phn quyn

  Nhm qun tr h thng (Administrator Groups)

  Nhm ngi dng (Customers Group) lkhch hng s dng gii php HKWifi. Bnkhch hng s dng gii php HKWifi. Bnthn cc users trong nhm ny c th to ccuser cp 2 phn quyn v giao nhim vtheo cc chc nng qun tr.

 • 2. Qun tr h thng

  Qun tr tp trung h thng HKWifi Marketing AP: thay v cu hnhbng tay tng thit b.

  Gim st t xa cc thit b HKWifi Marketing AP trin khai mi aim.

  Nn tng Cloud: khng cn thit phi u t cc thit b qun l phncng t tin.cng t tin.

  Gim st theo thi gian thc tnh trng mng, thit b HKWifi, tnhtrng ngi dng kt ni v cnh bo qua email khi HKWIFI AP khi bdown.

  t theo s , t chc nhm v qun l mi nhm / v tr c lp.

  Thay i mt khu qun tr, radio mode (802.1b/g/n), radio channel, IP settings, khi ng li thit b.

  Thay i SSID Profiles v mt khu cho nhiu HKWifi AP ti mt thiim.

 • 3. Qun tr ni dung v qung cotp trung (CMS).

  Qun tr ni dung tp trung linh hot:

  Ni dung bi vit, tin ni bt, slide, banner, popup.

  Cc cng c qung co v truyn thng: mu thu thp thng tin, Trng cu kin, phiu gim gi

  Phn cp ni dung theo tng khu vc a l, thng hiu Phn cp ni dung theo tng khu vc a l, thng hiusn phm, gian hng, thit b v chin dch qung co.

  Qun tr gian hng v giao din gian hng.

  Qun tr cc phng thc ng nhp Wifi.

  Qun tr chin dch qung co theo tng khu vc, cahng, thng hiu

 • 4. H thng bo co v phn tch

  Social Dashboard D liu tng hp v ngi dng: top users, new users, returning users,

  mc tng trng.

  Bng bo co thng k theo a im/ khu vc, theo ngy/ thng/ nm.

  Thng k theo phng thc ng nhp, theo Facebook Likes v check-in, tui v gii tnh ...

  Wifi Users Dashboard Wifi Users Dashboard Thng k s lng kt ni wifi theo tng a im v khu vc, theo khong

  thi gian

  Thng k tnh trng mng, thit b HKWifi v IP/ Mac Address ca tng ktni, h iu hnh v kiu thit b

  Bo co thng k v phn tch v chin dch qung co.

  Thng k v phn tch nhp chut: banner, slide v popup.

  Bo co ty bin theo cc b lc d liu thng minh.

  Cng c Export d liu.

 • 6. GII PHP NG DNG

 • 6.2. GII PHP NG DNG

  Gii php Social Wifi Marketing Gii php Wifi Marketing vi Youtube Gii php Wifi Marketing cho nh hng, qun cafe Gii php Wifi kt hp Marketing cho khch sn Gii php Wifi kt hp Marketing cho Xe khch, Bn Gii php Wifi kt hp Marketing cho Xe khch, Bn

  Xe v Ga Tu Gii php Wifi kt hp Marketing cho khu ngh dng

  (Resort) Gii php Wifi Marketing cho doanh nghip Gii php Wifi Marketing dnh cho cc n v cung

  cp dch v qung co Gii php Wifi kt hp Marketing cho trng i Hc

 • 6. BNG SO SNH SN PHM

 • 6. BNG SO SNH SN PHM

 • BNG SO SNH SN PHM

  Tnh nng HKWIFI Gii Php Trong Nc Gii php Nc Ngoi

  Qun tr v gim st tptrung h thng Wifi

  H tr Khng h tr H tr.

  Qun tr ni dung v trungv phn cp linh hot.

  H tr Khng h tr H tr.

  H tr Multi-Site, Site Scheduler.

  H tr Khng h tr Khng h tr

  B cng c tng tc vikhch hng: Form thu thpthng tin, Take Survey, Vote.

  H tr y Khng h tr H tr

  H thng qun tr site khoahc (CMS) tch hp trnthit b

  Tch hp y trn thitb: Logo, Slide, Bi Vit, Tinni bt, Popup, Banner (tri/phi), Qun l Site vi03 site c lp (Module, Menu v Bi Vit) v c tht lch xut bn.

  Ch mt phn v b giihn.

  Khng h tr

 • BNG SO SNH SN PHM

  Tnh nng HKWIFI Gii Php TrongNc

  Gii php NcNgoi

  Chi ph u t thp Ch u t mt lnv c nng cpcc tnh nng minph sau ny

  u t mt ln, khng c nngcp tnh nng sauny. Mun dngthm tnh nng miphi mua thit bmi.

  Tnh ph theo hngthng, nm/ trntng thit b, s ktni chi ph rtcao.

  M hnh ng dngph cp ph hpvi cc m hnhkhch hng ti VitNam

  Rt ph hp Ph hp Khng ph hp.

  Nn tng in tonm my.

  H tr, hiu nngv kh nng mrng linh hot.

  Khng h tr H tr, Server ncngoi.

 • 8. LIN H

  CNG TY CP CNG NGH V TRUYN THNG HK

  P108 - TT H94, ng 98 Thi H, Q. ng a, H NiP108 - TT H94, ng 98 Thi H, Q. ng a, H Ni

  Hotline: 098.360.2220 / 090.444.9070

  Email: sales@wifiservice.vn

  Website: www.wimua.com; wifimarketinghk.com; wifiservice.vn

Recommended

View more >