Jelena 2003

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    854

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Company Name Here Jelena Lazarevic 471/07 </li></ul> <p> 2. EKOLOKI INTERAKCIONIZAM </p> <ul><li>Clifford Shaw </li></ul> <ul><li>HenryMc Kay </li></ul> <ul><li>Frederic Thrasher </li></ul> <p> Prostorni raspored beanja iz kole, maloletnike delinkvencije i kriminaliteta odraslih u urbanoj sredini (-1929- ) Maloletnika delinkvencija i urbana sredina (-1942-) 3. TRANZITNA ZONA KAO DELINKVENTNO PODRUJE Company Name Here NAJVANIJE SAZNANJE DELINKVENTNA PODRUJA U nekim podrujima se visoke stope devijacija permanentno zadravaju, u periodu po TRIDESET GODINA,bez obzira na etniki i rasni sastav stanovnitva. KARAKTERISTIKE: </p> <ul><li>Mobilnost stanovnitva </li></ul> <ul><li>Siromatvo </li></ul> <ul><li>Loi uslovi stanovanja </li></ul> <ul><li>Veliki procenat migranata </li></ul> <ul><li>Visoke stope samoubistva </li></ul> <ul><li>Socijalne i mentalne bolesti </li></ul> <ul><li>Loa kolska i vaspitna postignua</li></ul> <p> 4. ZATO POSTOJE VISOKE STOPE DEVIJACIJA??? Company Name Here </p> <ul><li>Uenje delinkventnih vrednosti i modela ponaanja </li></ul> <ul><li>Devijantna subkultura </li></ul> <ul><li>Nedostupnost legitimnih naina za uspeh u ivotu </li></ul> <p>U ZAJEDNICAMA SA VISOKIM STEPENOM SOCIJALNE KONTROLE I MANJOM TOLERANCIJOM JAVLJA SE I MANJE DRUTVENIH DEVIJACIJA. 5. 6. IMPLIKACIJE ZA PREVENCIJU I TRETMAN Poboljanje ekonomskih i socijalnih uslova dece u delinkventnim podrujima Individualni tretman verovatno nee biti uspean u dovoljno velikom broju sluajeva da bi rezultiralo smanjenjem obima delinkvencije i zloina Napraviti iroke preventivne programe Omoguiti dostupnost resursa drutva i zajednice ovim podrujima 7. KULTURNI KONFLIKT Thorsaen Sellin (1896 1994) Kulturni sukob i kriminal (1938.) 8. Teorija kulturnog konflikta zasniva se na tri kljune postavke: </p> <ul><li>Kulturni konflikt ne dovodi automatski do devijacija </li></ul> <ul><li>Devijacije su u visokoj korelaciji sa stepenom organizovanosti, integrisanosti i socijalne kontrole unutar imigrantske zajednice </li></ul> <ul><li>Na pojavu devijantnog ponaanja u znatnoj meri utie i odnos lokalnog stanovnitva i lokalnih institucija prema imigrantima </li></ul> <p>Sukobi izmeu normi divergentnih kulturnih normi se mogu javiti : </p> <ul><li>Kada se kodeksi sukobe na granici susednih kulturnih oblasti </li></ul> <ul><li>Kada se zakon jedne kulturne grupe protegne preko granice na teritoriju druge </li></ul> <ul><li>Kada se pripadnici jedne kulturne grupe presele u drugu </li></ul> <p> 9. DOPRINOSI Dobri opisi kulturnih konflikata Kvalitetan empirijski materijal Ne bavi se devijacijama u homogenim domorodakim sredinama i zajednicama, nego samo u imigrantskim KRITIKA 10. SOCIJALNA DEZORGANIZACIJA Company Name Here </p> <ul><li>Dva kljuna koncepta socijalne dezorganizacije </li></ul> <ul><li>Proces koji dovodi do javljanja individualnih dezorganizacija-ona je jedan od uzronika devijacija </li></ul> <ul><li>Nepoeljno drutveno stanje koje je samo po sebi drutveni problem i samo po sebi devijantno </li></ul> <p>Organicisti ko shvatanje drutva Postojanje zajednike vrednosti u vidu kolektivne svesti Socijalizacija kao proces prenoenja i prhvatanja drutvenih normi is could be a call out area. POLAZNE PRETPOSTAVKE 11. DEZORGANIZACIJA KAO UZROK DEVIJACIJA </p> <ul><li>Villiam Thomas </li></ul> <ul><li>Florian Znaniecki </li></ul> <p> Poljski seljak u Evropi i Americi 12. UZROCI SLABLJENJA Protivrenosti izmeu stavova i drutvenih vrednosti Ukoliko je vei broj ljudi koji kri drutvene norme i vei broj prekrenih pravila onda je stepen dezorganizacije vei. SOCIJALNA DEZORGANIZACIJA slabljenje uticaja postojeih drutvenih pravila ponaanja pojedinih lanova grupe. 13. ZAKLJUCI Company Name Here Tomas i Znaneicki govore i o neemu to je suprotno od drutvene dezorganizacije INDIVIDUALNA DEZORGANIZACIJA </p> <ul><li>Dezorganizacija nije negativna injenica </li></ul> <ul><li>Dezorganizacija je sastavni deo procesa kretanja i razvoja ljudskog drutva </li></ul> <ul><li>Tokom razvoja smenjuju se procesi organizacije i dezorganizacije </li></ul> <ul><li>Devijacije su posledica izgradnje i razgradnje drutva </li></ul> <ul><li>call out area. </li></ul> <p> 14. DEZORGANIZACIJA KAO DEVJANTNO DRUTVENO STANJE </p> <ul><li>Mabel Elliott </li></ul> <ul><li>Francis Merril </li></ul> <p> Socijalna dezorganizacija (1934.) 15. Socijalna dezorganizacija je: Company Name Here Za razliku od Tomasa i Znanickog, ovi autori su smatrali da dezorganizacija jeste negativna injenica i da je ona deo cene drutvene promene. </p> <ul><li>Naruavanje ravnotee drutvenih snaga </li></ul> <ul><li>Propadanje odreenih socijalnih struktura </li></ul> <ul><li>Raspad socijalnih struktura to dovodi do slabljenja mehanizama socijalne kontrole </li></ul> <ul><li>call out area. </li></ul> <p> 16. </p> <ul><li>INDIVIDUALNA DEZORGANIZACIJA </li></ul> <ul><li>DEZORGANIZACIJA NA NIVOU GRUPE </li></ul> <ul><li>SOCIJALNA DEZORGANIZACIJA </li></ul> <p>Drutvena dezorganizacija moe da se ispolji na tri razliita meusobno zavisna nivoa:</p>