PageMaker 7. Ćwiczenia

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    537

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Desktop Publishing -- skad publikacji drukowanych z wykorzystaniem komputera, to pojcie funkcjonujce w jzyku poligrafii i informatyki od dawna, jednak aplikacje uatwiajce realizowanie takich zada "zwykemu" uytkownikowi pojawiy si na rynku stosunkowo niedawno. Wczeniej skad publikacji odbywa si z wykorzystaniem rozbudowanych i niewygodnych w obsudze systemw, ktre dopiero z czasem przybray bardziej przyjazn uytkownikowi form. PageMaker 7.0 to rozbudowany program sucy do projektowania i skadu publikacji. Umoliwia przygotowywanie zarwno publikacji drukowanych, jak i elektronicznych. W ksice "PageMaker 7. wiczenia" znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do rozpoczcia pracy z t aplikacj i opanowania jej podstawowych moliwoci.* Interfejs uytkownika. * Konfigurowanie stron dokumentu. * Warstwy. * Strony wzorcowe -- definiowanie i zarzdzanie. * Wstawianie numeracji stron, indeksw i spisw. * Praca z tekstem. * Style. * Wykorzystanie obiektw graficznych w publikacji. * Drukowanie i przygotowywanie dokumentw PDF.

Transcript

<ul><li> 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI PageMaker 7.wiczeniaKATALOG KSIEKAutorzy: Adam Szojda, Ryszard Szojda KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-456-7Format: B5, stron: 108ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYKDesktop Publishing skad publikacji drukowanych z wykorzystaniem komputera, DODAJ DO KOSZYKA to pojcie funkcjonujce w jzyku poligrafii i informatyki od dawna, jednak aplikacjeuatwiajce realizowanie takich zada zwykemu uytkownikowi pojawiy sina rynku stosunkowo niedawno. Wcze niej skad publikacji odbywa siCENNIK I INFORMACJE z wykorzystaniem rozbudowanych i niewygodnych w obsudze systemw,ktre dopiero z czasem przybray bardziej przyjazn uytkownikowi form.ZAMW INFORMACJEPageMaker 7.0 to rozbudowany program sucy do projektowania i skadu publikacji.O NOWO CIACHUmoliwia przygotowywanie zarwno publikacji drukowanych, jak i elektronicznych.W ksice PageMaker 7. wiczenia znajdziesz wszystkie informacje potrzebneZAMW CENNIKdo rozpoczcia pracy z t aplikacj i opanowania jej podstawowych moliwo ci. Interfejs uytkownika.CZYTELNIA Konfigurowanie stron dokumentu. Warstwy. FRAGMENTY KSIEK ONLINE Strony wzorcowe definiowanie i zarzdzanie. Wstawianie numeracji stron, indeksw i spisw. Praca z tekstem. Style. Wykorzystanie obiektw graficznych w publikacji. Drukowanie i przygotowywanie dokumentw PDF. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl </li></ul><p> 2. Spis treci Wprowadzenie ........................................................................................................................................... 5 Rozdzia 1. Od czego zacz?....................................................................................................................................... 7 Dokumenty PageMakera ..............................................................................................................8 rodowisko PageMakera............................................................................................................12 Obiekty PageMakera ..................................................................................................................19Rozdzia 2. Strony dokumentu i obiekty.............................................................................................................. 21 Strony dokumentu ......................................................................................................................21 Konfiguracja strony .............................................................................................................21 Zarzdzanie stronami ...........................................................................................................22 amy ....................................................................................................................................25 Punkt zerowy linijek ............................................................................................................27 Linie pomocnicze.................................................................................................................28 Zarzdzanie obiektami ...............................................................................................................29 Przyciganie obiektw .........................................................................................................29 Paleta sterujca w trybie obiektowym .................................................................................30 Przemieszczanie obiektw ...................................................................................................31 Wyrwnywanie obiektw ....................................................................................................32 Zmiana kolejnoci obiektw ................................................................................................33 Grupowanie obiektw ..........................................................................................................33 Transformacje obiektw PageMakera .................................................................................34 Warstwy .....................................................................................................................................37 Paleta Layers ........................................................................................................................37 Zarzdzanie warstwami .......................................................................................................38 Strony wzorcowe........................................................................................................................41 Paleta Master Pages .............................................................................................................41 Zarzdzanie stronami wzorcowymi .....................................................................................42 Numeracja stron .........................................................................................................................45 Indeksy i spisy............................................................................................................................46 3. 4PageMaker 7. wiczenia Rozdzia 3. Tekst..............................................................................................................................................................49 Blok tekstowy.............................................................................................................................50Zarzdzanie blokami tekstowymi ........................................................................................50Powizanie blokw tekstowych ...........................................................................................53Umieszczanie tekstu.............................................................................................................54 Ramki tekstowe ..........................................................................................................................57 Formatowanie znakw ...............................................................................................................59 Akapity .......................................................................................................................................67Rozdzia 4. Style............................................................................................................................................................... 73 Tworzenie nowego stylu ............................................................................................................73 Powielanie stylw ......................................................................................................................78 Przypisywanie stylw.................................................................................................................79 Modyfikacja stylw....................................................................................................................80 Porzdkowanie listy stylw........................................................................................................82 Inne funkcje stylw ....................................................................................................................83 Styl domylny ......................................................................................................................83 Automatyczna zmiana stylw ..............................................................................................84 Importowanie stylw ...........................................................................................................86 Powizanie stylw ...............................................................................................................89Rozdzia 5. Grafika.......................................................................................................................................................... 91 Tworzenie prostych obiektw graficznych.....................................................................................91 Kontur i wypenienie ..................................................................................................................95 Kolory.........................................................................................................................................98 Grafika importowana................................................................................................................100Opcje wywietlania grafiki ................................................................................................101Importowanie grafiki do publikacji ...................................................................................101Kadrowanie i maskowanie grafiki .....................................................................................102Otaczanie grafiki tekstem ..................................................................................................104Rozdzia 6. Fina............................................................................................................................................................ 105 Drukowanie ..............................................................................................................................105 Pliki PDF ..................................................................................................................................106 Strony WWW...........................................................................................................................107 4. 3. RozdziaTekstTekst w dokumentach PageMakera jest zawarty w blokach tekstowych1 lub w ramkachtekstowych2. Tekst mo na wprowadza3 bezporednio w PageMakerze (za pomoc klawiatury) lubzaimportowa go z innego programu. Fragment tekstu, stanowicy odrbn cao, towtek mo e on si mieci w jednym lub by podzielony na wiele blokw tekstowych. Formatowanie znajdujcego si w dokumencie tekstu mo e si odbywa:przy aktywnym narzdziu Text ( )(rysunek obok) tworzenie nowegobloku tekstowego, poruszania siw obrbie wprowadzonego tekstu,formatowanie znakw lub akapitw;przy aktywnym narzdziu Pointer( ) manipulacja caym blokiemtekstowym. 1 Bloki tekstowe nazywane s te roletami (ang. windowshades). 2 Ramka tekstowa to element bardzo podobny do bloku tekstowego i rzdzi si analogicznymi jak on reguami patrz podrozdzia Ramki tekstowe. 3 W PageMakerze mo na wprowadza (edytowa) tekst zarwno w trybie makiety, jak i z wewntrznego edytora. W praktyce jednak rzadko wykorzystuje si te mo liwoci (zapisywanie dokumentu tekstowego PageMakera trwa du ej ni dokumentw stworzonych w edytorach tekstu, a pliki, przy identycznej zawartoci, maj o wiele wiksz pojemno) najczciej tekst jest przygotowany w innym programie i importowany do dokumentu PageMakera. 5. 50 PageMaker 7. wiczenia Blok tekstowy Aby wprowadzi4 lub umieci5 tekst w okrelonym miejscu dokumentu PageMakera, konieczne jest utworzenie bloku tekstowego (rysunek 3.1) lub ramki tekstowej (patrz pod- rozdzia Ramki tekstowe).Rysunek 3.1. Blok tekstowyJeli nie zostanie wskazany blok tekstowy lub ramka, w ktrej ma zosta umieszczony lubwprowadzony tekst, program automatycznie utworzy blok tekstowy w miejscu umieszczeniakursora. Szeroko pola tekstowego zostanie dopasowana do szerokoci amu lub strony.Blok tekstowy jest rodzajem pojemnika wkadany jest do niego tekst i umieszczany (razem z tym pojemnikiem) na stronie dokumentu. Wygldem i funkcjami przypomina rolety okienne grn rolet mo na podnosi i opuszcza, a doln rolet zasania lub odsania znajdujcy si wewntrz tekst. Zarzdzanie blokami tekstowymi Tworzenie bloku tekstowego i wprowadzanie tekstuwiczenie 3.1.Aby utworzy blok tekstowy i wprowadzi tekst: 1. Kliknij na palecie narzdziowej ikon narzdzia Text ().4 Przez wprowadzanie tekstu rozumiemy wpisywanie znakw przy u yciu klawiatury, bezporednio w programie PageMaker. 5 Przez umieszczenie tekstu rozumiemy wstawienie do dokumentu PageMakera tekstu przygotowanego w innym programie patrz podrozdzia Umieszczanie tekstu. 6. Rozdzia 3.Tekst512. Ustaw kursor ( ) w miejscu, w ktrym ma si rozpoczyna blok tekstowy i,przytrzymujc przycisk myszy, rozcignij (po skosie) granice tworzonego blokudo odpowiedniego rozmiaru (rysunek 3.2).Rysunek 3.2. Ustalanie granic bloku tekstowego 3. Zwolnij przycisk myszy i wprowad tekst (wstaw z klawiatury co najmniejjeden znak).Utworzony zostanie blok tekstowy.Tekst nale y wprowadzi (lub umieci) bezporednio po pojawieniu si na ekranie migajcego kursora kliknicie mysz automatycznie likwiduje pusty blok tekstowy.Aby zobaczy granice bloku tekstowego, trzeba klikn mysz w obrbie tekstu przy aktywnym narzdziu Pointer ( ). Wybr i transformacje bloku tekstowegowiczenie 3.2.Aby zmieni granice, przesun i obrci blok tekstowy:1. Wybierz blok tekstowy (rysunek 3.3):klikajc w niego narzdziem Pointer ( ) lubklikajc przy aktywnym narzdziu Pointer () i przecigajc mysz,tak by obj cay blok.Rysunek 3.3. Wybr bloku tekstowego Mo na wybra rwnoczenie kilka blokw tekstowych:klikajc narzdziem Pointer ( ) (po wybraniu pierwszego bloku tekstowego) nastpnebloki tekstowe przytrzymujc wcinity przycisk Shift lubklikajc (przy aktywnym narzdziu Pointer ( )) i przecigajc mysz, tak by obj kilkablokw tekstowych.Wybr bloku tekstowego likwidujemy klikajc w puste miejsce dokumentu lub poleceniem Edit/Deselect All (Ctrl+Shift+A). 2. Kliknij blok tekstowy narzdziem Pointer ( ) i przecignij go w inne miejsce(rysunek 3.4). 7. 52PageMaker 7. wiczenia Rysunek 3.4. Przeciganie bloku tekstowegoZwolnij przycisk myszy blok tekstowy znajdzie si w miejscu, ktre wybrae. 3. Zmie szeroko bloku tekstowego klikajc i przecigajc jeden z jego uchwytw(rysunek 3.5).Rysunek 3.5. Zmiana szerokoci bloku tekstowegoZwolnienie przycisku myszy spowoduje, e szeroko tekstu dopasuje si do szerokocibloku tekstowego (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Tekst po zmianie szerokoci bloku tekstowego 4. Obr blok tekstowy w nastpujcy sposb (rysunek 3.7): wcz na palecie narzdziowej narzdzie Rotate ( ) (Shift+F2); kliknij uchwyt bloku tekstowego, wok ktrego ma nastpi obrt, przecignij kursor ( ) w bok ustalajc kt obrotu; zwolnij przycisk myszy blok tekstowy ustawi si pod ktem, ktry wybrae.Rysunek 3.7. Obracanie bloku tekstowego W celu precyzyjnego ustalenia kta obrotu, po wybraniu pola tekstowego przeznaczonego do obrcenia, wpisujemy waciwy kt w odpowiednim polu Palety sterujcej (Control Palette) (rysunek 3.8). 8. Rozdzia 3.Tekst53 Rysunek 3.8. Obracanie bloku tekstowego z zastosowaniem Palety sterujcej (Control Palette) Usuwanie bloku tekstowegowiczenie 3.3.Aby usun blok tekstowy:1. Wybierz blok tekstowy, ktry zamierzasz usun.2. Nacinij przycisk Delete lub Backspace blok tekstowy zostanie usunity wrazze znajdujcym si w nim tekstem.Wybrany blok tekstowy mo na tak e usun, wybierajc polecenie Cut (Ctrl+X) w menu Edit.Jednoczenie mo na wybra i usun kilka blokw tekstowych.Powizanie blokw tekstowych Bloki tekstowe mo na...</p>