PartitionMagic. Ćwiczenia

  • Published on
    25-Jun-2015

  • View
    928

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program PartitionMagic firmy PowerQuest jest najpopularniejszym programem do tworzenia partycji dyskowych. Gwn przyczyn popularnoci tej aplikacji jest jej prostota: wszystkie informacje s wywietlane w bardzo atrakcyjnej formie graficznej, a wikszo operacji na partycjach ogranicza si do kilku klikni. Najwiksz zalet programu PartitionMagic jest fakt, i wszelkie operacje mog by wykonywane na dysku, ktry posiada zapisane dane i nie zostan one utracone. Tym wanie PartitionMagic przewysza narzdzie fdisk.Chocia PartitionMagic wydaje si by prostym programem, jego nieprawidowe uycie moe spowodowa powane problemy. Aby ich unikn, warto zapozna si z t ksik, ktra w przystpny sposb wyjani:* jak zainstalowa program PartitionMagic,* czym s partycje i jakie s ich rodzaje,* jak uywa programu PartitionMagic w wersjach DOS i Windows,* w jaki sposb zainstalowa na jednym komputerze kilka systemw operacyjnych,* jak uywa dodatkowych programw doczonych do aplikacji PartitionMagic,* jak radzi sobie z narzdziem fdisk.

Transcript

<ul><li> 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI PartitionMagic.wiczeniaKATALOG KSIEKAutor: Damian Daszkiewicz KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-261-0Format: B5, stron: 136ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYKProgram PartitionMagic firmy PowerQuest jest najpopularniejszym programem do DODAJ DO KOSZYKA tworzenia partycji dyskowych. Gwn przyczyn popularno ci tej aplikacji jest jejprostota: wszystkie informacje s wy wietlane w bardzo atrakcyjnej formie graficznej,a wikszo operacji na partycjach ogranicza si do kilku klikni. Najwiksz zaletCENNIK I INFORMACJE programu PartitionMagic jest fakt, i wszelkie operacje mog by wykonywane nadysku, ktry posiada zapisane dane i nie zostan one utracone. Tym wa nieZAMW INFORMACJEPartitionMagic przewysza narzdzie fdisk.O NOWO CIACHChocia PartitionMagic wydaje si by prostym programem, jego nieprawidoweuycie moe spowodowa powane problemy. Aby ich unikn, warto zapoznaZAMW CENNIKsi z t ksik, ktra w przystpny sposb wyja ni: jak zainstalowa program PartitionMagic, czym s partycje i jakie s ich rodzaje,CZYTELNIA jak uywa programu PartitionMagic w wersjach DOS i Windows, w jaki sposb zainstalowa na jednym komputerze kilka systemw operacyjnych, FRAGMENTY KSIEK ONLINE jak uywa dodatkowych programw doczonych do aplikacji PartitionMagic, jak radzi sobie z narzdziem fdisk. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl </li></ul><p> 2. Spis treci Rozdzia 1.Zapoznanie si z programem PartitionMagic............................................................................ 5Ile partycji mam utworzy? .......................................................................................... 6Skd cign PartitionMagic ...................................................................................... 7Instalacja programu ...................................................................................................... 9Tworzenie kopii zapasowej plikw ............................................................................ 14 Rozdzia 2. PartitionMagic dla Windows............................................................................................................ 21 Uruchomienie programu............................................................................................. 21 Zabezpieczenie programu przed innymi u ytkownikami .......................................... 24 Zabezpieczenie dyskw przed edycj ........................................................................ 26 Operacje na partycjach ............................................................................................... 26 Opcje dostpne tylko dla systemw Windows NT, 2000 i XP .................................. 61 Inne opcje programu PartitionMagic.......................................................................... 64 Szukanie pomocy........................................................................................................ 64 Rozdzia 3. PartitionMagic dla DOS-u ................................................................................................................... 67 Jak uruchomi program w wersji dla DOS-u? ........................................................... 67 Operacje na partycjach ............................................................................................... 70 Gdzie szuka pomocy................................................................................................. 72 Nie omwione mo liwoci programu PartitionMagic ............................................... 73 Rozdzia 4. Programy doczone do PartitionMagic..................................................................................... 75 Create Rescue Diskettes ............................................................................................. 75 DriveMapper............................................................................................................... 76 PartitionInfo................................................................................................................ 82 Partition Table Editor ................................................................................................. 84 DataKeeper ................................................................................................................. 88 Rozdzia 5. Drugi system operacyjny.................................................................................................................. 93 Instalacja drugiego systemu operacyjnego .................................................................... 94 Korzystanie z programu BootMagic ........................................................................ 103 Jak zainstalowa wicej ni 4 systemy operacyjne? ................................................ 111 3. 4PartitionMagic. wiczenia Rozdzia 6. Porady ........................................................................................................................................................ 115 Rozdzia 7.FDisk............................................................................................................................................................123 Dodatek AKody partycji.......................................................................................................................................... 135 4. 4.Rozdzia Programy doczonedo PartitionMagicWstp Do programu PartitionMagic doczone s inne programy. W rozdziale 3. poznae program PartitionMagic w wersji dla DOS-u. W nastpnym rozdziale omwi BootManager, pro- gram do zmiany aktywnego systemu operacyjnego. Natomiast tutaj omwi pozostae programy, wchodzce w skad programu PartitionMagic. Aby uruchomi ktry z nich, nale y wykona kolejno polecenia: Start/Programy/PowerQuest PartitionMagic 8.0/Part- itionMagic 8.0 Tools (patrz rysunek 2.51) i wybra odpowiedni program.Jeli chcesz uruchomi ktry z omawianych programw, upewnij si, e programPartitionMagic nie jest uruchomiony. Create Rescue Diskettes Program ten su y do tworzenia dyskietek ratunkowych. Dyskietki takie powinny zosta utworzone podczas instalacji programu PartitionMagic. Jeli jeszcze ich nie utworzye, mo esz to zrobi, uruchamiajc program Create Rescue Diskettes. Po uruchomieniu pro- gramu przejd do punktu 4. wiczenia 2.34. 5. 76PartitionMagic. wiczenia DriveMapperProgram DriveMapper miae okazj pozna podczas wykonywania wiczenia 2.17.W wielu wypadkach nie bdziesz musia rcznie uruchamia tego programu, gdy pod-czas wykonywania wielu operacji na partycjach (takich jak ukrywanie, usuwanie czytworzenie nowych partycji) program zostanie aktywowany przy ponownym uruchomieniusystemu operacyjnego Windows. Czasami mo e jednak wystpi konieczno rcznejkonfiguracji programu DriveMapper, np. jeli w samym DOS-ie za pomoc programuPartitionMagic wykonasz dowoln operacj, zmieniajc liczb partycji. Niekiedy samprogram PartitionMagic potrafi le skonfigurowa program DriveMapper (zwykle wtedy,gdy wykonuje si wiele r nych operacji na partycjach). Rysunek 4.1 prezentuje le skon-figurowany program DriveMapper przez PartitionMagic.Rysunek 4.1. Program DriveMapper zosta przez PartitionMagic le skonfigurowany: zamierza zmieni odwoania dotyczce partycji G na odwoania do partycji G wiczenie 4.1. Czasem mo e si zdarzy taka sytuacja, e kupie nowy dysk i u ywasz go jako PrimarySlave (lub Secondary Master). Partycja, ktra miaa przyporzdkowan liter C:, dalejma przyporzdkowan liter C:, ale partycja D: to pierwsza partycja drugiego dysku (ktrykupie). Dopiero partycja E: to dawna partycja D:; w przypadku gdy dysk mia wicejpartycji, to stara partycja E: jest now partycj F:. Jeli w DOS-ie zmniejszye rozmiarpartycji C: i utworzye now partycj, rwnie pozostae partycje bd miay przypo-rzdkowane inne litery. Aby zmieni odwoania do partycji D: na odwoania do partycji E:, wykonaj kolejnonastpujce kroki:1. Uruchom program DriveMapper (wykonaj kolejno polecenia: Start/Programy/PowerQuest PartitionMagic 8.0/PartitionMagic 8.0 Tools, DriveMapper).2. Pojawi si prosty kreator (rysunek 4.2). Jeli znasz jzyk angielski,mo esz przeczyta wprowadzenie do programu. Kliknij przycisk Next.3. Kolejn czynnoci bdzie utworzenie listy zada dla programu DriveMapper(rysunek 4.3). Zadania te w programie PartitionMagic (w wersji dla Windows)byy tworzone automatycznie (o ile wyrazie zgod na uruchomienie programuDriveMapper). 6. Rozdzia 4. Programy doczone do PartitionMagic 77 Rysunek 4.2. Program DriveMapper wprowadzenie Rysunek 4.3. Lista zada na razie jest pusta 4. Kliknij przycisk Add Pojawi si okno dialogowe z prob o okrelenie rodzaju zadania (rysunek 4.4).Rysunek 4.4. W tym oknie dialogowym nale y okreli typ danego zadania 5. Zaznacz pole Typical Operation (typowe zadanie) i kliknij przycisk OK. 6. Pojawi si okno dialogowe, w ktrym nale y zdefiniowa typowe zadanie. W polu Drive Letter wybierz liter D:, natomiast w polu New Drive Letter wybierz liter E: i kliknij przycisk OK (rysunek 4.5). 7. 78PartitionMagic. wiczenia Rysunek 4.5. Tworzenie typowego zadania 7. Po klikniciu przycisku OK oba okna dialogowe znikn, a Ty powrcisz do kreatora.Na licie zada pojawi si nowe zadanie: 5GCTEJ HQT TGHGTGPEGU VQ &amp; CPF TGRNCEGVJGO YKVJ '.QECN FTKXG).8. Jeli oprcz partycji D: inne partycje zmieniy swoje litery, wr do punktu 4.9. Jeli nieprawidowo skonfigurowae program (np. zamienie odwoania z D: na F: zamiast z D: na E:), kliknij bdne odwoanie, potem kliknij przycisk Delete i wprowad poprawne odwoanie (patrz punkt 4).10. Jeli pniej chcesz zatwierdzi zmian ka dego odwoania, zaznacz pole Confirm changes to be made.11. Kiedy okrelisz ju wszystkie zadania i bdziesz pewny, e nie ma pomyek, kliknij przycisk Finish.12. Pojawi si okno dialogowe Processing Tasks (rysunek 4.6). Mo esz teraz zorganizowa sobie inne zajcie, gdy w zale noci od iloci odwoa, iloci plikw INI na dysku, iloci wpisw w rejestrze Windows, a tak e w zale noci od szybkoci komputera, operacja zmiany odwoa do partycji mo e trwa od kilku do kilkunastu minut.Rysunek 4.6. Nale y chwil poczeka13. Jeli zdecydowae wczeniej, e bdziesz zatwierdza ka d zmian, pojawi si okno dialogowe Search Results (rysunek 4.7). W oknie tym nale y zaznaczy wszystkie wpisy, ktre maj by zmienione, i klikn przycisk OK.14. Po zakoczeniu zamiany wpisw pojawi si okno dialogowe Process Complete (rysunek 4.8). Nale y klikn przycisk OK i ponownie uruchomi komputer. 8. Rozdzia 4.Programy doczone do PartitionMagic 79 Rysunek 4.7. Okno Search Results Rysunek 4.8. Zadanie zostao zakoczone wiczenie 4.2.Jeli dokonae scalenia dwch partycji w programie PartitionMagic w wersji dla DOS-u lub w wersji dla Windows, ale nie wczye programu DriveMapper, mo esz to zrobi te- raz i zmieni nieaktualne odwoania.Aby po wykonaniu scalenia dwch partycji zmieni odwoania, wykonaj nastpujce kroki:1. Uruchom program DriveMapper.2. Pojawi si prosty kreator (rysunek 4.2). Kliknij przycisk Next.3. Kolejn czynnoci bdzie utworzenie listy zada dla programu DriveMapper.Kliknij przycisk Add Pojawi si okno dialogowe z prob o okrelenie rodzajuzadania (rysunek 4.4).4. Zaznacz pole Merge Operation i kliknij przycisk OK.5. Pojawi si okno dialogowe Create Merge Task (rysunek 4.9). W polu Drive letternale y wybra liter, jak miaa partycja przed poczeniem z inn partycj,natomiast w polu Specify the Merge nale y wpisa folder, ktry zawiera pliki,znajdujce si na poczonej partycji. Jeli nie lubisz pisa, kliknij przycisk Browse,pojawi si okno dialogowe Browse (rysunek 4.10); za pomoc kilku kliknibdziesz mg w nim wybra ten folder. Kliknij przycisk OK w oknie Browse,a potem przycisk OK w oknie Create Merge Task. 9. 80PartitionMagic. wiczenia Rysunek 4.9. W tym oknie dialogowym nale y wprowadzi informacje na temat scalanych partycji Rysunek 4.10. Okno Browse pozwala wybra dany folder za pomoc kilku klikni 6. Po klikniciu przycisku OK oba okna dialogowe znikn i powrcisz do kreatora.Na licie zada pojawi si nowe zadanie: 5GCTEJ HQT TGHGTGPEGU VQ * CPF TGRNCEGVJGO YKVJ ( ;5-*.QECN FTKXG).7. Po wprowadzeniu wszystkich zada i sprawdzeniu, e nie ma pomyek,kliknij przycisk Finish. 8. Pojawi si okno dialogowe Processing Tasks (rysunek 4.6). Operacja zmiany odwoado partycji mo e trwa od kilku do kilkunastu minut w zale noci od iloci odwoa,iloci plikw INI na dysku, iloci wpisw w rejestrze Windows oraz w zale nociod szybkoci komputera. 9. Jeli zdecydowae wczeniej, e bdziesz zatwierdza ka d zmian, to pojawi siokno dialogowe Search Results (rysunek 4.7); nale y w nim zaznaczy wszystkiewpisy, ktre maj by zmienione i klikn przycisk OK.10. Po zakoczeniu zamiany wpisw pojawi si okno dialogowe Process Complete(rysunek 4.8), w ktrym nale y klikn przycisk OK, a nastpnie ponownie uruchomikomputer. wiczenie 4.3. Aby po wykonaniu operacji dzielenia partycji zmieni do nich odwoania, wykonaj kolejnonastpujce kroki: 10. Rozdzia 4.Programy doczone do PartitionMagic811. Uruchom program DriveMapper. 2. Pojawi si prosty kreator (rysunek 4.2). Kliknij przycisk Next. 3. Kolejnym etapem bdzie utworzenie listy zada dla programu DriveMapper.Kliknij przycisk Add Pojawi si okno dialogowe z prob o okrelenie rodzajuzadania (rysunek 4.4). 4. Zaznacz pole Split Operation i kliknij przycisk OK. 5. Pojawi si okno dialogowe Create Merge Task (rysunek 4.11). W polu Drive letternale y wybra liter partycji, ktra bya dzielona, natomiast w polu File/Foldername nale y wpisa nazw folderu, ktry znajduje si na nowej partycji. Kliknijprzycisk OK.Rysunek 4.11. Okno dialogowe Create Split Task 6. Na licie zada pojawi si nowe zadanie: 5GCTEJ HQT TGHGTGPEGU VQ 8$.'CPF TGRNCEG VJGO YKVJ (8$.'.QECN TKXG.7. Jeli podczas dzielenia partycji przeniose kilka folderw na now partycj,musisz kroki 3 5 wykona kilka razy. 8. Zanim klikniesz przycisk Finish, upewnij si, e nie wpisae bdnie nazwy folderu.Niestety, program DriveMapper, nie sprawdza, czy podany folder (w tym wypadkuF:VB60LE) rzeczywicie istnieje. 9. Pojawi si okno dialogowe Processing Tasks (rysunek 4.6). Operacja zmiany odwoado partycji mo e trwa od kilku do kilkunastu minut w zale noci od iloci odwoa,iloci plikw INI na dysku, iloci wpisw w rejestrze Windows oraz w zale nociod szybkoci komputera . 10. Jeli wczeniej ustalie, e bdziesz zatwierdza ka d zmian, pojawi si oknodialogowe Search Results (rysunek 4.7); nale y w nim zaznaczy wszystkie wpisy,ktre maj by zmienione i klikn przycisk OK. 11. Po zmianie wpisw pojawi si okno dialogowe Process Complete (rysunek 4.8),w ktrym nale y klikn przycisk OK, po czym ponownie uruchomi komputer.W przypadku dzielenia (lub czenia) partycji nale y si upewni, czy nie trzeba okrelidodatkowych zada. Przykadowo, jeli masz partycje C:, D: i E: i poczysz ze sob partycjD: i E:, nie bdzie trzeba definiowa nowego zadania. Jeli natomiast poczysz ze sobpartycje C: i D:, to partycja E: otrzyma liter D: i trzeba bdzie zdefiniowa zadanie(patrz wiczenie 4.1) zmiany odwoa do partycji E: na odwoania do partycji D:. 11. 82 PartitionMagic. wiczenia PartitionInfoProgram PartitionInfo ma za zadanie uatwi pozyskanie informacji o partycjach roz-mieszczonych na danym dysku. W programie Partition...</p>