Poczta elektroniczna. Ćwiczenia praktyczne

  • Published on
    25-Jan-2015

  • View
    1.811

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poczta elektroniczna to jeden z najwspanialszych wynalazkw kocwki ubiegego stulecia. Dziki upowszechnieniu Internetu w krtkim czasie liczba listw wysyanych elektronicznie przewyszya liczb listw przesyanych poprzez tradycyjn poczt. Jej zalety s oczywiste: prawie zerowe koszty, niezwykle krtki czas dostarczenia listu, wygoda obsugi i atwa archiwizacja korespondencji.Ksika "Poczta elektroniczna. wiczenia praktyczne" to przeznaczony dla pocztkujcych przewodnik, w prosty, wzbogacony wieloma przykadami sposb tumaczcy zasady rzdzce poczt elektroniczn. Dowiesz si jak moesz zaoy konto pocztowe, jak skonfigurowa oprogramowanie, wreszcie jak uchroni si przed niechcianymi listami i wirusami.Ksika przedstawia:* Podstawowe pojcia zwizane z poczt elektroniczn* Zasady etykiety sieciowej (netykiety)* Unikanie wirusw rozprzestrzeniajcych si za pomoc poczty elektronicznej* Zabezpieczanie skrzynki pocztowej przed niechcian korespondencj reklamow* Zakadanie konta pocztowego* Korzystnie z poczty elektronicznej przez strony WWW* Obsug i konfiguracj najpopularniejszych programw do obsugi poczty (Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, Eudora i Pegasus Mail)

Transcript

<ul><li> 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Poczta elektroniczna.wiczenia praktyczneKATALOG KSIEKAutor: Leszek Caka KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-254-8Format: B5, stron: 146ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Poczta elektroniczna to jeden z najwspanialszych wynalazkw kocwki ubiegegostulecia. Dziki upowszechnieniu Internetu w krtkim czasie liczba listw wysyanychelektronicznie przewyszya liczb listw przesyanych poprzez tradycyjn poczt.CENNIK I INFORMACJE Jej zalety s oczywiste: prawie zerowe koszty, niezwykle krtki czas dostarczenia listu,wygoda obsugi i atwa archiwizacja korespondencji.ZAMW INFORMACJEKsika Poczta elektroniczna. wiczenia praktyczne to przeznaczony dlaO NOWO CIACHpocztkujcych przewodnik, w prosty, wzbogacony wieloma przykadami sposbtumaczcy zasady rzdzce poczt elektroniczn. Dowiesz si jak moesz zaoyZAMW CENNIKkonto pocztowe, jak skonfigurowa oprogramowanie, wreszcie jak uchroni si przedniechcianymi listami i wirusami.Ksika przedstawia:CZYTELNIA Podstawowe pojcia zwizane z poczt elektroniczn FRAGMENTY KSIEK ONLINE Zasady etykiety sieciowej (netykiety) Unikanie wirusw rozprzestrzeniajcych si za pomoc poczty elektronicznej Zabezpieczanie skrzynki pocztowej przed niechcian korespondencj reklamow Zakadanie konta pocztowego Korzystnie z poczty elektronicznej przez strony WWW Obsug i konfiguracj najpopularniejszych programw do obsugi poczty (Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, Eudora i Pegasus Mail) Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl </li></ul><p> 2. Spis treci Wstp.............................................................................................................................................................. 5 Rozdzia 1. Pojcia podstawowe ............................................................................................................................... 7 Poczta elektroniczna i jej adres .................................................................................... 7Co to jest poczta elektroniczna? ............................................................................. 7Z czego si skada adres mailowy?......................................................................... 8Co to jest alias? ....................................................................................................... 8 Netykieta....................................................................................................................... 8 Wirusy profilaktyka i leczenie................................................................................. 9Co to jest wirus komputerowy? .............................................................................. 9Jak zapobiega i leczy? ....................................................................................... 10 Spam jak z tym y?.............................................................................................. 11Co to jest spam? .................................................................................................... 11Jak si przed spamem uchroni?........................................................................... 12Co robi, jeli spam ju przychodzi? .................................................................... 12Co na to prawo? .................................................................................................... 13Czego robi nie powiniene? ................................................................................ 13 O POP3 i SMTP sw kilka........................................................................................ 13 Rozdzia 2. Poczenie modemowe....................................................................................................................... 15 Rozdzia 3. Zakadanie konta pocztowego......................................................................................................... 21 Rozdzia 4. Obsuga poczty przez WWW.................................................................................................................25 Uwagi.......................................................................................................................... 31 Rozdzia 5. Outlook Express...................................................................................................................................... 33 Wstp .......................................................................................................................... 33 Instalacja ..................................................................................................................... 33 Okno gwne programu .............................................................................................. 35 Konfiguracja wstpna ................................................................................................. 37 Obsuga poczty ........................................................................................................... 41 Ksi ka adresowa ....................................................................................................... 46 Przystosowanie programu do wasnych potrzeb ........................................................ 50 Importowanie poczty i ksi ki adreswej .................................................................... 53 3. 4Poczta elektroniczna. wiczenia Rozdzia 6. Outlook......................................................................................................................................................... 57 Wstp .......................................................................................................................... 57 Instalacja ..................................................................................................................... 57 Konfiguracja ............................................................................................................... 58 Okno gwne programu .............................................................................................. 62 Obsuga poczty ........................................................................................................... 63 Ksi ka adresowa ....................................................................................................... 74 Przystosowanie programu do wasnych potrzeb ........................................................ 77 Archiwizacja, import i eksport danych....................................................................... 78 Rozdzia 7.Netscape Mail &amp; Newsgroups.......................................................................................................... 81Wstp .......................................................................................................................... 81Instalacja ..................................................................................................................... 81Okno gwne programu .............................................................................................. 85Konfiguracja wstpna ................................................................................................. 85Obsuga poczty ........................................................................................................... 89Ksi ka adresowa ....................................................................................................... 94Dostosowanie programu do wasnych potrzeb........................................................... 96 Rozdzia 8. Eudora ....................................................................................................................................................... 103 Wstp ........................................................................................................................ 103 Instalacja ................................................................................................................... 103 Okno gwne programu ............................................................................................ 107 Konfiguracja wstpna ......................................................................................... 107 Okno gwne programu ............................................................................................ 111 Obsuga poczty ......................................................................................................... 112 Ksi ka adresowa ..................................................................................................... 117 Importowanie poczty i ksi ki adresowej ................................................................ 119 Rozdzia 9. Pegasus Mail .......................................................................................................................................... 121 Wstp ........................................................................................................................ 121 Instalacja ................................................................................................................... 121 Konfiguracja konta ................................................................................................... 124 Okno Folders ............................................................................................................ 127 Praca z zasobnikiem i folderem................................................................................ 127 Obsuga wiadomoci................................................................................................. 129 Ksi ka adresowa ..................................................................................................... 136 Lista dystrybucyjna................................................................................................... 139 Obsuga kilku skrzynek pocztowych........................................................................ 141 Dodatek ASownik ......................................................................................................................................................145 4. 9.RozdziaPegasus MailWstpProgram Pegasus jest bogato wyposa ony w r ne, przydatne mo liwoci. Prcz opcji czstospotykanych w programach pocztowych mo na tu znale m.in. mo liwo obsugi pocztyelektronicznej w systemach Novell NetWare. Ponadto mo liwa jest praca wielu u yt-kownikw, obsuga kilku skrzynek pocztowych podczas jednego poczenia z serwerempocztowym, selektywne pobieranie poczty z serwera i wiele innych, ciekawych rozwiza.Za mankamenty programu mo na uzna brak polskiej wersji jzykowej oraz mao estetycznyinterfejs u ytkownika. Pegasus dziaa poprawnie pod kontrol systemw: Windows 95, Windows 98, Win-dows ME, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP. Do instalacji potrzebuje okoo5 MB wolnego miejsca na dysku oraz dodatkowej przestrzeni na przechowywane wiado-moci. Przy jego u ytkowaniu zalecane jest stosowanie rozdzielczoci ekranu 800600lub wikszej. Zajmiemy si wersj 4.11 z kwietnia 2003 roku. Program mo na pobra ze stron producenta:http://www.pmail.com. Instalacja wiczenie 9.1. Instalacja programu 5. 122Poczta elektroniczna. wiczeniaAby zainstalowa program, nale y wykona nastpujce czynnoci.1. Uruchom program instalacyjny. Na ekranie monitora zostanie wywietlone okienko dialogowe (rysunek 9.1), pozwalajce na rozpoczcie instalacji. Kliknij przycisk Setup, aby rozpocz.Rysunek 9.1. Pocztek instalacji2. Po rozpoczciu instalacji pojawi si okienko informacyjne, przedstawione na rysunku 9.2. Aby przej do kolejnego etapu instalacji, kliknij przycisk Next.Rysunek 9.2. Powitanie w programie instalacyjnym3. Nastpnie w oknie przedstawionym na rysunku 9.3 wybierz katalog, w ktrym program ma zosta zainstalowany. Je eli w wybranym katalogu istnieje ju zainstalowana wczeniejsza wersja programu, to zostanie ona uaktualniona do wersji 4.11.Rysunek 9.3. Wybr miejsca instalacji programu 6. Rozdzia 9. Pegasus Mail 123 4. Kolejne okno kreatora (rysunek 9.4) pozwala na wybranie opcji instalacji. Wybierz odpowiednie pola:Create 'Start menu' shortcuts for Pegasus Mail spowoduje utworzenie skrtwdostpnych po przyciniciu przycisku Start na pulpicie.Enable Pegasus Mail for web 'mailto:' links spowoduje ustawienie programuw systemie jako domylnego klienta poczty, co zaowocuje jego automatycznymuruchamianiem, gdy klikniesz cze powodujce wysyanie poczty (np. podczasprzegldania stron WWW).Create a Pegasus Mail icon on the desktop spowoduje utworzenie ikonyprogramu na pulpicie.Pre-configure a user mailbox spowoduje pojawienie si kreatora konfiguracjipoczty podczas pierwszego uruchomienia programu Pegasus.Rysunek 9.4. Wybr opcji podczas instalacji 5. Po zebraniu wszystkich danych przez kreatora instalacji mo liwe jest ju jej sfinalizowanie. Kliknij przycisk Zakocz (w oknie z rysunku 9.5), aby instalacja moga dobiec koca.Rysunek 9.5. Finalizowanie instalacji programu 7. 124 Poczta elektroniczna. wiczenia6. Pojawienie si okna kreatora z rysunku 9.6 zwiastuje poprawne zakoczenieinstalacji. Kliknij przycisk Exit, aby zamkn kreatora instalacji i zacz pracz programem Pegasus Mail.Rysunek 9.6. Pomylne zakoczenie instalacji Konfiguracja kontaPodczas pierwszego uruchomienia programu pojawi si kreator, ktry pozwoli Ci napodanie podstawowych dane dotyczcych Twojego konta. S to informacje niezbdnedla poprawnej obsugi poczty. Jeli kreator nie pojawi si podczas pierwszego uruchomie-nia programu lub przerwiesz jego dziaanie, mo liwe jest jego ponowne uruchomienie.Mo esz tego dokona, wybierajc z menu File polecenie Network configuration, a na-stpnie w zakadce General klikajc przycisk Start Setup Wizard.wiczenie 9.2. Konfiguracja konta za pomoc kreatora Aby skonfigurowa konto za pomoc kreatora, nale y:1. Uruchomi kreatora (rysunek 9.7) i przej do wpisywania danych, klikajc przyciskNext w pierwszym oknie kreatora.Rysunek 9.7. Informacje o kreatorze i zasadach posugiwania si nim2. Wprowadzanie danych rozpoczyna si od podania adresu Twojej skrzynki elektronicznej(jak pokazano na rysunku 9.8). 8. Rozdzia 9. Pegasus Mail 125 Rysunek 9.8. Wprowadzanie nazwy skrzynki 3. Nastpnie (w oknie z rysunku 9.9) podaj nazw serwera poczty przychodzcej (POP3).Jeli nie jeste pewien, jak wyglda ten parametr w przypadku Twojego konta,skontaktuj si z administratorem konta. Wicej na temat protokou POP3 mo eszprzeczyta w rozdziale 1.Rysunek 9.9. Wprowadzanie nazwy serwera poczty przychodzcej 4. Kolejne okno kreatora (rysunek 9.10) su y do wprowadzania nazwy u ytkownikaoraz chronicego konto hasa. Na serwerze, na ktrym masz zao on skrzynk pocztyelektronicznej, utworzony zosta dla celw identyfikacji tzw. login. Jego nazwotrzymae podczas zakadania (rejestracji) skrzynki. Bywa, e jest on taki samjak cz adresu e-mail wystpujca przed ", ale nie mo na tego przyj za regu.Dlatego w razie wtpliwoci zerknij do notatek zrobionych podczas rejestracji lubskontaktuj si z administratorem Twojego konta. Wa ne jest, aby pola te wypenia,pamitajc o uwzgldnieniu maych i wielkich liter, poniewa systemy obsugujcepoczt najczciej egzekwuj to s...</p>