Trudo jaarverslag 2011

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    1.948

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trudo Jaarverslag 2011 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Transcript

<ul><li>1.Trudo Jaarverslag 2011Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening1</li></ul><p>2. Algemene gegevensPlaats van vestiging: Torenallee 345617 BD EindhovenPostadres:Postbus 3605600 AJ EindhovenTelefoonnummer: 040 235 98 88Faxnummer:040 246 41 03Internet: www.trudo.nlE-mail: trudo@trudo.nlAkte van oprichting:13 juni 1916Toelating:bij Koninklijk Besluit nummer 24 d.d. 5 maart 1917Statuten: laatste wijziging d.d. 24 november 2010Werkgebied: regio EindhovenKamer van Koophandel: ingeschreven in het handelsregister onder nr. H 17024183 bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Eindhoven. ingeschreven in het stichtingenregister onder nr. S 93218.NRV nummer: 27892 3. InhoudsopgaveVOORWOORD........................................................................................................................................5DEEL I.SUPPORTING PEOPLE, ONZE NIEUWE VISIE..........................................................7DEEL II. DE ZEVEN KERNACTIVITEITEN.................................................................................11 1.VERHUUR, BEHEER EN LEEFBAARHEID ..........................................................................................111.1Verhuur..............................................................................................................................111.2Beheer ...............................................................................................................................161.3Leefbaarheid......................................................................................................................22 2.EEN NIEUW PERSPECTIEF VOOR BIJZONDERE KLANTEN .................................................................252.1Het huisvesten van Bijzondere Klanten.............................................................................252.2Het Stedelijk Kompas ........................................................................................................292.3Organiseren van woonondersteuning................................................................................302.4Werk- en dagbesteding .....................................................................................................31 3.FOCUS OP VERKOOP ...................................................................................................................333.1Slimmer Kopen ...............................................................................................................333.2Slimmer Financieren .......................................................................................................383.3Kooprecht ..........................................................................................................................38 4.STEDELIJKE VERNIEUWING ..........................................................................................................414.1Kruidenbuurt ......................................................................................................................414.2Lakerlopen.........................................................................................................................424.3Bennekel............................................................................................................................434.4Woensel-West ...................................................................................................................444.5Doornakkers ......................................................................................................................454.6Genderdal..........................................................................................................................454.7Woningen met stichtingskosten boven 200.000 .............................................................464.8Activiteiten 2011 in het kader van Krachtwijken ................................................................46 5.UITBREIDING ..............................................................................................................................495.1Woningen opgeleverd in 2011...........................................................................................495.2Woningen met stichtingskosten boven 200.000 .............................................................505.3In aanbouw in 2011 ...........................................................................................................505.4In ontwikkeling in 2011 ......................................................................................................51 6.BIJZONDERE PROJECTEN ............................................................................................................536.1Ontwikkelingen Strijp-S .....................................................................................................536.2Projecten van stedelijk belang...........................................................................................556.3Verhuurcijfers van Bijzondere Projecten ...........................................................................55 7.FOCUS OP EMANCIPATIE ..............................................................................................................577.1Initiatieven op buurtniveau.................................................................................................587.2Stedelijke initiatieven .........................................................................................................60DEEL III.DE ORGANISATIE........................................................................................................63 1.DE TOEGELATEN INSTELLING .......................................................................................................631.1Organisatiestructuur ..........................................................................................................631.2Personeel ..........................................................................................................................641.3Ondernemingsraad............................................................................................................661.4Informatietechnologie (ICT) ...............................................................................................661.5De klachtencommissie.......................................................................................................671.6Maatschappelijke ondersteuning .......................................................................................671.7Betrokkenheid belanghouders...........................................................................................67 2.VERBINDINGEN ...........................................................................................................................712.1Organisatiestructuur ..........................................................................................................712.2Trudo Holding BV ..............................................................................................................72 3.SOLIDE.......................................................................................................................................793.1Realisatie versus prognose ...............................................................................................793.2Financile continuteit........................................................................................................823 4. DEEL IV.TRANSPARANTIE IN BESTUUR EN TOEZICHT........................................................871.GOVERNANCECODE ....................................................................................................................87 1.1Integriteitcode ....................................................................................................................882.HET BESTUUR .............................................................................................................................89 2.1Personalia..........................................................................................................................89 2.2Taken, bevoegdheden en werkwijze .................................................................................89 2.3Verantwoording beloning...................................................................................................913.DE RAAD VAN COMMISSARISSEN .................................................................................................93 3.1Personalia..........................................................................................................................93 3.2Taken, bevoegdheden en werkwijze .................................................................................94 3.3Inhoudelijk toezicht ............................................................................................................96 3.4Verantwoording beloning.................................................................................................100DEEL V. JAARREKENING 2011...............................................................................................1031.GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ..........................................................................................1042.GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 2011 .............................................................1063.GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2011 .......................................................................1074.TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 ...............................108 4.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling ..........110 4.2 Balanswaardering: Activa ................................................................................................112 4.3 Balanswaardering: Passiva .............................................................................................115 4.4 Toelichting op de geconsolideerde balans: Activa ..........................................................119 4.5 Toelichting op de geconsolideerde balans: Passiva........................................................130 4.6 Financile instrumenten ..................................................................................................137 4.7 Niet in balans opgenomen verplichtingen........................................................................137 4.8 Venootschapsbelasting ...................................................................................................139 4.9 Fiscale eenheid ...............................................................................................................139 4.10 Toelichting geconsolideerde winst-en-verliesrekening ....................................................1405.ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2011.......................................................................1536.ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011 ...........................................................1557.TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING ...............................................156 7.1 ACTIVA............................................................................................................................156 7.2 PASSIVA .........................................................................................................................159 7.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ......................................................................161 7.4 Toelichting op de winst-en-verliesrekening .....................................................................161DEEL VI.VERKLARINGEN........................................................................................................1671.CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ..................................................1672.VERKLARING VAN HET BESTUUR .................................................................................................1693.VERKLARING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN .....................................................................171DEEL VII. KENGETALLEN..........................................................................................................173DEEL VIII.MELDINGSPLICHTIGE BESLUITEN .........................................................................1754 5. Voorwoord2011 stond voor Trudo voor een belangrijk deel in het teken van Supporting People. Zo luidt de naamvan onze nieuwe visie, die we afgelopen jaar na een zevental debatten met onze stakeholders hebbenvastgesteld. Een visie waarmee we de koers van onze corporatie weer voor een aantal jaren hebbenbepaald. En waarmee ook de vergezichten voor onze zeven kernactiviteiten zijn geschetst. We wetennu waar we over vijf jaar willen staan en hoe we daar willen komen.Met onze nieuwe visie hebben we de koers van onze corporatie herijkt. Maar er gebeurde uiteraardmeer in 2011. Er werd ook gewoon gewerkt. En goed; op al onze zeven kernactiviteiten (1. Verhuur,Beheer en Leefbaarheid, 2. Bijzondere Klanten, 3. Verkoop, 4. Stedelijke Vernieuwing, 5. Uitbreiding,6. Bijzondere Projecten en 7. Emancipatie) zijn verreweg de meeste doelstellingen voor 2011ruimschoots gehaald.Kortom, 2011 was voor Trudo wederom een succesvol jaar. In dit jaarverslag geven we u een beeldvan onze organisatie en in het bijzonder van onze maatschappelijke en financile resultaten in hetafgelopen jaar.We richten ons met dit jaarverslag tot de toezichthoudende instanties, het ministerie van BZK, hetCentraal Fonds voor de Volkshuisvesting en de gemeente Eindhoven. Maar uiteraard ook tot onzebelanghouders: klanten (Klantenplatform en bewonerscomits) en onze partners uit hetmaatschappelijk middenveld.Wij wensen u veel leesplezier.Raad van Commissarissen, bestuur en medewerkers van Stichting Trudo.5 6. 6 7. Deel I. Supporting People, onze nieuwe visieDe corporatiesector strompelt al jaren van incident naar incident. Haar imago heeft daarmee enormedeuken opgelopen. En van de oorzaken is het legitimatieprobleem waarmee de sector kampt. Toencorporaties nog verenigingen waren, was duidelijk dat zij van en voor de leden waren. Maar toen zijveranderden in stichtingen, werd het allemaal veel minder duidelijk. Van wie is de corporatie nueigenlijk? En wie bepaalt of zij de goede dingen doet?Eind 2010/begin 2011 hebben we samen met onze belanghouders de visie van onze corporatieherijkt. De koers voor de lange termijn. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was het oplossen van datlegitimatieprobleem.Elke vijf jaar actualiseert Trudo haar visie. We vinden het uiterst belangrijk dat onze belanghoudersintensief betrokken zijn bij het uitzetten van de koers die we met onze corporatie willen varen. Datdoen we dan ook zeer uitvoerig. Zo debatteerden we samen eind 2005/begin 2006 tijdens een aantaldiners pensants uitgebreid over de manier waarop de corporatie haar maatschappelijkondernemerschap moet invullen. Dat gebeurde aan de hand van de Trudo Top Tien, een conceptvisiemet de tien belangrijkst...</p>