Visual Basic .NET. Ćwiczenia

  • Published on
    21-Jun-2015

  • View
    1.981

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kolejna, sidma ju wersja jzyka Visual Basic (Visual Basic .NET) to prawdziwa rewolucja - firma Microsoft opracowaa jednolite rodowisko programistyczne, a jednym z jego podstawowych jzykw (oprcz Visual C++ i Visual C#) jest wanie Visual Basic. Dziki wsparciu potnej firmy, jak jest Microsoft i rozpowszechnieniu systemu Windows, Visual Basic .NET sta si jednym z najczciej uywanych jzykw programowania na wiecie.Ksika "Visual Basic .NET. wiczenia" adresowana jest do osb, ktre chc pozna podstawowe zasady tworzenia w jzyku VB .NET programw sterowanych zdarzeniami. Jak wszystkie ksiki z tej serii jest ona skonstruowana w formie praktycznych wicze, pozwalajcych stopniowo zagbia si w niuanse programowania bez zbdnych rozwaa teoretycznych.Poznasz:* Platform .NET* Programowanie sterowane zdarzeniami* Zmienne i stae* Sterowanie przebiegiem wykonywania programu* Podstawy programowania obiektowego* Korzystanie z baz danych* Obsug bdw w Visual Basic .NET

Transcript

<ul><li> 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Visual Basic .NET.wiczeniaKATALOG KSIEKAutor: Marcin Szeliga KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-432-XFormat: B5, stron: 176ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Kolejna, sidma ju wersja jzyka Visual Basic (Visual Basic .NET) to prawdziwarewolucja firma Microsoft opracowaa jednolite rodowisko programistyczne,a jednym z jego podstawowych jzykw (oprcz Visual C++ i Visual C#) jest wa nieCENNIK I INFORMACJE Visual Basic. Dziki wsparciu potnej firmy, jak jest Microsoft i rozpowszechnieniusystemu Windows, Visual Basic .NET sta si jednym z najcz ciej uywanychZAMW INFORMACJEjzykw programowania na wiecie.O NOWO CIACHKsika Visual Basic .NET. wiczenia adresowana jest do osb, ktre chc poznapodstawowe zasady tworzenia w jzyku VB .NET programw sterowanych zdarzeniami.ZAMW CENNIKJak wszystkie ksiki z tej serii jest ona skonstruowana w formie praktycznychwicze, pozwalajcych stopniowo zagbia si w niuanse programowania bezzbdnych rozwaa teoretycznych.CZYTELNIA Poznasz: FRAGMENTY KSIEK ONLINE Platform .NET Programowanie sterowane zdarzeniami Zmienne i stae Sterowanie przebiegiem wykonywania programu Podstawy programowania obiektowego Korzystanie z baz danych Obsug bdw w Visual Basic .NET Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl </li></ul><p> 2. Spis treciWstp.............................................................................................................................................................. 5 Rozdzia 1.Microsoft Visual Studio .NET............................................................................................................... 9Platforma .NET ............................................................................................................................9.NET Framework ...................................................................................................................9Serwery .NET ......................................................................................................................10Visual Studio .NET ..............................................................................................................11Visual Basic .NET ...............................................................................................................19Rozdzia 2. Programy sterowane zdarzeniami ................................................................................................20Klasy...........................................................................................................................................20Obiekty .......................................................................................................................................21Konwencje nazewnicze ..............................................................................................................37Zasady ..................................................................................................................................37Wskazwki...........................................................................................................................38Jak czytelnie zapisywa kod programu? ....................................................................................38Rozdzia 3. Zmienne....................................................................................................................................................... 41Zmienne i stae ...........................................................................................................................41Stae......................................................................................................................................45Operatory....................................................................................................................................46Typy danych...............................................................................................................................49Zmienne ...............................................................................................................................50Wskaniki ............................................................................................................................50Konwersja typw .................................................................................................................51Poprawno wprowadzanych przez u ytkownikw danych................................................54Zakres zmiennych ......................................................................................................................55Czas ycia zmiennych ................................................................................................................59Struktury.....................................................................................................................................60Tablice ........................................................................................................................................62Konwencje nazewnicze ..............................................................................................................64Zasady ..................................................................................................................................64Wskazwki...........................................................................................................................65 3. 4 Visual Basic .NET. wiczenia Rozdzia 4. Procedury i funkcje.............................................................................................................................. 66Procedury ...................................................................................................................................66Funkcje .......................................................................................................................................73Rozdzia 5. Sterowanie wykonaniem programu............................................................................................. 78Instrukcje warunkowe ................................................................................................................78Instrukcja If Then............................................................................................................79Instrukcja Select Case ..........................................................................................................81Ptle............................................................................................................................................84Instrukcja For Next .........................................................................................................84Instrukcja For Each Next ................................................................................................87Instrukcja Do Loop .........................................................................................................91Rozdzia 6. Programowanie obiektowe.............................................................................................................. 93Podejcie proceduralne...............................................................................................................93Podejcie obiektowe...................................................................................................................94Klasa ....................................................................................................................................94Obiekt...................................................................................................................................95Abstrakcja ............................................................................................................................95Dziedziczenie .......................................................................................................................95Hermetyzacja .......................................................................................................................96Interfejs ................................................................................................................................96Polimorfizm .........................................................................................................................98Projektowanie programw zbudowanych z obiektw ...............................................................98Projekt klas...........................................................................................................................99Tworzenie programw zbudowanych z niezale nych obiektw..............................................101Podstawowe techniki programowania obiektowego..........................................................101Skadowe wspdzielone....................................................................................................112Zaawansowane techniki programowania obiektowego .....................................................114Rozdzia 7.Dane ............................................................................................................................................................120Relacyjny model baz danych....................................................................................................120XML .........................................................................................................................................121ADO .NET ...............................................................................................................................122 Przestrzenie nazw...............................................................................................................122 Klasy ..................................................................................................................................122 Obiekt Connection .............................................................................................................123 Obiekt Command ...............................................................................................................127 Kreatory danych.................................................................................................................132 Lokalne kopie danych ........................................................................................................136Rozdzia 8. Sprawdzanie poprawnoci danych ............................................................................................146Uniemo liwianie u ytkownikom programu wpisania niepoprawnych danych .......................147 Korzystamy z kontrolek .....................................................................................................147 Korzystamy ze zdarze ......................................................................................................154Sprawdzanie poprawnoci poszczeglnych danych.................................................................154Sprawdzanie poprawnoci wszystkich danych ........................................................................158Rozdzia 9. Wyszukiwanie i programowe przechwytywanie bdw ............................................... 160Wyszukiwanie bdw .............................................................................................................160Przechwytywanie bdw.........................................................................................................171Klasa Exception .................................................................................................................172Instrukcja Try Catch Finally ....................................................................................172 4. Rozdzia 9.Wyszukiwanie i programowe przechwytywanie bdw161wiczenie 9.1.Wyszukujemy bdy syntaktyczneBd syntaktyczny polega na nieprzestrzeganiu regu jzyka, w ktrym tworzony jest program. Na przykad, prba u ycia instrukcji For bez odpowiadajcej jej instrukcji Next jest bdem syntaktycznym. 1. Utwrz nowy projekt typu Windows Application i nazwij go 4QFKCN.2. Zmie nazw formularza Form1 na HTO$NGF[, jego etykiet na 9[UWMWLGO[ K RTGEJY[VWLGO[ D F[, a rozmiar na.3. W oknie zada wywietlony zostanie komunikat bdu po zmianie nazwyformularza nie istnieje obiekt startowy projektu. Okno zada nie tylko informujeo bdach, ale rwnie uatwia ich wyszukanie i naprawienie. Aby naprawi bd: a. dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy opis bdu, b. wywietlone zostanie okno dialogowe pozwalajce na wybranie nowego obiektustartowego projektu (rysunek 9.1) zaznacz formularz frmBledy i kliknijprzycisk OK.Rysunek 9.1. W tym projekcie jest tylko jeden formularz i nie ma procedury o nazwie Main4. Po zmianie obiektu startowego okno zada nie bdzie zawiera adnych komunikatw.Dodaj do formularza przycisk polecenia i ustaw nastpujce wartoci jego atrybutw:Name EOF5KNPKC, Text 5KNPKC, Location .5. Wywietl okno edytora kodu.6. Zadeklaruj zmienn formularza decWynik typu Decimmal: KO FGE9[PKM #U GEKOOCN.7. Poniewa przy deklaracji zmiennej popenilimy bd, niewaciwe sowo zostaopodkrelone niebiesk, falist lini aby dowiedzie si, na czym polega naszbd, ustaw kursor myszy nad zaznaczonym sowem (rysunek 9.2).8. Zauwa , e ten sam komunikat Type Decimmal is not definied. wywietlany jest w oknie zada. Napraw bd przez podanie prawidowej nazwy typu GEKOCN.9. Utwrz procedur zdarzenia Click przycisku cmdSilnia. 10. W ramach procedury zdarzenia: 5. 162Visual Basic .NET. wiczenia Rysunek 9.2. W Visual Studio wywietlony zostanie krtki opis bdw syntaktycznych a. zadeklaruj zmienn intLiczba typu Integer: KO KPV.KEDC #U +PVGIGT, b. przypisz zadeklarowanej zmiennej liczb podan przez u ytkownika (zwruwag na bdn nazw funkcji): KPV.KEDC+PRWT$QZ2QFCL NKED MVTGLUKNPKC OC QUVC Y[NKEQPC .11. Zadeklaruj funkcj SilniaIteracja oczekujc na argument liczba typu Integeri zwracajc dane typu Double: (WPEVKQP 5KNPKC+VGTCELC $[8CN NKEDC#U +PVGIGT #U QWDNG.12. Usu z sekcji deklaracji formularza deklaracj zmiennej decWynik.13. W ramach funkcji SilniaIteracja: a. zadeklaruj zmienn dblWynik typu Double: KO FDN9[PKM #U QWDNG, b. zadeklaruj zmienn licznik typu Integer: KO NKEPKM #U +PVGIGT, c. w ptli powtarzanej przekazan jako argument liczb razy wylicz warto zmiennej decWynik mno c j za ka dym razem przez warto zmiennej licznik: (QT NKEPKM 6Q NKEDC FGE9[PKM 6. NKEPKMd. zwr wyliczon silni: 4GVWTP FGE9[PKM.14. W procedurze zdarzenia cmdSilnia_Click wywoaj funkcj SilniaIteracjaz argumentem pobranym od u ytkownika i wywietl na ekranie otrzymany wynik:/UI$QZ5KNPKC Y[PQUK 5KNPKC+VGTCELC KPV.KEDC.15. W oknie zada wywietlone zostan dwa komunikaty o bdach: a. pierwszy informuje o prbie odwoania si do nieistniejcej funkcji InpurBox, b. drugi o brakujcej instrukcji Next (rysunek 9.3).Rysunek 9.3. Lista bdw syntaktycznych (skadniowych) 7. Rozdzia 9.Wyszukiwanie i programowe przechwytywanie bdw163 16. Dwukrotnie kli...</p>