„DUNAV NAŠE KORENJE I NAŠE SRCE“ i "SRCE PANONIJE"

  • Published on
    13-Jun-2015

  • View
    626

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Meunarodni dan reke DUNAV

Transcript

<ul><li> 1. ProjekatSRCE PANONIJE Projekat proizilazi iz Strategije (zelenog) odrivog razvoja optine Apatin kroz razvoj odrive ekonomije i turizma i povezivanje interesa lokalne zajednice</li></ul> <p> 2. ProjekatSRCE PANONIJE </p> <ul><li>ProjekatSRCE PANONIJEnastao je kao plod dugogodinjeljubaviprema najveoj evropskoj reci DUNAVU i prelepom ritu SREDNJEG PODUNAVLJA ,koji je svom svojom snagom i silinom DUNAV naprav i o ovde ,u samome srcu velike Panonske nizije. </li></ul> <p> 3. </p> <ul><li>C iljp rojekt aje zatit ai razvoj regiona GORNJEG PODUNAVLJA </li></ul> <ul><li>regiona SR E DNJEG PODUNAVLJA</li></ul> <ul><li>pa tako i celog</li></ul> <ul><li>PODUNAVSKOG REGIONA. </li></ul> <p> 4. </p> <ul><li>Osnovnaideja projektaSRCE PANONIJEje razvojoptine Apatinkao motora</li></ul> <ul><li>razvoja regiona GORNJEG PODUNAVLJA </li></ul> <ul><li>shodno svom geostratekom poloaju</li></ul> <ul><li>koji je centralan u odnosu na</li></ul> <ul><li>SRP GORNJE PODUNAVLJE</li></ul> <ul><li>te naslanjanje grada Apatina na reku Dunav. </li></ul> <p> 5. </p> <ul><li>Vizija projektaSRCE PANONIJE : </li></ul> <ul><li>stvaranje edukativno-turistiko-sportsko-rekreativne-radnoterapi j ske i pre svega proizvodne destinacije na prostoruregiona GORNJEG PODUNAVLJA. </li></ul> <ul><li>Misija projektaSRCE PANONIJEje razvojoptine Apatin kao regionalnog lidera u razvojucivilnogsektoradrutva u oblasti zatite i unapreenja ivotne sredine.</li></ul> <p> 6. </p> <ul><li>Projekat SRCE PANONIJEje zamiljenkaointegralna strategija zelenog razvojaoptineApatinkroz projekte iz oblasti razvoja tradicionalne ekonomije, turizma i civilnog drutva u zatienom podruju Specijalnog rezervata prirode GORNJE PODUNAVLJE. </li></ul> <p> 7. </p> <ul><li>Projekat SRCE PANONIJE obuhvata: </li></ul> <ul><li>zatituivotne sredine, </li></ul> <ul><li>zelene tehnologije, </li></ul> <ul><li>razvoj edukacije, </li></ul> <ul><li>razvoj istraivakog rada </li></ul> <ul><li>razvoj rada sa OSI, </li></ul> <ul><li>razvoj rada Romske populacije,... </li></ul> <p> 8. </p> <ul><li>...razvoj moguih vidova turizma, </li></ul> <ul><li>razvoj regionalnog povezivanja, </li></ul> <ul><li>razvoj SRP GORNJE PODUNAVLJE, </li></ul> <ul><li>razvoj ekoloke poljoprivrede, </li></ul> <ul><li>razvoj ekoloke industrije, </li></ul> <ul><li>razvoj nevladinog sektora. </li></ul> <p> 9. Opis projekta: </p> <ul><li>Integralan projekat SRCE PANONIJE obuhvata preko 80srodnih projektnih ideja i uvrten je u dokumenat Strategija odrivog razvoja optine Apatin 2009-2019koji definie pravce privrednog razvoja (usvojen krajem 2009. godine) . </li></ul> <ul><li>Projekat predstavlja projektni koncept za planirani LEAP lokalni ekoloki akcioni plan optine. </li></ul> <p> 10. </p> <ul><li>Prostorni prikaz pojedinanih projekata: </li></ul> <p>Legenda: 1. projekat BARAKA , 2. projekat STARA KUA , 3. projekat VIZITOR , 4. projekat FRANJINA SKELA , 5. projekat ROKA , 6. projekat VAGONI I , 7. projekat SAKADA , 8. projekat RIBICA, 9. projekat PEOLINO , 10. projekat VAGONI II, 11. projekat BAZA, 12. projekat APATINSKI ALASI, PRIAZA 21. VEK , 13. projekat ZMAJEVAKA KUKA, 14. projekat ZELENA GLAVA , 15. projekat KUKA , 16. projekat ZELENA JABUKA , 11. Prostorni prikaz pojedinanih projekata: 17. projekat DANUBIJA , 18. projekat RIBARSKA CENTRALA , 19 . projekat DUNAVAC I , 20. projekat DUNAVAC II , 21. projekat DUNAVACIII , 22. projekat APATINI , 23. projekat APATIN II , 24. projekat APATIN III , 25. projekat ZVEZDA , 26. projekat CIGLANE , 27. projekat RUMUNI , 28. projekat BORISAVLJEVI , 29. projekat VELIKI SALA , 30. projekat IZVIA , 31. projekat STAKLARA , 32. projekat BARA SONTA. 12. </p> <ul><li>Zauzimanjem stavova</li></ul> <ul><li>koji vode u smeruodrivog razvoja optina Apatin ima lidersko mesto i postaje motor razvojaregiona GORNJEG PODUNAVLJA . </li></ul> <ul><li>Planskom izgradnjom</li></ul> <ul><li>edukativno turistiko - ekoloko sportskeinfrastrukture otvorie se put kojim e optina Apatin na sebe maksimalno preuzeti svojuprirodno steenu odgovornost za edukaciju buduih narataja ,u duhu odrivog razvoja. </li></ul> <p> 13. </p> <ul><li>Realizacija projekataSRCE PANONIJE predvia finansiranje iz linih sredstava zainteresovanih lica, sredstava Republike Srbije, sredstava pokrajine Vojvodine, sredstava optine Apatin, iz evpropskih predpristupnih fondovaiostalih dostupnih fondova, sredstava donatora i sponzora i drugih dostupnih izvora finansiranja. </li></ul> <p> 14. </p> <ul><li>Realizacija projekta</li></ul> <ul><li>zapoeta je izradom projekta </li></ul> <ul><li> BAZA- informaivni centar </li></ul> <ul><li>kojim se konkurisalo za finansijska sredstva u programu SEKTORIIza jugoistoni Balkan.</li></ul> <ul><li>Rezultati konkursa jo nisu poznati , </li></ul> <ul><li>oekuju se tokom leta 2010. </li></ul> <p> 15. </p> <ul><li>AutorskitimprojektaSRCE PANONIJE : </li></ul> <ul><li>Maletin Miodrag-autorprojekta , </li></ul> <ul><li>Mr. JokiS neana- koautor i struna obrada projekta -partner na realizaciji projekta, </li></ul> <ul><li>Orli Latinka koautor, prevodilac za Ruski jezik i partner na realizaciji projekta,</li></ul> <ul><li>Na Zoltan koautor i partner na realizaciji projekta, </li></ul> <ul><li>urekanovi Anita koautor i partner na realizaciji projekta. </li></ul> <p> 16. </p> <ul><li>Partnerina realizaciji projekta SRCE PANONIJE: </li></ul> <ul><li>Kuti Marina prevodilacza Engleski, Nemaki i Maarskijezik, </li></ul> <ul><li>Kuti Roland prevodilac za Engleski, Nemaki i Maarski jezik, </li></ul> <ul><li>OCD RIBICA koju zastupa Predsednik organizacijeMedi Gordana, </li></ul> <ul><li>Ribolovaki klub VIDRAApatin koga zastupa Predsednik kluba Rastovi eljko, </li></ul> <ul><li>Ekoloka uionica BARAKA-koju zastupa domain uionice Kova Ivan, </li></ul> <ul><li>NVO DRUGAIJI SAM, PA TA!?! koju zastupa Predsednik urakanovi Anita. </li></ul> <ul><li>DRUTVO DEFEKTOLOGA SOMBOR -koga zastupa Predsednik epanovi Marinela, </li></ul> <ul><li>Skuptina optine Apatin, </li></ul> <ul><li>K a binetPredsednika optine Apatin,Mileevi Sneana - koordinator za LER optine Apatin </li></ul> <ul><li>K ancelarija za romska pitanja optine Apatin, </li></ul> <ul><li>K ancelarija za mlade optine Apatin . </li></ul> <p> 17. </p> <ul><li>Pripremu projekta SRCE PANONIJE za prezentaciju uradili su: </li></ul> <ul><li>Maletin Miodrag - autor projekta,</li></ul> <ul><li>Mr. JokiSneana -koautor istruna obrada projekta, </li></ul> <ul><li>Tehniki fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin -struna podrka projektu, </li></ul> <ul><li>Mileevi Sneana, koordinator za LER optine Apatin -struna obrada i podrka projektu . </li></ul> <ul><li>Projekat je otvoren za svaku potrebnu saradnju</li></ul> <ul><li>do njegove krajnje realizacije . </li></ul> <ul><li>Projekatje u daljem razvoju od strane autora. </li></ul> <ul><li>HVALA NA PANJI </li></ul> <ul><li>Apatin, 1.jun 2010. </li></ul>