TÂM LÝ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP, ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH DU LỊCH

  • Published on
    15-Jun-2015

  • View
    6.811

  • Download
    75

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TM L V NGH THUT GIAO TIP, NG X TRONG KINH DOANH DU LCH

Transcript

<ul><li><p>Gio trnh tm l v ngh thut giao tip, ng x trong kinh doanh du lchLi ni uChng I. Vai tr ca tm l hc x hi trong du lch1.1.Ti sao phi ng dng tm l hc x hi hc trong du lch?1.2. ngha ca vic nghin cu v ng dng khoa hc tm l x hi trong kinh doanh du lch1.3. Mc ch v ni dung mn hc</p><p>Phn I. Mt s vn c bn v tm l hcChng 2. Vi nt v s hnh thnh v pht trin ca tm l hc v tm l hc x hi2.1 S hnh thnh v pht trin ca tm l hc 2.1.1 Tm l hc l g?2.1.2. Cc quan nim v tm l con ngi thi c i2.1.3 Tm l hc truyn thng2.1.4 Tm l hc hin i </p><p>2.2 Tm l hc x hi 2.2.1 S lc v s hnh thnh v pht trin ca Tm l hc x hi 2.2.2. i tng nghin cu ca tm l hc x hi </p><p>Chng 3. Cc hin tng tm l c bn v mt s khi nim quan trng trong tm l hc 3.1. Cc hin tng tm l c bn 3.1.1 Cc qu trnh tm l 3.1.2. Cc trng thi tm l 3.1.3. Cc thuc tnh tm l </p><p> 3.2. Mt s khi nim quan trng 3.2.1. Phm tr hot ng v giao luu trong tm l hc 3.2.2. Khi nim thc v tim thc </p><p>Chng 4. nh hng ca mt s hin tng tm l x hi v cc quy lut tm l trong du lch 4.1. Mt s hin tng tm l x hi ph bin 4.1.1. Phong tc tp qun 4.1.2. Truyn thng 4.1.3. Bu khng kh tm l x hi vi m 4.1.4. Tn ngng tn gio 4.1.5. D lun x hi 4.1.6. Th hiu 4.1.7. Tnh cch dn tc </p><p> 4.2. Mt s quy lut chnh trong tm l c nhn v nhm 4.2.1. Quy lut ng c trong hnh vi ca c nhn 4.2.2. Cc quy lut trong i sng tnh cm 4.2.3. Cc kiu ngi theo kh cht</p><p>Chng 5. Vn dng phng php nghin cu tm l hc v tm l hc x hi trong du lch 5.1. Phng php quan st5.2. Phng php trng cu kin5.3. Phng php trc nghim5.4. Phng php nhp tm</p><p>Phn II. Tm l khch du lchChng 6. Hnh vi ca ngi tiu dng du lch6.1. Khi nim hnh vi tiu dng 6.2. Cc yu t nh hng ti hnh vi tiu dng 6.3 Khi nim nhu cu du lch6.4. ng c du lch ca con ngi ng i </p><p>Chng 7. Cc nhu cu ca khch du lch7.1. Dch v vn chuyn7.2. Dch v lu tr v n ung 7.3. Dch v tham quan n ung 7.4. Cc dch v khc</p><p>Chng 8. S thch v tm trng ca khch du lch8.1 S thch8.2. Tm trng ca khch du lch8.2.1. Tm trng ca khch du lch8.2.2. Cc yu t nh hng ti tm trng </p><p>Chng 9. Nhng nt c trng trong tm l ca khch du lch9.1. Tm l khch du lch theo du lch9.2. Tm l khch du lch theo quc gia dn tc9.2.1 Khch du lch l ngi Anh9.2.2 Khch du lch l ngi c9.2.3 Khch du lch l ngi c9.2.4 Khch du lch l ngi Italia9.2.5 Khch du lch l ngi Thy S9.2.6 Khch du lch l ngi M9.2.7 Khch du lch l ngi Nht9.2.8 vi nt v phong tc tp qun v khu v n ung ca khch du lch n 9.2.9 Vi nt v khch du lch l ngi i Loan v Trung Quc9.2.10 Vi nt v tnh cch dn tc v khu v n ung ca ngi Nga</p><p>9.3 Tm l ca khch du lch theo ngh nghip</p><p>Phn III. Giao tip trong du lchChng 10. L lun c bn v giao tip10.1 Giao tip l g?10.2 Phong cch giao tip v n tng ban u10.3 Cc loi hnh giao tip10.4 K nng giao tip10.5 Rn luyn cc K nng trong giao tip nh th no?</p><p>Chng 11. Quan h gia ngi phc v v ngi tiu dng du lch 11.1 Ni dung chnh trong cc bc phc v ngi tiu dng du lch 11.2 Phn loi hnh vi tiu dng ca ngi du lch </p><p>Chng 12. Cc hot ng giao tip khc trong du lch12.1 L nghi x giao12.1.1 Giao tip bng tm danh thip12.1.2 Giao tip bng th tn12.1.3 Giao tip bng in thoi12.1.4 L nghi giao tip hng ngy: bt tay, cho hi, gii thiu.</p><p>12.2 Ngh thut x giao trong m phn12.2.1 Ba yu t ca m phn12.2.2 Ngh thut m phn</p><p>12.3 Ngh thut x giao trong cc cuc hp12.4 K nng cn thit trong i ngoi phc v du lch12.4.1 Kin thc cn thit trong i ngoi12.4.2 Kinh nghim trong i ngoi</p><p>Chng 13. Vn o c ngh nghip v tuyn chn lao ng trong du lch13.1 Kha cnh tm l x hi ca o c ngh nghip13.2 Tuyn chn lao ng trong du lch </p><p>Ph lc mt. Mt s kinh nghim phn on tm l con ngi, khi tip xc vi hPh lc hai Phiu trng cu kinMc lc</p></li></ul>